Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

1
LI M U ................................................................................................... 4
CHNG I: C S Lí LUN CHUNG V QUN TR NHN LC
TRONG DOANH NGHIP .............................................................................. 6
1.1.Tng quan v ngun nhõn lc ..................................................................... 6
1.1.1.Mt s khỏi nim ...................................................................................... 6
1.1.2.i tng v mc tiờu ca qun lý ngun nhõn lc ................................ 9
1.1.2.1.i tng qun lý ngun nhõn lc........................................................ 9
1.1.2.2.Mc tiờu ca qun lý ngun nhõn lc ................................................... 9
1.1.3.Phõn loi ngun nhõn lc ....................................................................... 10
1.1.3.1.Phõn loi chung ................................................................................... 10
1.1.3.2.Phõn loi ngun nhõn lc trong doanh nghip .................................... 11
1.1.4.Vai trũ ca ngun nhõn lc .................................................................... 13
1.2.Cỏc chc nng c bn ca qun tr ngun nhõn lc ................................. 14
1.2.1.Nhúm chc nng thu hỳt ngun nhõn lc .............................................. 14
1.2.2.Nhúm chc nng o to v phỏt trin ngun nhõn lc ........................ 15

1.2.3.Nhúm chc nng duy trỡ ngun nhõn lc ............................................... 15
1.3.Ni dung c bn ca qun tr ngun nhõn lc .......................................... 16
1.3.1.Hoch nh ngun nhõn lc ................................................................... 16
1.3.2.Phõn tớch cụng vic ................................................................................ 17
1.3.3.Tuyn dng ngun nhõn lc ................................................................... 19
1.3.3.1.Ngun tuyn dng ............................................................................... 20
1.3.3.2.Quy trỡnh tuyn dng .......................................................................... 21
1.3.3.3.Mc ớch ca o to v phỏt trin ..................................................... 23
1.3.3.4.T chc cụng tỏc o to v phỏt trin nhõn s .................................. 24
1.3.4.Lng bng v ói ng .......................................................................... 25
1.3.5.ỏnh giỏ thnh tớch cụng tỏc .................................................................. 29
1.3.6.Quan h lao ng trong doanh nghip ................................................... 30
1.4.Cỏc yu t nh hng ti qun tr ngun nhõn lc ................................... 31
1.4.1.Mụi trng bờn ngoi ............................................................................. 31
1.4.1.1.Khung cnh kinh t ............................................................................. 31
1.4.1.2.Lut l ca Nh nc ......................................................................... 31
1.4.1.3.Vn húa xó hi ................................................................................. 31
1.4.1.4.Khoa hc k thut ............................................................................... 32
1.4.1.5.Khỏch hng .......................................................................................... 32
1.4.2.Mụi trng bờn trong ............................................................................. 32
1.4.2.1.S mng/ mc tiờu ca doanh nghip ................................................. 32
1.4.2.2.Chớnh sỏch/ chin lc ca doanh nghip .......................................... 33
1.4.2.3.Bu khụng khớ vn húa ca doanh nghip .......................................... 33
1.4.2.4.C ụng/ cụng on ............................................................................ 34
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

2
1.5.Tm quan trng vic nõng cao hiu qu s dng ngun nhõn lc ............ 34
1.5.1.S cn thit phi nõng cao hiu qu s dng ngun nhõn lc ............... 34
1.5.2.í ngha ca vic nõng cao hiu qu s dng ngun nhõn lc ............... 35
1.5.3.Tm quan trng ca vic nõng cao hiu qu s dng ngun nhõn lc .. 35
1.6.Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu s dng ngun nhõn lc .......................... 36
CHNG II :39PHN TCH THC TRNG HOT NG S DNG
NHN S TI X NGHIP SễNG 12.11 ............................................. 39
2.1.Mt s nột khỏi quỏt v Xớ nghip Sụng 12.11 ................................... 39
2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Xớ nghip ........................................ 39
2.1.2.Chc nng, nhim v ca Xớ nghip ...................................................... 40


2.1.2.1.Ngnh ngh kinh doanh ca Xớ nghip ............................................... 40
2.1.3.T chc b mỏy qun lý Xớ nghip ........................................................ 41
2.1.4.Hot ng sn xut kinh doanh ca Xớ nghip ...................................... 46
2.1.4.1.c im hot ng sn xut kinh doanh ........................................... 47
2.1.4.2.Quy trỡnh sn xut thi cụng ................................................................. 48
2.1.4.3.Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm xõy lp ca Xớ nghip ......... 49
2.1.4.4.Hot ng kinh doanh ca Xớ nghip ................................................. 50
2.2.Phõn tớch tỡnh hỡnh qun lý v s dng ngun nhõn lc ti Xớ nghip Sụng
12.11 .................................................................................................... 50
2.2.1.Tỡnh hỡnh chung v lao ng trong Xớ nghip ....................................... 51
2.2.2.Phõn tớch c cu lao ng ...................................................................... 53
2.2.2.1.C cu lao ng theo nhúm tui ......................................................... 53
2.2.2.2.C cu lao ng theo gii tớnh ............................................................ 56
2.2.3.Cht lng ngun nhõn lc .................................................................... 58
2.2.3.1.Trỡnh hc vn ................................................................................. 58
2.2.3.2.Cht lng ngun lao ng ................................................................. 60
2.2.4. Sc khe ca ngun nhõn lc trong Xớ nghip ..................................... 60
2.3.Thc trng cỏc nhõn t qun lý nh hng ti vic s dng ngun nhõn
lc .................................................................................................... 62
2.3.1.Hoch nh ngun nhõn lc ................................................................... 62
2.3.2.Phõn tớch cụng tỏc phõn tớch v thit k cụng vic ................................ 63
2.3.3.Thc trng cụng tỏc tuyn dng ............................................................. 63
2.3.3.1.Xỏc nh nhu cu lao ng .................................................................. 64
2.3.3.2.Tiờu chớ tuyn dng ............................................................................. 64
2.3.3.3.Quy trỡnh tuyn dng lao ng ........................................................... 65
2.3.4.Phõn tớch cụng tỏc ỏnh giỏ kt qu thc hin cụng vic ...................... 68
2.3.5.Phõn tớch cụng tỏc tr thự lao cho ngi lao ng ................................. 69
2.3.5.1.Cụng tỏc tin lng ............................................................................. 69
2.3.5.2.Ch bo him v ói ng ................................................................ 74
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

