Tải bản đầy đủ (.doc) (98 trang)

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN VĂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (744.93 KB, 98 trang )

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN VĂN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHẦN I: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

I. Khái niệm.
- Nghị luận xã hội là phương pháp nghị luận lấy đề tài từ các lĩnh vực xã hội chính
trị, đạo đức làm nội dung bàn bạc nhằm làm sáng tỏ cái đúng – sai, cái tốt – xấu của
vấn đề được nêu ra. Từ đó đưa ra một cách hiểu thấu đáo về vấn đề nghị luận cũng
như vận dụng nó vào đời sống.
- Gồm có hai dạng:
+ Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
+ Nghị luận về một hiện tượng đời sống.
II. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
1. Khái niệm: quá trình kết hợp những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư
tưởng, đạo lí trong cuộc đời. Bao gồm:
+ Lí tưởng (lẽ sống)
+ Cách sống
+ Hoạt động sống
+ Mối quan hệ trong cuộc đời giữa con người với con người (cha con, vợ chồng,
anh em và những người thân thuộc khác). Ở ngoài xã hội có các quan hệ: tình làng
nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè…
2. Hai dạng đề nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường gặp:
+ Dạng đề trong đó tư tưởng, đạo lí được nói tới một cách trực tiếp.
Ví dụ:
Đề 1. Suy nghĩ của anh/chị về đức tính hy sinh.
Đề 2. Trình bày ý kiến của anh/chị về vấn đề:
Sự tự tin của con người trong cuộc sống.
+ Dạng đề trong đó tư tưởng, đạo lí được nói tới một cách gián tiếp: Ở dạng đề
này, vấn đề tư tưởng, đạo lí được ẩn trong một câu tục ngữ, một câu danh ngôn, một
câu ngạn ngữ, một câu chuyện, một văn bản ngắn…
Ví dụ:


Đế 1: Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày ý kiến của anh/chị về
câu nói sau đây của nhà văn Nga Lep Tôn-xtôi:
“Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình
làm nên cuộc sống”.
Đề 2: Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về
câu nói sau:
“Một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian”.
3. Kĩ năng làm văn nghị luận.
a. Phân tích đề
- Đọc kĩ đề, chú ý từ ngữ quan trọng, những khái niệm khó, nghĩa đen, nghĩa
bóng. Chia vế, ngăn đoạn, tìm mối tương quan giữa các vế.
- Xác định ba yêu cầu:
1
+ Yêu cầu về nội dung: Vấn đề nghị luận là gì? Có bao nhiêu ý cần triển khai?
Mối quan hệ giữa các ý như thế nào?
+ Yêu cầu về hình thức: Cần kết hợp các thao tác lập luận giải thích, phân tích,
chứng minh, bình luận.
+ Yêu cầu về phạm vi dẫn chứng: đời sống văn học, đời sống thực tiễn (chủ
yếu là đời sống thực tiễn).
b. Lập dàn ý:
- Nội dung luận đề cần được triển khai thành hệ thống luận điểm, luận cứ, luận
chứng.
- Cần sắp xếp các ý thành hệ thống chặt chẽ và bao quát nội dung.
- Cần chú ý các bước cơ bản của bài văn nghị luận về tư tưởng, đạo lí:
+ Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.
+ Phân tích, chứng minh những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có
liên quan đến vấn đề cần bàn luận.
+ Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động.
c. Tiến hành viết bài văn.
d. Đọc lại và sửa chữa để hoàn chỉnh bài viết.

4. Một số đề bài và cách giải.
Đề 1.
Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về
câu nói: Thất bại là mẹ thành công.
Gợi ý
Ý 1. Giải thích
Câu nói hàm chứa triết lý sống, cách sống mạnh mẽ: thất bại không được nản
lòng, sau mỗi lần thất bại giúp ta tiến đến thành công
Ý 2. Phân tích, Chứng minh
- Trong cuộc đời mỗi con người, ai mà không có lần thất bại trong công việc,
nhưng dừng vì thất bại (dù tới vài lần liên tiếp) mà nản lòng.
- Có thất bại rồi mới có kinh nghiệm và rút ra bài học sau mỗi lần thất bại để sửa
đổi lại lối suy nghĩ, cách làm việc và từ đó giúp ta tiến gần đến sự thành công.
- Có được những thành công trong cuộc sống chính là biết đi lên từ những thất bại
(có thể lấy dẫn chứng từ cuộc đời của các nhà khoa học, các nhân vật trong các tác
phẩm văn học…)
Ý 3. Bình luận
- Câu nói bao hàm một nhân sinh quan tích cực, một lời khuyên đúng đắn: sống
mạnh mẽ, lạc quan và luôn có niềm tin vào mục đích sống tốt đẹp.
- Ý kiến riêng của cá nhân về ý nghĩa của câu nói (Thí sinh có sự lí giải khác nhau
nhưng cần lô gich và có sức thuyết phục).
Đề 2.
Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về
câu ngạn ngữ Hi Lạp:
Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào.
Gợi ý
* Ý 1. Giải thích câu ngạn ngữ.
- Học hành là quá trình học và thực hành để mở mang kiến thức, nâng cao trình độ
hiểu biết của mỗi người.
2

-rễ đắng và quả ngọt là hình ảnh ẩn dụ chỉ công lao học hành và kết quả học tập.
 Câu ngạn ngữ thể hiện nhận thức sâu sắc về qui luật của học vấn và vai trò
quan trọng của việc học hành đối với mỗi người.
*Ý 2. Phân tích, Chứng minh câu ngạn ngữ.
-Học hành có những chùm rễ đắng cay: tốn thời gian, công sức ; bị quở mắng; thi
hỏng…Quá trình học tập có những khó khăn, gian nan, vất vả.
-Vị ngọt của quả tri thức: niềm vui, niềm tự hào của gia đình; những khát vọng
mới mẻ, sự thành công của bản thân trên con đường lập nghiệp.
-Chấp nhận đắng cay giai đoạn đầu để sau đó hưởng thành quả tốt đẹp lâu dài.
(Lấy dẫn chứng từ cuộc đời của các nhà văn, nhà khoa học…)
*Ý 3. Bình luận câu ngạn ngữ.
- Bài học tư tưởng:
+Câu nói bao hàm một nhận thức đúng đắn, một lời khuyên tích cực: nhận thức
được quá trình chiếm lĩnh tri thức, mỗi người cần có bản lĩnh, chủ động vượt qua khó
khăn để thu nhận được thành quả tốt đẹp trong học tập.
+Trong thực tế, nhiều người lười biếng không chịu khó học hỏi, trau dồi kiến
thức, không biết biến nhựa đắng thành quả ngọt dâng cho đời.
- Bài học hành động:
(Học sinh có sự lí giải khác nhau nhưng cần hợp lí và có sức thuyết phục cao)
Đề 3.
Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến
của nhà văn Ban-dắc:
Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ.
Gợi ý
* Ý 1. Giải thích ý kiến.
- Công nhận cái yếu của mình tức là con người có đủ dũng cảm, trung thực và
năng lực nhận thức để kiểm điểm bản thân một cách khách quan, toàn diện.
- Điều ấy giúp con người có nghị lực, trưởng thành “trở nên mạnh mẽ”
*Ý 2. Phân tích, Chứng minh ý kiến.
- Trong mỗi con người, ai cũng có những thế mạnh và yếu.

- Con người sẽ trở nên mạnh mẽ khi nhận thức, kiểm điểm bản thân một cách
nghiêm túc, trung thực.
- Vấn đề này đã được chứng minh trong thực tiễn cuộc sống ở nhiều lĩnh vực,
trong những hoàn cảnh khác nhau (đưa dẫn chứng cụ thể)
*Ý 3. Bình luận ý kiến.
- Bài học tư tưởng:
+ Vấn đề đặt ra đúng đắn, sâu sắc, có ý nghĩa định hướng cho con người
trong nhận thức, lối sống.
+ Khi công nhận cái yếu của bản thân, cá nhân không tự cao, tự đại, biết
ứng xử một cách khiêm tốn, đúng mực; biết nhìn nhận mọi người xung quanh một
cách khách quan, đúng đắn; biết học tập vươn lên.
3
+ Đây không phải chỉ là vấn đề đặt ra với cá nhân mà còn có ý nghĩa với
cả tập thể, quốc gia, dân tộc.
- Bài học hành động: liên hệ bản thân
(Học sinh có sự lí giải khác nhau nhưng cần hợp lí và có sức thuyết phục cao)
Đề 4.
“Điều gì có thể theo đuổi suốt cuộc đời” – Khổng Tử đáp: “Chỉ có lượng thứ mà
thôi”.
Từ những câu trả lời trên, anh/chị hãy trình bày trong một đoạn văn ngắn (không
quá 400 từ) suy nghĩ của mình về sự lượng thứ, lòng khoan dung trong cuộc sống của
mỗi con người.
Gợi ý
* Ý 1. Giải thích.
- Lời đáp của Khổng Tử cho thấy sự lượng thứ, khoan dung chính là cách
ứng xử độ lượng, vị tha, biết hy sinh, nhường nhịn đối với người khác, biết bỏ qua
những lỗi lầm của người khác gây ra cho mình hoặc cho xã hội.
*Ý 2. Phân tích, Chứng minh.
- Nhờ có lượng thứ, khoan dung làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp, con
người sống gần gũi đáng yêu hơn. (đưa dẫn chứng minh họa)

