Tải bản đầy đủ

ĐỀ Trắc nghiệm 19 thi thử Đại Học

VT Lí 12 THI TH I HC ( S19)
biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
Câu 1 : Để mức cờng độ âm tăng thêm 20dB thì cờng độ âm I phải tăng đến giá trị I bằng
A. 20I. B. I+100I
0
. C. 100I
0
. D. 100I.
Câu 2 :
Một nguồn sáng điểm phát ra đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ bớc sóng
1
640nm

=
và một
bức xạ màu lục, chiếu sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngời ta thấy giữa hai vân sáng cùng
màu với vân chính giữa có 7 vân màu lục thì số vân màu đỏ giữa hai vân sáng nói trên là
A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.
Câu 3 : Điện từ trờng xuất hiện trong không gian
A. xung quanh một tia lửa điện. B. xung quanh một cuộn dây điện.

C. xung quanh một quả cầu tích
điện.
D. xung quanh một tụ điện.
Câu 4 : Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nớc thì
A. tần số tăng, bớc sóng giảm. B. tần số giảm, bớc sóng tăng.
C. tần số không đổi, bớc sóng tăng. D. tần số không đổi, bớc sóng giảm.
Câu 5 : Một con lắc lò xo gồm một lò xo có khối lợng không đáng kể, một đầu cố định một đầu gắn với
một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động theo phơng nằm ngang. Véc tơ gia tốc của viên bi
luôn
A. hớng về vị trí cân bằng. B. ngợc hớng với lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên bi.
C. cùng hớng chuyển động của viên
bi.
D. hớng theo chiều âm quy ớc.
Câu 6 : Máy biến thế có số vòng cuộn dây sơ cấp nhỏ hơn số vòng cuộn dây thứ cấp thì máy biến thế có
tác dụng
A. giảm điện áp, tăng cờng độ dòng
điện.
B. giảm điện áp, tăng công suất sử dụng điện.
C. tăng điện áp, giảm cờng độ dòng
điện.
D. tăng điện áp và công suất sử dụng điện.
Câu 7 : Đặt một điện áp u = U
0
cos

t (U
0
không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết R không
đổi. Khi có hiện tợng cộng hởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Điện áp tức thời hai đầu mạch
cùng pha với điện áp tức thời ở
hai đầu R.
B. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.
C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện
trở R luôn nhỏ hơn điện áp ở hai
đầu đoạn mạch.
D. Cờng độ hiệu dụng của dòng trong mạch đạt giá trị cực
đại.
Câu 8 :
Sóng dọc truyền trong một môi trờng đàn hồi có bớc sóng


0,2m

=
. A và B là hai phần tử của
môi trờng nằm trên cùng một phơng truyền sóng, khi cha có sóng truyền qua chúng cách nhau
0,1m. Biết biên độ sóng là 2cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai phần tử A và B trong quá trình
dao động là
A. 10 cm. B. 12 cm. C. 8 cm. D. 6 cm.
Câu 9 : Mạch dao động ở lối vào của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng
từ 15pF đến 860pF và một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên. Máy có thể bắt đợc các sóng điện từ
có bớc sóng từ 10m đến 1000m. Cho c = 3.10
8
m/s. Giới hạn biến thiên độ tự cảm của cuộn dây là
A. 28,7.10
-3
H đến 5.10
-3
H. B. 1,85.10
-6
H đến 0,33.10
-3
H.
C. 1,85.10
-3
H đến 0,33H. D. 5.10
-6
H đến 28,7.10
-3
H.
Câu 10 : Một mạch dao động LC lí tởng đang dao động tự do. Biết điện tích cực đại trên tụ là Q
0
và dòng
điện cực đại qua cuộn dây là I
0
, Cho c = 3.10
8
m/s. Bớc sóng của sóng điện từ phát ra là
A. 3