3
2.3.6.Phõn tớch cụng tỏc o to v phỏt trin ngun nhõn lc ...................... 75
2.3.7.Phõn tớch cụng tỏc quan h lao ng ...................................................... 77
2.4.ỏnh giỏ chung cụng tỏc qun lý ngun nhõn lc .................................... 78
2.4.1.Thnh tu ............................................................................................... 78
2.4.2.Mt s vn cn khc phc ................................................................. 79
CHNG III: MT S BIN PHP NHM NNG CAO HIU QU S
DNG NGUN NHN LC ........................................................................ 81
3.1.Phng hng phỏt trin ca Xớ nghip ................................................... 81
3.1.1.Phng hng phỏt trin chung ca Xớ nghip ..................................... 81
3.1.1.1. Phng hng hot ng ca Xớ nghip trong thi gian ti ............. 81
3.1.1.2.Mc tiờu Xớ nghip a ra .................................................................. 81
3.1.2.nh hng phỏt trin ngun nhõn lc ca Xớ nghip ........................... 81
3.2.Mc tiờu chung ca cỏc bin phỏp ............................................................ 82
3.3.Mt s bin phỏp nhm nõng cao hiu qu qun tr nhõn lc .................. 83
3.3.1.Bin phỏp 1: Nõng cao cht lng tuyn dng ...................................... 83
3.3.1.2.Lý do a ra bin phỏp ........................................................................ 83
3.3.1.2.Mc ớch ca bin phỏp ...................................................................... 83
3.3.1.3.Ni dung ca bin phỏp ...................................................................... 83
3.3.1.4.Kt qu t c ................................................................................. 85
3.3.2.Bin phỏp 2: Nõng cao cht lng cụng tỏc o to v phỏt trin ngun
nhõn lc ................................................................................................. 86
3.3.2.1.Lý do a ra bin phỏp ........................................................................ 86
3.3.2.2.Mc tiờu ca bin phỏp ....................................................................... 87
3.3.2.3.Ni dung bin phỏp ............................................................................. 87
3.3.2.4.Kt qu t c ................................................................................. 90
3.3.3.Bin phỏp 3: Phỏt huy tớnh sỏng to ca nhõn viờn ti Xớ nghip ......... 91
3.3.3.1.Lý do a ra bin phỏp ........................................................................ 91
3.3.3.2.Mc tiờu ca bin phỏp ....................................................................... 92
3.3.3.3.Ni dung ca bin phỏp ...................................................................... 92
3.3.3.4.Kt qu t c ................................................................................. 95
KT LUN ..................................................................................................... 96
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

4
LI M U
Trong nhng nm gn õy, nn kinh t nc ta ang trờn phỏt trin
cựng vi nhng chớnh sỏch m ca thu hỳt kờu gi u t vo Vit Nam ca
ng v Nh Nc, c bit khi Vit Nam tr thnh viờn th 150 ca t chc
Thng mi th gii (WTO), xu hng hi nhp kinh t quc t ó t ra cho
cỏc doanh nghip va v nh Vit Nam mt thỏch thc khỏ ln v vic
khng nh v trớ ca doanh nghip mỡnh trờn thng trng. iu ú ũi hi
cỏc doanh nghip cn phi nhanh chúng i mi, trong ú i mi v phng
phỏp qun lý ngun lc con ngi, qun lý ngun lc ti chớnh cng nh i
mi v quy mụ sn xut kinh doanh, phng phỏp nõng cao v th ca doanh
nghip. Trong ú vic qun lý ngun nhõn lc l mt yu t cnh tranh mi
mang tớnh quyt nh i vi s thnh cụng ca cỏc doanh nghip.
Mt doanh nghip, hay mt t chc, cú c mt i ng nhõn viờn
c lc hay mt lc lng lao ng hựng hu, thỡ iu trc tiờn doanh
nghip ú hay t chc ú phi lm l phi cú nghip v qun lý gii, phi cú
khoa hc trong cụng tỏc qun tr nhõn lc. ú l nm c yu t con ngi
l ó nm trong tay hn na thnh cụng. Chớnh vỡ vy phỏt trin ngun nhõn
lc cú trỡnh qun lý, chuyờn mụn nghip v cú trỡnh cao l ht sc cn
thit. Bng nhng gii phỏp cp thit cn c thc thi ỳng hng, nõng
cao trỡnh ngi lao ng trong cụng ty chớnh l phi o to i ng lao
ng t c nhng trỡnh nht nh. ng thi phi cú chớnh sỏch tuyn
dng, s dng, tr lng phự hp nhm gi c nhng ngi cú trỡnh
nng lc cao lm vic lõu di cho cụng ty cng nh thu hỳt c nhng
ngi cú trỡnh cao trong nc cng nh nc ngoi lm vic cho cụng ty
l mt vn rt phc tp cn c nghiờn cu khoa hc, t m. Cú nh vy
mi a ra c nhng quyt sỏch v qun tr nhõn lc phự hp vi iu kin
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

5
thc t ca doanh nghip. S dng hiu qu i ng nhõn lc di do vi
trỡnh v nng sut lao ng cao s l mt nhõn t tớch cc tng cng sc
mnh ca cụng ty. Tuy nhiờn cụng ty cú th phỏt trin bn vng nhiu gii
phỏp ang c thc hin. c bit qun tr nhõn lc l mt vn then cht
cho s tn ti v phỏt trin ca cụng ty trong tng lai. Chớnh vỡ vy em ó
chn ti: Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu s dng ngun nhõn lc
ti Chi nhỏnh Cụng ty c phn Sụng ti H Ni Xớ nghip Sụng
12.11.
Ni dung bi khúa lun gm cú 3 chng, c th:
Chng I: C s lý lun chung v qun tr nhõn lc trong Doanh
nghip
Chng II: Phõn tớch thc trng hot ng s dng nhõn lc ti Xớ
nghip Sụng 12.11
Chng III: Mt s bin phỏp nhm nõng cao hiu qu s dng
ngun nhõn lc ti Xớ nghip Sụng 12.11.
Do trỡnh hiu bit v kinh nghim ca bn thõn em cng nh phm
vi ca ti cũn hn ch nờn khúa lun tt nghip ca em khụng trỏnh khi
nhng thiu sút.
Bi khúa lun ny c hon thnh l nh s giỳp , to iu kin
ca Ban lónh o cng nh cỏc cụ, chỳ, anh ch trong Xớ nghip Sụng
12.11, c bit l s ch bo tn tỡnh ca Tin s Nghiờm S Thng ó giỳp
em hon thnh bi khúa lun ny.
Em xin chõn thnh cỏm n !
Sinh viờn
ng Th Tõm
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

