Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (477.98 KB, 17 trang )

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Đ THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015

Môn: TOÁN
Thời gian: 180 pht, không kể thời gian pht đề
Câu 1(2,0 điểm).


x
y
x
− +
=

 !"
#!$%&'()*)+,,-./0 C!1# !"
(!23%&4)&01#m .5.67484
y x m
= − +
9./0 C!:)#).)5;<()="
Câu 2(1,0 điểm).)%)&;6>42
#!
? @)  Ax x x
+ − =
(!

@ @" B A"
x x
+
− − =
Câu 3(1,0 điểm).


#!2;C%1#;Dz,()*
 ! ?  "z i z i− + = −
(!EFGH;IJKI)#,@I)L"M)J(#)+
&INI).)G'O#4NI).6PIJ(:L,?(:#"
Câu 4(1,0 điểm).QQ;<

A
 ? "I x xdx= +

Câu 5(1,0 điểm).4RS44)#,H)=I#.FOxyz.67484
  ?

  
x y z
− + −
∆ = =

TU
;84 P!
  Ax y z
− + − =
"2I#.F4)#.)51#

, P!"V)*;6>42.67484dW
4 P!./47)9,,S44J,H)

"
Câu 6 (1,0 điểm).GX4Y
" Z Z ZABC A B C
J.&[ABCG#4)&,S4:)B,

·
A
KABAC
=
"2
)*,S44J1#
ZA
G+U;84 ABC!\4,H)I4<G 1##4)&ABC, 4J4)L#.674
84
ZAA
,U;84
!ABC
(W4
A
KA
,
]
?
a
AG
=
"Qa 5QR)GX4Y,)1#
4J4)L#.67484AC,U;84
Z Z!ABB A
"
Câu 7(1,0 điểm).4U;84I#.FOxy2(2ABCD. 674^ C!4:))*;#
4)&ABC J;6>42
 
! ?! N"x y
− + − =

<&.674,S44J:_B,C`4AC, AB
D'G
aA!TM
@aA!N
"2I#.F&.)5A, B, C, D ()*#4)&ABC I,.bAJ4.F
<"
Câu 8(1,0 điểm).)%)=;6>42

@
 
@ c  K   c  
@ @ c N  c @
x x y y y x
x x x y y x x y

+ + − + = + − ++ + − + + + − − =

Câu 9 (1,0 điểm).a, b, x, y G&6>4M#d
N N
a T @"a b x y+ = ≤
24)&0M
31#()5D
 
 
 @
!

x y
P
xy a b
+ +
=
+
"
eeeeeeeeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Q)RS4.6PfY4)G)=T&(F))RS44)%)Q42+"
I,+Q)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""g(&#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Đ THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015

Môn: TOÁN
hijkE
!6H4l3b+F&4)%),H)L4m>(%T*Q)G()RS4&
+46H4l364,l.n42.1.)5_4;C6#4.)5o[.0"
 !V)=))*&#4.)5 *J!46H4l3;%).%(%RS4G#)G=
6H4l3,;%).6P43')=,H)3%4)&R%"
?!)5()Q.*0,25.)5"g#R)F4.)5()Tgiữ nguyên kết quả (không làm tròn).
@!VH)&()2I Câu 6,Câu 7!*I)không vẽ hình;C2không.)5
;C.J"
Câu Nội dung Điểm
"#
eO;`&.0
pqrD
=
¡
"
e)H):T)=O


G) G)  
x x
y y y
→+∞ →−∞
= = − ⇒ = −
G.674)=O4#41#./0"

 
G) aG) 
x x
y y x
+ −
→ →
= +∞ = −∞ ⇒ =
G.674)=O.D41#./0"
A"N
#J


Z AT
!
y x D
x
= − < ∀ ∈ ⇒

40()*+&R%4
a!−∞
,
a !+∞

A"N
s%4()*)+
A"N
/0

4
2
-2
-4
-5
5
y
x
h
y
( )
= 1
g
x
( )
= -1
f
x
( )
=
-x+2
x-1
O
1
-1

2

A"N
"(
6>42.F4)#.)51#.67484
d y x m
= − +
,./0 C!G


x
x m
x
− +
− + =

A"N
 
 
 !  A !
x x
x x mx m x x m x m
≠ ≠
 
⇔ ⇔
 
− + + − = − + − + + + =
 
A"N
d9 C!:)#).)5;<()=R),bR) !J#)4)=;<()=R&T#[


   A
! ! A
! @ ! A
m m
m m
m m
− − + + ≠

⇔ + − >

+ − + >

A"N

"
m
m
>< −

A"N
"#
? @)  A )  ) @) A ) )  ! Ax x x x x x x x
+ − = ⇔ − + = ⇔ − =
A"N
) A !x x k k

