Tải bản đầy đủ

đảm bảo quyền lợi các bên trong nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
28
N

SOLUTIONS TO ENSURE INTETESTS OF THE PARTIES IN THE BUSINESS
FORMAT FRANCHISE ACCORDING TO THE LAW OF VIETNAM

SVTH: Trương Thị Hồng, Phan Thị Nở, Hồ Thị Bảo Hoài
Lớp 32K13, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
GVHD: Trần Văn Quang
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế

TÓM TẮT
Nhượng quyền thương mại có nghĩa là nhượng quyền kinh doanh hay cho phép ai đó
chính thức bán hàng hoá hay dịch vụ của một công ty ở một khu vực cụ thể nào đó. Nhượng
quyền thương mại bao gồm 2 hình thức: Nhượng quyền thương mại phân phối và nhượng quyền
thương mại mô hình. Bài báo này giới thiệu về phương thức nhượng quyền thương mại mô hình,
tính ưu việt của nó cùng một số vấn đề phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp Việt Nam áp
dụng phương thức kinh doanh này. Từ đó, đưa ra một số giải pháp cho bên nhận quyền và
nhượng quyền khi áp dụng phương thức này, theo quy định của pháp luật Việt Nam.
ABSTRACT

Franchise means that a party or a company permits another party or company to use its
sale of goods or services officially in a particular area. Franchise includes two forms: product
distribution franchise and business format franchise. This essay aims to introduce the method of
the business format franchise, its superiority and other problems arising in the application of this
method in the enterprises of Vietnam, and, to propose some several solutions for franchisees and
franchisors when applying this method, according to the law of Vietnam.
1. Đặt vấn đề
Nhượng quyền thương mại mô hình là mối quan hệ hợp đồng mà theo đó bên
nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền các yếu tố kinh doanh bao gồm quyền
phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ theo nhãn hiệu hàng hóa, mô hình kinh doanh, bí quyết
kinh doanh…cùng với sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục về đào tạo nhân viên và các
chương trình xúc tiến bán hàng. Ngược lại, bên nhượng quyền sẽ trả cho bên nhận quyền
một khoản phí bao gồm phí nhượng quyền (để được tham gia vào hệ thồng nhượng quyền)
và phí hoạt động (để vận hành cửa hàng nhượng quyền theo các yếu tố kinh doanh được
chuyển giao).
Nhượng quyền thương mại mô hình giúp doanh nghiệp nhượng quyền phát triển thị
trường mà ít tốn chi phí, có thêm thu nhập đồng thời giúp bên nhận quyền giảm thiểu rủi ro
khi bắt đầu kinh doanh. Nhờ khả năng giảm rủi ro cho cả hai phía tham gia, phương thức
kinh doanh đặc biệt phát triển bất chấp biến động của nền kinh tế.
Tuy nhiên trên thực tế phương thức kinh doanh này cũng phát sinh nhiều vấn đề
gây thiệt hại cho các bên tham gia. Đề tài này sẽ giới thiệu một số giải pháp dựa trên qui
trình nhượng quyền để giảm rủi ro, tránh những bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi
tham gia nhượng quyền thương mại mô hình.
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
29
2. Biện pháp đảm bảo quyền lợi cho bên nhượng quyền
2.1. Trước khi soạn thảo hợp đồng
2.1.1. Đánh giá về khả năng nhượng quyền
Trước khi quyết định kinh doanh nhượng quyền, doanh nghiệp cần đánh giá khả
năng nhượng quyền của mô hình ự
thành công của cửa hàng nhượng quyền, khả năng chuyển tải được kiến thức cho bên nhận
quyền, khả năng có lãi sau khi đầu tư, năng lực quản lý.
2.1.2. Bảo vệ tài sản trí tuệ
Trước khi nhượng quyền, doanh nghiệp nên đăng ký bảo vệ tài sản trí tuệ trong và
ngoài
(slogan), công nghệ, bí mật kinh doanh,
bí quyết kinh doanh, sáng kiến, phát minh mới... Nếu khả năng tài chính có giới hạn thì
doanh nghiệp có thể đăng kí tại một số nước quan trọng và có tiềm năng xuất khẩu trước.
2.1.3. Nghiên cứu kĩ doanh nghiệp nhận quyền
Mối quan hệ giữa hai bên trong nhượng quyền thương mại mô hình rất chặt chẽ,