6
CHNG I: C S Lí LUN CHUNG V QUN TR NHN LC
TRONG DOANH NGHIP
K t khi con ngi xut hin trờn trỏi khi t ny, v k t khi con
ngi bit hp qun thnh t chc thỡ vn qun tr bt u xut hin. Xó
hi cng phc tp, a dng v ụng o bao nhiờu thỡ vai trũ ca nh qun tr
cng quan trng by nhiờu. Nhng mt trong nhng vn mu cht ca nh
qun tr l qun tr ngun nhõn lc. Mt cụng ty hay mt t chc no ú dự cú
mt ngun ti nguyờn (vt t) di do vi h thng mỏy múc thit b hin i,
kốm theo cỏc cụng thc khoa hc k thut thn kỡ i chng na, cng s tr
nờn vụ ớch nu khụng bit qun tr nhõn lc.
Chỳng ta khụng ph nhn vai trũ quan trng ca cỏc lnh vc khỏc nh
Qun tr ti chớnh, Qun tr sn xut, Qun tr hnh chớnh, K toỏn qun
tr,Nhng rừ rng Qun tr nhõn lc úng vai trũ quan trng nht trong mi
t chc. Bt c cp qun tr no cng phi bit qun tr nhõn viờn ca mỡnh.
1.1. Tng quan v ngun nhõn lc
1.1.1. Mt s khỏi nim
Con ngi l thc th ca thiờn nhiờn to húa, l sn phm cao nht ca
nc thang tin húa muụn loi. L ng vt c bit cha ng c bn cht t
nhiờn v bn cht xó hi
Ngun nhõn lc l ngun lc quan trng nht, quyt nh s tn ti v
phỏt trin ca mi quc gia cng nh mi doanh nghip. ng trờn cỏc gúc
khỏc nhau, khi nghiờn cu ngun nhõn lc, cỏc hc gi a ra cỏc khỏi
nim khỏc nhau v ngun nhõn lc cho phự hp vi mc tiờu nghiờn cu.
Ngun nhõn lc hay ngun lc lao ng bao gm s ngi trong
tui lao ng cú kh nng lao ng ( tr nhng ngi tn tt, mt sc lao
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

7
ng loi nng) v nhng ngi ngoi tui lao ng nhng thc t ang
lm vic. (vin nghiờn cu khoa hc v phỏt trin).
Ngun nhõn lc ca mt t chc c hỡnh thnh trờn c s cỏc cỏ
nhõn vi vai trũ khỏc nhau v c liờn kt vi nhau theo nhng mc tiờu
nht nh. Ngun nhõn lc khỏc vi cỏc ngun nhõn lc khỏc ca doanh
nghip bn cht ca con ngi.
Trong khoa hc qun lý, Ngun nhõn lc c hiu v tip cn theo
nhiu cỏc khỏc nhau tựy thuc trong iu kin v hon cnh c th. Núi chung
ngun nhõn lc c xem xột v c hiu di mt s gúc nh sau:
- Ngun nhõn lc cung cp sc lao ng cho xó hi, nú bao gm ton b
dõn c cú s phỏt trin bỡnh thng v tõm, sinh lý hc sng trong cựng mt
khi vc a lý nht nh.
- Ngun nhõn lc cng cú th c hiu l mt yu t ca s phỏt trin
kinh t - xó hi, l kh nng lao ng ca xó hi c hiu theo ngha hp
hn bao gm mt nhúm dõn c trong tui lao ng c phỏp lut quy
nh cú y kh nng tham gia lao ng.
Vỡ th, trong Khoa hc qun lý nh ngha v ngun nhõn lc: Ngun
nhõn lc c hiu l ngun lc ca mi con ngi, gm c th lc v trớ lc.
ngun nhõn lc trong t chc bao gm tt c mi cỏ nhõn tham gia bt c
hot ng no vi bt c vai trũ no trong t chc ú.
Cỏc yu t c bn ca ngun nhõn lc:
- Ngun nhõn lc khỏc vi cỏc ngun lc khỏc ca t chc ch ngun
nhõn lc ca t chc c c trng bi nhng yu t c bn phõn bit cỏc
ngun lc khỏc.
- S lng ngun nhõn lc: l tng s ngi c t chc, thuờ mn,
c tr cụng v c ghi vo trong danh sỏch nhõn s ca t chc.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

8
- C cu tui ca ngun nhõn lc: c biu th bng s lng nhõn lc
nhng tui khỏc nhau.
- Cht lng ngun nhõn lc: l trng thỏi nht inh ca ngun nhõn lc
trong t chc, th hin mi quan h gia cỏc yu t cu thnh nờn bn cht
bờn trong ca ngun nhõn lc.
- C cu cp bc nhõn lc: bao gm s lng nhõn lc c phõn chia t
cp cao cho n cp thp v n ngi lao ng, nhõn viờn trong t chc. C
cu ny phn ỏnh cỏc bc thng tin ngh nghip ca nhõn lc trong t chc
hay cú th coi l s phỏt trin ca nhõn lc trong t chc.
Túm li, nhõn lc l ngun lc ht sc cú giỏ tr, khụng th thiu i
vi hot ng ca mt t chc, ng thi hot ng ca bn thõn nú thng
b chi phi bi nhiu yu t to nờn tớnh a dng v phc tp ca ngun nhõn
lc. Do ú s dng ngun nhõn lc cú hiu qu l mc tiờu hng u v lõu
di ca qun tr ngun nhõn lc trong t chc.
Qun tr ngun nhõn lc (hay cũn gi l qun tr ti nguyờn nhõn s) l
vic tuyn m, tuyn chn, duy trỡ, phỏt trin, s dng, ng viờn v to mi
iu kin thun li cho ti nguyờn nhõn s thụng qua t chc, nhm t c
mc tiờu ca t chc.
Qun tr nhõn lc l c ch t chc kinh t ca mi quan h ph thuc
gia ngi lao ng v ngi s dng lao ng hng vo vic thu hỳt con
ngi, vo cỏc hot ng lao ng c th v lao ng ngy cng cú hiu qu
cao, l vic t chc liờn kt cht ch gia con ngi vi t chc thụng qua
cụng vic, gia cỏ nhõn ny vi cỏ nhõn khỏc vỡ mc tiờu chung ca t chc
Túm li, qun tr nhõn lc l quỏ trỡnh nh qun tr tỏc ng vo ngun
nhõn lc ca mỡnh i tng ca qun tr nhõn lc s dng ngun nhõn
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

