Tải bản đầy đủ

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay


TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

TRƢƠNG QUANG CƢỜNG

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAYLUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2013

TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
TRƢƠNG QUANG CƢỜNGBIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAYLUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC


Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục
Mã số: 60 14 05


Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. PHAN VĂN KHAHÀ NỘI - 2013
i
LỜI CẢM ƠN

Ban Gi

 
ôi trong
.
GS.TS. Phan Văn Kha 



- 


             
               

Xin trân trọng cảm ơn.

Vĩnh Phúc, tháng 11 năm 2013
Tác giả


Trƣơng Quang Cƣờng
ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
BCHTW
CB
CBQL
CBQLGD
CBQLTH
CBQLNN
CB, GV, NV (CBGVNV)
CNXH
CNH-
XHCN
CSVC
DAPTGVTH

GV
HS
K
Kh
KT-XH
MN
NVQLGD
NXB
QL
QLGD
QLNN
TB
TH
THCS
THPT
UBND
VGDTH
XS
ng









C 


Giáo viên
 sinh
Kém
Khá
-






Trung bình

 



iii
MỤC LỤC
 i

 iii
  vi
 vii
MỞ ĐẦU 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN
LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC 6
  6
 7
1.2.1.  7
1.2.2.  7
 8
 13
 14
1.3.1. t 14
1.3.2.  14
1.3.3.  15
1.3.4. t 16
 16

 19

 19

 26

 31
 31
 33

iv
 34
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC 35
- 35
 35
- 35
 35
2.2.1.  35
 38
 40

 43
 43
- 44

 47

 55

 61

 61

 63
T 69
Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC ĐÁP
ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 70
 70
3.1.1.  

  70
3.1. 70

v

 70
3.2.1. 1:  



















. 70
3.2.2.  . 73

 75

 81

. 84

 89
  91
 tính   92
 92
3.3 92
 93
 93

 . 95
 97
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
PHỤ LỤC 104


vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
 16
 --2013 37
--2013 39
 -
-2013 40
 41

 44

 45
 
 45
 
 46
 
 47
 48

 52
 
 54
 55
 56
 
nâng c 57
 
 61
 93
 nay 93
 
 
 96

vii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
 11
 26

 92


1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
- 

h hoa
-
- 
                
Chính vì v


 cùng gay



tr



: “Phát triển giáo dục là quốc
sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài  - 
“Tiếp tục đổi mới sự nghiệp GD&ĐT” 

         XHCN   
 "Cán bộ quản lý giáo dục
giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo
dục"
"Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục”-
“xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng

2
yêu cầu về chất lượng[15]. "Đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân
chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt"[16].
    -  
 






 



              


duy  


          
 

c nói riêng.
 
luôn bám sát




3
t 





t
               
ngành 
   “Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”.
2. Mục đích nghiên cứu




3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1
3.2
-
3.3 


4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
 
4.2. Đối tượng nghiên cứu



4
5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
- 

- 
- 2013.
-   

6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận


6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.1.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận:  

6.2.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.2.2.1. Phương pháp quan sát:
 

6.2.2.2. Phương pháp điều tra

 

6.2.2.3. Xin ý kiến chuyên gia


6.2.2.4. Phương pháp so sánh




5
6.2.2.5 Phương pháp hệ thống

KT-
6.2.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ


7. Giả thuyết nghiên cứu






8. Cấu trúc luận văn

:
Chƣơng 1: 
Chƣơng 2:            

Chƣơng 3:  



6
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề


 
Xô-
                






 

 

10); 
(NXB
12);  

- 
t



            ng
 t


7


6.


8
               


  


giai .
1.2. Một số khái niệm
1.2.1. Đội ngũ, đội ngũ cán bộ quản lý

             
25, tr.32]


hi xem xét




    

1.2.2. Phát triển
Theo 9 ,
là " " [31, tr.1321


8

p


Theo 


 
22, tr. 20]
1.2.3. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường
1.2.3.1. Quản lý
Khái niệm
 



 






 
Mác (1818- 







9
 

 

Theo F.W Taylor (1856- 

"[10, tr. 29].
Theo H. Fayor (1841-         

 [10, tr. 31]
Theo M.P Follett (1868- 
 

 [10, tr. 39]
"quản lý là một tập hợp các hoạt động (bao
gồm cả lên kế hoạch, ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra) để sử dụng tất cả
các nguồn lực của tổ chức (con người, tài chính, vật chất và thông tin) nhằm đạt
được những mục tiêu đề ra của tổ chức một cách hiệu quả" (Griffin, 1998) [6,
tr.11].
The

                

.

Hoạt động quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng
các hoạt động (chức năng) kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo (lãnh đạo) và kiểm tra”
[10, tr. 9]

 


10


Chức năng quản lý



Kế hoạch hoá
               





Tổ chức

                







Chỉ đạo
              



Kiểm tra

      

11



Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ các chức năng quản lý









 

1.2.3.2. Quản lý giáo dục
QLGD  





   
  . Qn

Kế hoạch
Kiểm tra
đánh giá
Chỉ đạo
Tổ chức
Thông
tin

12


              



21, tr.10].
Theo 
 
 
18, tr.34].
Theo 
 


26, tr.35].


    
29, tr.12].

 
5, tr.3].

            
30, tr.93].
1.2.3.3. Quản lý nhà trường

g Theo 


13
 
7, tr.3].
ng
         .   
 chính là- 
27, tr.35].
Ph               



19, tr.22].
               

 

1.2.4. Khái niệm nguồn nhân lực

 giáo  cho r  nhân  


7,
tr.14].


 niên 80,    chút so  khái   ng Khái  
      cách   lao  trong  con  
 
 

   các nhu  toàn   con  nuôi  nhân  này 
8, tr.8].

14
 

pháp      lý nhân  con      hài hòa 
 

1.3. Trƣờng tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.3.1. Vị trí của trường tiểu học
- t

". [4, tr.75].

ng và toàn

1.3.2. Mục tiêu giáo dục tiểu học
M- 


28, tr.15].
               
t.
             




 CMC.


q
 


15
1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động quản lý của trường tiểu học
             


 CMC.




    p          
,





 

- 


- 

- 


- 





16
 
p
1.3.4. Quy định hạng trường tiểu học
 


 

Bảng 1.1: Quy định hạng trường tiểu học
TT
Trƣờng tiểu học
thuộc vùng, miền
Hạng 1
Hạng 2
Hạng 3
1




2




(Nguồn: Thông tư số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV, Hướng dẫn định mức biên chế
viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập) [2, tr. 2]
1.4. Phát triển nguồn nhân lực
1.4.1. Nội dung phát triển nguồn nhân lực
1.4.1.1. Phát triển nguồn nhân lực



 
 
Kế hoạch hoá nguồn nhân lực: 




Tuyển mộ:  
 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×