Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (135.62 KB, 4 trang )

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3,0 điểm)
Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930, cho
biết sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? Vì sao?
Câu 2: (2,0 điểm)
Chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc, xây dựng Mặt trận thống nhất tại Hội
nghị tháng 11/1939 và Hội nghị lần thứ VIII tháng 5/1941 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào? Từ đó, trình bày suy nghĩ của bản thân về
vấn đề đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Câu 3: (2,0 điểm)
Đánh giá ý nghĩa cuộc chiến đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, chiến thắng
Việt Bắc thu - đông năm 1947, chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, chiến dịch lịch sử
Điện Biên Phủ năm 1954 với tiến trình chung của cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 -1954.
Câu 4: (3,0 điểm)
Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của
Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 1970 và ý nghĩa của những thành tựu đó.
Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………………………………….; Số báo danh:…………….

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG NGỌC QUYẾN
HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
Câu Đáp án Điểm


1(3,0
điểm)
Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930, cho biết
sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? Vì sao?
Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc (NAQ) đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất luận
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, tham dự Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp họp tại thành phố Tua
0,50
Năm 1921, NAQ cùng với một số người yêu nước của châu Phi lập ra Hội
liên hiệp thuộc địa ở Pari
0,25
Năm 1923, NAQ đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân, 1924 dự Đại
hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản
0,25
Năm 1925, NAQ thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Năm
1927, xuất bản cuốn Đường Kách mệnh, gồm những bài giảng của Nguyễn
Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu
0,25
Năm 1930 NAQ chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản tại Cửu Long
(Hương Cảng – Trung Quốc) thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản
Việt Nam
0,5
Sự kiện đánh dấu bước ngoặt vị đại trong lịch sử Việt Nam là sự kiện năm
1930 NAQ chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản tại Cửu Long
(Hương Cảng – Trung Quốc) thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản
Việt Nam
0,50
Giải thích sự kiện năm 1930, Hs trình bày ý nghĩa của sự thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam.
ĐCSVN ra đời là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam, là sự lựa

chọn của lịch sử, là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác
Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
0,25
ĐCSVN ra đời tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam,
chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối, tổ chức lãnh đạo cách mạng.
0,25
Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển
nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ
phận của cách mạng thế giới
0,25
2
(2,0
điểm)
Chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc, xây dựng Mặt trận thống nhất tại Hội
nghị tháng 11/1939 và Hội nghị lần thứ VIII tháng 5/1941 của Ban Chấp hànhTrung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào? Từ đó, trình bày suy nghĩ của
bản thân về vấn đề đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện
nay.
Để giành được độc lập, phải tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc, xây dựng
mặt trận thống nhất. Hội nghị TW tháng 11/1939 đã chủ trương thành lập
Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
0,50
Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương đoàn kết rộng rãi các tầng
lớp, các giai cấp, các dân tộc, kể cả cá nhân yêu nước ở Đông Dương, chĩa
mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu trước mắt là chủ nghĩa đế quốc và tay sai,
giành độc lập dân tộc cho các nước Đông Dương.
0,25
Hội nghị TW lần thứ VIII (5/1941) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc chủ
trương giải quyết vấn đề dân tộc, tập hợp lực lượng, xây dựng mặt trận dân
tộc thống nhất cho từng nước Đông Dương. Ở Việt Nam Hội nghị quyết định

thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh).
0,50
Mặt trận Việt Minh liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không
phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng
chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn.
0,25
Thí sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng lập luận phải
chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc
0,50
3
(2,0
điểm)
Đánh giá ý nghĩa cuộc chiến đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, chiến thắng
Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, chiến dịch
lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 với tiến trình chung của cuộc kháng chiến chống
Pháp 1946 - 1954.
Ý nghĩa của cuộc chiến đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyên 16: Kìm
chân địch trong các thành phố, tạo điều kiện để cả nước chuẩn bị kháng
chiến lâu dài. Là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược đầu tiên của quân và dân ta
trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, bước đầu làm phá
sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của kẻ thù.
0,25
Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947: Đưa cuộc kháng
chiến của ta bước sang giai đoạn mới, đánh bại hoàn toàn chiến lược “ đánh
nhanh, thắng nhanh” của địch, buộc chúng phải chuyến sang đánh lâu dài
với ta…
0,50
Ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950: Khai thông đường
liên lạc của ta với các nước XHCN, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
Quân ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo nên

bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
0,50
Ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954: Là thắng lợi oanh liệt
nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong lịch sử chống
ngoại xâm của dân tộc. Chiến thắng ĐBP có tác động mạnh đến quá trình
diến biến của Hội nghị Giơnevơ 1954, quyết định đến việc chấm dứt chiến
tranh ở Đông Dương… Làm nức long nhân dân thế giới, cổ vũ mạnh mẽ
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ latinh…
0,75
4
(3,0
điểm)
Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa của Liên Xô
từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 1970 và ý nghĩa của những thành tựu đó.
- Kinh tế: Công nghiệp: Giữa những năm 1970, là cường quốc công nghiệp
đứng thứ hai thế giới, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt
nhân. Nông nghiệp: Sản lượng tăng trung bình hàng năm là 16%
0,50
-Khoa học kĩ thuật: Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công
vệ tinh nhân tạo của Trái Đất, năm 1961, Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ
đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỉ nguyên
chinh phục vũ trụ của loài người
0,50
- Xã hội có nhiều biến đổi, chính trị ổn định, tỉ lệ công nhân chiếm 55%
người lao động, trình độ học vấn của gười dân được nâng cao
0,50
- Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ
phong trào giải phóng dân tộc.
0,50
- Ý nghĩa: Đối với Liên Xô: Tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường 0,50

quốc tế, là nước XHCN lớn nhất, là chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế
giới.
- Đối với thế giới: Tăng cường sức mạnh cho hệ thống XHCN, cổ vũ các
phong trào giải phóng dân tộc….
0,50
Hết

×