- Song lượng thứ, khoan dung cũng không phải là sự đồng nhất với nhu
nhược hoặc bao che, dung túng, đồng tình với những khuyết điểm của người khác.
*Ý 3. Bình luận.
- Lượng thứ, khoan dung là một phẩm chất cao đẹp, một ứng xử cao thượng
cần được thực hiện và ca ngợi.
- Trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người trở nên vô cảm,
dửng dưng thiếu trách nhiệm và quên đi những truyền thống đạo lí tốt đẹp. Những
con người ấy cần bị lên án.
- Mỗi học sinh cần phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ văn hóa,
tri thức để có sự hiểu biết phong phú, biết sống vị tha, bao dung hơn. Tích cực thực
hành và bồi đắp lẽ sống khoan dung, sự lượng thứ từ những việc nhỏ xung quanh
mình, với những người thân của mình;tích cực tham gia các hoạt động của cộng
đồng, xã hội.
III. Nghị luận về hiện tượng đời sống.
1. Khái niệm.
- Sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng,
hiểu sâu những hiện tượng đời sống có ý nghĩa xã hội.
- Thông thường, những hiện tượng mà đề bài đề cập tới thường là những hiện
tượng nổi bật, tạo được sự chú ý và có tác động đến đời sống xã hội.
- Không chỉ đề cập đến những hiện tượng tốt đẹp, tích cực trong đời sống, kiểu bài
nghị luận này còn đề cập đến những hiện tượng mang tính chất tiêu cực, đang bị xã
hội lên án, phê phán.
2. Cách làm:
Để triển khai bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, học sinh cần theo
các bước sau:
- Giải thích, nêu thực trạng của hiện tượng.
- Phân tích: nguyên nhân, hậu quả của hiện tượng.
4
- Biện pháp, khắc phục hoặc giải pháp cho sự phát triển của hiện tượng.
3. Một số đề bài và cách giải.

Đề 1.
Viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh
/chị về vấn đề:
Làm thế nào để giữ môi trường sống của chúng ta ngày càng sạch đẹp?
Gợi ý
* Ý 1. Giải thích môi trường sạch đẹp.
+ Môi trường sống bao gồm môi trường không khí, đất, nước.
+ Môi trường sạch đẹp là môi trường không bị ô nhiễm, có sự hài hòa, vẻ
mĩ quan cao.
+ Vai trò của môi trường sạch đẹp: tránh bệnh tật, có lợi cho sức khỏe…
* Ý 2. Môi trường sống sạch đẹp đang bị thu hẹp, nguyên nhân và hậu quả:
+ Thực trạng và nguyên nhân:
 Hiện nay chúng ta phải đối mặt với tình trạng nguồn nước, không khí
đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng vì sự vô trách nhiệm của con người.
 Rừng trên thế giới và ở nước ta đã bị khai thác, đốt phá quá mức, đang
bị hủy hoại nghiêm trọng.
 Rác thải và xử lí nước thải ở mức báo động cao về độ an toàn vệ sinh.
+ Hậu quả:
 Môi trường bị ô nhiễm, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc
sống của con người. Bệnh dịch dễ phát sinh, hiện tượng căng thẳng mỏi mệt do môi
trường gia tăng.
 Môi trường ô nhiễm làm xấu tổng thể mĩ quan, làm suy giảm sự phát
triển kinh tế-xã hội…
* Ý 3. Giải pháp bảo vệ môi trường sống sạch đẹp.
+ Đối với xã hội:
 Khai thác tài nguyên thiên nhiên phải hợp lí. Không làm ô nhiểm các
nguồn nước, không khí, không làm ảnh hưởng xấu đến bầu khí quyển bảo vệ trái đất.
 Cần có phương án bảo vệ các loài thú, đặc biệt là các loài đang đứng
trước nguy cơ diệt vong. Tích cực tu bổ làm phong phú thêm thiên nhiên (trồng cây,
gây rừng)

 Khi xây dựng nhà ở, nhà máy, cơ sở sản xuất cần tôn trọng và thực
hiện đúng các yêu cầu đối với việc bảo vệ môi trường và xử lí tích cực nguồn khói
thải, nước thải, chất thải công nghiệp.
+ Đối với cá nhân:
 Cần có những hành động thiết thực làm cho môi trường sống ngày
càng sạch đẹp.
 Mỗi học sinh phải luôn ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, không xả rác
bừa bãi ra sân trường và lớp học, thường xuyên tham gia các hoạt động trồng cây
xanh do nhà trường và địa phương tổ chức.
Đề 2.
5
Viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày ý kiến của anh/chị về nạn bạo
hành trong xã hội.
Gợi ý.
* Ý 1. Giải thích, nêu thực trạng hiện tượng.
+ Nạn bạo hành: sự hành hạ, xúc phạm người khác một cách thô bạo, làm ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của người khác, đang trở thành phổ biến
hiện nay.
+ Nạn bạo hành: thể hiện ở nhiều góc độ, nhiều phương diện của đời sống xã hội.
Nạn bạo hành diễn ra trong: gia đình, trường học, công sở…
* Ý 2. Nguyên nhân của hiện tượng:
+ Do bản tính hung hăng, thiếu kiềm chế của một số người.
+ Do ảnh hưởng của phim ảnh mang tính bạo lực (nhất là đối với tầng lớp thanh
thiếu niên).
+ Do áp lực cuộc sống.
+ Do sự thiếu kiên quyết trong cách xử lí nạn bạo hành.
* Ý 3. Tác hại của hiện tượng.
+ Làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của con người.
+ Làm ảnh hưởng đến tâm lí, sự phát triển nhân cách, đặc biệt là tuổi trẻ.
* Ý 4. Đề xuất giải pháp.

+ Cần lên án đối với nạn bạo hành.
+ Cần xử lí nghiêm khắc hơn với những người trực tiếp thực hiện hành vi bạo
hành.
+ Cần quan tâm, giúp đỡ kịp thời đối với nạn nhân của bạo hành.
6
PHẦN II: VĂN HỌC
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX

A.KIẾN THỨC CƠ BẢN
I.Những vấn đề chung của VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ
xx
- VHVN giai đoạn nầy được chia thành hai giai đoạn lớn :
+ Từ năm 1945 đến năm 1975
+ Từ 1975 đến hết thế kỉ XX
- Nền VH mới được khai sinh sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang những đặc
điểm lớn sau:
+ Mang đậm lí tưởng độc lập tự do
+ Mục tiêu chủ nghĩa xã hội
+ Hình thành đội ngũ nhà văn kiểu mới: nhà văn - chiến sĩ
II. VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975
1.Hoàn cảnh lịch sử
- Nền VH vận hành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Điều này giúp
cho nền văn học thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan
niệm nhà văn kiểu mới: nhà văn - chiến sĩ.
- Đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn lao: Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc kéo dài suốt
ba mươi năm, công cuộc xây dựng cuộc sống mới, con người mới ở miền Bắc, sau đó là trên
toàn quốc.
2. Quá trình phát triển & thành tựu cơ bản
a. 1945 – 1954: kháng chiến chống Pháp

* Nội dung cơ bản :
- Ca ngợi tổ quốc và quần chúng nhân dân; kêu gọi tinh thần đoàn kết toàn dân, cổ vũ
tinh thần Nam tiến, biểu dương những tấm gương quên mình vì nước.
- Tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Thơ, truyện, kịch, kí, lí luận văn học đạt nhiều thành tựu
* Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Tố Hữu: tập thơ Việt Bắc ; Nam Cao: Đôi mắt ; Tô
Hoài : Vợ chồng APhủ
b. 1955 – 1964: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất
nước.
* Nội dung cơ bản:
- Sự hoà hợp giữa cái chung và cái riêng, nỗi đau chia cắt hai miền đất nước.
- Thể hiện hình ảnh người lao động và sự đổi đời nhờ cách mạng.
- Có sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và yếu tố lãng mạn cách mạng.
- Khát vọng giải phóng miền Nam, nỗi đau đất nước bị chia cắt, lòng căm thù giặc…là
cảm hứng cơ bản của văn học chặng đường này.
* Tác giả tác phẩm tiêu biểu: Tố Hữu: Gió lộng ; Chế Lan Viên :Tiếng hát con tàu
c. 1965 – 1975: kháng chiến chống đế quốc Mĩ
* Nội dung cơ bản:
- Viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ca ngợi tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh
hùng cách mạng.
- Khắc hoạ thành công hình ảnh con người anh hùng Việt Nam
7
- Thơ ca tăng cường sức khái qt, chất suy tưởng, chính luận.
- Nhiều cơng trình phê bình, lí luận có giá trị xuất hiện.
* Tác giả tác phẩm tiêu biểu: Tố Hữu: Ra trận ; Nguyễn Trung Thành Rừng xà nu;
Nguyễn Thi Những đứa con trong gia đình…
d. VH vùng địch tạm chiếm: có xu hướng u nước, có xu hướng nơ dịch.
3.Những đặc điểm cơ bản
a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận
mệnh chung của đất nước. (phục vụ chính trị, cổ vũ chiến đấu).