.10
8
Q
0
/I
0
. B. 6

.10
8
Q
0
/I
0
.
C. 6

.10
8
Q
0
.I
0
. D. 3

.10
8
I
0
.Q
0
.
Câu 11 : Cho mạch điện nh hình vẽ bên.
Các điện áp hiệu dụng trên các đoạn mạch
ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T
A R
0
B
A R
1
C
1
M R
2
C
2
B
VT Lí 12 THI TH I HC ( S19)
biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
là U
AB
, U
AM
, U
MB
. Điều kiện để U
AB
= U
AM
+ U
MB

A. C
2
+ C
1
= 1/(R
1
+ R
2
). B. R
1
+ R
2
= C
2
+ C
1
.
C. R
1
/R
2
= C
2
/C
1
. D. R
1
/R
2
= C
1
/C
2
.
Câu 12 : Chất điểm M dao động điều hoà theo phơng trình x = 2,5cos(10

t +

/2) cm. Tốc độ trung bình
của M trong một chu kì dao động là
A. 50 cm/s. B. 50 m/s. C. 250 cm/s. D. 25 m/s.
Câu 13 :
Cho hai dao động điều hoà cùng phơng, cùng tần số, cùng biên độ
2
cm và có các pha ban đầu
lần lợt là
2
3


6

. Pha ban đầu và biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là
A.
5
12

; 2cm. B.
3

;
2 2cm
. C.
;2 2
4
cm

. D.
2

; 2cm.
Câu 14 : Chọn câu đúng: Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nớc trong một bể bơi và tạo ở
đáy bể một vệt sáng
A. không có màu dù chiếu thế nào. B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.
C. có màu trắng dù chiếu xiên hay
chiếu vuông góc.
D. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu
vuông góc.
Câu 15 :
Cho mạch điện RLC nối tiếp. Biết R = 20
3

; C =
3
10
4


F và cuộn dây thuần cảm có L =
0,6

H.
Điện áp đặt vào mạch u = 200
2
cos(100

t+
4

) (V). Biểu thức của dòng điện là
A.
i = 5
2
cos(100

t +
5
12

) (A).
B.
i = 5
2
cos(100

t -
5
12

) (A).
C.
i = 5
2
cos(100

t +
12

) (A).
D.
i = 5
2
cos(100

t -
12

) (A).
Câu 16 : Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36eV. Chiếu vào quả cầu bức xạ có bớc sóng
0,3àm. Nếu quả cầu ban đầu trung hòa về điện và đặt cô lập thì điện thế cực đại mà nó có thể đạt
đợc là
A. 1,53 V. B. 1,78 V. C. 1,35 V. D. 1,1 V.
Câu 17 : Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lợng của
con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là
A.

6%. B.

3%. C.

9%. D.

94%.
Câu 18 : Cho đoạn mạch RL nối tiếp, điện áp đặt vào mạch có U
0
= 300V, f = 50Hz, điện áp hiệu dụng U
R
= 100 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 50
10
V, công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 100
W. Điện trở thuần của cuộn dây và độ tự cảm của cuộn dây là
A.
75

và L =
1

H.
B.
50

và L =
3
4

H.
C.
25

và L =
3
4

H.
D.
50

và L =
1
2

H.
Câu 19 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên một mặt phẳng ngang. Chu kì và biên độ dao động của
con lắc lần lợt là 3s và 10cm. Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 là lúc con lắc
đi qua li độ +5cm và đang chuyển động theo chiều dơng. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến
khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A. 1,25 s. B. 1,5 s. C. 1,75 s. D. 1,125 s.
Câu 20 : Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 3
o
(coi
là góc bé), theo phơng vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Biết chiết suất
của màu đỏ và màu tím đối với lăng kính lần lợt là n
đ
= 1,50 và n
t
= 1,60. Góc hợp bởi tia đỏ và tia
tím sau khi ra khỏi lăng kính là
ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T
A R
0
B
VT Lí 12 THI TH I HC ( S19)
biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
A. 1,5
o
. B. 0,3
o
. C. 1,8
o
. D. 3
o
.
Câu 21 : Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song S
1
và S
2
, đặt trớc một màn M, cách một
khoảng D = 1,2m. Đặt giữa màn và hai khe một thấu kính hội tụ, ngời ta tìm đợc hai vị trí của
thấu kính, cách nhau một khoảng d = 72cm cho ta ảnh rõ nét của hai khe trên màn. ở vị trí mà
ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai ảnh S
1
,

