Tải bản đầy đủ

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải bài toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

         
             
Bài 1: Ôn t p :Khái ni m v phân sâ ệ ề ố
Bài 1: Ôn t p :Khái ni m v phân sâ ệ ề ố



 !"#$%&'



Vit : 5/10
Đc : năm phn mưi



 !  (


"#



$
%   )

"
 #  *  +

& ,
' ! ( )- . 

' -
*+%

   (
!  ( 

'   - / 

#,#+%-*+%./

 +*+%




II) L thuyt
CH  :
 !"#$%&'("%)*+,-.'/01'/0)23&'(!4%(5
%67%-.(81
9#:;<;
<
=><=>
333333
>?'/0(@+!"A7BC!D+673
9#:E<E
><>
><>
333333
;'!"A7BC!FCA7D+CG%+A7)23



9#:<==
<HH
<
333333
'!"A7BC!FC67A7D+C)23
9#:<I
<=
<>E
3333333
JJJK7L

M77>N;NA71AO
J P7L

K7>

;E<;E

IE<IE

=I<=I

K7;

;><;>

E<E

<

K7

<Q

<E
6
0
K7LA@7

R6S7(8

M77'TUV

K7N>1%12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×