Tải bản đầy đủ

TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ-VĂN 9KiỂM TRA BÀI CŨ
Đọc thuộc lòng,diễn cảm bài thơ “Viếng lăng Bác” của
Viễn Phương?Phân tích một khổ thơ mà em thích nhất?

Tiết 116 V
n b nă ả
Thanh Hải

I.T
I.T
ỡm hiu chung
ỡm hiu chung
1
1
.
.
Tỏc gi,tỏc phm
Tỏc gi,tỏc phm
MA XUN NHO NH

Tit 116
- Phong cách thơ: chân thành, đôn hậu, đằm
thắm.
- Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của
văn học cách mạng Việt Nam.
- Tên khai sinh là: Phạm Bá Ngoãn (1930-
1980), quê ở Thừa Thiên - Huế.


Hon cnh sỏng tỏc bi th:
Hon cnh sỏng tỏc bi th:
Sỏng tỏc thỏng 11/1980 khi nh th nm trờn
ging bnh,sau ú qua i.
Thanh Hi

MÙA XUÂN NHO NHỎ
Tiết 116
Thanh Hải
I.
I.
Tìm hiểu chung
Tìm hiểu chung
1
1
.
.
Sơ lược về tác giả,tác phẩm
Sơ lược về tác giả,tác phẩm
2
2
.
.
Chú thích
Chú thích
3.Thể loại,bố cục :
3.Thể loại,bố cục :

Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
ơi con chim chiền chiện


Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đ a tay tôi hứng.
Mùa xuân ng ời cầmsúng
Lộc giắt đầy trên l ng
Mùa xuân ng ời ra đồng
Lộc trải dài n ơng mạ
Tất cả nh hối hả
Tất cả nh xôn xao
Đất n ớc bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất n ớc nh vì sao
Cứ đi lên phía tr ớc.
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai m ơi
Dù là khi tóc bạc.
Mùa xuân - ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình
N ớc non ngàn dặm mình
N ớc non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế.

- Thanh Hải - (11 - 1980)
Cm
xỳc
trc
mựa
xuõn
ca
thiờn
nhiờn
t tri
Mựa
xuõn
ca t
nc,
con
ngi
Suy ngh
v c
nguyn
ca nh
th
Li
ngi
ca quờ
hng
t
nc
MA XUN NHO NH
Tit 116
Thanh Hi
Th ng ngụn,b cc 4 phn
Th ng ngụn,b cc 4 phn

II.
II.
Đọc,tìm hiểu văn bản:
Đọc,tìm hiểu văn bản:


*) Đọc:
*) Đọc:
MÙA XUÂN NHO NHỎ
Tiết 116
Thanh Hải
I.
I.
Tìm hiểu chung
Tìm hiểu chung
1
1
.
.
Sơ lược về tác giả,tác phẩm
Sơ lược về tác giả,tác phẩm
2
2
.
.
Chú thích
Chú thích
3.Thể loại,bố cục :
3.Thể loại,bố cục :

Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đ a tay tôi hứng.
Mùa xuân ng ời cầm súng
Lộc giắt đầy trên l ng
Mùa xuân ng ời ra đồng
Lộc trải dài n ơng mạ
Tất cả nh hối hả
Tất cả nh xôn xao
Đất n ớc bốn ngàn năm
Vất vả và gian lao
Đất n ớc nh vì sao
Cứ đi lên phía tr ớc.
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai m ơi
Dù là khi tóc bạc.
Mùa xuân - ta xin hát
Câu Nam ai, Nam bình
N ớc non ngàn dặm mình
N ớc non ngàn dặm tình
Nhịp phách tiền đất Huế.

- Thanh Hải - (11 - 1980)
MA XUN NHO NH
Tit 116
Thanh Hi

1. Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn t tri:
II.
II.
c,tỡm hiu vn bn:
c,tỡm hiu vn bn:


Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đ a tay tôi hứng.
Vài nét chấm phá,đảo ngữ,từ cảm
thán Hình ảnh xuân đẹp,
tràn đầy sức sống , rất Huế
Thanh Hi
Tit 116
MA XUN NHO NH
I.
I.
Tỡm hiu chung
Tỡm hiu chung
*) c:
*) c:
*) Tỡm hiu vn bn:
*) Tỡm hiu vn bn:


1. Cm xỳc trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn t tri:
II.
II.
c,tỡm hiu vn bn:
c,tỡm hiu vn bn:


Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đ a tay tôi hứng.
Vài nét chấm phá,đảo ngữ,từ cảm
thán Hình ảnh xuân đẹp,
tràn đầy sức sống , rất Huế
Thanh Hi
Tit 116
MA XUN NHO NH
I.
I.
Tỡm hiu chung
Tỡm hiu chung
*) c:
*) c:
*) Tỡm hiu vn bn:
*) Tỡm hiu vn bn:

Giät ©m thanh cña tiÕng chim.
Giät s ¬ng, giät m a xu©n.

1. Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời:
NT:
say s a, ng©y ngÊt
Tr©n träng vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn
Tiết 116
MÙA XUÂN NHO NHỎ
I.
I.
Tìm hiểu chung
Tìm hiểu chung
II.
II.
Đọc,tìm hiểu văn bản:
Đọc,tìm hiểu văn bản:


Thanh Hải
- Èn dô chuyÓn ®æi c¶m gi¸c

2. Cảm xúc về mùa xuân đất nước
- Mùa xuân
người cầm súng
người ra đồng
Biểu trưng cho hai nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng
đất nước
+ Lộc
Hình ảnh
sóng đôi,
điệp ngữ
- Tất cả như
h i hố ả
xôn xao
Điệp ngữ,
so sánh, từ láy
Khẩn trương, tưng bừng rộn rã
-
Đất nước như vì sao
Cứ đi lên phía trước
Khẳng định niềm tin, ý chí quyết tâm vào sức
sống của dân tộc
Người chiến sĩ và người nông dân mang mùa
xuân ấm no, hạnh phúc đến cho mọi người
so sánh

- Ta làm
con chim hót
một cành hoa
một nốt trầm
3. Suy nghÜ vµ íc nguyÖn cña nhµ th¬
- Mùa xuân nho nhỏ
- Lặng lẽ dâng cho đời
- Dù là
tuổi hai mươi
khi tóc bạc

Thay đổi cách x ng hô
Số ít
Riêng
Tác giả
Số ít + số nhiều
Riêng + chung
Tác giả + mọi ng ời
Khát vọng hoà nhập vào
cuộc sống chung
Tôi Ta

- Ta làm
con chim hót
một cành hoa
một nốt trầm
3. Suy nghÜ vµ íc nguyÖn cña nhµ th¬
- Mùa xuân nho nhỏ
- Lặng lẽ dâng cho đời
- Dù là
tuổi hai mươi
khi tóc bạc
Điệp ngữ

Ước nguyện cống hiến cho đời một cách khiêm tốn
và thầm lặng.
 Cống hiến vượt thời gian

4. Lời ngợi ca quê hương
- Ta xin hát
Nam ai
Nam bình
T×nh yªu quª h ¬ng, ®Êt n íc

- Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha
thiÕt yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời;
thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến
cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ” của mình vào mùa
xuân lớn của dân tộc
- Bài thơ theo thể năm tiếng, có nhạc điệu trong
sáng, tha thiÕt, gần gũi với dân ca, nhiều hình
ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm, những so sánh
và ẩn dụ sáng tạo.

Luyn tp
Câu 1:Bài thơ đ ợc bắt nguồn từ cảm xúc nào?
A.Cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân xứ Huế.
B. Cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân Hà Nội
C.Cảm xúc về vẻ đẹp và truyền thống của đất
n ớc
D.Cảm xúc về thời điểm lịch sử đáng ghi nhớ
của dân tộc

Câu 2:ý nào nêu đúng nhất về giọng điệu của
bài thơ?
A. Hào hùng, mạnh mẽ.
B. Bâng khuâng, nuối tiếc.
C. Trong sáng, thanh khiết.
D. Nghiêm trang, thành kính.

Câu 3: nhà thơ đã thể hiện tỡnh cảm gỡ qua
bài thơ trên?
A. Tỡnh yêu thiên nhiên, đất n ớc.
B. Tỡnh yêu cuộc sống.
C. Khát vọng cống hiến cho đời.
D. Cả 3 ý trên.

TÌM TỪ KHÓA TRONG CÁC Ô CHỮ SAU
Thanh Hải quê ở đâu ?T H Ư A T
H
I Ê N H U Ê
Thái độ của tác giả thể hiện qua động từ “hứng” là gì ?RT R Â N T O N G
Hãy nêu cảm xúc của nhà thơ ở khổ thơ thứ nhất ?
ÂN G Y N G Â T
Trong khổ 4, khung cảnh thiên nhiên như thế nào ?N A O N Ư C
Ước nguyện của nhà thơ được biểu hiện ra sao ?K H I Ê M T Ô N
Ước nguyện của Thanh Hải được ghi lại qua từ nào ?ON H N H O
Làn điệu dân ca ở Huế được viết trong bài là gì ?AN A M A I N M B I N H
Vì sao bài thơ dễ đi vào lòng người ?NG I A U H A C Đ I Ê U
Sai rồi
1
2
3
4
5
6
7
8


DẶN DÒ
- Học thuộc lòng bài thơ,trả lời câu 2 phần luyện tập
- Học ghi nhớ
-
Chuẩn bị: Viếng lăng Bác:
Trả lời câu hỏi sgk

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×