π
= ⇔ = ∈¢
A"N
"(

  !
@ @" B A @ c" B A
 B
x
x x x x
x
loai
+

= −
− − = ⇔ − − = ⇔

=

A"N
VH)

 B G4 B"
x
x= ⇒ =
A"N
?"#
)%f
 T !"z a bi a b= + ∈¡
_4)%)*[#

?
 ! ! ?    ? 
? 
a b
a bi i a bi i a bi a bi ai b i
b a
+ = −

+ − + − = − ⇔ + − + − − = − ⇔

− = −

A"N
N ]
a
@ @
b a= − = −
"VO[;C%1#zG
N
"
@

A"N
?"(
g&I(:LG

@
C
T&I?(:#G
?

K
C
"
A"N
VO[&I.6PN(:M#d()&G
 ?
@ K
" N@NKAC C =
 &!"
A"N
@"
U

?  ?   ?t x t x tdt dx
= + ⇒ = + ⇒ =
A"N
A a  x t x t
= ⇒ = = ⇒ =
A"N
g[#

 

 
"
? ?
t t dt
I

=


A"N


N ?
@ 


  K
! "
B B N ? ?N
t t
t t dt
 
= − = − =
 ÷
 

A"N
N"
I)MG4)#.)51#

, P!T[#I#.F1#M G4)=1#=
  ?
  
  A
x y z
x y z
− + −


= =
− + − =

A"N
?
 ?aa!"

x
y M
z
=


⇔ = ⇒


=

A"N
P!JV
a a!n −
r
T

JV
aa !u −

r
"_4)%)*[#dJFVG
T a?a@!
d
u n u
 
= =
 
uur r r
"
A"N
d W4 P!,9

+d.)o#M [#;6>42.67484dG
?  
"
 ? @
x y z
− − −
= =
A"N
K"
G
M
A
C
B
B'
C'
A'

H
N
E
F
I)M G4.)5BC, 4J4)L#AA’,U;84 ABC!G
·
A
Z KAA AG
=
T[#)t
#1#GX4YG

Z "# KA "
?
o
a
A G AG
= =
A"N
U
T A!  T ? "AB x x AC x BC x
= > ⇒ = =
u;Y4.0GQ)#4#4)&,S4
ABM #J

  
 
? ] ? ?
 @ @ 
ABC

a x a
AM AG x x a S
 
= = = + ⇒ = ⇒ =
 ÷
 
"_.J5
Q1#GX4Y.dG
?
]
Z "

ABC
a
V A G S
= =
 .,!"
A"N
$v)CG9AB:)NTRwGE,S44J,H)AB EFAB!T:GF,S44J,H)A’E
FFA’E!"#J
Z
Z ! Z Z!
AB A G
AB A GE AB GF GF ABB A
AB GE


⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥
"
x#CRw.6748444,H)GF9)#NF:)H,[#HG2)*,S44J
1#C+ ABB’A’!"#[4J4)L#AC,U;84 ABB’A’!G
·
"HAC

A"N
iy3[
     
    ? ? @ ]
?
?  K
Z ] ]
a a
GE BM GF
GF GE GA a a a
= = ⇒ = + = + = ⇒ =
g[#
? ]
? "
 K
a
CH GF
= =
zv#4)&AHC,S4:)H, J
·

)
@ 

CH
HAC
AC
= =
_.J
·

 "
c
HAC
=
A"N
]"

A"N
$w  )*;  [*  ,H)  .674  ^  C!  :) A. #  J  D  4)& BCMN F)  )*;  +  4J
·
·
ABC AMN
=
\4(\,H)4J
·
NMC
!"
{:)J
·
·
»ABC MAt sd AC
= =
T[#
·
·
MAt AMN
=
"En4|,0QG4+
MN//At,#[IA,S44J,H)MN
IG<.674^ C!!"
#J
?aA!T a?!  "MN I AI x
⇒ =
uuuur
A G4)#1#IA , C!+I#.F.)5A G4)=
1#=
( )a c
a 
! ? N
x
x y
x y
x y
=

= =


= = −
− + − ="A J4.F<+A ae!"
A"N
eAN 
@ A"x y− − =
B G4)#.)5 R&A!1#AN , C![#I#.F1#B ]a?!"
eAM 
  A"x y+ − =
C G4)#.)5 R&A!1#AM , C![#I#.F1#C eaK!"
e#J
]a!
A C B D
A C B D
x x x x
D
y y y y
+ = +