S
2
là 3,8mm. Bỏ thấu kính đi rồi chiếu sáng hai
khe bằng một nguồn điểm S phát ra ánh sáng đơn sắc có bớc sóng

= 656nm. Khoảng vân giao
thoa trên màn là
A.
0,95 mm.
B.
1,2 mm.
C.
1,9 mm.
D.
0,83 mm.
Câu 22 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có b-
ớc sóng lần lợt là
1
= 0,48 àm và
2
= 0,64 àm. Vân sáng của hai hệ vân trùng nhau tiếp theo kể
từ vân trung tâm ứng với vân bậc k của bớc sóng
1
. Giá trị của k là
A. 6. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 23 : Cho đoạn mạch xoay chiều AB nh hình vẽ. Hộp kín X
chứa 1 trong 3 phần tử R, L, C. Biết dòng điện qua mạch
luôn nhanh pha so với điện áp hai đầu mạch. Hộp X chứa
A. L. B. R. C. C. D. L hoặc C.
Câu 24 : Khoảng cách i giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa trong thí
nghiêm hai khe Y-âng đợc tính theo công thức
A.
aD
i

=
. B.
i
aD

=
. C.
a
i
D

=
. D.
D
i
a

=
.
Câu 25 : Một con lắc vật lí đợc treo trong một thang máy. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi thang
máy đứng yên, T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc
g/10, ta có
A. T = T
10
11
. B. T = T
9
11
. C. T = T
11
9
. D. T = T
11
10
.
Câu 26 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U
0
cos

t (V) thì dòng điện
trong mạch là i = I
0
cos(

t -
6

) (A). Đoạn mạch này luôn có
A. Z
L
= R. B. Z
L
> Z
C
. C. Z
L
< Z
C
. D. Z
L
= Z
C
.
Câu 27 : Khi điện áp giữa hai cực của ống phát tia Rơnghen là U
1
= 16 000V thì vận tốc cực đại của
electron lúc tới anốt là v
1
. Bỏ qua vận tốc ban đầu của electron. Để vận tốc cực đại của electron
khi tới anốt là v
2
= 2v
1
thì phải tăng thêm điện áp giữa hai cực của ống lên
A. 64 000V. B. 48 000V. C. 32 000V. D. 16 000V.
Câu 28 : Biên độ sóng là
A. quãng đờng mà mỗi phần tử của
môi trờng đi đợc trong 1s.
B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngợc
pha.
C. một nửa khoảng cách giữa hai vị
trí xa nhau nhất của mỗi phần tử
sóng.
D. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng gần nhất trên
phơng truyền dao động cùng pha.
Câu 29 : Một sợi dây đàn hồi đợc treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Ngời ta tạo ra sóng dừng trên
dây với tần số bé nhất là f
1
. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f
2
. Tỉ số
2
1
f
f

bằng
A. 2. B. 4. C. 6. D. 3.
Câu 30 : Khi nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng N bức xạ điện từ thì có thể bức xạ ra bao nhiêu loại
phôtôn khác nhau ?
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T
A R F L r D C B

X
A R
0
B
VT Lí 12 THI TH I HC ( S19)
biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
Câu 31 :
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó R = 50