9
lc cú hiu qu nht, ỏp ng tt cỏc mc tiờu ca t chc hin ti v tng
lai.
1.1.2. i tng v mc tiờu ca qun lý ngun nhõn lc
1.1.2.1. i tng qun lý ngun nhõn lc
i tng qun lý ngun nhõn lc l ngi lao ng vi t cỏch l cỏc
cỏ nhõn, cỏn b, cụng nhõn viờn trong t chc v cỏc vn cú liờn quan vỡ
vy m h nh cụng vic, cỏc quyn li, nhim v ca h trong t chc. Hay
núi cỏch khỏc ngi lao ng l trung tõm ca mi hot ng qun lý nhõn
lc, qun lý nhõn lc l qun lý nhng hot ng hng ngy din ra xung
quanh ngi lao ng xy ra trong doanh nghip.
1.1.2.2. Mc tiờu ca qun lý ngun nhõn lc
Mc tiờu chung ca qun lý nhõn lc l nhm cung cp cho t chc
mt lc lng lao ng cú hiu qu. Ngoi ra cũn ỏp ng cỏc mc tiờu sau:
Mc tiờu kinh t
Nhm s dng cú hiu qu nht sc lao ng t ú m tng nng sut,
tng doanh thu, gim chi phớ qun lý.
Mc tiờu xó hi
To cụng n vic lm, giỏo dc v ng viờn ngi lao ng phỏt trin
phự hp vi tin b xó hi. Ngc li, thụng qua qun lý ngun nhõn lc thc
hin trỏch nhim ca Nh nc, ca t chc vi ngi lao ng. t c
mc tiờu ny cn cú cỏc hot ng h tr nh : tuõn th phỏp lut, trt t xó
hi, t chc cỏc hot ng xó hi v dch v trong doanh nghip, xỏc lp gii
quyt tha ỏng mi quan h gia t chc cụng on v cỏc cp qun tr
doanh nghip.
Mc tiờu cng c v phỏt trin t chc
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

10
Qun lý nhõn lc l mt trong nhng lnh vc ca qun lý doanh
nghip v cng l mt phng din khai thỏc v s dng hiu qu ngun
nhõn lc, l nhõn t khng nh tỡnh hỡnh ca t chc, tỡnh hỡnh mc tiờu kinh
doanh.
t c mc tiờu ny cn thc hin cỏc hot ng b tr nh:
hoch nh ngun nhõn lc, tuyn chn, ỏnh giỏ, o to, phõn cụng, b trớ
phỏt trin nhõn lc v th hin kim tra giỏm sỏt.
Mc tiờu thc hin cỏc chc nng nhim v ca t chc
Mi doanh nghip u cú mt c cu t chc, b mỏy qun tr m trong
ú cn cú s thng nht v hot ng t chc. V hiu lc ca b mỏy t chc
ph thuc ch yu v nng lc, trỡnh t chc ca cỏc qun tr cp cao, cp
trung v c c cp c s. Ch qua hot ng qun tr ngun nhõn lc mi
ỏp ng nhu cu qun lý ny.
Mc tiờu phc v nhõn viờn
Nh qun tr phi giỳp nhõn viờn mỡnh t c cỏc mc tiờu cỏ nhõn
ca h. Nh qun tr phi nhn thc rng nu lóng quờn mc tic cỏ nhõn ca
cỏc nhõn viờn, nng sut lao ng s gim, vic hon thnh cụng tỏc s suy
gim, v nhõn viờn cú th s ri b c quan.
t c mc tiờu ny, cỏc nh qun tr phi quan sỏt nm bt
c tõm lý ca nhõn viờn t ú m cú bin phỏp h cú thỏi tớch cc vi
cụng vic.
1.1.3. Phõn loi ngun nhõn lc
1.1.3.1. Phõn loi chung
Cng nh cỏc ngun lc khỏc, ngun nhõn lc cng rt a dng v
phong phỳ vi nhng c im riờng bit.
Ngun nhõn lc sn cú trong dõn c
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

11
L ton b dõn c cú kh nng lao ng bt k h ang trong trng thỏi
tham gia vo hot ng ca mt t chc, mt doanh nghip no ú hay
khụng. Ngun nhõn lc sn cú trong dõn c phi m bo trong tui lao
ng c phỏp lut ti mi quc gia quy nh
Ngun nhõn lc tham gia vo hot ng kinh t
L s lng dõn c trong tui lao ng ang trc tip tham gia vo
hot ng to ra ca ci vt cht v tinh thn cho xó hi.
Ngun nhõn lc d tr
L nhng ngi trong tui lao ng, cú kh nng lao ng v cú
nguyn vng tham gia vo cỏc hot ng to ra ca ci vt cht cho xó hi,,
nhng vỡ mt lý do no ú m khụng th tham gia lao ng v phi thc hin
nhng cụng vic khụng nhm mc ớch to ra ca ci vt cht cho xó hi
1.1.3.2. Phõn loi ngun nhõn lc trong doanh nghip
Ngun nhõn lc trong doanh nghip c hỡnh thnh da trờn vic
tuyn chn nhõn lc t cỏc ngun nhõn lc sn cú trong mụi trng Ti
Nguyờn nhõn s. Ngun nhõn lc trong Doanh nghip c chia thnh mt s
loi nhõn lc sau:
Ngun nhõn lc gi v trớ quan trng
õy l ngun nhõn lc s thc hin chc nng iu hnh, qun lý
Doanh nghip, a Doanh nghip i ỳng mc tiờu ra.
c im ca i ng nhõn lc ct cỏn ny l h l ngi cú kin thc,
cú kinh nghim, cú thõm niờn cụng tỏc v thc s cú tõm i vi cụng vic
chung. H phi l nhng ngi ht lũng vỡ cụng vic chung, khụng gn li ớch
cỏ nhõn vo cụng vic ca tp th. H c hỡnh thnh t vic ct nhc trong
s nhng ngi ó lm vic nhiu nm trong Doanh nghip hoc thụng qua
mt quỏ trỡnh tuyn dng c bit.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