toàn diện và liên tục. Vì vậy có thể nói đây là hình thức kinh doanh dựa trên niềm tin của
hai bên tham gia. Muốn vậy doanh nghiệp nhượng quyền phải tìm hiểu kĩ đối tác của mình
và đưa ra những yêu cầu cụ thể bên cạnh những nguyên tắc chung như :
- Tin tưởng vào sản phẩm và mô hình kinh doanh
- Cá tính phù hợp, có tâm huyết với với việc kinh doanh sản phẩm của hệ thống.
- Có khả năng của người nhận quyền như khả năng giao tiếp, khả năng học hỏi, khả
năng tài chính.
2.2. Khi soạn thảo hợp đồng
Khi soạn thảo hợp đồng nhượng quyền, doanh nghiệp cần chú ý các điều khoản:
- Điều khoản về quyền sử dụng tài sản trí tuệ : liệt kê cụ thể các tài sản trí tuệ mà
bên nhận quyền được sử dụng và giới hạn phạm vi quyền này bằng cách qui định rõ trong
hợp đồng :
Bên nhận quyền phải xác nhận rằng bên nhượng quyền là chủ sở hữu tài sản trí tuệ
được chuyển giao và bất kì uy tín, danh tiếng nào phát sinh từ việc kinh doanh từ cửa hàng
của bên nhận quyền.
Bên nhận quyền phải bảo mật thông tin về tài sản trí tuệ được chuyển giao, phải
huỷ bỏ hoặc ngừng sử dụng tài sản trí tuệ của mình trong bất kì trường hợp nào khi hợp
đồng nhượng quyền hết hiệu lực.
Bên nhận quyền được phép hay không được phép mở thêm cửa hàng nhượng quyền
hoặc chuyển nhượng, uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng các yếu tố kinh doanh được chuyển
giao hoặc chuyển nhượng hợp đồng nhượng quyền. Nếu cho phép bên nhận quyền thực
hiện việc gì thì phải qui định cụ thể các trường hợp được thực hiện, thời hạn, phạm vi thực
hiện và các khoản phí phải nộp cho bên nhượng quyền nếu có.
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
30
- Điều khoản về thay đổi, cải tiến hệ thống nhượng quyền : qui định rõ các trường
hợp nhận quyền được phép phát triển một số sản phẩm mới hoặc cải tiến mà không cần sự
đồng ý của bên nhượng quyền. Các trường hợp còn lại, bên nhận quyền không được phép
thực hiện bất kì sự thay đổi, cải tiến nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của bên
nhượng quyền.
- Yêu cầu bên nhận quyền tuyệt đối làm theo các hướng dẫn và quy định trong cẩm
nang hoạt động. Trong đó nêu rõ những qui định về hình ảnh chung của hệ thống như bảng
hiệu, màu sắc, nội thất, tranh ảnh, đồng phục nhân viên, ấn phẩm, trang thiết bị chuyên
dùng, bố cục mặt bằng...mà bên nhận quyền phải tuân theo để tạo ra sự đồng bộ trong hệ
thống nhượng quyền thương mại.
- Qui định cụ thể những hành vi vi phạm hợp đồng cũng như hình thức xử lý, giải
quyết tranh chấp, các trường hợp dẫn đến chấm dứt hợp đồng.
- Luật áp dụng nên là luật Việt Nam để giảm chi phí và tạo lợi thế cho doanh
nghiệp khi giải quyết tranh chấp.
3. Biện pháp đảm bảo lợi ích cho bên nhận quyền
3.1. Trước khi tiến hành gặp gỡ bên nhượng quyền
3.1.1. Nắm rõ các thông tin của bên nhượng quyền
Thông qua hệ thống thông tin của bên nhượng quyền, tài liệu UFOC, phỏng vấn
các doanh nghiệp đang hoạt động trong hệ thống.
, tốc độ phát triển của hệ thống, hiệu
quả của hệ thống, mức độ thành công của hệ thống trong những năm qua, những ưu điểm
nổi bật của hệ thống này so với hệ thống khác cùng ngành hàng và những định hướng phát
triển hệ thống này trong tương lai về thị trường, về n
nhà nhận quyền mới, các chính sách cho những thị trường mới...
3.1.2. Đánh giá hiệu quả nhận quyền
Doanh nghiệp có ý định nhận quyền cần xác định rõ khả năng của mình và tìm hiểu
thị trường mục tiêu để đánh giá hiệu quả của việc tham gia vào hệ thống nhượng quyền. Để
thực hiện điều này, doanh nghiệp cần trả lời các câu hỏi như : Hình thức kinh doanh này có
phù hợp với khả năng của mình hay không? Pháp luật qui định như thế nào về trường hợp
này? Thương hiệu, sản phẩm này có được khách hàng chấp nhận hay không? Hiệu quả đầu
tư sẽ như thế nào?
3.2. Khi tham gia đàm phán, kí kết hợp đồng nhượng quyền
3.2.1. Nghiên cứu kĩ hồ sơ nhượng quyền
, đặc biệt là những nghĩa vụ hỗ trợ về mặt kĩ
thuật. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền gồm hai phần là những dịch vụ bên nhượng quyền
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
31
.
3.2.2. Nghiên cứu kĩ hợp đồng nhượng quyền
Khi xem xét hợp đồng nhượng quyền, doanh nghiệp cần chú ý các điểm sau :
-
gặp họ và thống nhất với tài liệu giới thiệu.
- Cần làm rõ chi phí nhượng quyền sẽ được thanh toán trọn gói một lần hay được
chia thành nhiều giai đoạn với tỉ lệ tăng, giảm ra sao để xác định chi phí thực sự doanh
nghiệp phải bỏ ra.
- Các điều khoản về vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp
phải rõ ràng.
- Các điều khoản về hạn chế cạnh tranh phải phù hợp với lợi ích của bên nhận
quyền và không được trái với pháp luật Việt Nam để không bị vô hiệu.
Doanh nghiệp cũng phải hiểu rõ các cam kết của mình đối với bên nhượng quyền
để thực hiện cho đúng. Và các nghĩa vụ này phải rõ ràng để tránh trường hợp doanh nghiệp
bị phạt vi phạm hợp đồng hoặc xảy ra tranh chấp do không thống nhất về nghĩa vụ của bên
nhận quyền.
4. Kết luận
Các biện pháp mà đề tài đưa
,
nhượng quyền thương mại mô hình trở thành một hình thức
kinh doanh của niềm tin và sự cam kết lâu dài

