Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tại thị trấn xuân mai, huyện chương mỹ, thành phố hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.36 MB, 91 trang )


v

 1
 1
 2
 2
 3
 





 , 





















 4
1.1. 

















 , 









 4
 4

 6
 11
1.2. 

















 13
1.2.1. 






 13
1.2.2. , 



,  17
1.2.3. 







 18
 19
1.3. 










 22



1.4. 



, 














 25
1.5. 
 27
          

         
 29
 29
 29

-  31
- 
 33


vi
 35
 35
  41

Mai 41
2.3.1. 
Mai 41
 43
2.3.3. 























, 







 47
2.3.4
 48
2.4. 






 Mai 53
 53
 54
2.4.3. 

























, 








 58
2.4.4 59
 
     
 62

 
 62
 62
 63


 64
3.2.1.  ,  , 
 64
 66
3.2.3.  , 

 , 



















 68
 69
3.2.5. , 

 70
 70

vii
 71
 75
 77
 79
viii



CSDL


GCN

GCN


KH


TNMT

   M
TP



TT

UBND

bd

XD



ix



.  25
 
31/12/2013) 26
. D 35
. t 37
 n
 40

31/12/2013. 44
. 
 45
 
 46
n 
t 46
2.8. 























, 








 47
2.9. 







 (


2010  2013) 55
2. 10. 

 

2013 57
 
 2013 57
2.12. 

























, 







 . 58x

 2. 29

.2.  33
2. 36
2.   39
2.5. 
- 2013 56
3.1. 

 72
3.2 73
3.3
 T
 741

1. 



       
-  
 








 , 














 (GCN) 





















 . GCN 




  , 














 , 

. 





 , 













 . 

















 , , 
 . ,  , 








 , 

 

, 



, 
.
, 
,  , 







   
C, ,  ; 
, , 









  












,  




 , 




 , 
















. 

 


  



, 



















.

3 
 ,
- - - - - 
3 [14], 

2






t


 . 



, 





, , 























 

. 
































 , 
, 



,  .

-            t 

-  , 


















 , 










.
- 























.
-  



 ,


3.1. 

- 

- 
t
Mai.
-    cc vn   ,   trong cng tc

t

3
- 





















.
-  , 


u.
3.2. 




 , 







 ; 

,





















 . 
.




- 





 : 
, , 






 : 
 ;  , 
 , 
.
- 



 : 



 














.
: 




, 










, 



.
 
              
, 












 :  














 .  2.0  , 

















.4







, 






















1.1. 



















 , 


















i
1.1.1.1. 







[9] 








 










5



d


       
 










       
 

            




 
 GCN 






6
             




  013 






1.1.1.2

B



d


.








 



7
 [9] 








 





2009 c


1.1.2.2. 
 
-BTNMT 
[4] 
, GCN 

-             


 
.
- 




8
.
- 

               
.
- 

.
-             


.
1.1.2.3.        

-CP [19]
98 

 2013 [9] 


 




GCN 



         





105 
 2013 [9]:
-             

9






- 



- 



               

1.1.2.5. 











































99, 100, 101, 102 2013 [9], :
- 













: 

,


, 











 n .
- 

2013 
- 
- 



- 
 13,      

10




 

1.1.2.6. , 

ai, 












          

 
, 

C










, 






  









 ,








(

, 


, 






).
- 



- 



- 

              

- TM 

11


 . STM










 .

- 


1.1.3








                

      


- T
- T 
 






  

 




  GCN 
 

12

               

 : Mua
, , ,  , 


.

      

              



  


 


 ,

cB


, 


 

c
 ) 






.
, 













13

1.2. 
























1.2.1. 
1.2.1.1. 

























































 .
*    -BTNMT      
 
   ; s ; 



 ; 



; 
* Theo -BTNM 
 [8] , 






 : 





 (



); 
G
; 
.
 


- 

 

- 





14
              



.

 
T- 


 












b. .

 







 25/2014/TT-
BTNMT [5]. 
            

-














:
- 

15
              

- 
-  gi
th 

- 
-  ;
-    

 
-  

- c
- 
















       


- 



 
+ 

: 

, 



 , 





, 




, 






;
+ 





/





;
+ 



 /




 : H 



, ,








 , 



 ,  ,  ,










  t;


16
+  t, 










.
* 
















, 












, 































-  



- 


- 
 
* 


















 , 











- 


.
- 




:
+ 
-BTNMT [3] 


+  




17
+ : G

+ : G
+ : G


+ GCN


+   T ,
, 



.
1.2.2.  , 




, 


   24/2014/TT-BTNMT [4]      
 





:









, 


;







18








 
      
.









1.2.3. 














: T
- 



 

- 



19



 - 





G

.




 
CT

      





 








Xem Thêm

×