Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp cho học sinh lớp 3

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC TÍN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG
VIẾT CHỮ ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3
Môn : Tiếng Việt

Năm học 2014 – 2015
 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ
ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 3.
1. Lí do chọn đề tài :
 !"#
$#%&$'$#(&)*+,-#!./%$01,2
%3.456'%$7$+89$'$ "%,:;
,<1=7%>0?(.@%$.A3B
;)1%C061DE.%3F)GH)I>3&3
B=5+J061>3I=6$1= "13B61;&K=&%L

%&5.)5$/M3BDG>N=)3&
:6I.153I=O&,2'61PQBR5,HS
1Q,23I=7T. 
U'D,:P,;%;776.G0N0
6<7&#.*$,:#V"N01,:W X5(&MN
061./,:&,:D>=E$=S$7,27&#.
Y Y
*#0N0Q ZE$7N0D>I)1
,2,:61D@5&$@I$ 
[%$(15+'0?.E#67%MM.>6061
3BO767%,:#IIQ\ZG3B61
0K=]%Q&ZG3B610PQM] "3B
G.ZEN=,0E/+1^3,2
%3061K= "M7%M)B_1@..`6061(+$
1N&1/$3B [IQ)5#./7$6=5
D%7G.;=$aI^;b6%]061%$3I=
6$1= 4>D3BD7/%cG061&)H610PQ
K==8/6$7%Mb&%cGd,@I
.A,:&QDTG61%$:3I= 
eF7&;)1%C&061DE.%36<3B?
)GH)I>3&3B+J061>3I=6$1= fM6I&061
0DG.I1<Q,23I=H7.37.
]D==E%cG./%$0`?E6G3.
[1fG%$%,:>39`?N0 [061D>
77,2VN0&1,:W "13B61;&K=&%L%&5.
)5$/M3BDG>N=)3&:6I.
153I=O&,2'61PQBR5,HS1Q
,23I=7T.
gB(E16G06HB'h610K=7Q=5
i7$+8)6?Z'$$6Q
jQ=7(1&Q061./BT.,;.k&61
;%M&,.'&]BA5l \./BT.
61K=,Di^0MB76H&m>?.N=&)$)M&61
6R)L)6H
n n
6M6I.3VMột số biện pháp rèn kỹ năng viết chữ
đúng, đẹp cho học sinh lớp 3W f<633B(%$3I=&$
G.683#=)'D7$+86M$3B#
7&'$^$,:.<&$,:P/o6G%cG
061