12
Túm li, ngun nhõn lc dnh cho cỏc v trớ lónh o ch cht trong
Doanh nghip l nhõn t gi vai trũ cc kỡ quan trng trong mi hot ng v
s phỏt trin ca Doanh nghip.
Ngun nhõn lc l cỏc v trớ lónh o cp thp v nhng ngi lao ng cú
chuyờn mụn, k thut
õy l ngun nhõn lc m bo cho cỏc hot ng ci tin k thut,
cụng ngh, l ngun nhõn lc giỳp cho cỏc cp lónh o cp cao a ra cỏc k
hoch, cỏc phng hng hot ng ca Doanh nghip i vo thc hin
i vi i ng cỏn b cp thp, h cú trỏch nhim truyn t ti ngi
lao ng trc tip cỏc k hoch hot ng v phỏt trin ca Doanh nghip,
nhng cụng vic ó c cp lónh o cao nht quyt nh v thụng qua. i
ng nhõn lc ny c tuyn chn t chớnh i ng ngi lao ng trc tip
vi cỏc tiờu chun nht nh v trỡnh tay ngh, thõm niờn cụng tỏc cng
nh phi da vo kt qu cụng vic m h m nhim.
i ng nhõn lc k thut, cụng nhõn cú tay ngh cao l nhng ngi
lm vic trong cỏc phũng ban nghip v, hoc nhng ngi ang lm vic
trc tip, nhng h cú kinh nghim, cú kin thc v cụng vic m h m
nhn. i ng ny c tuyn chn thụng qua vic thi tuyn cụng khai vi
nhng yờu cu nht nh v chuyờn mụn hoc h l nhng ngi lao ng cú
tay ngh cao, cú ý thc tp th, qua ú a h i o to h cú iu
kin tip thu nhng kin thc khoa hc k thut mi nhm mc tiờu phc v
lõu di cho Doanh nghip.
i ng lao ụng trc tip
L nhng ngi s trc tip thc hin cỏc k hoch sn xut do cỏc cp
lónh o ó quyt nh. H s lm vic di s ch o trc tip ca cỏn b
cp di v h s s dng nhng yu t m Doanh nghip cung cp cho h
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

13
trong hot ng, to ra sn phm c th m Doanh nghip hng ti. i
ng ny thng c tuyn dng t ngun nhõn lc bờn ngoi vi nhng yờu
cu khụng kht khe lm, sau khi tuyn dng h s c o to li v mt s
vn chuyờn mụn phc v cho cụng vic.
1.1.4. Vai trũ ca ngun nhõn lc
S phỏt trin kinh t xó hi ca mi quc gia cng nh mi doanh
nghip u ph thuc rt ln vo vic khai thỏc, qun lý, s dng hp lý, hiu
qu cỏc ngun lc ca t nc nh ti nguyờn thiờn nhiờn, trỡnh khoa hc
k thut v cụng ngh, ngun vn v tim lc v con ngi hay ngun nhõn
lc. Nhng trong ú, ngun lc cú vai trũ quan trng nht v mang tớnh quyt
nh chớnh l ngun nhõn lc. Ngun nhõn lc l yu t ca s phỏt trin v
mc tiờu cui cựng ca s phỏt trin. Nú phc v ngy cng tt hn con
ngi, nõng cao cht lng cuc sng cho con ngi. Nh vy, con ngi
va l mc tiờu va l ng lc ca s phỏt trin xó hi.
Mi hot ng sn xut ra ca ci vt cht v tinh thn cho xó hi u
do nhng hot ng ca con ngi to nờn. H phỏt minh sỏng ch ra t liu
lao ng tỏc ng vo i tng lao ng nhm to ta ca ci phc v cho
con ngi v xó hi. Ngun lc con ngi chớnh l ngun ni lc, nu bit
khai thỏc v phỏt huy tt, nú cú th nhõn lờn sc mng ca cỏc ngun lc
khỏc.
Nn kinh t v xó hi khụng th phỏt trin nu khụng cú i ng ụng
o nhng cụng nhõn lnh ngh, nhng nh khoa hc k thut ti nng,
nhng chuyờn gia gii cú chuyờn mụn nghip v, nhng nh doanh nghip
thỏo vỏt, nhng nh qun lý ti ba , nhng nh lónh o tn ty bit nhỡn xa
trụng rng.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

14
Thc t cụng cuc i mi ca nc ta trong nhng nm qua cho thy,
ng v nh nc ta cú ch trng, chớnh sỏch v cỏc bin phỏp thit thc
quan tõm, phỏt huy nhõn t con ngi, gii phúng mi ngun lc v tim
nng sỏng to, em li nhng thnh cụng bc u rt quan trng c v kinh
t v xó hi, a t nc vn lờn tm cao mi ca s phỏt trin.
Nhn c vai trũ tt yu khỏch quan ca ngun nhõn lc i vi s
phỏt trin kinh t ca t nc theo hng cụng ngh húa hin i húa, Ngh
quyt TW 7 ( khúa VII) ca ng ó nờu: Vic phỏt trin ngun nhõn lc l
quan trng v u tiờn hng u trong cỏc chớnh sỏch v bin phỏp nhm thc
hin quỏ trỡnh Cụng nghip húa hin i húa t nc.
Cựng vi quỏ trỡnh chuyn sang nn kinh t th trng nh hng
XHCN, mt h thng cỏc loi th trng trong ú cú th trng sc lao ng
s c hỡnh thnh v ngy cng phỏt trin. õy l mt xu hng tt yu, cú
nh hng ln ti vic o to v s dng ngun nhõn lc cho cỏc doanh
nghip.
1.2. Cỏc chc nng c bn ca qun tr ngun nhõn lc
1.2.1. Nhúm chc nng thu hỳt ngun nhõn lc
Bao gm cỏc hot ng m bo cho t chc cú nhõn viờn v s
lng cng nh cht lng. Mun vy t chc phi tin hnh: k hoch húa
nhõn lc, phõn tớch, thit k cụng vic, biờn ch nhõn lc, tuyn m, tuyn
chn, b trớ nhõn lc.
K hoch húa nhõn lc l quỏ trỡnh ỏnh giỏ nhu cu ca t chc v
ngun nhõn lc phự hp vi mc tiờu chin lc, cỏc k hoch ca t chc v
xõy dng cỏc gii phỏp nhm ỏp ng nhu cu ú.
Thit k v phõn tớch cụng vic l quỏ trỡnh xỏc nh, xem xột, kho sỏt
nhng nhim v v nhng hnh vi liờn quan n mt cụng vic c th. Thit
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

