Tải bản đầy đủ

skkn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trong môn học vật lý lớp 6

Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
A. MỞ ĐÂU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trang 3
II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Trang 4
III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: Trang 4
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Trang 5
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Trang 5
VI. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Trang 5
VII. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI: Trang 5
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ KHOA HỌC: Trang 6
1. Cơ sở pháp lí: Trang 6
2. Cơ sở khoa học: Trang 6
3. Cơ sở thực tiễn: Trang 6
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: Trang 7
1. Thực trạng bảo vệ mơi trường của học sinh nói chung: Trang 7
2. Thực trạng bảo vệ mơi trường của HS trường THCS Bình An: Trang 7
III. NỘI DUNG: Trang 10
1. Thuận lợi và khó khăn: Trang 10
a. Thuận lợi: Trang 10
b. Khó khăn: Trang 10

Người viết: Lê Văn Khôi Trang 1
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
2. Biện pháp thực hiện: Trang 11
a. Thu thập thơng tin bằng điều tra khảo sát học sinh khối 6: Trang 11
b. Xây dựng nội dung lồng ghép phù hợp với ND bài học: Trang 12
c. Thu thập tài liệu sinh động và có sức thuyết phục: Trang 15
d. Tổ chức cho các em tham quan thực tế: Trang 16
IV. HIỆU QUẢ: Trang 19
C. KẾT LUẬN
1. Kết quả đạt được: Trang 20
2. Những kiến nghị đề xuất: Trang 21
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 2
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
“Ngơi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la
Ngơi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh hiền hồ”
(Trong bài hát: Ngơi nhà chung của chúng ta)
Lời bài ca nhắc nhở mọi người hãy cùng nhau góp phần nhỏ bé của mình
để xây dựng một trái đất ln xanh - sạch - đẹp vì Trái Đất là “ngơi nhà chung
của chúng ta”.
Trong những năm gần đây, mơi trường ngày càng có những biến động cực
kì phức tạp như: Hạn hán, lũ lụt, xâm thực của thuỷ triều, sóng thần, động đất,
biến đổi khí hậu Những hiểm họa suy thối mơi trường đang ngày càng đe
dọa cuộc sống của lồi người. Đặc biệt là nước Việt Nam của chúng ta chịu
ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu.
Chính vì vậy, bảo vệ mơi trường là vấn đề sống còn của nhân loại và của mỗi
quốc gia. Một trong những ngun nhân cơ bản gây suy thối mơi trường là
do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người.
Việc bảo vệ mơi trường trái đất của chúng ta trong thời đại ngày nay
đòi hỏi rất cấp bách, là vấn đề nóng bỏng đang được rất nhiều các cấp, ngành
quan tâm chỉ đạo.
Giáo dục bảo vệ mơi trường là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, kinh
tế nhất và có tính bền vững trong các biện pháp để thực hiện mục tiêu bảo vệ
mơi trường và phát triển bền vững đất nước. Thơng qua giáo dục, từng người
và cộng đồng được trang bị kiến thức về mơi trường, ý thức bảo vệ mơi
trường, năng lực phát triển và xử lí các vấn đề về mơi trường.
Học sinh hơm nay tương lai sẽ là những cơng dân, những người chủ
tương lai của đất nước mai sau. Đứng trước u cầu ngày càng cao về giáo
dục tồn diện, nhân cách học sinh, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở, nhất là


Người viết: Lê Văn Khôi Trang 3
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
học sinh lớp 6 vừa mới chuyển từ mơi trường tiểu học lên mơi trường trung
học cơ sở. Việc giáo dục rèn luyện các em theo các chuẩn mực về đạo đức,
phẩm chất, pháp luật, hình thành cho các em sự thống nhất giữa nhận thức và
hành động, để các em phân biệt được việc làm đúng, sai để cùng nhau tham
gia bảo vệ mơi trường là điều rất quan trọng và cần thiết. Cùng chung một
mong muốn vì một mơi trường xanh - sạch - đẹp, Bộ giáo dục - Đào tạo đã
tiến hành chỉ đạo việc lồng ghép giáo dục bảo vệ mơi trường vào một số mơn
học. Trong đó, việc lồng ghép giáo dục bảo vệ mơi trường trong các bài học
Vật lý trên lớp sẽ giúp các em tiếp thu một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.