2. Phạm vi triển khai thực hiện:
f<B71!e/B)G=7=%c`?610;&K=$3B<=
)!%>6(G%$$<=) "$%B71]D>
7=+8>%cG061$3B7<=<=1<=p%$
%,:[>3D 
3. Mô tả sáng kiến:
3.1. Tầm quan trọng của việc rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh Tiểu học.
qco?610;&K=$3B;=3B
hr7%>./7$+G64^hhe` 
hU*+,-$%s0=@.Q,@I&EtI
6D@..` 
h"#$Q,2061d,Q,27$+8=J2=6<B(
=7%>7$+86Q,<%$:'.<
3.2. Thực trạng chữ viết của học sinh lớp 3 ở trường tiểu học Đốc Tín.
[%,:[>3 4[./%,:.7$663BD%
)+6=$%$!uG0&06H! [%$?.7$6
63B%,:%Q(.7/610K=+$%,:&
_^6'5$ [6%%,:C.%)6J
v v
&16?DP/]F=D? 4:B#+#]
'I w#,)1/D+#+,(+$1.?BB a
,23B)1/+$1B(#..K 6M6I0
613B,,2* U'DF>.3B<=n^
_$$03B<=&Y6<<=v&p g5?6107T.]
I. x<=./&<=7T.,23Q'$0,:&0$,
+$F>.^_+y<.3B>36,2%c
G,:P<<=nM=E<3B610,;&
,K= "#8>,B
* Nguyên nhân từ phía giáo viên:
eQ?.E#=$%$fHB'0K=%/b=5,<
0613Bd,25G "7$6%?%H&D=
B^51>0&/+6=,O=7=5+'C.#
$Q,20613B U'D6k]7$6,IB(
GM%$7G0 8>
061./B7$6]PQ,;/$$57T$
.k0.< 
D7$661)5%M))5<=6k]@5061
;.k&B5&zG%$7%M) 
"7$6,GM%$5+'1*+J%(Q
+'=#.I=616+'=#.5+k13B610
B+$,b.60Q'$0&b5
{7$6,D=,O=7=%cG061=J2=(>3
B+y+1=%^6DDT@I610
p p
* Nguyên nhân từ phía học sinh:
h"3B0PQ,'61&D^;6]B.
610.1Z+'H.^/61;
ha61B/$0>50,:60$
h061P&$6K$k/ 
hg5?6101N,;$061)+N$F
%:%'DB(16<
hwQ#JG+;
hg$5770*I.3B6101
N&BA5&%M))PQ$3 
h3B6J$51MD?1*
+J&=,OG=868$6G%cG061
ha|+87$');&6H61;@$0613
BZ+'H61;.,K=$$DN&NI. 
* Nguyên nhân từ phía phụ huynh:
w$$6D$51D?=8Z$6G1.
B 3#.16G3$T..M "=8
%M/6?DQ=b.)b,27+'$3&D=,O
=7=+'$=J2=+'Bd5,HS16G
610;K=3B 
} }
3.3. Một số biện pháp giúp học sinh lớp ba viết chữ đúng, đẹp.
* Rèn chữ mẫu của giáo viên:
;,:D%CV[E$h%]QW [(1Q%C17$
6610K=6Di^%c061MQ,2061<=DBR
$6(1H.A<=7M0613BBR7 f
3B%$./<=M061',O6%Q0
7$6 e/7$6D061K=BRD>D3%]610K=6
,2' ",6I.+'$3Bo?610;E&G
$3B610K=\$6Gb.60/+=,O=7=
+'3&7$6]ED?(@..o>5.I,26sK=0
61&D5?610K=>3B$T$ 
"I^,2D&1#.G061T$.k0.<T$
X1Bn~Y••YU/%,HU/{7$+864$'$ E
./:>G61&.AE61)1))661%
Q661T$.k%6HI=613B<=Y&n$F76HG
61+$3B<=v&p.A)61,:PT.o'>(%;
G. "$61;%b%cG>616K= [N0
61%cG7E.);&=Q>D>610DNNI.
X./:%cG0611%L%G6D>.7
/610K=+$%,:6_^6'157$ "$%
;%3#%M))5<=B$$$36D@..`HQ5
7.3 dD0613B+$=8%7d
K=O 
* Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng nề nếp phong trào rèn chữ viết:
€ €
hf$E?.3.<1>.%B76H&*+J3I=
3B r#$'0613BT$$'>D=,O=7=%c
G0=J2= !u$'0;&K= u$'0B5 u$'0B/
$ u$'0B$57 $'0+N 6 6 !
h,<+k3B+J$'6H$&+J$');$>G61&
,<+k3B7)36H6)5$5&0MB76H,1$%$
?.3 ,<+k$3B7@E=QQ>'+G
VfHB'h0K=W 4*:J3B%1#.(G7Z
6=$%$%c06160MB76H 