⇒ −

+ = +


"
A"N
$)5#.)tR)=

ABCIM#dT,O[.JG&.)5C2"
Nếu không kiểm tra điều kiện này, trừ 0.25 điểm!"
A"N
c"
$
 
a Aa@ c N Aa c @ Ay x x x y y x x≥ ≥ + − + ≥ + − − ≥
" !6>4.6>4,H)


@ @
@ 
@ c    c  K  @  K @  ? 
 
x y
x x x y y y x x y y

+ − = − + − − − ⇔ + − = + − − −
zv

! @ ?

t
f t t t= + −
+R%4

}Aa !+∞
"
A"N
#J

Z ! ?T A"f t t t
t
= + − ∀ >
sS)T#J
?
   
Z ! ? ? " " ? Af t t t
t t t t
= + + − ≥ − =
T[#
!f t
./4()*+
}Aa !+∞
"VO[; !
6>4.6>4,H)
( )

 !    @ f x f y x y y x= − ⇔ = − ⇔ = +
"
A"N
*, !#.6P

c @  c  !x x x+ + − = −
 ?!"#J


?
A      ! @"

x x x≤ ≤ ⇒ − ≤ − ≤ ⇒ − ≤
A"N
{:)J
( )

c @  c K " c @"  c K c @  c @x x x x x x+ + − = + + − ≥ ⇒ + + − ≥
VO[
?
?! @ A"

VT VP x y⇔ = = ⇔ = ⇒ =
${=J4)=
( )
?
a aA "

x y
 
=
 ÷
 
A"N
B" u;Y4(3.84DS)T#J A"N

N
N N A 
NN N A 

   N N
   N N
a a a a
b b b b
+ + + + ≥ =
+ + + + ≥ =

g[#
N N    
  K N ! "a b a b a b+ + ≥ + ⇔ + ≤
i.J
 
 @ 
"
 
x y x y
P
xy y x xy
+ +
≥ = + +
zv

! T

x y
P x
y x xy
= + +
,H)
Aa@~x∈

,yG#"#J
   
  
 @ @ "A @ c
Z ! AT Aa@~
  
x y
P x x
x y x y x y
− − − −
= ≤ = − < ∀ ∈
T,O[
!P x
40()*
+ Aa@~T[#
N
! @!
@
y
P x P
y
≥ = +
"
A"N
zv
N
! T
@
y
g y

y
= +
+ Aa@~T#J

N  N  
Z ! A
@ K @ K
g y
y
= − + ≤ − + = − <
T[
#
!g y
40()*+ Aa@~+
B
! @! "
@
g y g≥ =
A"N
VO[4)&0M31#()5DP(W4
B
@
T.:.6PR)
T @a b x y= = = =
"
A"N
HẾT
g•i€•
TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III
Đ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 pht ,không kể thời gian giao đề
Câu 1 (2,0 điểm).
?
? y x mx= − + +
 !"
#!$%&'()*)+,,-./01# !R)‚"
(!2.5./01# !J.)5'0Ts##4)&ƒs,S4:)ƒ ,H)ƒG4
I#.F!"
Câu 2(1,0 điểm).)%);6>42
)   K) x x x
+ = +
"
Câu 3 1,0 điểm). QQ;<

?


Gx x
I dx
x

=

"
Câu 4(1,0 điểm).
#!)%);6>42
 
N K"N  A
x x+

− + =
"
(!EF„JNI)#,KI)L")&,)+I4l)+?I).5G'O"Q
`&3.5?I).6PIJ%#,L"
Câu 5 1,0 điểm). 4  RS4  4)#  ,H)  =  :  .F 
Oxyz
T    .)5 
( )
@aa?A −
, .674 84
  ?

  ?
x y z
d
+ − +
= =

"V)*;6>42U;84
!P
.)o#
A
,,S44J,H).67484
d
"2
I#.F.)5
B
F
d
#

]AB =
"
Câu 6 1,0 điểm).2J;
"S ABC
J#4)&
ABC
,S4:)
A
T
AB AC a
= =
T
I
G4.)5
1#gT2)*,S44J1#
S
G+U;84
( )
ABC
G4.)5
H
1#sTU;84 gs!:
,H).&[4J(W4
KA
o
"Q5QR)J;
"S ABC
,QR%4&_.)5
I
.*U;84