15
k v phõn tớch cụng vic thng c s dng xõy dng chc nng,
nhim v v yờu cu v trỡnh k thut ca cụng vic, lm c s cho cụng
tỏc tuyn m, tuyn chn, o to
Tuyn m, tuyn chn v biờn ch nhõn lc l quỏ trỡnh thu hỳt ngi
cú nng lc vo t chc, la chn ngi cú kh nng ỏp ng nhu cu xin
vic trong nhng ng viờn xin vic ri sp xp hp lý nhõn viờn vo cỏc v trớ
khỏc nhau trong t chc ( ỳng vic, ỳng thi im ).
1.2.2. Nhúm chc nng o to v phỏt trin ngun nhõn lc
Nhúm chc nng ny chỳ trng cỏc hot ng nhm nõng cao nng lc
ca nhõn viờn, m bo cho nhõn viờn trong t chc cú cỏc k nng, trỡnh
lnh ngh cn thit hon thnh cụng vic c giao v to iu kin cho
nhõn viờn phỏt trin c ti a cỏc nng lc cỏ nhõn. Bờn cnh vic o to
mi, cũn cú cỏc hat ng o to li nhõn viờn mi khi cú s thay i v nhu
cu sn xut kinh doanh hay quy trỡnh k thut, cụng ngh i mi. Nhúm
chc nng o to, phỏt trin thng thc hin cỏc hot ng nh: hng
nghip, hun luyn, o to k nng thc hnh cho cụng nhõn, bi dng
nõng cao trỡnh lnh ngh v cp nhp kin thc qun lý, k thut cụng
ngh cao cho cỏn b qun lý v cỏc b chuyờn mụn nghip v.
1.2.3. Nhúm chc nng duy trỡ ngun nhõn lc
Nhúm ny chỳ trng n vic duy trỡ v s dng hiu qu ngun nhõn
lc trong t chc. Nhúm chc nng ny bao gm hai hot ng : kớch thớch
vt cht v tinh thn cho nhõn viờn, duy trỡ, phỏt trin cỏc mi quan h lao
ng tt p trong doanh nghip.
Chc nng kớch thớch vt cht v tinh thn cho nhõn viờn liờn quan n
cỏc chớnh sỏch v cỏc hot ng nhm khuyn khớch, ng viờn nhõn viờn
trong doanh nghip lm vic hng say, tn tỡnh, cú ý thc trỏch nhim v hon
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

16
thnh cụng vic vi cht lng cao. Giao cho nhõn viờn nhng cụng vic
mang tớnh thỏch thc cao, cho nhõn viờn bit s ỏnh giỏ ca cỏn b lónh o
v mc hon thnh v ý ngha ca vic hon thnh cụng vic ca nhõn
viờn i vi hot ng ca doanh nghip, tr lng cao v cụng bng, kp thi
khen thng cỏc cỏ nhõn cú sỏng kin, ci tin k thut, cú úng gúp lm tng
hiu qu sn xut kinh doanh v uy tớn ca doanh nghip l nhng bin
phỏp hu hiu thu hỳt v duy trỡ c i ng lao ng lnh ngh cho
doanh nghiờp. Do ú, xõy dng cỏc chớnh sỏch lng bng thng tin, k lut,
tin thng, phỳc li, ph cp, ỏnh giỏ nng lc thc hin cụng vic ca
nhõn viờn l nhng hot ng quan trng nht ca chc nng kớch thớch ng
viờn.
Chc nng quan h lao ng liờn quan n hot ng nhm hon thin
mi trng lm vic v cỏc mi quan h trong cụng vic nh: ký kt hp
ng lao ng, gii quyt khiu t, tranh chp lao ng, giao t nhõn viờn, ci
thin mụi trng lm vic, y t, bo him v an ton lao ng. Gii quyt tt
chc nng quan h an ton lao ng s va giỳp cỏc doanh nghip to ra bu
khụng khớ tõm lý tp th v cỏc giỏ tr truyn thng tt p, va lm cho nhõn
viờn c tha món vi cụng vic v doanh nghip.
1.3. Ni dung c bn ca qun tr ngun nhõn lc
1.3.1. Hoch nh ngun nhõn lc
Hoch nh ngun nhõn s l mt tin trỡnh duyt xột li mt cỏch cú
h thng nhng yờu cu v ngun nhõn lc m bo rng c quan s cú
ỳng s ngi cú y cỏc k nng theo yờu cu.
Hoch nh ngun nhõn lc bng phõn tớch, d bỏo, lp k hoch v
thc hin cỏc bin phỏp cn thit m bo cú s lng v cht lng
nhõn viờn nhng v trớ cn thit vo nhng thi im nht nh.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

17
Sau khi ó ra cỏc mc tiờu, doanh nghip s ra cỏc chin lc v
k hoch chi phi ton b cỏc hot ng ca doanh nghip. Thụng thng cỏc
chin lc v k hoch hot ng bao gm cỏc bc sau:
1. ra nhu cu v d bỏo nhu cu
2. ra chớnh sỏch
3. Thc hin cỏc k hoch v chng trỡnh
4. Kim tra v ỏnh giỏ chng trỡn
1.3.2. Phõn tớch cụng vic
Phõn tớch cụng vic l mt tin trỡnh xỏc nh mt cỏch cú h thng cỏc
nhim v v cỏc k nng cn thit thc hin cỏc cụng vic trong mt t
chc.
Núi mt cỏch c th hn, phõn tớch cụng vic l mt tin trỡnh mụ t v
ghi li mc tiờu ca mt cụng vic, cỏc nhim v v hot ng ca nú, cỏc
iu kin hon thnh cụng vic, cỏc k nng, kin thc v thỏi cn thit
hon thnh cụng vic.
Phõn tớch cụng vic s lm cho doanh nghip cú li im nh:
- Bo m thnh cụng hn trong vic sp xp, thuyờn chuyn v thng
thng nhõn viờn
- Loi b nhiu bt bỡnh ng v mc lng qua vic xỏc nh rừ nhim
v v trỏch nhim ca cụng vic
- Tit kim thi gian v sc lc qua vic tiờu chun húa cụng vic v t
ú giỳp nh qun tr cú s s lm k hoch v phõn chia thi khúa biu
cụng tỏc
Tin trỡnh phõn tớch cụng vic
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

