Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Lời Nói Đầu
Nền kinh tế của nớc ta hiện nay là nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà
nớc sự quản lý của nhà nớc đòi hỏi phải đợc điều chỉnh bằng luật kinh tế thì
Nhà nớc mới có thể chủ động kiểm soát đợc các hoạt động đa dạng của kinh
doanh , đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống của nhân
dân , bảo vệ lợi ích chính đáng của ngời sản xuất , ngời tiêu dùng và lợi ích
hợp pháp của thơng nhân , góp phần tích luỹ nhằm thúc đẩy toàn bộ nền kinh
tế tăng trởng nhanh và bền vững theo hớng công nghiệp hoá và hiện đại hoá ,
vì mục tiêu dân giầu , nớc mạnh , xã hội công băng văn minh vì luật Kinh tế
là một công cụ quan trọng trong quản lý vĩ mô của Nhà nớc , là biểu hiện cụ
thể của chế độ và chính sách kinh tế của quốc gia. Vì vậy việc nghiên cứu
nắm vững các điều luật của Luật kinh tế sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh
doanh và đầu t linh hoạt và đúng hớng đạt hiệu quả cao .
Nói đến nền kinh tế thị trờng la nói đến phân công lao động xã hội đòi hỏi
tất yếu phải có sự trao đổi sản phẩm , một khâu quan trọng trong quá trình tái
sản xuất xã hội . Trao đổi sản phẩm hàng hoá dẫn tới sự ra đời của hợp đồng ,
vì vậy có thể khẳng định rằng những điều kiện ra đời của hợp đồng . Hợp
đống là hình thức của mối quan hệ trao đổi sản phẩm hàng hoá
ở nớc ta hiện nay nền kinh tế thị trờng thừa nhận sự tồn tại nhiều thành
phần kinh tế phát triển một cách bình đẳng , hợp đồng kinh tế phải đợc ký kết

giữa tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế đó .
Nói cách khác , hợp đồng kinh tế là quan hệ trao đổi hợp pháp mà tất cả các
tổ chức sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện trong quá trình tồn tại và phát
triển của chúng.
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Nội dung
I.Những nhân tố dẫn đến s thay đổi trong kinh doanh và
quản lý của doanh nghiệp.
1.Những nhân tố bên ngoài.
a.Môi trờng vĩ mô:
Hoạt động của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng chịu ảnh h-
ởng của rất nhiều nhân tố khác nhau.Tuỳ theo thời gian,không gian và nội
dung của các nhân tố mà ảnh hởng đợc biểu thị ở góc độ khác nhau.Mục tiêu
cơ bản của ngời làm kinh doanh là nhận biết đợc các nhân tố này,nhận biết đ-
ợc diễn biến và ảnh hởng của chúng đến doanh nghiệp trớc mắt và lâu dài.
Những nhân tố vĩ mô dẫn đến sự thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh và
quản lý của doanh nghiệp bao gồm các nhân tố sau:
Nhân tố về công nghệ: Đây là một nhân tố rất năng động,chứa đựng nhiều
cơ hội và đe doạ đối với các doanh nghiệp.Chẳng hạn sự thay đổi về công
nghệ có thể dẫn đến sự xụp đổ rất nhanh chóng một nghành công nghiệp
và hình thành một ngành mới.Cho nên khi công nghệ thay đổi thì nó sẽ
dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
Nhân tố về xã hội : Ngoại cảnh xã hội cũng đem lại cho doanh nghiệp
những cơ hội và cả những thách thức. Vì vậy buộc các nhà quản lý phải
nắm bắt nhanh chóng đợc các thông tin từ những biến động của xã hội
ảnh hởng đến doanh nghiệp của mình trong tơng lai, để có những chiến
lựơc kinh doanh va quản lý cho phù hợp với điều kiện thay đổi đó.
Nhân tố về dân c : Sự thay đổi dân c dẫn đến sự thay đổi sâu sắc và quan
trọng trong quá trình kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.Ví dụ:thay
đổi về dân c sẽ dẫn đến việc thay đổi trong kinh doanh và quản lý của
doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất quần áo,đồ chơi,thiết bị du lịch,thể
thao
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Nhân tố về chính trị và pháp luật : Những nhân tố chính trị và pháp luật
ảnh hởng rất lớn tới việc hình thành các triển vọng và mối đe doạ đối với
doanh nghiệp.Sự thay đổi đờng lối kinh tế thông qua việc cấu trúc lại cơ
cấu,tỷ trọng các doanh nghiệp trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, cũng
sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.


Nhân tố về tự nhiên :Sự thay đổi điều kiện tự nhiên cũng sẽ dẫn đến sự
thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.
Nhân tố về quốc tế: Sự thay đổi của ngoại cảnh quốc tế có thể dẫn đến
khẳ năng mở rộng hoặc thu hẹp thị trờng của doanh nghiệp, cho nên khi
có thay đổi thì nó cũng sẽ làm cho doanh nghiệp phải thay đổi theo.
Nh vậy , đặc trng quan trọng của ngoại cảnh vĩ mô là nó ảnh hởng rất mạnh
mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp nhng các doanh nghiệp không thể thay
đổi đợc các điều kiện này,ví dụ nh là môi trờng chính trị bất ổn điều đó nó
ảnh hởng rất mạnh đến doanh nghiệp nên doanh nghiệp cũng phải có sự thay
đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp sao cho phù hợp với môi
trờng chính trị đó.