( )
SAB

a
"
Câu 7 1,0 điểm).4U;84,H)=:.F
Oxy
#4)&
s
J
( )
a@A
T)*;[*:)
A
1#
.674^4:))*;#4)& 
s
9
BC
:) 
D
T.674;<4)&41# 
·
ADB
J;6>42
 Ax y− + =
T.)5
( )
@aM −
F:

AC
"V)*;6>42.67484
AB
"
Câu 8 1,0 điểm).)%)=;6>42


? N @
@   
x xy x y y y
y x y x

+ + − − = +


− − + − = −


Câu 9 (1,0 điểm).  
T Ta b c
 G&6>4, 
?a b c
+ + =
"24)&0GH31#()5D
? ? ?
bc ca ab
a bc b ca c ab
P + +
+ + +
=

…….Hết……….
uu
Câu Nội dung Điểm
1 a. (1,0 điểm)
VH)‚|
?
? y x x= − + +
z
D R
=


Z ? ?y x
= − +
T
Z A y x= ⇔ = ±
0.25
40()*+&R%4
( )
a 
−∞ −
,
( )
a
+∞
T./4()*+R%4
( )
a

.:'.:):)

x
=
T
?
CD
y =
T.:')5:)
x
= −
T

CT
y = −
G)
x
y
→+∞
= −∞
T
G)
x
y
→−∞
= +∞
0.25
…s%4()*)+
` †

e‡


[ˆ ‡A†A‡
[
‡

?
ee


0.25
/0
0.25

4
2
2
4
B. (1,0 điểm)
( )
 
Z ? ? ?y x m x m
= − + = − −


( )

Z A A …y x m
= ⇔ − =
0.25
/0 !J.)5'0


 …!J4)=;<()=
( )
A ……m⇔ >
0.25
$).J.)5'0
( )
a A m m m− −
T
( )
a B m m m+
0.25
#4)&ƒs,S4:)ƒ
" AOAOB⇔ =
uuur uuur

?

@  A

m m m⇔ + − = ⇔ =
E ……!!
VO[


m =
0,25
2.
(1,0 điểm)
)   K) x x x+ = +


)  K) !    ! Ax x x
− + − =
0.25

( )

)  ? ) Ax x x
− + =
⇔
( )
)  ? ) Ax x x
− + =

0. 25
) A
)  ? !
x
x x Vn
=+ =

0. 25
⇔
x k
π
=
"VO[4)=1#G

Tx k k Z
π
= ∈
0.25
3
(1,0 điểm)

   

  
   

G G ? G
  
 
x x x x
I xdx dx dx dx
x x x
= − = − = −
∫ ∫ ∫ ∫
0.25
QG x
J dx
x
=


U


G Tu x dv dx
x
= =
"$).J
 
Tdu dx v
x x
= = −
i.J

 
GJ x dx
x x
= − +

0.25


   
G  G 
  
J
x

= − − = − +
0.25
VO[

G 

I = +
0.25
4. (1,0 điểm)
a,(0,5điểm)
 
N K"N  A
x x+
− + =

N 
N"N K"N  A

N
N
x
x x
x

=

⇔ − + = ⇔

=0.25
A

x
x
== −

VO[4)=1#G
Ax
=
,
x
= −
0.25
b,(0,5điểm)
( )
?

KNn CΩ = =
0.25
g&I?I)J%#,LG
   
N K N K
" " ?NC C C C+ =
i.J`&3.5?I).6PIJ%#,LG

?N B
KN 
=
0.25
5. (1,0 điểm)
67484JVG
( )
aa?
d
u = −
uur
V2
( )
P d⊥
+
( )
P
O
( )
aa?
d
u = −
uur
GV
0.25
VO[U;84
( )
P
G
( ) ( ) ( )

 @   ? ? Ax y z− + + − + − =

 ? c Ax y z⇔ − + + − =
0.25
V2
B d

+
( )
  a a ? ?B t t t− − + − +
]AB =
( ) ( )
 
 
] ?  K ? ]AB t t t⇔ = ⇔ − + + − + =

] @ B At t⇔ − + =
0.25
?
?
]
t
t
=
=


VO[
( )
]a@aKB −
U
? A 
a a
] ] ]
B
 
− −
 ÷
 
0.25
(1,0 điểm)
6.

j
C
B
A
S
H
K
M
I)$G4.)51#s
HK AB
⇒ ⊥
!
V2
( )

SH ABC⊥
+
SH AB

!
_ !, ![#
AB SK
⇒ ⊥
i.J4J4)L#
( )
SAB
,H).&[(W44J
4)L#g$,$,(W4
·
KASKH =
o
#J
·
?
#

a
SH HK SKH= =
0.25
VO[
?
"
   ?
" " " "
? ?  

