Tải bản đầy đủ

Giải pháp phát triển quản trị viên kế cận tại công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội trong giai đoạn hậu WTO và tiến tời nền kinh tế tri thức


Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
trờng đại học kinh tế quốc dân
khoa quản trị kinh doanh

Chuyên đề tốt nghiệp
Giải pháp phát triển quản trị viên kế cận
tại công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội
trong giai đoạn Hậu Wto và tiến tới
nền kinh tế tri thức
Họ và tên sinh viên : Đặng Duy Khánh
Giảng viên hớng dẫn : ThS. Nguyễn Thu Thủy
Đề tài:
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Hµ Néi - 2007

Chuyên đề tốt nghiệp
trờng đại học kinh tế quốc dân
khoa quản trị kinh doanh


Chuyên đề tốt nghiệp
Giải pháp phát triển quản trị viên kế cận
tại công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội
trong giai đoạn Hậu Wto và
tiến tới nền kinh tế tri thức
Họ và tên sinh viên : Đặng Duy Khánh
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Lớp : Quản trị kinh doanh tổng hợp A
Khóa : 45
Hệ : Chính quy
Giảng viên hớng dẫn : ThS. Nguyễn Thu Thủy
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Hà Nội - 2007
Đề tài:
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Danh mục bảng biểu, hình vẽ
Bảng 1: Kết quả sản xuất của Công ty trong 7 năm gần đây..........................11
Bảng 2: So sánh năm sau so với năm trước.....................................................11
Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh các lĩnh vực hoạt động........................13
Bảng 4: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.........................17
Bảng 5: Cơ cấu lao động của Công ty giai đoạn 2000-2006...........................25
Bảng 6: Cơ cấu lao động theo hợp đồng 2000-2006.......................................26
Bảng 7: Cơ cấu lao động theo giới:.................................................................27
Bảng 8: Cơ cấu theo độ tuổi lực lượng lao động Công ty...............................28
Bảng 9: Năng suất lao động tại Công ty trong giai đoạn 2000-2006..............29
Bảng 10: Trình độ lao động của CBCNV Công ty..........................................32
Bảng 11: Các đối thủ cạnh tranh chính của công ty ở thị trường miền Bắc..........39
Bảng 12: Bảng mẫu kế hoạch đào tạo tại Công ty CPBTXD Hà Nội.............42
Hình 1: Tình hình sản xuất - kinh doanh.........................................................12
Hình 2: Cơ cấu giá trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực hoạt động kinh doanh
năm 2006.......................................................................................15
Hình 3: Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực hoạt động năm 2006........................16
Hình 4: Năng suất lao động trong giai đoạn 2000-2006.................................30
Hình 5: Tỷ suất lợi nhuận trên lao động giai đoạn 2000-2006........................31
Hình 6: Tỷ trọng CBCNV có trình độ trung cấp trở lên trên số lao động sử
dụng bình quân..............................................................................33
Hình 7: Sơ đồ văn phòng công ty và văn phòng các xí nghiệp.......................35
Hình 8: Cơ cấu các cấp quản trị cũ..................................................................52
Hình 9: Cơ cấu quản trị sau khi đổi mới.........................................................52

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×