; cuộn dây thuần cảm L =
3
2

H; tụ C có điện
dung thay đổi đợc; điện áp đặt vào mạch có U
0
= 240
2
V và tần số f = 50Hz. Khi điều chỉnh
điện dung C thì có một giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ bằng
A. 120V. B. 240V. C. 480V. D. 120
2
.
Câu 32 : Một nguồn điểm phát sóng trong không gian với công suất và tần số không đổi. Coi môi trờng
truyền sóng là tuyệt đối đàn hồi. Phần tử N của môi trờng cách nguồn sóng một khoảng r dao
động với biên độ a. Phần tử M của môi trờng cách nguồn sóng một khoảng 2r dao động với biên
độ là
A. a/4. B. a. C. a/8. D. a/2.
Câu 33 : Chọn câu Đúng: Trong hiện tợng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đa
đến
A. sự giải phóng một cặp electron và
lỗ trống.
B. sự phát ra một phôtôn khác.
C. sự giải phóng một electron liên
kết.
D. sự giải phóng một electron tự do.
Câu 34 :
Cho mạch điện RLC nối tiếp. Biết C =
4

.10
-4
F; cuộn dây thuần cảm L =
3
10

H, R là một biến
trở. Đặt
vào mạch điện áp u = 200
2
cos100

t (V). Khi thay đổi R thì giá trị R ứng với công suất cực đại

A. 50

. B. 25

. C. 5

. D. 2,5

.
Câu 35 : Một mạch dao động gồm một tụ điện có diện dung C = 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm
1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là
A.

1,6 MHz. B. 19,8 Hz. C. 6,3.10
7
Hz. D.

0,05 Hz.
Câu 36 : Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phơng dao động. Biên độ của
dao động tổng hợp không phụ thuộc vào
A. tần số chung của hai dao động. B. biên độ của dao động thứ nhất.
C. biên độ của dao động thứ hai. D. độ lệch pha của hai dao động.
Câu 37 : Cho mạch điện RLC nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu mạch là u = 10cos

t (V), thì điện áp hai
đầu điện trở R là u
R
= 5cos

t (V). Khi đó chu kì của dòng điện là
A. T = 0,2

. B.
T = 1/(2

LC
).
C. T = 2

LC
. D. T = 2

.
Câu 38 : Tia laze không có đặc điểm nào dới đây ?
A. Cờng độ lớn. B. Công suất lớn.
C. Độ đơn sắc cao. D. Độ định hớng cao.
Câu 39 :
Chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một chùm bức xạ đơn sắc có bớc sóng = 0,3 àm.
Biết công suất chùm bức xạ là 2 W và cờng độ dòng quang điện bão hoà thu đợc là 4,8 mA. Hiệu
suất lợng tử là
A. 2%. B. 1%. C. 10%. D. 0,2%.
Câu 40 : Trong mạch dao động LC có sự biến thiên tơng hỗ giữa
A. năng lợng điện trờng và năng l-
ợng từ trờng.
B. điện tích và dòng điện.
C. điện áp và cờng độ dòng điện. D. điện trờng và từ trờng.
Câu 41 : Hai nguồn phát sóng âm kết hợp S
1
và S
2
cách nhau S
1
S
2
= 20m cùng phát một âm có tần số f =
ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T
Phần riêng : Thí sinh chỉ đ ợc chọn làm một trong hai phần (phần I hoặc phần II)
Phần I. Ch ơng trình chuẩn 10 câu: Từ câu 41 đến câu 50.
A R F L r D C B

VT Lí 12 THI TH I HC ( S19)
biờn son ging dy thy : TRNH VN THNH ;
DD 0974236501 mail :hondacodon_bkhn@yahoo.com
420Hz, có cùng biên độ a = 2mm và cùng pha ban đầu. Vận tốc truyền âm trong không khí là v =
336m/s. Xét hai điểm M, N nằm trên đoạn S
1
S
2
và cách S
1
lần lợt là 4m và 5m. Khi đó:
A. tại M nghe đợc âm rõ nhất còn tại N
không nghe đợc âm.
B. tại N nghe đợc âm rõ nhất còn tại M không nghe đ-
ợc âm.
C. tại cả M và N không nghe đợc âm. D. tại cả M và N đều nghe đợc âm rõ nhất.
Câu 42 :
Biết bớc sóng ứng với 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy của dãy Ban-me là