S ABC ABC
a
V S SH AB AC SH= = =
0.25
V2
‰ ‰IH SB
+
( )
‰ ‰IH SAB
"i.J
( )
( )
( )
( )
T Td I SAB d H SAB=
_Rw
HM SK

:)E
( )
HM SAB⇒ ⊥

( )
( )
Td H SAB HM=
0.25
#J
   
   K
?HM HK SH a

= + =
?
@
a
HM⇒ =
"VO[
( )
( )
?
T
@
a
d I SAB =
0,25
7.
(1,0 điểm)
K
C
A
D
B
I
M
M'
E
I)ŠG;#4)&41#
·
BAC
#J
·

·
·
AID ABC BAI= +

·
·
·
IAD CAD CAI= +
E
· ·
BAI CAI=
T
·
·
ABC CAD=
+
·
·
AID IAD=


DAI∆
<:)i

DE AI⊥
0,25
.67484ŠG
N Ax y+ − =
0,25
0EˆG.)5.)`D41#Eo#Š


.67484EEˆ
N Ax y− + =
I)
ZK AI MM= ∩

$ AaN!

Eˆ @aB!
0,25
V1#.67484sG
( )
Z ?aNAM =
uuuuur

V1#.67484sG
( )
Na ?n = −
r
VO[.67484sG
( ) ( )
N  ? @ Ax y− − − =
N ? ] Ax y⇔ − + =
0,25
8.
(1,0 điểm). 


? N @ !
@    !

x xy x y y y
y x y x

+ + − − = +


− − + − = −


R


A
@  A
 A
xy x y y
y x
y

+ − − ≥

− − ≥


− ≥

#J !
( ) ( )
?  @ ! Ax y x y y y⇔ − + − + − + =
U

T u x y v y= − = +

AT Au v≥ ≥
!
$).J !|
 
? @ Au uv v+ − =
@ !
u v
u v vn
== −

0.25
VH)
u v=
#J
 x y= +
T#[, !#.6P

@  ?  y y y y− − + − =
( )
( )

@  ?     Ay y y y⇔ − − − − + − − =
0.25
( )


 

A
 
@  ?  
y
y
y
y y y


+ =
− +
− − + −
( )

 
 A
 
@  ?  
y
y
y y y
 
 ÷
⇔ − + =
 ÷
− +
− − + −

 
0.25
y⇔ =
,2

 
A 
 
@  ?  
y
y
y y y
⇔ + > ∀ ≥
− +
− − + −
!
VH)
y =
2
Nx
=
"))*R#.6P4)=1#=G
( )
Na
0.25
9.
(1,0 điểm) .
V2#‡(‡‚?#J
? ! ! !
bc bc bc

a bc a a b c bc a b a c
= =
+ + + + + +
 

bc
a b a c
 
≤ +
 ÷
+ +
 
V2sSeg)
  
! !
a b a c
a b a c
+ ≥
+ +
+ +
T3.84D`%[#

(‚
0,25
6>4'
 

?
ca ca
b a b c

b ca
 
≤ +
 ÷
+ +
+
 
,
 

?
ab ab
c a c b
c ab
 
≤ +
 ÷
+ +
+
 
0,25
g[#
?
 !  !  !  
bc ca ab bc ab ca a b c
a b c a b c
+ + + + +
≤ + + = =
+ + +
T

0,25
84D`%[#R),bR)#‚(‚‚"VO[#`‚
?

R)#‚(‚‚"
0,25
SỞ GD - ĐT TP. ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIN
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
(Ngày thi: 12/5/2015)
Đ THI TH - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 pht (không tính thời gian pht đề)
Câu 1. (2,0 điểm)
? 
! ? y f x x x
= = − +
"
1)$%&'()*)+,,-./0(C)1#.d"
2)V)*;6>42)*;[*1#./0(C):).)5J.F
A
x
T()*
( )
A
ZZ ?f x
= −
"
Câu 2. (1,0 điểm)
1))%);6>42

( )

   cosx sinx cosx sinx
+ − = +
"
2)2;Dz#
  !i z+
GC%,
" ?z z− =
"
Câu 3. (0,5 điểm))%);6>42
( )

