Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 5b




( Thời gian làm bài 90 phút)

 !"#$%&'(")*+,-.$/&0
1.(2(.3#455 6#"("278#(5 9:;$<5=#">*?$@+*AB
#$AB6CB$:B&"D+E&
 !
  
!
" #$%&'()**+*,
 !
- *''(.&.''*./)**
0+*, !
1 #$.022)**+*,
!
"#$%&'()*+),-#
 3-!04567,*89:;#<)=>#%*?@
"3-!04567,*89:;#<)=>#%*0AB
./01)2-3%(453678-9

 !
CD0.E,(@ "FG)0)
H/
--I0D 1C#$"-
:#;(6<=>9?@A2-AB-CDE
5FG!
JD*2 KHLDM>E,*BN
"-(*HOPHQR!*LDSN
-CDT*TH PHN
1JD,'!
H#+,-1IFJKL#61I,)3
(M9!
 UOBV
" UO?I$*>
- UO>V
1 UO#%*

N#6;(D)-A2-8K9(%+
DIF!
-!W/, "-!)6 --!>> 
1-!*D$

O#$%-PQ)I=43!
 X>W*D$
" Y,>2,TAB$D.?
- -T?#H#
1:0B.AKL,>4 *V2
R# ;() =,-? =I8*3+!
Z**[?*0 )#T> \
"Z*.W*)#T
-Z** ] :,7D-$^-@<
1_,B4*`#'(4**R*aT#@

F:*G,H-.$/&0
>*9bc=-!0d&SBef@O#!@*T,e
"9gc?*=h
,:0 063"V0,E,4*>89:1=!& !
&@e7!& !&0!*e5B, 4* !&'
!&0!*e
.-i0,>.6#>#G0  (,h


31TA\*IO>*Q6V0d*!*`
BR)7j, 60,[,0)
*`kk
95>M5l
Y$=
>*9m?*=
Z*Q$B$E,d9 `> =,$.0 *
T*4*@n


]opo7-^q<:^r^s-Ctrr
<u7h7_v5w7x
 !"#$%&'(")*+,-.$/&0I
M<y!0$j cgm?*

b g z { m x | }
-  1 1 " - - 


F:*G,J-.$/&0
>*7Dj>6*9cm=h-!0d&S ! *O*
-M5 H?)6$ `?K*262&,?D
*~
Mf!0d&Sj9cgm=#!@j *
*O*-M59cgm=
"
S-?(1,0 điểm) h
M7!&@hCKpS,9cgm=
M7!&0!*h,9cgm=
5B!&,'W0@L,0T)6?6EKE,>
#%*06•* 6€W,A;
#%*•#E,4*>*E*)T)2V
i‚,L,60B.Aa.!*0E,!&
0 069cm=
S5?T1,0 điểm):
^Tij*y.6#>#Gcmh"6#>#h!', >
. (5,0 điểm)hIU:
:? h:$0 0> 
]*D$h:d> 9 `> =,$.
"ULF:
Yêu cầu 1hM^TR>W*D$
Yêu cầu 2hMf2,TAB$D.?h!.($
0 0> V#$$'NB&.
*#$&#0*D$ƒi>„
 M562,T#$*I.&B$d
9=,$.9-j~*D$ƒiT'S*`>=
 Yêu cầu 3h:0B.AKL,>4 *0B2#~
.'?*D$G>L>O?+'?4 0B2G
dT
Yêu cầu 4h"*,0$j? *D$
1.,*$ h
<CB$hM_)6h9:T* e:d9=DBe=
9cm=
6-.$/&K57LM*"*I
6.$/&$N*6O"@+$6B56BI
>CB$
M<D$;Kd9=> hI>d*
'0,#O9bc= 
M<D$B$ E,d9=> 0 T9zc=
…o*[0B*!SO&.) )#
…_T'W$*>#0K$*„
…:>!d•)†TT.*.„
…-A•#%&„
MC@E,)#4d9=$.e"$! e
$*&2BK.TKB$d9=> E,*Be
‡- ?*h
M- zgmM{c?*h]dE>S.$4 0B2#@*D$
0l0*0 >#†.&O*#;#G
 >%O„
M- ggmMzch]dE>S.$4 0B2#@*D$0l
0*0 >.&O*#;#G >%O„
M- bgmˆgc?*h:SdE>S.$4 0B2#
@*D$0l0*
- cgmˆbc?*h'~*Dd
M- c?*h‰,  
N5CB$$*/KB$d9=> T*d9=
*'Q?0 4*A![Be9cm=
M- cm?*h]Dd
M- c?*h: `,  
‡f~h
M-(V ?*.*E,T>*$  
 ?*#@2> E,T
M7.,GmMbcyG!@$a0Gcm?*:0DbcyB0Gb
?*

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×