Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Yên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.88 KB, 1 trang )

SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
ĐỢT 1 - NĂM 2015
Môn Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề
Câu 1. (2,0 điểm)
Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920.Nguyễn
Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc phải theo con đường nào?
Câu 2. (2,0 điểm)
Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào? Em hãy xác
định khó khăn lớn nhất và nêu rõ biện pháp giải quyết của cách mạng Việt Nam.
Câu 3. (3,0 điểm)
Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”
(1965-1968) ở miền Nam Việt Nam là gì? Cuộc Tổng tiên công và nổi dậy nào của quân dân ta
buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược ? Nêu ý nghĩa của Tổng tiến công và
nổi dậy.
Câu 4. (3,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh thành lập, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. Vì sao hiệp ước
Bali (2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?
Hết

×