? 
?
G4 N ?! G4  Ax x− + + =
.
Câu 4. (1,0 điểm) )%)(3;6>42


? x
x
x
− <.
Câu 5. (1,0 điểm) QQ;<
( )
@

!I x ln x dx= + +

"
Câu 6. (1,0 điểm) 2J;S.ABCDJ.&[ABCDGF2LO,SA = AB = 2a"
2)*,S44J1#S+U;84(ABCD)G4.)5M1#:ABTU(+(SCD)
P;,H).&[F4J
A
KA
"#).67484MC,BD9#:)I.Qa5QR)J;
S.ABCD ,R%4&_ I .*U;84 (SCD).
Câu 7. (1,0 điểm)4U;84Oxy#4)&ABCJ.b
a !A −
,I4<
( )
AaG
,
'<

a

H
 
 ÷
 
"2I#.F1#&.bB,C ,Q(&RQ1#.674^4:))*;#

4)&ABC.
Câu 8. (1,0 điểm) 4RS44)#,H)=I#.F Oxyz .)5 
a a ?!A −
T.67484
  ?

  
x y z
d
− − −
= =
,U;84
!    @ AP x y z− + + =
"I)H G2)*,S44J1#A
+U;84I#.F(Oyz) , B G4)#.)51#.67484 d ,H)U;84 (P). V)*;6>4
2U;84
!Q
.)o#H ,,S44J,H).67484d"Q)=QUC.674RQ
AB"
Câu 9. (0,5 điểm)EFF;JN,)+().MT],)+(),4,c,)+()`#"\4
FGCG3[4l)+?,)+()"2`&3#4?,)+()G3[#RS4J,)+()G
.M"
Câu 10. (1,0 điểm) x, y, zG(#'6>4M#d
Axy yz zx xyz+ + − =
"24)&0M
31#()5D
   
 
 


x y y z
z x
F
xy yz zx
+ +
+
= + +
"
HẾT
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
I,+Q)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(&#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
HƯỚNG DẪN CHẤM Đ THI TH TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015
(GỒM 4 TRANG)
Câu 1. (2,0 điểm)
? 
! ? y f x x x= = − +
"
1)$%&'()*)+,,-./0(C)1#.d"(1 điểm)

? 
! ? y f x x x= = − +
.
• O;`&.0R
• g'()*)+
‡)t()*)+

[Z  Z `! ?` K`T [Z A ` Aa ` = = − = ⇔ = =
0,25
./4()*+&R%4
( )

aA−∞
,
( )
a+∞
a40()*+R%4
( )
Aa
‡'0.:'.:):)`‚AT
i
[ =
T.:')5:)`‚

T [ =−
‡)H):
G) a G)
x x
y y
→−∞ →+∞
= −∞ = +∞
0,25
‡s%4()*)+ .C[.1T.n4! 0,25
• /0
0,25
2)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)"""""""""""""""""""""""""""(1 điểm)
I)E
A A
a !x y
G)*;.)5"
A A A


ZZ ! K K" ZZ ! ? K K ?

f x x f x x x= − = − ⇔ − = − ⇔ =
0,25

A
 
 c
y f
 
= =
 ÷
 
a
 B
Z
 @
f

 
=
 ÷
 

0,25
6>42)*;[*1# !:)E
B  
@  c
y x


 
= − +
 ÷
 
a
0,25
#[G
B N
@ 
y x= − +
0,25
Câu 2. (1,0 điểm) 1))%);6>42
( )

   cosx sinx cosx sinx
+ − = +
.(0,5 điểm)
( )

     A !   ! A …!PT cosx sinx cos x cosx sinx cosx sin x⇔ + + − − − = ⇔ − + =
0,25
i
 Acosx
− ≠
+
…!   A   "
@
sin x sin x x k
π
π

⇔ + = ⇔ = − ⇔ = − +
0,25
2)2;Dz#
  !i z+
GC%,
" ?z z− =
(0,5 điểm)
)%f
T !z a bi a b R= + ∈
TR).J
  !   ! !  !  !i z i a bi a b a b i+ = + + = − + +
  !i z+
GC%
 A a b a b
⇔ − = ⇔ =
0,25

" ?  ? ? ? z z a bi b bi b b− = + = + = = ⇔ = ±
J#);DM#d.t()
z i
= +
a
z i
= − −


0,25
Câu 3. (0,5 điểm))%);6>42
( )


? 
?
G4 N ?! G4  Ax x− + + =
.
)tR)=
?
N
x >
, ()*.„) .6P
( ) ( )
 
 ?
?
G4  G4 x x+ = − +
0,25
VH).)tR)=+T.d6>4.6>4,H);6>42
( )