= 0,656
à
m,


= 0,486
à
m,


= 0,434
à
m,


= 0,410
à
m. Bớc sóng dài nhất của dãy Pa-sen là
A. 1,093
à
m. B. 7,414
à
m. C. 1,282
à
m. D. 1,875
à
m.
Câu 43 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai
khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bớc sóng ánh sáng
dùng trong thí nghiệm này là
A. 0,48
à
m. B. 0,76
à
m. C. 0,60
à
m. D. 0,40
à
m.
Câu4 4 : Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC (cuộn dây thuần cảm, R, L, C có giá trị
không đổi). Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp u = U
0
sin

t (V); với

có giá trị thay
đổi, U
0
không đổi. Khi

=

1
= 200

rad/s; hoặc

=

2
= 50

rad/s thì dòng điện qua mạch có
giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cờng độ dòng hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì tần số gócA. 40

rad/s. B. 100

rad/s. C. 125

rad/s. D. 250

rad/s.
Câu 45 : Một mạch dao động LC có một tụ C = 25pF, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10
-4
H. Biết ở
thời điểm ban đầu của dao động cờng độ dòng điện có giá trị cực đại và bằng 40mA. Biểu thức c-
ờng độ dòng điện và điện tích trên hai bản của tụ lần lợt là
A. i = 4.10
-2
cos(2.10
7
t -
/ 2

) A;
q = 2.10
-9
sin(2.10
7
t -
/ 2

) C.
B. i = 4.10
-2
cos(2.10
7
t) A;
q = 2.10
-9
sin(2.10
7
t) C.
C. i = 8.10
-3
cos(2.10
7
t +
/ 4

) A;
q = 4.10
-9
sin(2.10
7
t -
/ 2

) C.
D. i = 8.10
-2
cos(2.10
7
t -
/ 4

) A;
q = 4.10
-9
sin(2.10
7
t +
/ 4

) C.
Câu 46 : Một vật dao động điều hoà theo phơng trình x = Asin(

t+

). Biết rằng trong khoảng thời gian
1/60 giây đầu tiên vật đi từ vị trí cân bằng và đạt li độ x = A
3 / 2
theo chiều dơng của trục ox.
Mặt khác tại vị trí li độ x = 2cm thì vận tốc của vật là v = 40
3

cm. Tần số góc và biên độ dao
động của vật lần lợt là
A. 20

rad/s; 4 cm. B. 40

rad/s; 4 cm.
C. 30

rad/s; 2 cm. D. 10

rad/s; 3 cm.
Câu 47 :
Chiếu lần lợt hai ánh sáng có bớc sóng
1

= 0,47
à
m và
2

= 0,60
à
m vào bề mặt một tấm kim
loại thì thấy tỉ số các vận tốc ban đầu cực đại bằng 2. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,72
à
m. B. 0,58
à
m. C. 0,62
à
m. D. 0,66
à
m.
Câu 48 : Cho đoạn mạch xoay chiều không
phân nhánh RLC cuộn cảm có r

0;
u
AB
= 175
2
cos

t (V); U
AF
= 25 V; U
FD
= 25 V; U
DB
= 175V. Hệ số công suất của mạch là
A. 7/25. B. 24/25. C. 1/7. D. 1/25.
Câu 49 : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng
cách giữa hai khe đến màn là 2m. Chiếu ánh sáng trắng có bớc sóng từ 0,4
à
m đến 0,75
à
m vào
hai khe. Tại điểm cách vân sáng trung tâm 3,84mm có cực đại giao thoa của các bức xạ đơn sắc
A. 0,64
à
m và 0,50
à
m. B. 0,60
à
m và 0,48
à
m.
C. 0,64
à
m và 0,48
à
m. D. 0,40
à
m và 0,48
à
m.
Câu 50 : Một tụ điện có điện dung C = 8nF đợc nạp điện tới điện áp 6V rồi mắc vào hai đầu cuộn dây
thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH. Cờng độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là
A. 1,2 mA. B. 12 mA. C. 0,12 mA. D. 1,2 A.
Phần II. Ch ơng trình nâng cao : Từ câu 51 đến câu 60.
ra da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T
A R F L r D C B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×