h,<+k7%M)H6H3B%$>$')&7s
6H1)&7%M)7>O61)>Q%$5<=
h&E7$6=5>.%Q.6IPN&/6
>3BbOH0EB
hg12=6<.&$/77=$%$!fHB'
K=!T$2&3M65?.3./7.;&FR
[%$D776Q,2061,2FE 
* Nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh:
h4E?.3&%$/3==8E?.$6G=_)11
$'$'/%,:%$?.3.<7$6E%
%$=866GE=5#.%c061$3B
h[%55$=863B66%]061&
6%&E.%36G%c0616<6GM#7&
%M&ZI&D7T.%$7%M3I= Z%$=8
Q,2#3B610PQ67'6G610
• •
PQ%$7%M3I= 061K=BR'$^;$3B%$6G
37.37
hfI/=8.Bb.7$'38DQ,2$3B
%$7%M3I=,);&6H&.(&,<s ,<+k=8+(
6$.k0H6HI=61>>.%6,:P#.B|07B
BD$$T..M 
* Rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp qua tiết tập viết:
h;)1%C.61K=M%,<=561;.k0&
-&/$&/615.)5$ fM1%$7:I=61&5%
<=&7$6EQ=$3B07G.O)56,:s&$'
/610&37N0&Q'$07&6%+Q&+Q=8&77
G.1N0$F107l[D&MH7T.0
)>,26M+7&/$&B(#&@..o061 U'
D&7$6E+'3B7$7610O51=^'=&)$
*.7`?61N&1N'$7076107'$
01 4*:;=7T.P7$57&6%-0%6H
s>M`?61;.k&%L%6$O616K= 
h,<+k.6`I61,u);&%);61.'$
7T. 
h{7$6=5@)E=,OG=8685+',)5
=8DsB‚+]s>6107&^+86#^+8 4>.Q
:@))5=8M7$6E.B‚))5=8,O^6<
6107&&#^+8.)CQ%BOP6sB‚+]s
)C.(PD.%b>61.kDB7$6PDM
d.Q+]s 4CBDbB‚.#.>B|+8$
IG 
ƒ ƒ
hg610.k7$6=56616=#0;B(;i
$)/3B$3BQ,27$6610>.F
);&7%6);&>.+); D,6I3B.<P7,2
7610 
hg,2)S#(61)5$
h{7$6E,<+ko3B(616HI=614>.
)bE&>.1;/$$57=5;iT$.k%$6H a.A
1I=617$6EQ.)6B|A'<=%(1=ZAB$
3B>3B=:B|0 gT2)>+,O3B61;&
K=&3B610D1)/>G6O2.^;610
,<<61K=$3B
hX#.F)G17*61&E.);3BT$
3,:>D,2,1610'G5$Q 
* Khắc phục điều kiện để rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh:
hqco?61;&K=$3B./7%M#+&=^'=6
]SB(A(b57$663B 4F)Go?610
K= 4#./o?=5(.D&]SB(?.$%cG
,:P7$6$7T.&=5+'$7T../7D
,<6D1$'
h{7$6=5)112=+'7.37,I=3&5
>b=87,23B61I.B+$316Bb
5 4F)G7$6PT.K6G%c3$F)S6G%c=7
#.@$3B gPT.K.3$)H6M7.3
D)_B$
h4*+J3I==5E,Q&6H&);&)5$&=Q&,< '
@ G3B(37$');>61&F)G
• •
H6JB#6JP+$G13B1+J);)
"0$');.();Q..(,P,6<7T.6JP'
6M6I07T..Q+76s...'&#=,OB$6<
%,<# 7T.dZ61,2./>0N&61,2>
0DN&NI. U1,2'1E?.6I/=8
.);G0=J2= [QB|+8./$'.(„.(P…\./
$');61„61]G0NI.…$'61b,D7
%B|+8#+&1M3B$7D?MQd=5
+J);.(0†&‡ [GB|+8);)>G0 a|+8
6HDQ,2$&)$c61 111
S6GG610K= 
h3B61I.61B$61)H%<=7$6E
13BG3G61H X.A3B
=5G61./) [:E$3B61O)0$F?.
06<B,2B#+E61O8)7&$'6? a.A)61
7$6=5Q.0)&%(1=ZAB$3B7%M)
1>.F);6+J);7$0 46<3B610K=7$
6E,<+k3B7E.);&);&%);>D,2061K=
DNNI. "$G061T$.k7$6EB,E..
7.k0K=B7'$$3B.5$6,<+k3BG
61O*5.^G610K=$7T. j#+(
*(60%>.7/610K=Q=%,:&G&Z 
- Chuẩn bị chu đáo và day tốt các giờ chính tả, tập viết trong chươngtrình
* Đối với giờ tập viết:
3B.AE17)I=610>6./B.k
0>Y 7)61PTR78.^+8EO)5I=61
<=n
 
