Tải bản đầy đủ

skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2011- 2012
Họ và tên: Lê Ngọc Diệp
Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Đào tạo bồi
dưỡng
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
Tên Đề Tài:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO
VIÊN
MẦM NON PHỤC VỤ YÊU CẦU PHỔ CẬP MẦM NON 5
TUỔI
I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn:
- Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em
năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015.
- Căn cứ kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2011 của UBND
tỉnh Kiên Giang thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em
năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015.
- Căn cứ tình hình giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh còn 69 xã,
phường, thị trấn chưa có trường mầm non, để đạt được yêu cầu phổ cập
mầm non 5 tuổi đến năm 2015 phải cần đào tạo bổ sung thêm 1453 giáo
viên mầm non, nhưng kế hoạch của trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo

theo chỉ tiêu từ năm 2010 - 2015 dự kiến cho ra trường khoảng 1200
giáo viên, như vậy theo tiến độ này thì đến năm 2015 thiếu khoảng 300
giáo viên mầm non, nhưng lại tập trung thiếu giáo viên vào giai đoạn
đầu của kế hoạch vì hiện nay số giáo viên mần non hàng năm ra trường
chính qui chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đề án phổ cập.
Trên những cơ sở nêu trên, để có thể đáp ứng ngay trong đầu năm
học 2012 - 2013 và những năm tiếp theo thì ngoài số giáo viên mầm non
được đào tạo chính qui theo chỉ tiêu kế hoạch của trường Cao đẳng Sư
phạm cần có phương án đào tạo khẩn trương số giáo viên mầm non để
bổ sung kịp thời đầu năm học 2012 và 2013. Tuy nhiên nếu tổ chức đào
tạo cấp tốc không theo chương trình đào tạo chính qui thì người học sau
khi tốt nghiệp không được cấp bằng tốt nghiệp.
Từ thực tiễn này tôi đã dựa trên cơ sở chương trình đào tạo trung
cấp mầm non chính qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo
viên mầm non có liên thông để sau khi đào tạo ngắn hạn giai đoạn 1 thì
người học có thể ra trường giảng dạy, các hè sau trở lại trường sư phạm
để hoàn chỉnh chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp Trung
cấp sư phạm mầm non.
II. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non:
- Tên chương trình: chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm
non.
- Đối tượng: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Số tiết: 320 tiết (Lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết).
1. Mục tiêu:
1.1. Phẩm chất:
Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật trong
thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
1.2. Năng lực:
- Có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm
non về các phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ
mầm non.
1.3. Kỹ năng:
- Biết giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh để tổ chức
một số các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ.
2. Nội dung chương trình:
+ Chương trình đào tạo: 320 tiết (lý thuyết 290 tiết, thực tập 30 tiết).
TT Môn Học Số Tiết
1 Đặc điểm cơ thể trẻ em ( Giải phẩu sinh lý trẻ) 20
2 Vệ sinh chăm sóc trẻ em MN (Vệ sinh trẻ em) 15
3 Dinh dưỡng (Dinh dưỡng trẻ em) 20


