Tải bản đầy đủ

Vấn đề thỏa thuận và phân phối khóa


Trường ĐH DL Hải Phòng
Khoa Công nghệ Thông Tin
Lớp CT702
Vấn đề thỏa thuận và
phân phối khóa
Giáo viên hướng dẫn : Trần Ngọc Thái
Nhóm bảo vệ :
1. Trần Duy Hiển.
2. Nguyễn Việt Hưng.

Vấn đề thỏa thuận và phân
phối khóa

1. Giới thiệu quản trị khóa trong mạng truyền tin.

2. Sơ đồ phân phối khóa Blom.

Quản trị khóa trong các mạng
truyền tin
- Ta đã quen với các phương pháp lập mật mã và các

bài toán truyền tin, bảo mật trên mạng truyền tin.
- Ta thấy rằng hệ mật mã khóa công khai ưu việt hơn
các hệ mật mã khóa đối xứng trong việc :
+ Làm nền tảng cho các giải pháp an toàn thông tin.
+ Không cần những kênh bí mật để chuyển khóa hoặc
trao đổi khóa giữa các đối tác .
+ Truyền hoặc trao đổi cho nhau công khai qua các kênh
truyền tin công cộng

Quản trị khóa trong các mạng
truyền tin
- Thực tế, để đảm bảo cho các hoạt động thông tin được
an toàn, không phát công khai tràn lan thông tin trên
mạng - nếu có công khai thì người nào cần biết mới
nên biết.
- Do đó người dùng hệ khóa công khai muốn có những
giao thức thực hiện việc trao đổi khóa giữa những đối
tác có nhu cầu trao đổi thông tin với nhau( kể cả trao
đổi công khai).

Quản trị khóa trong các mạng
truyền tin
-
Việc trao đổi khóa giữa các chủ thể được thiết lập:
+ Một cách tự do giữa bất cứ hai người khi có nhu cầu
trao đổi thông tin.
+ Một cách tương đối lâu dài trong cả cộng đồng với
sự điều phối của một cơ quan được ủy thác TA.


Quản trị khóa trong các mạng
truyền tin
- Thỏa thuận khóa :
+ Không cần sự tham gia của TA
+ Chỉ xảy ra khi hệ bảo mật mà ta sử dụng
là hệ khóa công khai
- Phân phối khóa :
+ Xảy ra trong cả 2 trường hợp hệ khóa đối
xứng và hệ khóa công khai.
+ Có vai trò quản trị khóa của một TA.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×