Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Quận Sơn Trà
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
HOÀNG BÁCH TÙNG


HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH
LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀChuyên ngành : Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Đà Nẵng - Năm 2015



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH


Phản biện 1: TS. LÊ BẢOPhản biện 2: TS. NGUYỄN NGỌC QUANG


          
            10


Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - 
- 
1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công tác an toàn 


   -    ta
        


. 
công tác       -      



       
 an toàn
- 

 



 trong quá

 



             
2


 
             
      
 


 
      6.081 ha    


 
            



Trà ” 



 

2. Mục tiêu của đề tài
-             


ai
3


-  nhà

- 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

n Trà.





4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp hồi cứu


có liên quan.
- Phương pháp tổng hợp so sánh và phân tích thống kê: Khai



- Phương pháp khảo sát thực tế:  



- Phương pháp chuyên gia:       
4

ngàn- 

5. Những đóng góp của luận văn
-    an

-   




6. Kết cấu của luận văn
 :
  lý  



G


5

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ
SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1.Khái niệm
An toàn, vệ sinh lao động: 


  
.
1.1.2.Vai trò và tính chất của quản lý nhà nước về an toàn,
vệ sinh lao động
a. Vai trò của quản lý an toàn, vệ sinh lao động
L           

+ 


           


:




6



, 


    


ng tác 

b. Tính chất của quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao
động
Ctính
  
 Tính pháp lý
an toàn v 
    


 
 
             

 


th

7


 


1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN
TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Nội dung của quản lý an toàn, vệ sinh lao động bao gồm các
nội dung sau:
1.2.1. Ban hành và quản lý thống nhất các quy định của
pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

Nên t 

 

h chính sách và



1.2.2. Tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về an
toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp
Công tác 
mà còn cuATVS


V 
chúng, thì 

8

1.2.3. Tổ chức đào tạo và tập huấn về quản lý an toàn, vệ
sinh lao động trong các doanh nghiệp
 ATVS
 : C ATVS; 
ATVS

 

  
          

 



1.2.4. Tổ chức thanh kiểm tra về thực hiện an toàn, vệ sinh
lao động tại các doanh nghiệp


ATVSD

 

       

 hính.
1.2.5. Điều tra, thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 
9

              



1.2.6. Xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động
Xử lý các vi phạm về an toàn lao động 
             
ATVS
và 
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI DOANH
NGHIỆP
1.3.1. Điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế xã hội






1.3.2.Quản lý Nhà nước







1.3.3.Nhân tố người sử dụng lao động, người quản lý
10

Người sử dụng lao động 

    


Người cán bộ công đoàn cơ sở:     
             

 

1.3.4.Nhân tố người lao động tại doanh nghiệp
Người lao động        

an toàn,  


mình theo  


KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

- 

- 
- Kinh n

11

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ
SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH
NGHIỆP
2.1.1. Vị trí điều kiện tự nhiên

           
 16
0
 16
0
09'13''    108
0
15'34'' 
0
18'42'' kinh


   

- 
- 



 ng không nh ti công tác qun lý
v an toàn v c bing làm vic
cng.
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế của quận Sơn Trà
- Tăng trưởng giá trị SX trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp trong KCN thể hiện qua bảng 2.1
12

Bảng 2.1. Tăng trưởng GTSX các DN trên địa bàn quận Sơn Trà
 
Năm
2000
2004
2008
2010
2011
2013

515
874
1.291
1.497
1.612
1.771
 (%)
17,60
Nguồn: Phòng Kinh tế quận Sơn Trà
- Về đóng góp với NSNN:
Bảng 2.2. Đóng góp NSNN của các doanh nghiệp quận Sơn Trà
giai đoạn 2000-2012

Năm
2000
2004
2008
2010
2011
2013

47.800
74.726
128.350
275.032
280.977
287.322
Nguồn: Phòng Kinh tế quận Sơn Trà
             

2.1.3. Doanh nghiệp, người sử dụng lao động


  