Từ suy nghĩ trên nên tơi đã quyết định chọn và viết đề tài sáng kiến kinh
nghiệm:
“Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho học sinh trong mơn Vật lý 6”
II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:
Với mục đích giáo dục cho học sinh hiểu biết cơ bản về bảo vệ mơi trường
thơng qua giảng dạy Vật lý 6. Biết được vai trò của mơi trường đối với con
người và tác động của con người với mơi trường. Bên cạnh đó hình thành ở
các em nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của các vấn đề về mơi
trường như một nguồn lực để sinh sống, lao động và phát triển. Từ đó có thái
độ, có ý thức trách nhiệm, có cách ứng xử đúng đắn trước các vấn đề mơi
trường.
III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
Qua đề tài “ Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho học sinh trong mơn
Vật lý 6”
 Làm cho học sinh hiểu biết về thiên nhiên, mơi trường trên trái đất nói
chung và Việt Nam nói riêng; nhận thức rõ mối quan hệ khăng khít và sự tác
động tương hỗ giữa sinh vật với các yếu tố của mơi trường, tầm quan trọng
của mơi trường đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội lồi người.
 Trên cơ sở các hiểu biết đó mà giáo dục cho học sinh ý thức
quan tâm thường xun đến mơi trường, dần dần hình thành lòng u thích,
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 4
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
tơn trọng thiên nhiên, muốn được bảo vệ mơi trường sống, các phong cảnh
đẹp, các di tích văn hóa lịch sử của đất nước và cuối cùng làm cho việc bảo
vệ mơi trường trở thành phong cách, nếp sống.
 Trang bị cho học sinh một số phương pháp và kỹ năng bảo vệ mơi tr-
ường để học sinh có thể thực hành bảo vệ mơi trường trong gia đình, nhà
trường và cộng đồng dân cư.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
Để thực hiện đề tài này tơi đã thực hiện bằng một số phương pháp:
 Dựa vào thực tế giảng dạy, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm của các đồng
nghiệp, thơng qua tham khảo sách báo, các thơng tin đại chúng.
 Dựa vào kinh nghiệm thực tế, các hoạt động thực tiễn, Phương pháp
hoạt động nhóm để từ đó phân tích, tổng hợp để đưa ra các giải pháp giáo
dục bảo vệ mơi trường.
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
Phạm vi mà đề tài nghiên cứu là các vấn đề cơ bản về mơi trường như:
 Dựa vào hoạt động dạy của thầy và học của học sinh. Nội dung chương
trình mơn học.
 Dựa vào sự hiểu biết của các em về vấn đề mơi trường hiện nay.
VI. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
Đề tài “ Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho học sinh trong mơn Vật
lý 6” hướng tới đối tượng học sinh lớp 6A
1
và 6A
2
trường THCS Bình An - Dĩ
An - Bình Dương.
VII. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI:
Mặc dù đây khơng phải là một vấn đề hồn tồn mới của ngành giáo dục
và của địa phương, đây cũng là đề tài đầu tiên được viết trong bộ mơn Vật lý 6
của trường THCS Bình An, nhưng tơi hi vọng nó sẽ có một tác động nào đó
đến học sinh lớp 6A
1
và 6A
2
trường THCS Bình An, để các em hiểu rõ về vấn
đề bảo vệ mơi trường hiện nay.