- Lịch sử văn học gắn với lịch sử cách mạng, nội dung văn học gắn với nhiệm vụ chính
trị, tình cảm chính trị.
- Là tấm gương phản chiếu những vấn đề trọng đại nhất của đất nước, tập trung vào các
đề tài:Tổ quốc, bảo vệ đất nước, đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng CNXH.
- Nhân vật trung tâm là người chiến sĩ trên mặt trận vũ trang và những lực lượng trực
tiếp phục vụ chiến trường.
b) Nền văn học hướng về đại chúng tìm đến những hình thức nghệ thuật quen thuộcvới
nhn dn
- Đối tượng là đại chúng nhân dân, họ vừa là đối tượng phản ánh vừa là đối tượng phục
vụ.
- Các tác phẩm văn học thường tìm đến hình thức nghệ thuật dễ hiểu, ngắn gọn.
c) Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn .
Khuynh hướng sử thi:
- VH tập trung phản ánh những vấn đề cơ bản nhất có ý nghĩa sống còn của đất
nước: Tổ quốc còn hay mất, tự do hay nơ lệ.
- Nhân vật chính: Tiêu biểu cho lý tưởng chung của dân tộc, gắn bó số phận mình với
số phận đất nước thể hiện và kết tinh những phẩm chất cao đẹp của cả cộng đồng.
- Lời văn sử thi mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng và đẹp một cách trng lệ hào
hùng.
- Người cầm bút có tầm nhìn bao qt về lịch sử, dân tộc và thời đại, có khả năng
đáp ứng được những đòi hỏi của dân tộc và thời đại, nhân danh cộng đồng mà chiến
đấu vì sự sống còn của Tổ quốc.
Cảm hứng lãng mạn.
- Tuy hiện tại cịn khó khăn gian khổ nhiều mất mát hy sinh nhưng lòng vẫn tràn đầy
mơ ước niềm tin hướng về tương lai tươi sáng.
- Cảm hứng lãng mạn đã nâng đỡ con người VN có thể vượt lên mọi thử thách hướng
tới chiến thắng.
“Xẻ dọcTrường Sơn đi cứu nước
M lịng phơi phới dậy tương lai”(Tố Hữu)
⇒ Khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn làm cho VH có giá trị nghệ

thuật cao và thấm nhuần tinh thần lạc quan cách mạng.
II. VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
1. Hồn cảnh lịch sử:
- 30/04/1975 lịch sử dân tộc mở ra thời kỳ độc lập tự do và thống nhất đất nước.
- Đất nước ta gặp những khó khăn mới nhất là về kinh tế  Tình hình đó đòi hỏi đất
nước phải đổi mới  nền VH phải đổi mới(1986) theo kinh tế thị trường, văn ho cĩ
điều kiện giao lưu rộng với nền văn ho thế giới.
2. Những thành tựu cơ bản :
8
- Đề tài văn học mở rộng hơn. Một số tác phẩm đã phơi bày những mặt tiêu cực trong xã
hội, hoặc nhìn thẳng vào tổn thất của chiến tranh hay bước đầu đề cập đến bi kịch cá
nhân và đời sống tâm hồn.
Sau Đại hội Đảng VI (1986)
+ Văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới.
+ Phóng sự điều tra phát triển mạnh.
+ Truyện ngắn v tiểu thuyết cĩ nhiều khởi sắc hơn.
+ Kịch pht triển kh mạnh mẽ.
+ Lí luận nghin cứu văn học, ph bình văn học cĩ sự đổi mới về phương php tiếp
cận đối tượng, đặc biệt ch ý tới gi trị nhn văn, ý nghĩa nhn văn.
Tóm lại từ 1975 nhất là từ năm 1986, VHVN từng bước chuyển sang giai đoạn đổi
mới. Văn học vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản, nhân văn. Văn
học phát triển đa dạng hơn về thủ pháp nghệ thuật, đề cao cá tính sáng tạo của nhà văn.
Văn học có tính chất hướng nội, quan tâm nhiều đến số phận cá nhân trong những hoàn
cảnh phức tạp đời thường.
B. BI TẬP VẬN DỤNG – DẠNG CÂU HỎI GIÁO KHOA
Câu 1: Nêu hoàn cảnh lịch sử văn hóa, xã hội văn học 1945  1975.
- Sự lãnh đạo, đường lối văn nghệ của Đảng đã tạo nên một nền văn học thống nhất
về khuynh hướng, tư tưởng và thế hệ nhà văn kiểu mới: Nhà văn – Chiến sĩ.
- Văn học 1945  1975 được phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: 30
năm đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng cuộc sống mới, con người mới ở

miền Bắc, sự giao lưu văn hóa ở nước ngoài chỉ giới hạn trong một số nước, nước ta chủ
yếu tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của văn hóa các nước XHCN.
Câu 2: Em hãy trình bày hiểu biết của mình về quá trình phát triển và thành tựu của văn học
1945  1975?
a) Chặng đường từ 1945  1954
- Chủ đề:
+ Ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp.
+ Ca ngợi Tổ quốc và quần chúng CM.
+ Biểu dương những tấm lòng vì nước quên mình.
- Thành tựu:
+ Truyện ngắn và ký.
+ Thơ: Đạt nhiều thành tựu.
+ Lý luận phê bình văn học.
+ Kịch: Đã gây sự chú ý cho nhiều người.
b) Chặng đường 1955  1964: (Chặng đường văn học xây dựng CNXH ở miềm Bắc và
đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam)
- Chủ đề:
+ Ca ngợi hình ảnh người lao động, những thay đổi của đất nước. (Cuộc sống mới và con
người mới).
+ Thể hiện tình cảm sâu nặng với miền Nam, nỗi đau chia cắt đất nước, ý chí, khát vọng
muốn thống nhất đất nước. - Thành tựu: Văn xuôi. , Thơ. , Kịch nói > thể loại phong phú.
- Thành tựu: Văn xuôi. , Thơ. , Kịch nói > thể loại phong phú
c) Chặng đường 1965  1975: (Đấu tranh chống Mỹ).
- Chủ đề: Bao trùm đề tài chống Mỹ cứu nước, ca ngợi tinh thần yêu nước, chủ nghĩa
anh hùng CM.
- Thành tựu:
+ Văn xuôi.
9
+ Thơ.
+ Kịch.

Câu 3: Nêu những đặc điểm cơ bản của văn học VN từ 1945  1975?
a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh
chung của đất nước, là tấm gương phản chiếu những vấn đề trọng đại nhất của đất nước, tập
trung vào các đề tài:Tổ quốc,bảo vệ đất nước, đấu tranh thống nhất đất nước,xây dựng
CNXH.
b) Nền văn học hướng về đại chúng:
+ Đối tượng là đại chúng nhân dân họ vừa là đối tượng phản ánh vừa là đối tượng phục vụ.
+ Các tác phẩm văn học thường tìm đến hình thức nghệ thuật dễ hiểu, ngắn gọn.
c) Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
Câu 4: Nêu hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa của VHVN 1975  hết thế kỷ XX?
- 30/04/1975 lịch sử dân tộc mở ra thời kỳ độc lập tự do và thống nhất đất nước.
- Đất nước ta gặp những khó khăn mới nhất là về kinh tế  Tình hình đó đòi hỏi đất
nước phải đổi mới  nền VH phải đổi mới(1986)
Câu 5: Hãy nêu một số thành tựu cơ bản của VHVN từ 1945 -2000?
a) Từ sau năm 1975, thơ không tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn, trường ca nở rộ. Tuy
nhiên vẫn có những tác phẩm ít nhiều tạo được chú ý của người đọc văn xuôi có nhiều khởi
sắc hơn thơ ca.
b) Từ đầu những năm 80: Tình hình văn đàn trở nên sôi nổi với những tiểu thuyết,
truyện ngắn.
c) Sau Đại hội Đảng VI (1986)
- Văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới.
- Phóng sự điều tra phát triển.
- Văn xuôi phát triển mạnh mẽ.
Tóm lại từ 1975 nhất là từ năm 1986, VHVN từng bước chuyển sang giai đoạn đổi mới.
Văn học vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản, nhân văn. Văn học
phát triển đa dạng hơn về thủ pháp nghệ thuật, đề cao cá tính sáng tạo của nhà văn. Văn
học có tính chất hướng nội, quan tâm nhiều đến số phận cá nhân trong những hoàn
cảnh phức tạp đời thường.
Câu 6: Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 có những đặc điểm cơ bản nào? Theo
anh/chị đặc điểm nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Gợi ý trả lời :
I. Các đặc điểm cơ bản của Văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945
đến 1975:
- Nền văn học vận động chủ yếu theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh
chung của đất nước.
- Nền văn học hướng về đại chúng.
- Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
II. Đặc điểm quan trọng nhất:
- Đặc điểm: “ Nền văn học Việt Nam vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc
với vận mệnh chung của đất nước” là đặc điểm quan trọng nhất của văn học Việt Nam từ
1945 đến 1975.
- Đây là đặc điểm nói lên bản chất của văn học giai đoạn từ 1945 đến 1975. Đặc điểm này
làm nên diện mạo riêng của văn học giai đoạn 1945 đến 1975, và chi phối đến các đặc điểm
còn lại của văn học giai đoạn này.
Câu 7: Anh/ chị hãy trình bày ngắn gọn về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn
trong văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975.
10
Gợi ý trả lời