18
Bc 1: Xỏc nh mc ớch s dng thụng tin phõn tớch cụng vic. Cn
phi xỏc nh mc ớch s dng thụng tin chỳng ta mi n nh cỏc phng
phỏp thu thp thụng tin.
Bc 2: Thu thp thụng tin c bn. Bc ny thng xem xột li thụng
tin c bn nh s t chc, s tin trỡnh cụng vic v bng mụ ta cụng
vic hin cú, nu cú. S t chc cho ta bit cụng vic ny cú liờn h vi
cỏc cụng vic khỏc nh th no, chc v v tuyn quyn hn. S tin trỡnh
cụng vic hay cũn gi l s lung cụng vic giỳp nh phõn tớch hiu rừ t
u vo n u ra. Sau cựng bng mụ t cụng vic hin thi s giỳp chỳng ta
xõy dng li mt bng mụ t cụng vic hon chnh.
Bc 3: La chn cỏc cụng vic tiờu biu. õy l vic cn thit khi cú
nhiu cụng vic tng t nhau. iu ny giỳp tit kim thi gian phõn tớch
cụng vic trong dõy chuyn sn xut.
Bc 4: Thu thp thụng tin phõn tớch cụng vic. Dựng cỏc phng phỏp
thu thp thụng tin liờn quan n hot ng, thỏi ng x, iu kin lm
vic, cỏ tớnh v kh nng
Bc 5: Kim tra li thụng tin vi cỏc thnh viờn. Cn kim tra li
thụng tin ó thu thp c vi cỏc cụng nhõn m nhn cụng vic ú. iu
ny giỳp t c s ng tỡnh ca ng s v bng phõn tớch cụng vic bi
vỡ h cú c hi duyt xột li chớnh cụng vic m h thc hin.
Bc 6: Trin khai bng bng mụ t cụng vic v bng mụ t tiờu
chun cụng vic.
Cú nhiu phng phỏp phõn tớch cụng vic, nú cũn tựy thuc vo tng
loi thụng tin thu thp, v tựy theo tng cụng ty, xớ nghip. Mt s phng
phỏp ph bin nh: bng cõu hi, phng phỏp quan sỏt, phng vn,ghi chộp
li trong nht kớ, bng danh sỏch kim tra, phi hp cỏc phng phỏp.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

19
Cỏc thụng tin ly c t tin trỡnh phõn tớch cụng vic s c dựng
mụ t cụng vic. Mụ t cụng vic l mt ti liu cung cp thụng tin liờn
quan n cỏc cụng tỏc c th, cỏc nhim v v trỏch nhim ca cụng vic.
Bng mụ t cụng vic l bn lit kờ chớnh xỏc v sỳc tớch nhng iu
m cụng nhõn viờn phi thc hin. Nú cho ta bit cụng nhõn viờn lm cỏi gỡ,
lm th no, v cỏc iu kin m cỏc nhim v ú c thc thi. Bng mụ t
cụng vic bao gm:
- Cỏc nhim v ch yu phi hon thnh
- T l thi gian cho mi nhim v
- Cỏc tiờu chun hon thnh cụng tỏc, cỏc iu kin lm vic, ni lm
vic v cỏc ri ro cú th xy ra.
- S ngi lm vic i vi tng cụng vic v cỏc mi quan h tng
trỡnh bỏo cỏo.
- Mỏy múc v thit b thc hin cụng vic ú.
Sau khi ó su tp cỏc d kin cn bn cho bn mụ t cụng vic bc tip
theo l a ra bng mụ t tiờu chn cụng vic.
Bng mụ t tiờu chun cụng vic l bng trỡnh by cỏc iu kin, tiờu
chun ti thiu cú th chp nhn c m mt ngi cn phi cú hon
thnh mt cụng vic nht nh no ú.
Bng mụ t tiờn chun cụng vic gm cỏc thụng tin nh:
- D kin tng quỏt: tờn cụng vic, thc hin b phn no, trỏch nhim.
- Bn cht cụng vic
- Tr lng
- C hi thng thng
- Cỏc tiờu chun ca nhõn viờn
1.3.3. Tuyn dng ngun nhõn lc
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

20
1.3.3.1. Ngun tuyn dng
Ngun ni b
Tuyn m nhõn viờn trong ni b doanh nghip l c mt th tc phc
tp. i vi cỏc chc v qun tr gia cao cp, thng doanh nghip ỏp dng
h s thuyờn chuyn. Cũn i vi cỏc chc v hoc cụng vic cp thp hn,
cỏc doanh nghip thng s dng bng niờm yt cụng vic cũn trng, bng
ny c dỏn ngay ch cụng khai mi u bit, trong bng niờm yt
thng ghi rừ ch lm ang cũn trng, cỏc th tc cn thit phi lm khi
ng kớ,cỏc iu kin, tiờu chun c th, cng nh lng bng hay cỏc quyn
li.
Tuyn nhõn s theo cỏch ny thng c gi l tuyn nhõn viờn hin
hnh, ngha l nhõn viờn ang lm vic trong cụng ty. Tuyn ngi t ngun
ni b cú li im l luụn luụn ti c hi cho h c thng tin v do ú h
gn bú vi cụng ty hn v lm vic tớch cc hn.
u im ca tuyn dng ni b
- Bit c kh nng ca nhõn viờn, cú tỏc dng ng viờn nhõn viờn
hin ti
- Thi gian o to v tip cn cụng vic nhanh, chiờu m nhanh, ớt tn
kộm
- Ti a húa an ton cụng vic cho nhõn viờn hin ti
Nhc im ca tuyn dng ni b
- Lp thiu ht v trớ ny khuyt v trớ khỏc to ra hiu ng gi súng
- Din bin n v mt s hi lũng, mt s bt món
- Hn ch ngun tuyn, t chc tr nờn chai lỡ, thiu linh hot
Ngun t bờn ngoi
- Qung cỏo trờn cỏc phng tin truyn thụng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

21
- Gii thiu ca ngi trong n v ra bờn ngoi
- Trung tõm gii thiu vic lm, ti cỏc hi ch vic lm
- Tuyn trc tip n cỏc sinh viờn sp ra trng
u im ca tuyn dng bờn ngoi
- ỏp ng c nhu cu, cú ý tng mi, cú quan im mi
- Trỏnh s nhm ln i cựng hiu ng gi súng
- ỏp ng nhu cu phỏt trin nhanh, tc nhanh,nhiu. To ra vin
cnh mi cho doanh nghip.
Nhc im ca ngun tuyn m bờn ngoi
- Chi phớ cao, tn nhiu thi gian. Th trng khú tip cn. Tn ti nhiu
r ro
- Tuyn nhiu ngi ngoi gim thiu kh nng thng tin ca nhõn viờn
c
- Din bin ca s hũa nhp, quan h gia ngi mi v ngi mi phc
tp
1.3.3.2. Quy trỡnh tuyn dng
Sau khi quỏ trỡnh hoch nh c hon thnh thỡ cỏc nh qun tr s
a ra cỏc quyt nh tuyn dng nhõn viờn cho nhng v trớ cụng vic
ang thiu hoc nhng v trớ ú nhõn viờn hin ti khụng ỏp ng c nhu
cu ca nh qun lý v trỡnh hoc k nng chuyờn mụn i vi cụng vic
ang ph trỏch.
Cỏc quyt nh trờn c cn c vo cỏc phiu yờu cu nhõn s ca
cỏc b phn trong t chc.
Nh qun tr s i chiu vo bng mụ t cụng vic cng nh bng tiờu
chun cụng vic quyt nh s tuyn dng theo phng phỏp no v theo
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