ˆf1^$G>)16M+7&%M
610&70$60,:&6%7+Q&$570
701
ˆf`?M$3B`?61&;&K=&
6)1%M))61 U7.B7E‰&@)7$%,<:
<=
f+8g+')615V[1W&
ˆ@))B$'1H&%$6H%c61.MI=61
IK=6;.k
 ˆg<=@)0.k$3BB7IPN g
5=2==,O=7=+'I=616G.3,2
*G=>(G)5DG5
h$%36G7$661.k6Š./B%M61>3
Bb.,2761;%M U'D6GGI=3B
6J%3 [b$7T.G61HQ7=%*IPN
ZB|$IK=BD.<$616$6H
hg616$6H,<+k3B,1*&7E.);&>6H
7T.D061$'U,2F)G#.;=-&/6 eF
7?,:7M^#$6$)61>'$:3
D6,O&B/&K,.:YT.)5M.61
&;K=1D^06L3 ‡.$61&;K=MT.
Db
*Đối với giờ chính tả
[6H613B)CQ6S {Q
]T)_3==8E?.Di16Q
6<=8D>+?6<r{w>.$'6HT$
U;61=5$' e(5&E.6&]%O6K=
f1)C$'.(XTT
Y Y
C%$:<=&$6G(G;1%M:
+'&#.<6GB|N03BGQ7=d
,G6H61
f+83B<=61BN1&,:7T.61
7S$F7$/$P7I.61N [%$
;61F)G;i%(1=B|$7T. 
./BT.,61;%M61107$7
+Q07D^61.'%*.<'7+Q&
+k17$0%$./1%:%'&.Q:Q);E 7
1D=8#.E+yk,B&P&&%l3B61B&61)$
b3%d0)>D=8#.>3B61Q7=6,
i%,<61=5T7$=7#.1$%*.<61$P7
*:&b=7#.I;&%L>3BDDTT
=7#.>610;
qc00Z>‹BDN0K=.=561;
5 [%$=E)I=:5;=7T.%Q%$6G
61;6=#)GA5;B fM6I.)I=5
,:_^$3BO>7T.b.)b#O 
f+8g.)I=[M.71)bEBP&_^
$7T.1=B^/$M.,261;M/Db/
g3B616H,:6361A7T.Q
7T.61B&61,K=>b&/6>7T.61;1
<61K=
h Luyện tập chữ viết khi học các môn học khác
46<)I>3D&F)G3B<=nD%&B(
.b7$66Q,2061HQ57.31B^
E1D,16GG061.<,26+%M8
,:P
[%$5+'I+8617)3&).H.7
>3BDO/,2G61 {:<=;i%c0$
n n
3BHQ57.3 [,:PbH7T.E.;);&,
1*&7>6HB$$K=&?.N= UC|ZK&#
1.6#.M&;=.A3BbB#%$%<
.M6([=561;&K=HQ57.3 gIPN
0.3&,:+0:/6T2$)61
B'K=&%M)$3 g%5)IPN0617
T.
4>6G+'+A%cG$3B<=.MDG5&*)/
J7$6)/.,:P%$_6<%(1=$FB_
T$+L<=>D0Y6MM3I=d,0
613B [J7$6_,%0)G=7=1$'Q
$3B3I=DG5
f+8gD1I=61)_B7&610D0T.]1
N$$F,;.k&'6$B_T$+L>)_G1=
b=8 ":6I061<=D1)/%Q
h Giúp học sinh giữ vở sạch chữ đẹp
[%$<=D./BT.61K=,,Di^06HK=
,.?.N=&)$)M&616R)I))6H [,:P,<
+k7T.61=5>6Hb&6Q$= uQ6Q6HK
Q6$F==5$7B76Š$%,<&G61&6R)I
6$6H 7>.%B76H6DP1=$'&IPN%L%Š
"0T.1)/,:/6T2=: [#.i
,2T23B>3,2I+8%G> 3B<=
%QB_ ^,1Q,23I=J6<6HB'0K=
<= 
v v
4. Kết quả:
[%$0?.37=+80)G=7=%6$7
%M5+'6%c061$3B 0613B1
)/&Q53B%$<=JG0 0617T.%H
...'.,2.O rE<7T.)1%M)B_B7B'K=&
610;$57 ••Œ3B610;/$T$
"T.D5?610&0B7'$DNNI.,2
.7/+$%,:6_^'15$ U'D0
61<=d,27_^%$%,:776P1=$'<='
=$%$6HB'0K=T$@77)/7$+8
* Bảng xếp loại vở sạch chữ đẹp năm học 2010 – 2011 và năm 2011 – 2012.
"?. u<=
[a
a
[:
>.
j1=$' 4'5/Q=
† U  [%,: G [
=
au Œ au Œ au Œ au Œ au Œ au Œ
Y•n
h
Y•v
YU n•
4E
?.
v
v}&