Văn học giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 tồn tại và phát triển
trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Một trong những đặc điểm nổi bật của văn học giai
đoạn này là nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
I. Khuynh hướng sử thi:
- Văn học đề cập tới những vấn đề, những sự kiện có ý nghĩa lịch sử gắn với số phận
chung của cộng đồng, của toàn dân tộc: Tổ quốc còn hay mất, độc lập hay nô lệ.
- Nhà văn quan tâm chủ yếu đế những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, chủ nghĩa yêu nước
và chủ nghĩa anh hùng; nhìn con người bằng con mắt có tầm bao quát của lịch sử, có tầm
vóc dân tộc và thời đại.
- Nhân vật chính trong tác phẩm tiêu biểu cho lí tưởng chung của dân tộc, gắn bó số
phận mình với số phận của đất nước, kết tinh những phẩm chất cao quý của cả cộng đồng.

Con người chủ yếu được khám phá ở bổn phận, nghĩa vụ công dân, ý thúc chính trị, ở lẽ
sống lớn, tình cảm lớn.
- Lời văn sử thi mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng, đẹp một cách tráng lệ và hào
hùng.
II. Cảm hứng lãng mạn:
Cảm hứng lãng mạn trong văn học thời kì này chủ yếu thể hiện ở cảm hứng khẳng
định cái tôi tràn đầy tình cảm, cảm xúc và hướng tới sự khẳng định phương diện lí tưởng
của cuộc sống mới, vẻ đẹp của con người mới, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện
niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
I. KIẾN THỨC TÁI HIỆN
Câu 1 : Anh ( chị ) hãy nêu giá trị lịch sử, giá trị tư tưởng và giá trị nghệ
thuật bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Gợi ý trả lời
- Giá trị lịch sử: Xét ở góc độ lịch sử, có thể coi Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên
bố của một dân tộc đã đứng lên đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến, thực dân, thoát
khỏi thân phận thuộc địa để hoà nhập vào cộng đồng nhân loại với tư cách một nước
độc lập, dân chủ và tự do.
- Giá trị tư tưởng: Xét trong mối quan hệ với các trào lưu tư tưởng lớn của nhân
loại ở thế kỷ XX, có thể coi Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm kết tinh lý tưởng đấu
tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập, tự do. Cả hai phẩm chất
này được coi như một đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một
trong những trào lưu tư tưởng cao đẹp, vừa mang tầm vóc quốc tế, vừa mang ý nghĩa
nhân đạo của nhân loại trong thế kỷ XX.
- Giá trị nghệ thuật: Xét ở bình diện văn chương, Tuyên ngôn Độc lập là một bài
văn chính luận mẫu mực, lập luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực,
giàu sức thuyết phục, ngôn ngữ gợi cảm hùng hồn.
11
Câu 2 : Cho biết đối tượng và mục đích mà bản Tuyên ngôn Độc lập hướng

tới ?
Gợi ý trả lời
- Về đối tượng: Bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ nói với một đối tượng “
đồng bào” và “ thế gới” chung chung, mà trước hết nhằm vào bọn đế quốc Mỹ, Anh,
Pháp, đặc biệt là Pháp, cùng Đồng minh.
- Về mục đích:
+ Bản Tuyên ngôn khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
+ Bao hàm cuộc tranh luận nhằm bác bỏ luận điệu xảo quyệt của thực dân
Pháp trước dư luận quốc tế với âm mưu cướp nước ta một lần nữa.
+ Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp chính
nghĩa của nhân dân Việt Nam và quyền độc lập, tự do của dân tộc ta.
Câu 3 : Giải thích vì sao bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam lại mở đầu
bằng việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân
quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp ?
Gợi ý trả lời
- Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản Tuyên ngôn
của Mỹ và của Pháp để làm căn cứ pháp lý cho bản Tuyên ngôn của Việt Nam.
- Đó là những Tuyên ngôn tiến bộ, được cả thế giới thừa nhận.
- Mặt khác Người trích Tuyên ngôn của Mỹ là để tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ và
phe Đồng minh. Người trích Tuyên ngôn của Pháp để sau đó buộc tội Pháp lợi dụng
lá cờ, tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp nước ta, làm trái với tinh thần tiến bộ của
chính bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp
Câu 4 : Anh / chị hãy trình bày ngắn gọn quan điểm sáng tác và phong cách nghệ
thuật của Hồ Chí Minh.
+ Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh xem văn học là vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp
Cách mạng, nhà văn phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ ngoài mặt trận.
- Người luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc của văn học.
- Khi cầm bút, Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận
để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.

+ Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh
Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng và độc đáo, hấp
dẫn; kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị và văn học, tư tưởng và nghệ thuật, truyền
thống và hiện đại. Ở mỗi thể loại sáng tác, Người lại có phong cách riêng, độc đáo,
hấp dẫn và có giá trị bền vững:
- Văn chính luận: ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép, bằng
chứng thuyết phục, giàu tính luận chiến, đa dạng về bút pháp
- Truyện và ký: mang tính hiện đại, thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ
thuật trào phúng sắc bén.
- Thơ ca:
12
Thơ tuyên truyền: lời lẽ giản dị, mang màu sắc dân gian hiện đại, dễ nhớ, dễ
thuộc
Thơ nghệ thuật: viết theo cảm hứng thẩm mĩ, hình thức cổ thi, có sự hài hòa
độc đáo giữa bút pháp thơ cổ điển và hiện đại, giữa chất trữ tình và chất chiến đấu.
Câu 5 : Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác của “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ
Chí Minh)
+ Hoàn cảnh ra đời
- Cách mạng tháng tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt
Bắc về Hà Nội, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập và đọc tại Quảng trường Ba
Đình, ngày 02/09/1945.
- Đây là thời điểm đất nước vô cùng khó khăn. Bọn đế quốc, thực dân đang
chuẩn bị chiếm lại nước ta. Quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc tiến vào phía bắc,
đằng sau là đế quốc Mĩ. Quân đội Anh tiến vào phía Nam, đằng sau là lính viễn chinh
Pháp. Lúc này thực dân Pháp tuyên bố : Đông Dương là đất “bảo hộ” của người Pháp
bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đã đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên thuộc về
người Pháp.
+ Về mục đích:
- Bản Tuyên ngôn khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
- Bao hàm cuộc tranh luận nhằm bác bỏ luận điệu xảo quyệt của thực dân Pháp

trước dư luận quốc tế với âm mưu cướp nước ta một lần nữa.
- Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp chính
nghĩa của nhân dân Việt Nam và quyền độc lập, tự do của dân tộc ta.
II. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
Đề bài 1 : Bình luận về sức thuyết phục của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí
Minh.
Gợi ý làm bài
a. Mở bài : Giới thiệu giá trị to lớn của Tuyên ngôn Độc lập, trong đó nhấn
mạnh đến sức thuyết phục của bản Tuyên ngôn…
b. Thân bài :
- Bình luận về đối tượng mà bản Tuyên ngôn hướng tới không chỉ đồng bào ta,
mà còn có nhân dân thế giới, phe Đồng minh và cả kẻ thù của dân tộc là thực dân
Pháp…
- Bình luận vì sao Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng của
Pháp và Mỹ. Và từ tuyên ngôn về quyền con người trong Tuyên ngôn Độc lập của
Mỹ, Người “suy rộng ra” quyền của các dân tộc.
- Bình luận về những dẫn chứng Hồ Chí Minh đưa ra để vạch trần tội ác của
Pháp với nhân dân ta, sự phản bội phe Đồng minh của Pháp…
- Bình luận về những lí lẽ Người đưa ra để bác bỏ âm mưu quay trở lại xâm
lược Việt Nam của thực dân Pháp…
- Hồ Chí Minh nhắc nhiều đến quyền, đến sự thật chính là để khẳng định
quyền của Việt Nam, sự thật về cuộc cách mạng giành chính quyền của Việt Nam…
- Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác đáng, lý lẽ sắc sảo, Người đã thuyết phục
toàn thế giới về quyền chính đáng được hưởng tự do, độc lập của Việt Nam…
13
c. Kết bài: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá. Một trong những
giá trị to lớn của nó chính là sức thuyết phục của một áng văn chính luận được coi
như “ thiên cổ hùng văn”.
Đề bài 2: Mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng
hoà Hồ Chí Minh viết :