22
ngun no. Sau ú phũng nhõn s s bt u giai on chớnh thc tuyn
dng.
Tuõn theo tin trỡnh di s giỳp doanh nghip tuyn chn ỳng ngi
theo yờu cu. Tuyn chn nhõn viờn l mt c quỏ trỡnh. Khụng nhng
nghip v ny ũi hi phi cú nghip v chuyờn mụn mt cỏch khoa hc m
cũn tựy thuc vo chin lc nhõn s nh hng vin cnh ca doanh
nghip
Tin trỡnh tuyn chn nhõn viờn gm 12 bc, c th hin qua s
S 1 : Tin trỡnh tuyn dng nhõn viờn

Th vic
K hoch tuyn dng
Nhn v xột h s
Thụng bỏo tuyn dng
Phiu yờu cu tuyn dng
H s tuyn dng
Ban tng giỏm c phờ duyt
Phũng nhõn s xem xột
Kim tra , s vn
ỏnh giỏ sau th vic
Quyt nh tuyn dng
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

23
1.3.4. o to v phỏt trin
o to l mt quỏ trỡnh cú h thng nhm nuụi dng vic tớch ly cỏc
k nng, nhng quy tc, khỏi nim hay thỏi dn n s tng xng tt hn
gia nhng c im ca cụng vic v nhng yờu cu cụng vic.
Phỏt trin l mt quỏ trỡnh lõu di nhm nõng cao nng lc v ng c
ca cụng nhõn viờn bin h thnh nhng thnh viờn tng lai quý bỏu ca
t chc ú. Phỏt trin nhõn s khụng ch bao gm o to m cũn c s
nghip v kinh nghim. Nú cú th c hiu l cỏc hot ng nhm chun b
cho cụng nhõn viờn theo kp vi s thay i v phỏt trin ca c cu t chc.
1.3.3.3. Mc ớch ca o to v phỏt trin
- Trc tip giỳp nhõn viờn lm cụng vic tt hn, c bit khi nhõn viờn
khụng ỏp ng c tiờu chun mu ca cụng vic hoc khi nhn cụng vic
mi.
- Cp nhp cỏc k nng kin thc mi cho nhõn viờn.
- Trỏnh tỡnh trng qun lý lc hu, li thi.
- Gii quyt cỏc vn ca t chc nh mõu thun gia nhõn viờn, gia
nhõn viờn v cụng on, hay vi nh qun tr
- Hng dn cụng vic cho nhõn viờn mi.
- Chun b i ng cỏn b qun lý, chuyờn mụn k cn.
- Tha món nhu cu phỏt trin cho nhõn viờn.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

24
1.3.3.4. T chc cụng tỏc o to v phỏt trin nhõn s
S 2: Quy trỡnh t chc cụng tỏc o to v phỏt trin nhõn s

Bc 1: Xỏc nh nhu cu T&PT
xỏc nh c nhu cu T&PT cn cn c vo cỏc yu t c bn:
chin lc kinh doanh ca doanh nghip, k hoch nhõn s, trỡnh k thut
cụng ngh, tiờu chun thc hin cụng vic, trỡnh nng lc chuyờn mụn ca
ngi lao ng, nguyn vng ca ngi lao ng.
Bc 2: Xõy dng k hoch T&PT
Mt k hoch o to v phỏt trin nhõn s tng th cn phi xõy
dng thng bao gm nhng ni dung: cỏc chớnh sỏch, chng trỡnh T&PT,
ngõn qu cho T&PT, cỏc k hoch chi tit, mc tiờu T&PT, i tng
c T&PT, c s vt cht v tớnh cht cụng vic.
Bc 3: Trin khai thc hin
Cn trin khai thc hin theo ỳng k hoch ó ra. Quỏ trỡnh ny
th hin rừ vai trũ ca t chc, iu phi, hng dn ng viờn nh qun tr
trong vic to iu kin thun li thc hin tt nht mc tiờu ó vch ra.
Bc 4: ỏnh giỏ kt qu
Xỏc nh nhu cu T & PT
Xõy dng k hoch
Trin khai thc hin
ỏnh giỏ kt qu T & PT
Thụng
tin phn
hi
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại CN Công ty cổ phần
Sông Đà 12 tại Hà Nội - Xí nghiệp Sông Đà 12.11.

Sinh viên : Đặng Thị Tâm - Lớp QT1001N - Tr-ờng ĐHDL Hải phòng

25
õy l mt vic lm cn thit v quan trng khụng ch giỳp doanh
nghip ỏnh giỏ c nng lc chuyờn mụn, k nng nghip v ca nhõn viờn
trc v sau quỏ trỡnh T&PT m cũn ch ra cho doanh nghip nhng mt tn
ti, hn ch, t ú cú bin phỏp khc phc, ci thin.
o to bao gm cỏc hot ng nhm mc ớch nõng cao tay ngh
hay k nng ca mt cỏ nhõn mt cỏch ton din theo mt hng nht nh
no ú vt ra ngoi cụng vic.
1.3.4. Lng bng v ói ng
Tin lng l tin tr cho sc lao ng tc l giỏ c hng húa sc lao
ng m ngi s dng v ngi cung ng tha thun vi nhau theo nguyờn
tc cung cu, giỏ c th trng v phỏp lut nh nc. Tin lng l mt b
phn cn bn duy nht trong thu nhp ca ngi lao ng ng thi l mt
trong nhng yu t u vo ca sn xut kinh doanh trong cỏc doanh nghip.
Tin lng bao gm
Tin lng c bn l tin lng c xỏc nh trờn c s tớnh cỏc
nhu cu c bn v sinh hc, xó hi hc, v phc tp v mc tiờu hao
lao ng trong nhng iu kin khụng n nh hoc khụng thun li m cha
c tớnh n khi xỏc nh lng c bn. Ngoi ra, trong thc t cú mt s
loi ph cp khỏc, khụng phi l ph cp lng, cỏch tớnh khụng ph thuc
vo mc lng ca ngi lao ng nh ph cp di chuyn, ph cp i
ng Phn ln cỏc loi tin ph cp thng tớnh trờn c s ỏnh giỏ nh
hng ca mụi trng lm vic khụng thun li n sc khe, s tha mỏi
ca ngi lao ng ti ni lm vic. Tin ph cp cú ý ngha kớch thớch
ngi lao ng thc hin tt cụng vic trong nhng iu kin khú khn, phc
tp hn bỡnh thng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×