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
[1] Andrew J.Sherman (2008), -xăng, NXB Lao động
– Xã hội.
[2] Đỗ Lương Trường (2007), “Nhượng quyền thương mại - cơ hội cho một CEO”,
http://www.saga.vn/Thuonghieu/Nhuongquyenvagiatrithuonghieu/7926.saga.
[3] Luật sư Hồ Hữu Hoành (2009), “2009: Làm sóng Franchise đã bắt đầu ở Việt Nam”,
http://www.vietnambranding.com/kien-thuc/tong-quan-thuong-hieu/6745/2009-Lam-
song-Franchise-da-bat-dau-o-Viet-Nam/, phần 1, 2.
[4] Mai Vân, Bạch Đoàn (2008), “Hạn chế rủi ro khi nhận quyền thương hiệu”,
http://vano.vn/tin-chi-tiet/han-che-rui-ro-khi-nhan-quyen-thuong-hieu/220.html..
[5] Minh Nhật (2007), “Bánh ngon” chưa đến doanh nghiệp trong nước”,
http://tuoitre.vn/Kinh-te/217712/%E2%80%9CBanh-ngon%E2%80%9D-chua-den-
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
32
doanh-nghiep-trong-nuoc.html.
[6] Nguyễn Khánh Trung (2007), “5 điều cần lưu ý khi nhận quyền và nhượng quyền
thương mại”, http://vietbao.vn/Kinh-te/5-dieu-can-luu-y-khi-nhan-va-nhuong-quyen-
thuong-mai/30164332/87/.
[7] Nguyễn Khánh Trung (2008), “Nhượng quyền thương mại: Lịch sử, hiện tại và tương
lai”,
http://doanhnhansaigon.vn/default/nhuong-quyen/kien-thuc/2009/05/474/nhuong-
quyen-thuong-mai-lich-su-hien-tai-va-tuong-lai/.
[8] (2008), y không?, NXB Đại học Quốc gia TP
Hồ Chí Minh.
[9] Nguyễn Trường (2007), Thương hiệu nhượng quyền thành công nhất thế giới”,
http://www.vnbrand.net/Nhuong-quyen-thuong-hieu/thuong-hieu-nhuong-quyen-
thanh-cong-nhat-the-gioi.html.
[10] Phan Anh (2005), “Nhượng quyền thương mại - vừa làm vừa lo”,
http://www.lantabrand.com/cat1news1452.html.
[11] Ths. Bùi Thanh Lâm (2006), “Nhượng quyền thương mại (franchising), cơ hội “bùng
nổ” ở Việt Nam?”,
http://vietnamese-law-consultancy.com/vietnamese/content/browse.php?action=show
news&category=&id=&topicid=1172 /.
[12] (2005), –
doanh, NXB Trẻ.
[13] TS. (2006), ,
NXB Trẻ.
Tiếng Anh
[14] John N. Adams (1994), “Franchise agreements: Avoiding pitfalls”, Journal of
Business Law, tr.1-5.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×