Vì vậy về phần mình các doanh nghiệp cần phải nhận biết và dự đoán đợc
những nhân tố tác động từ môi trờng vĩ mô, để biết những triển vọng cũng
nh các mối đe doạ đối với doanh nghiệp mình và có những biện pháp làm cho
doanh nghiệp thích nghi với ngoại cảnh đó.
b. Môi trờng vi mô:
Nếu trạng thái môi trờng kinh tế vĩ mô là yếu tố quyết định chính và trở
thành sức mạnh của nền kinh tế.Điều này có ảnh hởng ngợc trở lại tới khẳ
năng kinh doanh va quản lý của doanh nghiệp.Thì môi trờng vi mô (Môi tr-
ờng này) có phạm vi nhỏ hơn nhng lại có ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
Môi trờng vi mô bao gồm các nhân tố sau:
*Nhân tố về khách hàng:
*Nhân tố về nhà cung cấp
*Nhân tố về hàng hoá thay thế
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
*Nhân tố về đối thủ cạnh tranh trực tiếp
*Nhân tố về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Một trong các nhân tố trên thay đổi thì sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh
doanh và quản lý của doanh nghiệp.Ví dụ nh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp
thay đổi về giá cả hàng hoá thì doanh nghiệp cũng phải có những chính sách
kinh doanh và quản lý sao cho phù hợp để đảm bảo việc kinh doanh của
doanh nghiệp có hiệu quả.
2.Những nhân tố bên trong :
Việc các nhân tố bên ngoài thay đổi dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh
và quản lý của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng.Tuy nhiên những
yếu tố này có tác động gần nh nhau đến các doanh nghiệp,thì yếu tố mang
tính quyết định đến sự thành công là nội lực của doanh nghiệp.Thật vậy,quá
trình phân tích ,nhận định s thay đổi nội bộ doanh nghiệp sẽ giúp các nhà
quản lý xác định rõ điểm mạnh-điểm yếu của doanh nghiệp trong từng lĩnh
vực cụ thể.Dựa trên cơ sở đó xác định đợc cần phải thay đổi trong kinh doanh
và quản lý của doanh nghiệp sao cho phù hợp nhằm đạt đợc lợi nhuận tối
đa,chi phí giảm tối thiểu.
Những nhân tố bên trong dẫn đên sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý
của doanh nghiệp bao gồm các lĩnh vực nh: thay đổi chiến lợc kinh
doanh,thay đổi cơ cấu tổ chức,thay đổi mục tiêu,thay đổi tài chính,thay đổi
nhân sự
Thay đổi về chiến lợc:nếu trong một doanh nghiệp mà có sự thay đổi về
chiến lợc kinh doanh ,thì điều đó cũng dẫn đến việc doanh nghiệp đó cần
phải thay đổi phơng thức trong kinh doanh và quản lý của doanh nhgiệp.
Thay đổi về cơ cấu tổ chức trong nội bộ doanh nghiệp thì điều tất yếu đòi hỏi
doanh nghiệp cũng phải thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh
nghiệp.Giả dụ nh trớc đây doanh nghiệp tổ chức quản lý theo cơ cấu trực
tuyến nhng bây giờ doanh nghiệp lại tổ chức theo cơ cấu kết hợp giữa trực
tuyến và chức năng thì điều đó buộc doanh nghiệp phải thay đổi trong kinh
doanh và quản lý để cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới .
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Thay đổi về mục tiêu:thay đổi mục tiêu ảnh hởng rất lớn đến việc kinh doanh
và quản lý của doanh nghiệp.Vì một doanh nghiệp mà thay đổi mục tiêu thì
điều đó đòi hỏi doanh nghiệp ấy phải thay đổi chiến lợc kinh doanh để phù
hợp với mục tiêu mới mà doanh nghiệp đã đề ra.
Thay đổi tài chính và nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp:sự tác động về
nhân sự và tai chính dẫn đến việc doanh nghiệp phải thay đổi trong kinh
doanh và quản lý là rất lớn.Vì một doanh nghiệp có sự thay đổi về tài chính
thì đòi hỏi doanh nghiệp ấy phải bố trí lại cách thức kinh doanh để cho phù
hợp với sự thay đổi tài chính đó.Ví dụ nh trớc đây doanh nghiệp đợc nhà nớc
hỗ trợ về vốn nhng bây giờ thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một chiến lợc
kinh doanh làm sao cho hợp lý.Hay kinh doanh có sự thay đổi về công nhân
viên chức thì điều tất yếu doanh nghiệp cũng phải thay đổi trong quản lý và
tổ chức lại bộ máy nhân sự trong công ty.
Tóm lại những nhân tố nội bộ trong doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt
quan trọng trong việc tổ chức và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.Doanh
nghiệp muốn phát triển và tồn tại làm ăn có hiệu quả thì đòi hỏi ngời làm
công tác quản lý phải biết làm sao cho doanh nghiệp luôn thích nghi với việc
thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp.
Có nh vậy thì doanh nghiệp mới phát huy cao độ những điểm mạnh cũng
nh là gạt bỏ đợc những điểm yếu của mình.
II. Sự thay đổi của đối tác và đối thủ cạnh tranh là nhân tố
quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản
lý của doanh nghiệp.
1. Tính tất yếu của sự thay đổi:
Nền kinh tế của nớc ta hiện nay là nền kinh tế mở.Chính vì tính chất mở
cho nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan hệ với nhau để cùng tồn tại và
cùng phát triển.Mối quan hệ ở đây là mối quan hệ nhiều chiều đó là:
_Quan hệ giữa doanh nghiệp sản xuất với nhà cung cấp.
_Quan hệ giữa doanh nghiệp san xuất với khách hàng.
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×