Tải bản đầy đủ

Công văn tuyển sinh lớp trung cấp lý luận chính trị

UBND huyện bảo yên
Phòng gD&ĐT
Số: / PGD&ĐT-TS
V/v tuyển sinh lớp lý luận
chính trị trình độ trung cấp
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Bảo Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Kính gửi: Hiệu trởng các trờng Mầm non, tiểu học, THCS
Thực hiện Thông báo số 212-TB/TU ngày 13/4/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai,
thông báo ý kiến chỉ đạo của Thờng trực tỉnh ủy về việc cho phép liên kết đào
tạo, mở lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính tại huyện Bảo Yên.
Theo yêu cầu của chuẩn Hiệu trởng và yêu cầu về trình độ lý luận chính
trị của cán bộ quản lý trờng học. Phòng Giáo dục và đào tạo thông báo tuyển
sinh và cử đi học lớp lý luận chính trị trình độ trung cấp với đối tợng nh sau:
1, Đối tợng:
- Là cán bộ quản lý trờng học hoặc giáo viên trong diện quy hoạch.
- Tuổi đời: không quá 47 tuổi đối với nữ, 53 tuổi đối với nam.
- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoặc đã học lớp đối tợng đảng
- Hiện nay không tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn.
2, Thời gian đào tạo: 2 năm trong hè 2011, 2012, khai giảng vào cuối tháng 5/

2011.
3, Địa điểm đào tạo: Trung tâm bồi dỡng chính trị huyện Bảo Yên
4, Kinh phí dào tạo: Do học viên đóng góp ( khoảng 2.800.000 đ/ học viên/ cả
khóa học)
5, Thời gian đăng ký: Trớc 16 giờ ngày 20/4/2011
Yêu cầu hiệu trởng các trờng THCS nhận th chuyển đến các trờng TH,
MN và lập danh sách đăng ký của các trờng trong xã gửi về bộ phận TCCB
phòng GD&ĐT bằng văn bản hoặc th điện tử theo địa chỉ
phonggddtbaoyen@gmail.com. Trong quá trình thực hiện có vớng mắc liên hệ
với bộ phận TCCB phòng GD&ĐT để giải quyết.
Nơi nhận
- UBND huyện
- Lu VT
trởng phòng
Đã ký
Nguyễn Văn Nhật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×