2.1.4. Người lao động tại các doanh nghiệp ở trên địa bàn quận
            
            


 
            
13




Bảng 2.3. Tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp qua
các năm
Năm
Ngành sản xuất
Tổng
số

Nữ
Hợp đồng lao động
Trình độ chuyên
môn
Không
xác
định
thời
hạn
1-3
năm
Dưới
1năm
Đại
học
Trun
g cấp
LĐPT
2011

16.709
9.142
1.953
2.088
11.840
715
2.783
12.211

1.140
167
325
188
601
102
256
757

400
53
306
61
33
79
227
88

600
269
110
155
300
52
101
422

1.670
541
524
393
729
326
417
897
TỔNG SỐ
20.519
10.172
3.218
2.885
13.503
1.274
3.784
14.375
2012

11.087
6.007
1.452
1.920
7.669
670
2.449
7.962

1.077
171
370
329
378
111
282
711

417
55
326
59
32
85
223
103

528
189
118
137
275
42
54
353

1.318
623
445
453
476
260
386
737
TỔNG SỐ
14.427
7.045
2.711
2.898
8.830
1.168
3.394
9.866
2013

9.609
5.083
1.085
2.010
6.642
634
3.654
5.388

790
144
325
254
211
94
155
541

360
49
303
36
21
80
146
116

397
150
142
111
144
43
54
290

1.677
973
359
629
689
327
369
942
TỔNG SỐ
12.833
6.399
2.214
3.040
7.707
1.178
4.378
7.277
Nguồn: số liệu từ Chi cục Thống kê quận Sơn Trà
14

Bảng 2.4. Cơ cấu lao động theo độ tuổi
Ngành sản xuất
Tổng số

Phân loại LĐ theo Tuổi đời
(số người)
< 18
18 đến
30 tuổi
31 đến
45 tuổi
Từ 46 tuổi
trở lên

8326
0
5246
2451
629

1226
0
645
348
233

357
0
172
132
53

246
0
143
87
16

1954
0
1136
584
234
TỔNG
12.109
0
7.342
3.602
1.165
Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà
2.4  



2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AT VSLĐ
TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ
2.2.1. Thực trạng ban hành và quản lý thống nhất các quy
định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh
nghiệp
Do 



 có 

15

Bảng 2.5. Tình hình thực hiện một số thông tư của Bộ Y tế.
TT
Văn bản pháp quy
Phổ biến
(Đã/chưa)
Số cơ sở
được phổ
biến
Số cơ sở
triển khai
thực hiện
1.
-BYT

412
140
2.


412
373
3.
-BYT

412
356
4.
-BYT

412
186
5.
-BYT

412
186
6.
-BYT

412
373
7.
-BYT

319
84
8.
-YT-

412
373
* Số cơ sở được lập hồ sơ vệ sinh lao động theo thông tư số
19/2011/TT-BYT.
Nguồn: Trung tâm y tế dự phòng quận Sơn Trà
Nhìn chung các 
           



  



2.2.2. Thực trạng tổ chức tuyên truyền quy định của pháp
luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp


 g 
-nô, áp phích; tuy
 
16


0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013
Số DN triển khai thực
hiện
Số LĐ tham gia

Hình 2.1. 
Nguồn: xử lý thống kê từ số liệu Phòng lao động TB&XH quận
2.2.3. Thực trạng tổ chức đào tạo và tập huấn về quản lý
an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp


. 
6
Bảng 2.6. Huấn luyện về công tác ATVSLĐ

2011
2012
2013

2
3
3

30
55
41

743
1.522
939
Nguồn: xử lý thống kê từ số liệu Sở lao động TB&XH thành phố
2.2.4. Tổ chức thanh kiểm tra về thực hiện an toàn, vệ sinh
lao động trong các doanh nghiệp


kh30  

             
  