4 Tâm lý học trẻ em (Tâm lý trẻ em) 30
5 Phương pháp giáo dục âm nhạc (PPGD âm nhạc) 20
6 Giáo dục học mầm non (Giáo dục trẻ em) 30
7 Phòng bệnh an toàn và sơ cấp cứu (Bệnh học) 20
8
Phương pháp phát triển ngôn ngữ và giao tiếp với
trẻ (PP Phát triển NN)
20
9
Phương pháp làm quen với môi trường xung quanh
cho trẻ MN (PP cho trẻ LQMTXQ)
20
10
Phương pháp làm quen với Toán (PP cho trẻ làm
quen với biểu tượng Toán)
20
11
Phương pháp tạo hình cho trẻ (PP hướng dẫn hoạt
động tạo hình)
20
12
Phương pháp làm quen tác phẩm VH cho trẻ MN
(PP làm quen VH)
20
13
Phương pháp hướng dẫn một số bài tập vận động
cho trẻ (Múa và PP vận động theo nhạc)
20
14 Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 15
15 Thực tập 30
3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn và chương trình TCCN:
Chương trình đào tạo ngắn
hạn
Chương trình đào tạo TCCN
STT Tên môn học
Số
tiết
STT Tên môn học
Số
tiết
1
Đặc điểm cơ thể trẻ
em
20 1
GP Sinh lý trẻ
45
2
Vệ sinh chăm sóc
trẻ MN
15 2
Vệ sinh trẻ em
30
3 Dinh dưỡng 3 Dinh dưỡng trẻ em 45
4 Tâm lý học trẻ em 4 Tâm lý trẻ em 45
5
Phương pháp GD
âm nhạc
20 5
PPGD âm nhạc
45
6
Giáo dục học mầm
non
30 6 Giáo dục trẻ em 60
7
Phòng bệnh an toàn
và sơ cấp cứu
20 7 Bệnh học 45
8
Phương pháp phát
triển ngôn ngữ và
giao tiếp với trẻ
20 8
PP phát triển ngôn
ngữ
45
9
PP làm quen môi
trường xung quanh
cho trẻ MN
20 9
PP làm quen môi
trường xung quanh
cho trẻ MN
45
10
PP làm quen với
toán
10 10
PP cho trẻ làm quen
biểu tượng Toán
45
11 PP tạo hình cho trẻ 20 11
PP hướng dẫn hoạt
động tạo hình
45
12
PP làm quen tác
phẩm VH cho trẻ
MN
20 12 PP làm quen văn học 45
13 PP hướng dẫn một 20 13 Múa và PP vận động 45
số bài tập vận động
cho trẻ
theo nhạc
14 Hoạt động vui chơi 15 14 Làm đồ chơi 30
15 Thực tập cuối khóa 30 15 Thực tập
6
tuần
16 Chính Trị 120
17 Tâm lý học đại cương 30
18
Giáo dục học đại
cương
30
19 Tiếng anh 90
20 Giáo dục thể chất 90
21 Giáo dục quốc phòng 75
22 Toán cơ sở 30
23 Âm nhạc (nhạc lý) 30
24 Tin học 60
25 Tiếng việt 30
26
VH dân gian và VH
thiếu nhi
30
27 PP dạy học tích hợp 30
28 Sức khỏe tâm thần 30
29 PPGD Thể chất 45
4- Giải pháp thực hiện:
- Trên cơ sở chương trình đào tạo TCSP mầm non của trường CĐSP
Kiên Giang với tổng số tiết là 1410 tiết đào tạo trong 4 học kỳ (2 năm),
tôi dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn nêu trên với 320 tiết để
thực hiện trong 2 tháng hè với bình quân mỗi ngày 6 tiết dạy gồm các
môn học chuyên môn cơ bản nhất của chương trình với tỉ lệ số tiết từ
50% đến 66% số tiết qui định của chương trình đào tạo Trung cấp nhằm
giúp người học sau khi hoàn thành học ngắn hạn có thể thực hiện được
công tác giảng dạy tại các trường mầm non các huyện còn thiếu nhiều.
- Đối tượng và khu vực tuyển sinh: do các phòng GD và ĐT ở các
huyện còn thiếu nhiều giáo viên mầm non tuyển học sinh Tốt nghiệp
THPT có hộ khẩu tại huyện để sau 2 tháng đào tạo trở về phục vụ tại
huyện đã tuyển sinh.
III. Kết luận:
Chương trình được xây dựng để đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm
non phục vụ yêu cầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, đáp ứng yêu
cầu thiếu giáo viên mầm non của một số huyện.
Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn nhưng có tính liên
thông để có thể tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương trình
Trung cấp Sư phạm Mầm non. Do đó chương trình được xây dựng nhằm
giải quyết yêu cầu cấp bách trước mắt đồng thời có thể đáp ứng được
mục tiêu lâu dài của việc sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non của ngành
giáo dục tỉnh nhà vì sau khi những người được đào tạo chương trình này
hoàn chỉnh chương trình TCSP Mầm non có thể liên thông lên Đại học
Sư phạm Mầm non.
Tháng 5/2012
Người viết SKKN
Lê Ngọc Diệp
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1/ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm
tuổi giai đoạn
2010 - 2015.
2/ Công văn số 03/KH-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh
Kiên Giang thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm
tuổi giai đoạn
2010 - 2015.
3/ Chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp của
trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×