Người viết: Lê Văn Khôi Trang 5
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
B. NỘI DUNG:
I. CƠ SỞ KHOA HỌC:
1. Cơ sở pháp lí:
 Căn cứ vào chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành Giáo dục và
Đào tạo về cơng tác giáo dục bảo vệ mơi trường. Căn cứ vào Luật bảo vệ
mơi trường 2005. Căn cứ quyết định 1363 năm 2001 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt đề án “ Đưa nội dung bảo vệ mơi trường vào hệ thống
giáo dục quốc dân”. Căn cứ quyết định 256/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ mơi trường Quốc gia đến
năm 2010 và định hướng đến 2020, xác định bảo vệ mơi trường là bộ phận
cấu thành khơng thể tách rời của chiến lược kinh tế - xã hội, là cơ sở quan
trọng đảm bảo phát triển bền vững đất nước.
 Nghị quyết 41/NQ/TƯ về Bảo vệ mơi trường trong thời kì đẩy mạnh
cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước (năm 2004- Bộ Chính trị).
2. Cơ sở khoa học :
Sự phát triển nhanh chóng về Kinh tế - xã hội trong những năm qua.
Nhất là Tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên sự phát triển kinh tế chưa đảm bảo cân
bằng với việc bảo vệ mơi trường, những hiểm họa suy thối mơi trường ngày
càng đe dọa cuộc sống của lồi người. Chính vì vậy bảo vệ mơi trường là vấn
đề sống còn của nhân loại và của mỗi quốc gia. Việc lồng ghép nội dung giáo
dục bảo vệ mơi trường đối với bộ mơn Vật lí 6 là việc làm cần thiết giúp học
sinh hiểu biết được mối quan hệ giữa mơi trường tự nhiên, mơi trường xã hội
và vai trò của con người trong đó. Từ đó sẽ có thái độ thân thiện với mơi
trường, u q, tơn trọng thiên nhiên.
3. Cơ sở thực tiễn :
Hiện nay con người đã khai thác q mức và sử dụng khơng hợp lí các nguồn
tài ngun thiên nhiên, dẫn đến mất cân bằng sinh thái, mơi trường sống bị ơ
nhiễm nghiêm trọng và đang đe dọa đến cuộc sống con người như: Ơ nhiễm
khơng khí, hiệu ứng nhà kính, nguồn nước bị ơ nhiễm, rừng bị tàn phá…. Vì
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 6
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
vậy, việc lựa chọn nội dung để lồng ghép giáo dục bảo vệ mơi trường trong
giảng dạy bộ mơn Vật lí 6 là vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm trang bị cho
học sinh lớp 6 một hệ thống kiến thức đầy đủ về mơi trường và kĩ năng bảo vệ
mơi trường. Bên cạnh đó tun truyền giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm
bảo vệ mơi trường.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ:
1. Thực trạng bảo vệ mơi trường của học sinh nói chung:
 Bảo vệ mơi trường hiện nay đang là nhiệm vụ của tồn xã hội, trong đó
có học sinh. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh khơng mấy quan tâm, thậm chí thờ
ơ đối với việc bảo vệ mơi trường. Vì vậy, trong q trình dạy học giáo viên
cần giáo dục học sinh biết cách bảo vệ mơi trường, trước hết là mơi trường
sống xung quanh các em.
 Trong q trình dạy học Vật lí 6 ta có thể vừa đưa ra các biện pháp giáo
dục bảo vệ mơi trường liên quan đến từng nội dung trong các bài học cụ thể
lại vừa gần gũi với sự hiểu biết của học sinh. Chính điều này sẽ có tác dụng
kích thích óc tò mò, sáng tạo, hứng thú học tập, mở rộng sự hiểu biết của học
sinh, đặc biệt là hướng sự quan tâm của các em tới mơi trường để từ đó biết
cách bảo vệ mơi trường.
2. Thực trạng bảo vệ mơi trường của học sinh trường THCS Bình An:
Trường THCS Bình An ln ln giáo dục học sinh ý thức bảo vệ mơi
trường bằng các hành động cụ thể sau:
 Các lớp đều trồng và chăm sóc cây xanh ở trong lớp học tạo khơng khí
xanh tươi.
 Các lớp treo giỏ hoa trước lớp học làm lớp thêm đẹp.