? ?
G4  G4 N ?!x x+ = −

 N ?x x⇔ + = − ⇔

N @ A a @x x x x− + = ⇔ = =

M#d.)tR)=!"VO[;6>42J#)4)=G`‚a`‚@
0,25
Câu 4. (1,0 điểm) )%)(3;6>42? x
x
x
− <


.
)tR)=
x <
"s3;6>42.d6>4.6>4,H)

  
 
 
 ? ?
  A !
 
 
x x x x x
x x
x x
− +
> − ⇔ − + >
− −
− −
0,25

U


x
t
x
=

TR).J(3;6>42 !|


?  A

t
t t
t
<

− + > ⇔

>

0,25
VH)‹2


  !

x
x x

x
< ⇔ < −


 Ax
− < ≤
(3;6>42 !.n4

A x
< <
(3;6>42
 

!  A

x x x⇔ < − ⇔ < <
• O;4)=1#(3;6>42 !G


a

S
 
= −
 ÷
 ÷
 
0,25
VH)Œ2   ?!

x
x x
x
> ⇔ > −

• s3;6>42 ?!
 
A
 N
N
@  !
x
x
x x
>

⇔ ⇔ >

> −

0,25
• O;4)=1#(3;6>42 ?!G

 N
a
N
S

 
=
 ÷
 ÷
 
VO[O;4)=1#(3;6>42G
 
  N
a a
 N
S S S
   
= ∪ = − ∪
 ÷  ÷
 ÷  ÷
   
Câu 5. (1,0 điểm) QQ;<
( )
@

!I x ln x dx= + +

"

@ @
 
" !"I x dx ln x dx= + +
∫ ∫
"
0,25


@ @ 
@
 @
" " !

? ?
I x dx x dx x x= = = =
∫ ∫

0,25

[ ]
@ @

 
@
!" ! ! NGN G  ?

I ln x dx x ln x dx= + = + + − = − −
∫ ∫
"
N
NGN G 
?
I = + −


0,50
Câu 6. (1,0 điểm) 2J;S.ABCDJ.&[ABCDGF2LO,SA = AB = 2a"2)*
,S44J1#S+U;84(ABCD)G4.)5M1#:ABTU(+(SCD)P;,H).&[F4J
A
KA
"#).67484MC,BD9#:)I.Qa5QR)J;S.ABCD ,R%4&_ I
.*U;84 (SCD).

_4)%)*J
SAB
G#4)&.t:#T
gEG.674#T
( )
= =
3
SM 2a . a 3
2


0,25
I)G4.)51#i2J
( )
·
·
A
a !T ! KAMN CD SN CD SCD ABCD MNS⊥ ⊥ ⇒ = =
A
# KA
SM

BC MN a= = =
5QR)J;g"si
?
 ?
" " " "  !" !" ?!
?
  
"
? ? ?
ABCD
a
AB BC SM a a aV S SM = == =

0,25
I)G2)*,S44J1#E+g2
! T !!MH SCD MH d M SCD⊥ ⇒ =

 
" " ? ?
 
MN MS MN SM a a
MH
SN a
MN SM
= = = =
+
0,25
_4)%)*[#ŠGI4<1##4)&s"
$wIK‰‰MH2


T T !
?
K CH IK MH IK SCD∈ = ⊥
  ?
T !! " T !!
? ? ?
a
d K SCD IK MH d M SCD⇒ = = = =
0,25
Câu 7.(1,0 điểm)4U;84Oxy#4)&ABCJ.b
a !A −
,I4<
( )
AaG
,'<

a

H
 
 ÷
 
"2I#.F1#BTC , Q(&RQ1#.674^4:))*;#4)&ABC.
60
0
K
N
I
A
B

C
D
M
H
S
C
(C)
K
M
H
C
B
A
I
I)EG4.)5:sT#J
? N
" a
 
AM AG M
 
= ⇒ −
 ÷
 
uuuur uuur
?
a?

AH

 

=
 ÷
 
uuur
#[
( )
a n = −
r
G;&;,>1#.674
84s"
0,25

6>42
  K A  KBC x y x y− + = ⇔ = −
V2B ,C.)`D4,H)#o#M+4I)
 Ka !B m m−
2J
@  a N !C m m− −
0,25
( )
 ca AB m m= − +
uuur
a
]
 a @

HC m m
 
= − −
 ÷

 
uuur
"#J
" AAB HC =
uuur uuur
@! N N ! A @a m m m m⇒ − − = ⇔ = =
"VO[J
a@!T @a!B C −
U
@a!T a@!B C−