17


2.2.5. Thực trạng công tác điều tra, thống kê tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp
Bảng 2.7. Thống kê số vụ tai nạn lao động do người lao động
Chỉ tiêu
2011
2012
2013

48
62
73

42
53
65

06
09
05

0
0
02

16
28
21
Nguồn: Phòng quản lý lao động Ban QL KKT thành phố
T1 3 
là 
 


Bảng 2.8. Số cơ sở sản xuất có khám sức khỏe định kỳ
TT
Nội dung
2011
2012
2013
1

426
389
329
2

20.519
14.427
12.833
3

183
163
148
4

8.251
6.214
5.451
Nguồn: số liệu từ Trung tâm y tế dự phòng quận Sơn Trà
Bảng 2.9. Phân loại sức khỏe năm 2013
Giới tính
Khám SKĐK
Số người
Loại I
Loại II
Loại III
Loại IV
Loại V
Nam
3.245
1.132
914
692
465
42

2.206
837
588
441
321
19
Tổng cộng
5.451
1.969
1.502
1.133
786
61
Nguồn: Trung tâm y tế dự phòng quận Sơn Trà
18

K


.
Bảng 2.10. Thống kê số công nhân mắc bệnh nghề nghiệp
qua các năm.
Năm
Tiêu chí
Đơn vị
tính
2011
2012
2013

Công nhân
20.519
14.427
12.833

Công nhân
3.064
2.106
1.809

%
15,2
14,6
14,1
  
2.2.6. Tình hình xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động
           

.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

   ng      trong các doanh
 
qu t
 tng

 
 .
19

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP CÔNG TÁC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ ATVSLĐ TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
SƠN TRÀ
3.1.1. Những quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước
về bảo hộ lao động.

            

- 
3.1.2. Định hướng của việc nâng cao năng lực an toàn, vệ
sinh lao động


 
 -  



3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG
DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ
3.2.1. Cải tiến việc ban hành và quản lý thống nhất các
20

quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các
doanh nghiệp



            

            


3.2.2. Tổ chức tốt việc tuyên truyền quy định của pháp luật
về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp

,




3.2.3. Tổ chức tốt việc đào tạo và tập huấn về quản lý an
toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp.





3.2.4. Tổ chức tốt thanh kiểm tra về thực hiện an toàn, vệ
sinh lao động tại các doanh nghiệp
21

T
   
 


lao 
3.2.5. Cải thiện việc công tác điều tra, thống kê tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp




3.2.6. Xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động

  an toà . 
              
.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VẬN DỤNG MÔ HÌNH CẢI
THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
3.3.1.Vận dụng mô hình phương pháp quản lý 5 S của
Nhật Bản
  



1. Seiri (Sàng l

22







   




- 

- 

-  
- 

- 
3.3.2. Phương pháp WISE (Work Improvement in Small
enterprises)
          





23

 Nội dung kỹ thuật Wise trong sắp xếp và vận chuyển vật liệu
 Nội dung kỹ thuật Wise trong an toàn máy móc và thiết bị
 Nội dung kỹ thuật WISE trong thiết kế nơi làm việc
 Nội dung kỹ thuật trong WISE trong tổ chức công việc
 Nội dung kỹ thuật WISE trong chiếu sáng
 Nội dung kỹ thuật WISE tại nơi làm việc
 Nội dung kỹ thuật WISE trong kiểm soát các chất độc hại
 Nội dung kỹ thuật WISE trong các dịch vụ và phúc lợi tại nơi
làm việc
3.3.3. Phương pháp POSITIVE:
 pháp        
          
, 

.
 Nội dung kỹ thuật 
 Nội dung kỹ thuật POSITIVE trong an toàn máy móc
 Nội dung kỹ thuật 
 Nội dung kỹ thuật 
 Nội dung kỹ thuật 
 Nội dung kỹ thuật 

KẾT LUẬN



ta

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×