Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 86 trang )


TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LÊ MẠNH TIẾNĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TẠI QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Hà Nội - 2012


1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LÊ MẠNH TIẾN
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TẠI QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chuyên ngành: ĐỊA CHÍNH
 60.44.80LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
PGS. TS. TRẦN VĂN TUẤNHà Nội - 2012

2
MỤC LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC HÌNH VẼ iii
MỞ ĐẦU 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT Ở NƢỚC TA 4

 4
1.1.1. Khái n 4

 7

 10

Lu 11

 12

 12
 15
1.3.1.  15
1.3.2.  15
1.3.3.  16
1.3.4 và
: 16
1.3.5 17
 17
 18
 18
 
. 21
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27
 27
2.1. 27
-  30
 33

2.2.1  34
y 38
 
 40

 44
       
 44
 45

 46

 50
CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN
ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 54
 54

 54
3.2.1.  54
3.2.2.    58
3.2.
 58
3.2.4. Nâng   60
3.2.        
 61
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT



GCN



QSH



UBND



ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU

TÊN BẢNG
TRANG
Bảng 1 : Cơ cấu quỹ đất quận Cầu Giấy năm 2010
35
Bảng 2 : Biến động quỹ đất năm 2005 so với 2010 (giai đoạn 5 năm)
37
Bảng 3 : Số lượng hồ sơ kê khai, Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cấp cho hộ gia đình,tổ chức DN từ năm 2008-2010 tại quận
Cầu Giấy


39
Bảng 4 : kết quả cấp GCN giai đoạn 2006 - 2010
42
Bảng 5 : Tình hình thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa
kế quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy từ năm 2005 – 2010 (Đơn
vị vụ)


44
Bảng 6 :Tình hình thực hiện quyền thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị
quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy từ năm 2005 – 2010 (Đơn
vị:vụ)


45

Bảng 7: Hiện trạng hệ thống bản đồ địa chính quận Cầu Giấy
47
Bảng 8:. Tình hình lập sổ sách hồ sơ địa chính của quận Cầu Giấy
48


iii
DANH MỤC HÌNH VẼ

TÊN HÌNH
TRANG
Hình 1: Sơ đồ địa giới hành chính quận Cầu Giấy
28
Hình 2: Biểu đồ thể hiện cơ cấu loại đất trên địa bàn
quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội
36
Hình 3: Biểu đồ thể hiện số lượng Giấy chứng nhận cấp theo luật
đất đai và cấp theo Nghị Đinh 90/CP giai đoạn 2006 - 2010
43
Hình 4: Mô hình khai thác cơ sở dữ liệu của ViLIS 2.0
62
Hình 5 : Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ
65
Hình 6: Cơ sở dữ liệu không gian địa chính
66
Hình 7: Sơ đồ xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính
67
Hình 8 : Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu
68
Hình 9: Khởi tạo cơ sở dữ liệu

69
Hình 10 : Cơ sở dữ liệu sau khi khởi tạo
69
Hình 11: Đồng bộ dữ liệu từ bản đồ vào hồ sơ trong ViLIS 2.0
70
Hình 12: Sơ đồ các chức năng quản lý biến động đất đai trong
ViLIS

70
Hình 13 : Tìm kiếm thửa đất tách thửa
71
Hình 14 : Giao diện Tách thửa
71
Hình 15 : Thửa đất trước và sau khi tách thửa
72
Hình 16 : Tìm kiếm các thửa đất gộp thửa
72
Hình 17: Giao diện Gộp thửa
73
Hình 18 : Thửa đất trước và sau khi gộp thửa
73
Hình 19: Cập nhật thông tin biến động
74
Hình 20: Lịch sử biến động
74

1
MỞ ĐẦU




- 
                cùng







hành chí





 



Tuy             





  

2



    
trong nh
-a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao c«ng t¸c ®¨ng
ký biÕn ®éng quyÒn sö dông ®Êt trong 
“Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dung đất tại quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- 

- 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu:

-             
- 

- 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- 


- 

- 




3
-    gia


- 









 : 





















 .
Cấu trúc luận văn:

Tổng quan về đăng ký biến động quyền sử dụng đất ở nước ta
Thực trạng công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký
biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu.4
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ

DỤNG ĐẤT Ở NƢỚC TA

1.1. Vai trò của công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất
1.1.1. Khái niệm đăng ký đất đai và đăng ký biến động sử dụng đất
 Đăng ký đất đai

 
  quan nhà n

 
 








              

liên quan.



5
 Đăng kí đất đai lần đầu

GCN 



GCN




 
             

GCN 




 GCN 

th




6

 Đăng kí biến động đất đai



â

 .

Tính c

GCN 
 GCN 


 
 p:

p
[4]






 




7

 



 




 

- 
- 
-  
1.1.2. Vai trò của đăng ký biến động sử dụng đất đối với công tác quản lý
đất đai

   


tác qu








8


   
                







 


 


 



 


t



9

       
              




 trên


 

 




         
 
.


           


dài và kh


10

 
 

 








1.1.3. Vai trò của đăng ký biến động sử dụng đất đối với công tác quản lý thị
trường bất động sản.
 

 
  
 




 
 


11
      
 


 

 


















1.2. Tổng quan cơ sở pháp lý của đăng ký biến động sử dụng đất từ sau khi
có Luật đất đai 1993.

12
1.2.1 Những quy định pháp lý chủ yếu về đăng ký biến động sử dụng đất của
Luật đất đai 1993 và các văn bản dưới luật
-  
 

- 

- - 
 

-   -   
 
nông 
-   -        



- -
           

- -      

1.2.2 Những quy định pháp lý chủ yếu về đăng ký biến động sử dụng đất của
Luật đất đai 2003 và các văn bản dưới luật
-      -BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7
               
     ban

- 

13
- -

thông t 
- -

- -

- -


- -
 
-    -BNV ngày 31 tháng 12
        



- -      


- -   
  


- Thông  06/2007/TT-BTNMT ra ngày 02/07/2007    
       -CP ngày 25/5/2007  Chính 
quy   xung    thu  
- Thông  09/2007/TT-  
-
BTNMT ngày 01 tháng 1

14
- -


- -


-    -BTNMT ngày 18 tháng 12   
- 
 
-     

- - 



- -    
 

- -BTNMT ngày 21 tháng 10 
 

- -
                  
-

-  -BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng
03  


15
-  -BTNMT ngày 04 tháng 10  Quy 

-  -BTNMT ngày 22 tháng 10 
  

- -
 

-  -BTNMT ngày 20 tháng 05  


1.3 Nội dung đăng ký biến động sử dụng đất theo pháp luật đất đai hiện
hành.
1.3.1. Thay đổi về chủ sử dụng:
- 

-  
- 

- 

-  
trong khu công
  [4]
1.3.2. Người sử dụng đất thực hiện các quyền:
- 
-  
.

16
-             
.
- 

-              

1.3.3. Thay đổi về mục đích sử dụng:
-   
       ,       

- 
- 
- 
1.3.4. Thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, thông tin về thửa đất và
các tài sản gắn liền với đất:
- 

-  

- 

- 
- 

- 


17
- 


 
 
                GCN
 [4].
1.3.5. Các trường hợp biến động khác:
- N
- 

- 
-  
.
- 
- 
- 

-  


1.4. Khái quát tình hình đăng ký biến động sử dụng đất ở Việt Nam






Xem Thêm

×