Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Kế hoạch ôn tập kiến thức hè vào lớp 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.67 KB, 4 trang )

KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013
TUẦN 1: (Từ ………… đến ………… )
THỨ TIẾT
BUỔI SÁNG
MÔN NỘI DUNG
2
1 TĐ Đơn xin vào Đội (9)
2 CT Khi mẹ vắng nhà (viết khổ thơ 2)
3 TV Chữ hoa: C, L, S, E. Ê. G
3
1 T Ôn: Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
2 T Ôn: Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
3 T Ôn: Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
4
1 TĐ Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (26)
2 LT&C Ôn: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?
3 LT&C Ôn: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?
5
1 T Ôn: Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ
2 T Ôn: Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ
3 T Ôn: Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ
6
1 TLV Ôn: Kể về gia đình
2 TLV Ôn: Kể về gia đình
3
CT
Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (viết đoạn Sẻ non rất yêu bằng
lăng …. Đến hết)
7
1 T Ôn: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
2 T Ôn: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn


3 T Ôn: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013
TUẦN 2: (Từ ………… đến ………… )
THỨ TIẾT
BUỔI SÁNG
1
MÔN NỘI DUNG
2
1 TĐ Mùa thu của em (42)
2 CT Mùa thu của em
3 TV Chữ hoa: B, R, D, Đ, P
3
1 T Ôn: Các đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm, mm
2 T Ôn: Các đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm, mm
3 T Ôn: Các đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm, mm
4
1 TĐ Lừa và ngựa (57)
2 LT&C Ôn: Từ chỉ hoạt động trạng thái. Câu kiểu Ai làm gì?
3 LT&C Ôn: Từ chỉ hoạt động trạng thái. Câu kiểu Ai làm gì?
5
1 T Luyện tập chung
2 T Luyện tập chung
3 T Luyện tập chung
6
1 TLV Ôn: Kể về người (người thân, bạn thân)
2 TLV Ôn: Kể về người (người thân, bạn thân)
3 CT Ngày khai trường (49)
7
1 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5
2 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5

3 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5
KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013
TUẦN 3: (Từ ………… đến ………… )
THỨ TIẾT
BUỔI SÁNG
MÔN NỘI DUNG
2
1 TĐ Những chiếc chuông reo (67)
2 CT Những chiếc chuông reo (viết đoạn 2)
3 TV Chữ hoa: A, Ă, Â, N, M
3
1 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5
2 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5
3 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5
4
1 TĐ Quê hương (79)
2 LT&C Ôn: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
3 LT&C Ôn: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
2
5 1 T Luyện tập chung
2 T Luyện tập chung
3 T Luyện tập chung
6
1 TLV Tả ngắn về con vật nuôi
2 TLV Tả ngắn về con vật nuôi
3 CT Quê hương
7
1 T Ôn: Tìm một thừa số của phép nhân, số bị chia, số chia.
2 T Ôn: Tìm một thừa số của phép nhân, số bị chia, số chia.
3 T Ôn: Tìm một thừa số của phép nhân, số bị chia, số chia.

KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013
TUẦN 4: (Từ ………… đến ………… )
THỨ TIẾT
BUỔI SÁNG
MÔN NỘI DUNG
2
1 TĐ Chõ bánh khúc của dì tôi (91)
2 CT Chõ bánh khúc của dì tôi
3 TV Chữ hoa: I, K, H, V
3
1 T Luyện tập
2 T Luyện tập
3 T Luyện tập
4
1 TĐ Vàm Cỏ Đông (106)
2 LT&C Ôn tập về từ loại. Dấu chấm, dấu phẩy
3 LT&C Ôn tập về từ loại. Dấu chấm, dấu phẩy
5
1 T Ôn: Chu vi hình tam giác
2 T Ôn: Chu vi hình tam giác
3 T Ôn: Chu vi hình tam giác
6
1 TLV Tả ngắn về bốn mùa
2 TLV Tả ngắn về bốn mùa
3 CT Vàm Cỏ Đông (viết khổ thơ 2+3)
7
1 T Ôn tập về các số trong phạm vi 1000.
2 T Ôn tập về các số trong phạm vi 1000.
3 T Ôn tập về các số trong phạm vi 1000.
3

KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013
TUẦN 5: (Từ ………… đến ………… )
THỨ TIẾT
BUỔI SÁNG
MÔN NỘI DUNG
2
1 TĐ Ba điều ước (136)
2 CT Ba điều ước (viết từ Chỉ có điều ước cuối cùng …….đến hết bài)
3 TV Chữ hoa: U, Ư, Y, X
3
1 T Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000
2 T Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000
3 T Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000
4
1 TĐ Âm thanh thành phố (146)
2 LT&C
Ôn: Từ trái nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì
sao? Để làm gì? Như thế nào?
3 LT&C
Ôn: Từ trái nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì
sao? Để làm gì? Như thế nào?
5
1 T Luyện tập chung
2 T Luyện tập chung
3 T Luyện tập chung
6
1 TLV Tả ngắn về cây cối
2 TLV Tả ngắn về cây cối
3
CT

Âm thanh thành phố (viết đoạn Rồi tất cả như im lặng … đến
hết)
7
1 T Luyện tập chung
2 T Luyện tập chung
3 T Luyện tập chung
4

×