“Hỡi đồng bào cả nước ,
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những
quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống,
quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” .
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy
rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân
tộc nào cũng có quyền sống , quyền sung sướng và quyền tự do .
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng
nói :
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự
do và bình đẳng về quyền lợi” .
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” .
(Trích Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh )
Anh ( chị ) hãy phân tích giá trị nổi bật của đoạn văn trên ở hai phương diện
nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận .
Gợi ý làm bài.
a. Mở bài :
- Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ
Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc bản
Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn đồng bào .
- Bản Tuyên ngôn Độc lập vừa là văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn vừa là một
áng văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ đanh thép, lời lẽ hùng hồn
đầy sức thuyết phục.
b. Thân bài :
- Phân tích giá trị nội dung tư tưởng
Đoạn văn khẳng định quyền bình đẳng, quyền sống, quyền sung sướng và
quyền tự do của dân tộc ta cũng như các dân tộc khác trên thế giới .
Hồ Chí Minh đồng tình với những tư tưởng tiến bộ của các bản Tuyên ngôn
Độc lập của Mỹ và Pháp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ngang hàng ba cuộc cách mạng, ba bản Tuyên

ngôn của nước Việt Nam, Mỹ, Pháp nhằm quốc tế hoá vấn đề độc lập của dân tộc ta.
Đoạn văn muốn gợi lại niềm tự hào cao cả của lịch sử dân tộc Việt Nam về
các triều đại: Đinh, Lý, Trần, cùng sánh vai với các triều đại Hán, Đường, Tống,
Nguyên đã được Nguyễn Trãi ghi trong Bình Ngô Đại Cáo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị phê phán bản chất phản động của thực
dân Pháp đi ngược lại tư tưởng tiến bộ của tổ tiên họ đã 80 năm qua chúng đến cướp
nước ta, áp bức đồng bào ta .
14
- Phân tích giá trị nghệ thuật
Hồ Chí Minh đã dẫn chứng chính xác, từ ý tưởng lời văn hai bản Tuyên ngôn
Độc lập của Mỹ và Pháp để tạo cơ sở pháp lý, dùng lời nói của đối phương để so
sánh, phản bác âm mưu và hành động trái với công lý của chúng, dùng nghệ thuật
“gậy ông đập lưng ông”
Đoạn văn dùng lý lẽ đanh thép, tư duy lý luận sáng tạo “suy rộng ra” , đưa
vấn đề độc lập của dân tộc Việt Nam thành vấn đề tiêu biểu cho phong trào giải
phóng dân tộc trên thế giới .
Lập luận của đoạn văn chặt chẽ bằng cách sử dụng nhiều câu văn khẳng định
để phủ định những nội dung phản động của hai đế quốc Mỹ và Pháp .
Lời văn mạnh mẽ, trong sáng dễ hiểu làm tăng thêm sức thuyết phục bằng lý
lẽ của đoạn văn .
c. Kết bài : Tóm lại, qua phân tích đoạn văn ta thấy được giá trị nổi bật về nội
dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận khéo léo của Hồ Chí Minh . Có thể nói đây là
một trong những đoạn văn chính luận mẫu mực, ngắn gọn súc tích, vừa có giá trị lịch
sử vừa có giá trị văn chương bền vững .
Với những gi trị đó, Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định một chân lý lớn về dân tộc
“Không có gì quý hơn độc lập tự do” với cảm hứng trang trọng, giọng văn tha thiết
hùng tráng. Chính Hồ Chí Minh cũng “thấy sung sướng” trong cả cuộc đời viết văn
làm báo của mình .
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ VĂN
VỀ BÀI THƠ TÂY TIẾN CỦA QUANG DŨNG


A. CÂU HỎI (2 điểm)
Câu 1 : Trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của
Quang Dũng.
Gợi ý trả lời :
Quang Dũng (1921-1988) tên khai sinh là Bùi Đình Diệm, quê ở làng Phượng Trì,
huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây.
Trước 1945, ông học ở Hà Nội. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia quân đội. Từ
sau 1954, ông là biên tập viên Nhà xuất bản Văn học.
Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài : làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc. Nhưng
Quang Dũng được biết đến nhiều là một nhà thơ. Thơ Quang Dũng vừa hồn nhiên vừa tinh
tế, mang vẻ đẹp hào hoa, phóng khoáng, đậm chất lãng mạn.
Các tác phẩm chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng…
Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
15
Câu 2 : Trình bày hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.
Gợi ý trả lời :
Tây Tiến là một đơn vị quân đội được thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp
với bộ đội Lào, bảo vệ biên giới Việt –Lào, đồng thời đánh tiêu hao lực lượng quân đội
Pháp ở Thượng Lào cũng như ở miền tây Bắc Bộ Việt Nam.
Địa bàn đóng quân và hoạt động của đoàn quân Tây Tiến khá rộng nhưng chủ yếu là ở
biên giới Việt – Lào.
Chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên, học sinh, trí thức Hà Nội, chiến đấu trong
những hoàn cảnh gian khổ thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy,
họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm.
Quang Dũng là đại đội trưởng ở đơn vị Tây Tiến từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1948
rồi chuyển sang đơn vị khác. Rời đơn vị cũ chưa bao lâu, tại Phù Lưu Chanh, Quang Dũng
viết bài thơ Nhớ Tây Tiến. Khi in lại, tác giả đổi tên bài thơ là Tây Tiến.
Câu 3 : Cảm hứng chủ đạo của bài thơ Tây Tiến ?
Gợi ý trả lời :

- Cảm hứng lãng mạn:
+ Thể hiện ở cái tôi tràn đầy tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. Nó phát huy cao độ trí
tưởng tượng, sử dụng nhiều biện pháp tu từ để tô đậm cái phi thường, tạo ấn tượng mạnh mẽ
về cái hùng vĩ, tuyệt mỹ của núi rừng miền tây.
+ Bức chân dung kiêu hùng của người lính Tây Tiến.
+ Sự hoang dại, bí ẩn của núi rừng và những hình ảnh ấm áp, thơ mộng.
+ Cảnh đêm liên hoan, cảnh sông nước như được phủ lên màn sương huyền thoại.
- Tinh thần bi tráng:
+ Nhà thơ không che giấu cái bi, nhưng bi mà không lụy. Cái bi được thể hiện bằng
một giọng điệu, âm hưởng, màu sắc tráng lệ, hào hùng để thành chất bi tráng.
+ Người lính Tây Tiến luôn hiên ngang, bất khuất mặc dù chịu mất mát, đau buồn. Cái
chết cũng được tác giả bao bọc trong không khí hoành tráng. Trên cái nền thiên nhiên hùng
vĩ tráng lệ, người lính xuất hiện với tầm vóc khác thường.
- Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng luôn gắn bó với nhau, nâng đỡ nhau, cộng
hưởng với nhau để làm nên linh hồn, sắc diện của bài thơ, tạo nên vẻ đẹp độc đáo của tác
phẩm.
Câu 4 : Hãy cho biết những nét nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ Tây Tiến của
Quang Dũng.
Gợi ý trả lời :
16
Dòng cảm xúc thiết tha, mãnh liệt.
Ngôn ngữ giàu chất tạo hình và giàu tính nhạc với âm điệu, nhịp thơ biến hóa linh hoạt.
Sự kết hợp hài hòa giữa giữa bút pháp hiện thực và lãng mạn.
Từ Hán Việt gợi lên âm hưởng cổ kính ; những kết hợp từ độc đáo ; những từ ngữ in
đậm dấu ấn đời lính tạo nên tính chân thực, cụ thể, vừa sinh động vừa hấp dẫn.
Giọng thơ thay đổi theo dòng cảm xúc, khi tha thiết bồi hồi với nỗi nhớ vời vợi, khi
bừng lên với đêm hội núi rừng, khi lắng lại trong kỉ niệm bâng khuâng, khi trang nghiêm, bi
hùng gắn với hình ảnh những đồng đội một thời chiến đấu và hi sinh.
B. ĐỀ VĂN (5 điểm)
Đề 1 : Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của