0,25
$w.674RQAK1#.674^ !4:))*;#4)&ABC
D4)&BHCKJBH//KC,BK//HC+BHCKG2(2"g[#HK,BC9
#:)MG4.)51#BC,M•4G4.)51#HK"
#J

a

H
 
 ÷
 
T
N
a

M
 


 ÷
 
N
a@

K
 
⇒ −
 ÷
 
"s&RQ
 N
 @
R AK= =
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
…Ghi chúJ52I#.F<I1#.674^(C)(W4hệ thức Ơ-le
GH GI= −
uuur uur
Q
);%)2([D4)=D[!"g#.JQ
R IA=

0,25
Câu 8.(1,0 điểm) 4  RS4  4)#  ,H)  =  I#  .F Oxyz   .)5 
a a ?!A −
T  .674  84
  ?

  
x y z

d
− − −
= =
,U;84
!    @ AP x y z− + + =
"I)H G2)*,S44J1#A+
U;84I#.F(Oyz) , B G4)#.)51#.67484 d ,H)U;84 (P). V)*;6>42U
;84
!Q
.)o#H ,,S44J,H).67484d"Q)=QUC.674RQAB"
2)*1#A+;(Oyz)GH(0; -2; 3). 67484J,>b;6>4
aa!u =
r
0,25
EU;84 (Q).)o#H.V2
!Q d⊥
+
!Q
O
aa!u =
r
G,>;&;[*"
6>421# x!
 A!  !  ?! A   Ax y z x y z
− + + + − = ⇔ + + − =
0,25
  a  a ? !B d B t t t∈ ⇒ + + +
"I#.F1#sD4,H)4)&01#M#d
   !  !  ? ! @ A t t t t+ − + + + + = ⇔ = −
"_.JJ

?aAa!B −
U4)%)=
 N ?
  ?
 A
  
  @ A
  N! !  @ A 
x z x
x y z
y z y
x y z
z z z z
= − = −
 
− − −

= =
  
⇔ = − ⇔ =
  
  
− + + =
− − − + + = =

 
!
0,25
EUC.674RQsJ(&RQ


K

R AB= =
"
i)=Q1#UC
 
!
@ @ K! @
mc
S R
π π π
= = =
.,!
0,25
Câu 9.(0,5 điểm)EFF;JN,)+().MT],)+(),4,c,)+()`#"\4FGC
G3[4l)+?,)+()"2`&3#4?,)+()G3[#RS4J,)+()G.M"
g;Cf1#RS44)#l
?
A
@A=C
;Cf
I)G()*Ž4?,)+()G3[#RS4J,)+()G.MŽT4•#G4?,)+
()G3[#UG(),4TUG()`#TUGJ%()`#,(),4
0,25
#J
?
]
C =
?N&G3[?,)+(),4TJ
?

c
NK=C
&G3[?,)+()`#TJ
   
] c ] c
" "C C C C+ =
?K@&G3[?,)+J%,4,`#"
i.J
? ?    
] c ] c ] c
" "
@NN B
!
@A @A c
C C C C C C
P A
+ + +
= = =
0,25
Cách khác gọn hơnI)G()*Ž4?,)+()G3[#RS4J,)+()G.MŽT
4•#G?,)+().6PG3[#_N,)+() ,4,`#!"g&I
?
N
@NNC =
@NN B
!
@A c
P A = =
0,25
Câu 10.(1,0 điểm) x, y, zG(#'6>4M#d

Axy yz zx xyz+ + − =
"24)&0M31#
()5D
   
 
 

x y y z
z x
F
xy yz zx
+ +
+
= + +
"
s)*.„)
 
 
   

  
"
x y
x y
xy x y y x
+
+
= = +
"U
  

T Ta b c
x y z
= = =
")%)*.t()

T T A T T A
A 
x y z a b c
xy yz zx xzy a b c
> >
 

 
+ + − = + + =
 
a,
     
  F b a c b a c= + + + + +
0,25
u;Y4(3.84D)5)+
( )
( )


"u v u v≥
r r r r
T,H)
aa!T a a !u v b b a= =
r r
#J

      
?  ! ? ! !  !b a b b a b b a b a+ = + + ≥ + + = +

 

  ! !
?
b a b a⇒ + ≥ +
0,25
6>4'T#J
   
 
  ! !a   ! ?!
? ?
c b c b a c a c+ ≥ + + ≥ +
0,25
F4 !T !T ?!,*,*#J
     

   ? ? ? ! ?
?
F b a c b a c a b c= + + + + + ≥ + + =
84D`%[#

?
?
a b c x y z⇔ = = = ⇔ = = =
$*GO•J4)&0M3(W4
?


0,25
HẾT

×