•
nn&
n
}
Y•&

g•
•
60,
0
•
nn&
n
Y }&€
5
?.
YY
73,
3

Yn&
n
 n&n p
}&


n&
n
Y•v
h
Y•p
nU
n•
4E
?.
€
p}&
}

Y}&

p
}&

g•
YY €n&
v
€ Yn&
n
 n&n
p p
5
?.
Y€
ĥ&

n
•

€
Yn&
n

n&
n
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
a./:^(G&Q%C
hQ,20613BD,2#%Q&
B7T.Di^%$6GG0H<=6H
h3B61;.k&5.)5$/&;`I616T.
DN0K=6B7'$ 
hr83B#.1Q,20613
B6%Q($6M0617T.D1)/
4',215%:
 {7$6
 h{7$6Q,2#.%36G%c0K=606H
B' 4#./G.68E1%$6G#$Q,2+'63
)I[>3DD1#.(G6G%cG$3BD
1=&G>3I=
h{7$6G.D1$'#$b.60E5?
%cG3BD1=6HB'0K=&_^(G,:P
6G5$B7&Q.6H6%c0606H./78> 4*:1
=#$'0613B>D1$'&)G=7=%cG3BD
15
} }
h[%$7%M))566$6H$3B&7$661
bD6M#%61.k.(E.M$aMQ
hr2=6<=8%cG6_^T,H
6<03B61K= 4*:b,1*3B
13&.3
[610K=dE./;SB($6=5
d61,2IK=&$7$6,:=5G61,:
P "$%M7$6dD6HG61>I=617)61G
0K=6B7'$T$;
) f=8
hr8Bb.6H&*+J3I=;fHv%L&Q
%b&);61%.(
h[,:PT$+L&>.%6H$T.
h;ibH$T.(G0)I=61+$7$+F
+]7T.61H 
 f3B
hr5D]B.6E1#.(G=$%$V61
0K=W
hr5(G;60:7$6=8+')5$
[o%C6G06H6%c0610(G%$1
I=61.](G%$7:3.765%$6G3
f<B71!e/B)G=7=%c`?610;&K=$3B
<=)! {7$663B%$%,:dDBk.&MI
'0,>.&'1.M%$7%M5+'67%MG
061$3B>DDi^b=8&B|0
{7$6DE%7G.6<6G&(O%$6GB|
+8%1),2Q=6..+*+J=868$5+'
€ €
0617$6&F)G0613B;K=O
BH>37.36'15$%$7%M3I=
['$.GFR07$66<=863BDD
=,O=7=7$+83B./7DG5Q
6. Kiến nghị, đề xuất:
7Q='$E#.O0%$6GQ==7%1
)=8685+'F)G7%,:6JB#&6JP&6JD?
ED1$'7.B7&>.%7%M5+'&6GB|+8*+J
+'37$663B,:P6*)/
[_^,:P7/610K=7$663B g
<'B,2B+(>7$663BDO/$,&
3S6>G?()5# EDT,H/67
6<7$663BD1)/%$7%M5+'6%cG061
16G.
• •
 MỤC LỤC
"/+ [%
1. Lí do chọn đề tài
2. Phạm vi triển khai thực hiện.
3. Mô tả sáng kiến.
n  [E.%36G%c0;&K=$3B[>3
n Y [(%'0613B<=nH%,:>3†g7UM[#
"#=7$6
"#=3B
"#==8
n n e/B)G=7=;=3B<=)610;&K=
qc0.k7$6 
r#$'0613Bhj#+(1==$%$%c061
"#$I^$3B6=8
qc`?610;&K=1I=61
gb=8G>%c0;&K=$3B
@)7$6+'7:5&I=61%$,O
%M
uGI=61ŽP37.37
{;=3B06HB'0K=
Y
n
n
n
n
v
p
p
}
}
}


ƒ
•
Y
Y
n
v
}
ƒ ƒ
4. Kết quả, hiệu quả mang lại.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến.
6. Kiến nghị, đề xuất.

Y• Y•

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×