Quang Dũng :
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”.
Gợi ý làm bài
1. Khái quát
- Đôi nét về tác giả, tác phẩm.
- Giới thiệu về đoạn thơ : tái hiện lại khung cảnh chặng đường hành quân khốc liệt,
gian lao nhưng không kém phần thơ mộng, trữ tình.
2. Chi tiết
a. Hai câu đầu
Trong tâm trí nhà thơ, Tây Tiến là một vùng đất đầy ắp kỉ niệm nên mở đầu bài thơ là
tiếng gọi thể hiện nỗi nhớ tha thiết, bâng khuâng ; gợi nhắc một địa danh đong đầy bao kí ức
của đời lính.
“Tây tiến ơi!” – câu cảm vang lên là tiếng lòng da diết gắn liền với bao kỉ niệm thân
thương về đoàn quân Tây Tiến.
Nỗi nhớ đó vừa cụ thể vừa gắn liền với địa danh Tây Bắc : “nhớ về rừng núi” : vừa xa
xôi vừa không định hình ; “nhớ chơi vơi” : tạo âm hưởng kéo dài, lan rộng, gợi mở một tâm
trạng, cảm xúc vang xa đến mênh mông vô tận.
b. Về chặng đường hành quân
* Khốc liệt hiểm trở
Điệp từ “dốc” : gợi cảm giác những con đường dốc nối tiếp nhau.
Những từ láy tạo hình “khúc khuỷu”, “thăm thẳm” đặt trong câu thơ nhiều thanh trắc
góp phần miêu tả cảnh hùng vĩ, đầy hiểm trở của núi rừng miền tây. Con đường hành quân
17
qua dốc núi vừa gập ghềnh, trắc trở ; vừa cao vừa sâu hun hút, con đường như dài ra theo
bao nhiêu nguy hiểm khó khăn, vất vả với “cọp trêu người” (“chiều chiều”, “đêm đêm”) và
thác cao nghìn thước.
Điệp từ “ngàn thước”, “lên” đối lập “xuống”, nhịp thơ 4/3 như tô đậm chiều cao, độ
sâu vÀ tạo một nét gãy đầy ấn tượng của núi đèo. Chiều cao và chiều sâu của dốc núi dựng

đứng đã đặc tả được sự nguy hiểm đối với chiến sĩ. Dường như trong thế đứng hùng vĩ ấy,
trong âm hưởng câu thơ có cả dáng mệt mỏi và nhịp thở đứt quãng nhọc nhằn của chiến sĩ
Tây Tiến.
Vất vả, gian lao nên không ít người đã mệt mỏi “Gục lên súng mũ bỏ quên đời”. Cách
nói giảm làm dịu bớt đau thương – họ hi sinh như đi vào giấc ngủ thanh thản – nhưng cũng
không che giấu bớt những gian khổ, nhọc nhằn đã vắt kiệt sức của các chiến sĩ. Tuy vậy,
trên đỉnh núi cao, họ vẫn giữ cho mình cái nhìn, cách nói hóm hỉnh, vui tươi của một tâm
hồn trẻ trung “súng ngửi trời”.
* Thơ mộng trữ tình
Sau những nét vẽ gân guốc, mạnh mẽ là những đường nét thanh thoát, lãng mạn, mềm
mại, khắc họa rõ nét vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của núi rừng Tây Bắc : “Nhà ai pha luông
mưa xa khơi”, “Nhớ ôi… nếp xôi”. Câu thơ với nhiều thanh bằng như tiếng thở phào nhẹ
nhõm, thanh thản sau khi vượt qua khó khăn. Từ đỉnh núi, ánh nhìn vươn dài theo cơn mưa
rừng xa tận Pha Luông, không gian thơ mộng mở ra với những mái nhà thấp thoáng gợi tình
cảm gia đình ấm áp, gần gũi; tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần cho người chiến sĩ
sau chặng đường dài.
Cách nói “mùa em” vừa nhẹ nhàng, tình tứ vừa mới lạ, độc đáo. Tâm hồn lãng mạn,
tinh tế của người lính Tây Tiến đang hòa một nhịp với những sinh hoạt bình dị và tấm lòng
của người dân vùng cao dành cho chiến sĩ. Những bữa cơm đầm ấm tình quân dân, những
bát xôi nếp thơm nồng kỉ niệm khiến câu thơ cuối khổ như một tiếng lòng da diết, khắc
khoải của hoài niệm.
3. Đánh giá
Với bút pháp kết hợp hài hòa giữa tả thực và lãng mạn, tác giả đã tái hiện lại chặng
đường hành quân của doàn quân Tây Tiến. Qua đó dựng nên bức tranh khá hoàn chỉnh và
sinh động về thiên nhiên miền tây vừa hùng vĩ, hiểm trở vừa ấm áp nên thơ.
Những đường nét tạo hình như khắc sâu vào lòng người đọc ấn tượng khó phai về thiên
nhiên Tây Bắc. Sự phối thanh nhịp nhàng khiến đoạn thơ nghe như âm vang một khúc nhạc
lâng lâng nhung nhớ về một vùng đất Tây Bắc xa xôi bỗng trở nên thân thương gần gũi.
Đề 2 : Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của
Quang Dũng :

“Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

18
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”.
Gợi ý làm bài
1. Khái quát
- Đôi nét về tác giả, tác phẩm.
- Giới thiệu về đoạn thơ : những kỉ niệm đẹp về tình quân dân trong đêm liên hoan và
miền sông nước Châu Mộc thơ mộng trữ tình.
2. Chi tiết
a. Kỉ niệm đêm liên hoan
Sau những chặng đường hành quân vất vả, những người lính Tây Tiến như bừng lên
một sức sống mới trong đêm hội của núi rừng, bản làng. Đêm hội ấy được khắc họa với
những nét tiêu biểu : ánh đuốc rực rỡ, âm thanh rộn ràng trong nhạc khèn lên man điệu.
Câu cảm “Kìa em” vang lên trong một niềm vui ngỡ ngàng đầy trìu mến, kết hợp với
động từ “bừng” có sức gợi tả, gợi cảm cao thể hiện được những tình cảm, cảm xúc đang
thăng hoa, trào dâng mãnh liệt.
“Em” vừa thơm hương kỉ niệm trong bát xôi nếp ngày nào bỗng rực rỡ sáng ngời trong
xiêm áo. Biên giới xa xôi được nối lại gần trong tình cảm quân dân thắm thiết và bao cảm
xúc tưng bừng của tuổi trẻ. Quá khứ như đang sống dậy rộn ràng trong tâm hồn Quang
Dũng rồi cất cao thành những lời thơ cháy bỏng, chan hòa trong bao âm thanh, sắc màu của
đêm hội năm xưa.
b. Kỉ niệm về chặng đường hành quân qua Châu Mộc
Giọng thơ có sự lắng lại khi không gian được trải rộng mênh mông.
Cả cây lau, sông nước, chiều sương, thuyền độc mộc xuôi dòng theo cánh hoa trôi đều
phảng phất, man mác trong lưu luyến bâng khuâng.
Nếu ở trên tưng bừng rộn rã một sức sống thì ở đây tha thiết một tâm tình mỗi lúc một
hiện rõ dẫu cảnh vật mông lung, thưa thớt, nhạt nhòa. Bên cạnh đó là lời hỏi, lời gọi chân
tình : “có nhớ”, “có thấy”. Nhà thơ không chỉ khắc họa được vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn
tái hiện được cả linh hồn của cảnh vật.

Bức tranh sông nước miền tây nên thơ, trữ tình được khắc họa với bút pháp miêu tả
chấm phá hòa lẫn cùng tình người đã và đang xa cách càng trở nên ấn tượng và gợi cảm.
3. Đánh giá
Hai đoạn thơ như hai nhịp của một trái tim đang đong đầy những yêu thương, lưu
luyến, gắn bó không rời với đất với người giúp ta thấy rõ hơn nét đẹp tâm hồn của tác giả
nói riêng và của người lính nói chung.
Đề 3 : Cảm nhận của anh, chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn
thơ sau :
19
“Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc

Sông Mã gầm lên khúc độc hành”.
(Quang Dũng, Tây Tiến)
Gợi ý làm bài
1. Khái quát
- Đôi nét về tác giả, tác phẩm.
- Giới thiệu về đoạn thơ : những chiến sĩ Tây Tiến dũng cảm, kiêu hùng và đầy hào
hoa, lãng mạn.
2. Chi tiết
a. Chân dung người lính Tây Tiến
Các chi tiết tả thực “không mọc tóc”, “quân xanh màu lá” đã khắc họa được diện mạo
của người lính Tây Tiến, đồng thời phản ánh hiện thực về những gian khổ, thiếu thốn, bệnh
tật nơi chiến trường miền tây. Nhà thơ không hề né tránh những khó khăn gian khổ mà
người lính gặp phải trong buổi đầu chống Pháp, cách nói của nhà thơ cho ta cảm giác ông
đang tô đậm, nhấn mạnh cái vẻ ngoài khác thường của họ.
Đối lập với vẻ ngoài ốm yếu xanh xao đó là tinh thần mạnh mẽ, hình ảnh “dữ oai hùm”
đã nói lên được điều ấy : vẻ dũng mãnh như hổ báo chính là kết quả của lòng yêu nước, căm
thù giặc mãnh liệt.
b. Tâm hồn, khí phách : hào hoa, lãng mạn, kiêu hùng.
Không chỉ “dữ oai hùm”, “Mắt trừng gửi mộng qua biên giới” đã tô đậm khí thế, quyết

tâm của họ.
Vất vả, gian lao nhưng vẫn luôn nghĩ về quê nhà, mơ về Hà Nội với những giấc mơ
hào hoa và lãng mạn. Chính những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại là một động lực
tiếp thêm sức mạnh cho họ trên đường hành quân gian lao, giúp họ có thể trụ vững trong
hiện tại khốc liệt.
c. Lí tưởng sống cao đẹp
Nhà thơ đã không trốn tránh khi nói đến hiện thực đau thương mặc dù đã có sử dụng
biện pháp nghệ thuật nói giảm (“thay chiếu”, “về đất”) : hi sinh không có một manh chiếu
để chôn, người chiến sĩ nằm xuống với chính chiếc áo bạc phai đời lính ; hình ảnh những
nấm mồ vô danh đó rải rác khắp biên cương nơi xứ lạ. những từ Hán Việt như “biên
cương”, “viễn xứ” đã làm tăng thêm sự thành kính trân trọng với người đã khuất và khiến
giọng thơ dẫu có làm lòng người ngậm ngùi thương xót nhưng vẫn cất cao âm hưởng hào
hùng, bi tráng.
20
Sau những đau thương mất mát, những câu thơ sau chuyển giọng, cách ngắt nhịp thay
đổi, âm vang mạnh mẽ để phản ánh lí tưởng cao đẹp : vì nước quên mình sẵn sàng hiến
dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. “Chẳng tiếc đời xanh” như một lời khẳng định hùng hồn của
người trai thời loạn.
Sự hi sinh của những người lính dẫu để lại nhiều day dứt, xót xa nhưng với cách nói
giảm nhẹ “anh về đất” khiến ta có cảm giác sự ra đi này trở nên thanh thản, nhẹ nhàng lạ
thường. Những người con ưu tú của đất nước, những người anh hùng của thời đại như vừa
hoàn thành xong một chặng hành trình dài : quyết tử cho tổ quốc quyết sinh – xong nhiệm
vụ anh trở về với vòng tay rộng mở bao la của đất mẹ trong tiếng sông Mã gầm vang đưa
tiễn. Câu thơ diễn tả sự hi sinh thầm lặng mà cao cả, cái chết nhẹ nhàng, thanh thản mà gây
xúc động lớn lao trong lòng người, làm lay động cả thiên nhiên. Nỗi bi thương ấy vợi đi nhờ
cách nói giảm, rồi bị át hẳn trong tiếng gầm vang dữ dội của con sông khiến bài thơ mang
âm hưởng anh hùng ca, thấm đẫm tinh thần bi tráng, hào hùng.
3. Đánh giá
Khổ thơ đã dựng nên một tượng đài bất tử về người lính. Người chiến sĩ Tây Tiến hào
hoa, anh dũng, kiêu hùng một thời đã gây nên ân tượng sâu sắc cũng như mối xúc động lớn

lao cho bao thế hệ người đọc. Hình tượng ấy dù vẫn có những hi sinh mất mát nhưng vượt
lên tất cả vẫn là một khí phách hiên ngang, một khát vọng, lí tưởng sống cao đẹp đáng trân
trọng. Đây cũng chính là chất bi tráng của tác phẩm.
Đề 4 : Vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang
Dũng.
Gợi ý làm bài
1. Khái quát
Đôi nét về tác giả, tác phẩm.
Giới thiệu vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong bài thơ.
2. Chi tiết
a. Một biểu tượng thương nhớ
Người lính hiện về trong hồi ức như một biểu tượng xa vời trong không gian và thời
gian (“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi”… “Tây Tiến người đi không hẹn
ước” – “Đường lên thăm thẳm một chia phôi” – “Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy”) nhưng vẫn
là những hoài niệm không dứt, một nỗi thương nhớ mênh mang (“nhớ về”, “nhớ chơi vơi”).
b. Vẻ đẹp trong đời sống tâm hồn
Người lính được miêu tả rất thực trong những sinh hoạt cụ thể, với những bước đi nặng
nhọc trên đường hành quân cùng với những đói rét về bệnh tật, vẻ tiều tụy trong hình hài
song rất phong phú trong đời sống tâm hồn, với những khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ
(“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc”…).
21
Họ nhạy cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng, với những cảnh sắc độc đáo rất
tinh tế (“hồn lau nẻo bến bờ”, “dáng người trên độc mộc”, “dòng nước lũ”, “hoa đong
đưa”).
Tâm hồn người lính cháy bỏng những khát vọng chiến thắng, đồng thời cũng ôm ấp
những giấc mơ đẹp về tình yêu tuổi trẻ (“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới” – “Đêm mơ Hà
Nội dáng kiều thơm”). Trong cái nhìn của người lính trẻ, vẻ đẹp của người con gái núi rừng
có nét hoang sơ, kiều diễm đến sững sờ (“Kìa em xiêm áo tự bao giờ”).
c. Sự hi sinh đầy bi tráng
Người lính hiện lên chân thực, thơ mộng, lãng mạn, đa tình, đa cảm đồng thời cũng rất

hào hùng. Với nhiều từ ngữ mang sắc thái cổ điển, trang trọng (“Áo bào thay chiếu anh về
đất” – “Sông Mã gầm lên khúc độc hành”), tác giả tạo được không khí thiêng liêng, làm cho
cái chết bi tráng của người lính vang động cả thiên nhiên. Âm hưởng bốn câu thơ cuối bài
ngân dài không dứt, hòa cùng với bước đường của người chiến sĩ tình nguyện lên đường vì
đất nước :
Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về sầm nứa chẳng về xuôi.
Mùa xuân Tây Tiến ngày ấy đã mang tuổi xuân của người lính trong cuồn cuộn lãng
du, nhưng cái hồn bi tráng, sự hi sinh cao cả ấy dù chia phôi thể xác nhưng tinh thần là bất
tử. Đó là tinh thần của một thế hệ kiêu hùng – nồng nàn tình yêu nước. Vẻ đẹp ấy, mãi mãi
là khúc vọng thanh âm vang trong tâm hồn người Việt.
Đề 5 : Vẻ đẹp độc đáo đồng thời cũng là đặc sắc bao trùm bài thơ Tây Tiến
của Quang Dũng là cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng.
Hãy giải thích vì sao có điều đó và phân tích bài thơ để làm sáng tỏ.
Dàn bài chi tiết
1.Mở bài
Có những bài thơ đã sống cuộc đời đầy thăng trầm và cũng khá truân chuyên nhưng
cuối cùng vẫn định hình trong lòng độc giả và khẳng định giá trị đích thực của mình trong
thơ ca. Tây Tiến của Quang Dũng là một tác phẩm như thế. Bài thơ được nhớ lại như một kỉ
niệm đẹp của kháng chiến bởi đó là một tiếng thơ tràn đầy cảm hứng lãng mạn và tinh thần
bi tráng của một thời anh hùng rực lửa không thể nào quên.
2.Thân bài
Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng là nét đặc sắc bao trùm bài thơ, làm nên vẻ
đẹp riêng của Tây Tiến. Nhưng điều đó do đâu mà có và nó đã được thể hiện trong bài thơ
như thế nào ?
22
a.Lí giải về cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng của bài thơ Tây Tiến
Ở đây có sự gặp gỡ giữa hồn thi nhân, nhân vật trữ tình trong tác phẩm, cái thời anh

hùng rực lửa giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp và chiến trường miền tây dữ dội, ác liệt
nhưng cũng rất thơ mộng, trữ tình. Cả bốn yếu tố trên dường như đã hội tụ mãnh liệt và da
diết trong nỗi nhớ của Quang Dũng để trào ra cảm hứng lãng mạn và bật lên tinh thần bi
tráng trong cái phút “xuất thần” sinh ra “đứa con đầu lòng hào hoa và tráng kiện” Tây Tiến.
Quang Dũng là một hồn thơ hào hoa và lãng mạn. Lính Tây Tiến cũng là những con
người như thế, phần lớn là người Hà Nội, mang đậm chất hào hoa, lãng mạn của những
chàng trai kinh thành. Khung cảnh chiến trường Tây Tiến dữ dội, ác liệt nhưng rất thơ
mộng, trữ tình. Cuộc Tây Tiến đánh giặc của họ lại càng đẹp theo phong vị lãng mạn của
những tráng sĩ “vung gươm ra sa trường” thời ấy. Hồn thơ lãng mạn Quang Dũng đã gặp
một mảnh đất thơ “lãng mạn”, được một “bầu trời thơ” lãng mạn bao quanh làm sao có thể
không trào ra cảm hứng lãng mạn bay bổng trong bài thơ này ?
Tinh thần bi tráng do đâu mà có ? Chiến trường Tây Tiến ác liệt, hoang vu, nhiều thú
dữ, bệnh sốt rét rừng gây nhiều tử vong, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống trên đường hành
quân… Đó là cái bi, là hiện thực khốc liệt của cuộc chiến. Quang Dũng không lẩn tránh cái
bi, nhưng đem đến cho cái bi màu sắc và âm hưởng tráng lệ, hào hùng để thành chất bi
tráng. Đó là nhờ cái “tráng” rất khỏe của thi sĩ đã át được, thắng được cái “bi”. Cái “tráng”
này là của Quang Dũng và cả một lớp trai trẻ như ông thời ấy, mang trong lòng một bầu
máu nóng “thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “một ra đi là không trở về” như hình mẫu
những tráng sĩ anh hùng trong truyện cổ mà họ từng ôm ấp. Cái “tráng” lại được luồng gió
yêu nước của thời anh hùng rực lửa của thời bấy giờ thổi vào nên lại càng hào hùng, rực rỡ.
Đúng là “bài thơ này đã được khí phách của cả một thời đại ùa vào, chắp cánh” để cho cái
chất bi tráng ấy bay lên như một nét đẹp hiếm có của một thời thơ.
Như vậy, cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng luôn gắn bó với nhau, nâng đỡ nhau,
cộng hưởng với nhau để làm nên linh hồn, sắc diện của bài thơ và tạo nên vẻ đẹp độc đáo
của tác phẩm.
b.Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng được thể hiện trong bài thơ như thế nào ?
Cảm hứng lãng mạn thể hiện cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc và phát huy cao độ trí
tưởng tượng. Cái tôi của Quang Dũng trong Tây Tiến là một cái tôi như thế. Nó trào ra ngay
đầu bài thơ, đầy ắp và mãnh liệt trong một nỗi “nhớ chơi vơi” rất lạ, để rồi sau đó tuôn chảy
ào ạt như một dòng suối trong suốt bài thơ. Cái tôi ấy có mặt ở khắp nơi, lắng đọng từng

chỗ, từ cảnh chiến trường hiểm trở, hoang sơ đến cảnh sông nước thanh bình, thơ mộng, đến
một hội đuốc hoa đầy sắc màu của xứ lạ phương xa ; từ nỗi nhớ một bản làng Mai Châu
“cơm lên khói” đến một “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm” thật hào hoa lãng mạn. Nhà thơ
đã tô đậm cái phi thường, gây ấn tượng mạnh về cái hùng vĩ, dữ dội và cái thơ mộng, tuyệt
mĩ bằng cách sử dụng thủ pháp đối lập. Trí tưởng tượng bay bổng khiến cho thi nhân hình
dung ra một “đêm hơi”, cảm nhận được cái oai linh của Thần Núi, thấy được “hồn lau nẻo
bến bờ” và nghe được cả tiếng “Sông Mã gầm lên khúc độc hành”…
23
Tinh thần bi tráng thể hiện ở chỗ nhà thơ không lẩn tránh cái bi, thường đề cập đến cái
chết, nhưng đó không phải là cái chết bi lụy mà là cái chết hào hùng, lẫm liệt của người
chiến sĩ đi vào cõi bất tử. Bài thơ ba lần nói đến cái chết, cái chết nào cũng đẹp, nhưng đẹp
nhất có lẽ là cái chết sang trọng này :
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Sang trọng vì được bọc trong những tấm chiến bào, được về với Đất Mẹ, và nhất là
được thiên nhiên tấu lên khúc nhạc dữ dội và oai hùng để đưa tiễn hương hồn người chiến
sĩ. Ở đây thủ pháp cường điệu đã đẩy chất bi tráng lên đến đỉnh cao của nó.
Chất bi tráng làm nên sắc diện của bài thơ, có mặt trong tác phẩm, nhưng nổi rõ và in
đậm dấu nhất ở đoạn thơ thứ ba khi Quang Dũng miêu tả chân dung người lính Tây Tiến,
đồng đội của ông, trong các cặp hình ảnh đối lập : giữa ngoại hình tiều tụy với thần thái “dữ
oai hùm”, giữa “Mắt trừng gửi mộng qua biên giới” với “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”,
và nhất là hình ảnh của cái chết “Rải rác biên cương mồ viễn xứ” với lí tưởng đánh giặc
thanh thản đến lạ lùng của người chiến sĩ “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”! Một tư thế
ra đi như thế thì cái chết còn có nghĩa lí gì đối với họ ?
3.Kết bài
Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng đã làm nên vẻ đẹp riêng và giá trị bền vững
của bài thơ Tây Tiến. Đó là vẻ đẹp của một thời hào hùng rực lửa một đi không trở lại,
nhưng tiếng thơ bi tráng của hồn thơ lãng mạn hào hoa Quang Dũng đã kịp ghi lại và giữ lại
cho đời một khung cảnh chiến trường đã đi vào lịch sử và một “tượng đài bất tử về người
lính vô danh”.

C. ĐỀ LUYỆN TẬP
Đề : Cảm nhận của anh, chị về hai đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng :
- Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
- Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có nhớ dáng người trên độc mộc
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
24
1. Lê A (chủ biên), (2008), Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì Ngữ văn
12, tập một, NXB Giáo dục.
2. Triệu Thị Huệ, (2010), Phân loại và hướng dẫn giải đề thi đại học cao đẳng
môn Ngữ văn, NXB Giáo dục Việt Nam.
3. Nguyễn Xuân Lạc (chủ biên), (2008), Luyện tập thi Tốt nghiệp Trung học phổ
thông môn Ngữ văn, NXB Giáo dục.
4. Nguyễn Hà Thanh (chủ biên), (2010), Luyện thi đại học cấp tốc môn Văn, NXB
Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010), Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ
năng môn Ngữ văn lớp 12, NXB Giáo dục Việt Nam.
BÀI VIỆT BẮC CỦA TỐ HỮU
Phần một - Tác giả
I. Câu hỏi giáo khoa.
Câu 1. Nêu khái quát những hiểu biết về cuộc đời và con người Tố Hữu?
- Tố Hữu ( 1920 – 2002 ) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê quán tỉnh Thừa
Thiên – Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo rất yêu thơ. Mẹ ông thuộc rất nhiều ca dao, dân
ca Huế. Gia đình, quê hương đã góp phần quan trọng trong việc hình thành và nuôi dưỡng
tâm hồn thơ Tố Hữu.

- Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại.
- Thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống, lý tưởng, tình cảm cách mạng của con người Việt Nam
hiện đại nhưng mang đậm chất dân tộc, truyền thống.
- Tố Hữu tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Năm 1938, ông được kết nạp vào
Đảng Cộng sản. Năm 1939, ông bị thực dân Pháp bắt. Năm 1942, ông vượt ngục tiếp tục
hoạt động cách mạng. Năm 1945, Tố Hữu tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở Huế.
- Ông từng giữ nhiều chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
- Tố Hữu nhận giải nhất Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1954 – 1955 ( tập thơ
Việt Bắc), Giải thưởng ASEAN ( 1996 ), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
( 1996 ).
Câu 2. Tóm tắt các chặng đường thơ Tố Hữu?
Chặng đường thơ của Tố Hữu cũng là những chặng đường của cách mạng Việt Nam.
Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. Tố Hữu có 7 tập thơ sau đây:
- Tập thơ Từ ấy ( 1937 -1946 ) là tập thơ đầu tay sáng tác từ năm 1937 đến 1946. Đây
là tiếng reo vui của một thanh niên giác ngộ lí tưởng, quyết hy sinh phấn đấu cho lí tưởng
cách mạng. Tâm hồn ấy đã vượt qua máu lửa, xiềng xích để đi đến ngày giải phóng cùng
với đất nước.
- Tập thơ Việt Bắc ( 1946 - 1954 ) được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống
Pháp, tập trung thể hiện hình ảnh nhân dân, bộ đội, và căn cứ kháng chiến Việt Bắc. Tố Hữu
ca ngợi những con người bình thường, người phụ nữ, anh vệ quốc đã làm những việc phi
thường bảo vệ Tổ quốc.
25

×