 Hàng ngày đều làm vệ sinh lớp học và giáo dục các em để rác đúng nơi
quy định.
 Giáo dục các em làm vệ sinh ở nhà và khu vực mình ở.
 Lồng ghép bảo vệ mơi trường vào từng mơn học, tiết học cụ thể.
 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tham quan thực tế.
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 7
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Tất cả cả những việc làm trên đã góp phần hình thành ở các em có thái độ
thân thiện với mơi trường, u q, tơn trọng thiên nhiên. Góp phần làm cho
trường THCS Bình An là một ngơi trường xanh - sạch - đẹp.

Trường THCS Bình An
Các lớp treo giỏ hoa
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 8
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Cây xanh trong lớp học
Cây xanh ở hành lang văn phòng
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 9
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Vườn hoa lan của trường
III. NỘI DUNG:
1. Thuận lợi và khó khăn:
a. Thuận lợi:
 Được sự chỉ đạo và hỗ trợ nhiệt tình của Ban Giám Hiệu, cơ Tổng phụ
trách đội, giáo viên trong tổ, Tổ giám thị, Tổ chức đồn TNCS Hồ Chí Minh
và phụ huynh học sinh.
 Nhà trường có đầy đủ trang thiết bị cần thiết như: mỗi tổ chun mơn đều
được cấp một máy laptop và một bộ loa, mỗi phòng học đều được gắn máy
chiếu.
 Có được mối liên hệ chặt chẽ cũng như sự nhiệt tình của giáo viên bộ mơn
trong việc giáo dục học sinh.
 Lớp có ban cán sự lớp năng nổ nhiệt tình, quan tâm sát sao tới các thành
viên trong lớp.
b/ Khó khăn:
 Là học sinh lớp 6 nên sự hiểu biết của các em chưa nhiều, ý thức chưa cao.
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 10
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
 Thời lượng của một tiết học còn hạn chế (45 phút ) do đó giáo viên giảng
dạy ngại đi sâu vào việc lồng ghép nội dung bảo vệ mơi trường.
2. Biện pháp thực hiện:
a. Thu thập thơng tin về mức độ hiểu biết về bảo vệ mơi trường bằng điều
tra khảo sát học sinh khối 6:
Thơng qua phiếu điều tra về mức độ hiểu biết chung về bảo vệ mơi trường đối
với lớp 6A1 và 6A2 tơi có kết quả sau:
Lớp Tổng số
HS
Mức độ hiểu Mức độ khơng hiểu
6A1
78 70 ( 89,7% ) 8 ( 10,3% )
6A2
Phiếu điều tra: Mức độ hiểu biết chung về bảo vệ mơi trường
Phiếu điều tra
Mức độ hiểu biết chung về bảo vệ mơi trường
Câu 1: Em có hay nhặt rắc ở lớp hoặc ở nhà khơng?
A. Có B. Khơng
Câu 2: Em có hay tham gia các hoạt động ngoại khóa về bảo vệ mơi
trường khơng?
A. Có B. Khơng
Câu 3: Bảo vệ mơi trường là cơng việc của ai?
A. Một cá nhân.
B. Một gia đình.
C. Tất cả mọi người.
Câu 4: Những việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ mơi trường?
A. Thải nước sinh hoạt ra sơng, suối.
B. Vứt rác bừa bãi ra đường.
C. Bỏ rác thải đúng nơi quy định.
Câu 5: Khi đi ngồi đường em thấy một bạn A xả rác ra đường thì em xử
lý bằng phương án nào?
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 11
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
A. Xem như khơng thấy gì.
B. Nhắc bạn A nhặt rác lên, rồi bỏ đúng nơi quy định.
C. Chỉ nhắc nhở bạn A lần sau bỏ rác đúng nơi quy định, sau đó cả 2 cùng
đi tiếp.
Câu 6: Em hãy nêu những việc làm của mình để góp phần bảo vệ mơi
trường hiện nay:b. Xây dựng nội dung lồng ghép phù hợp với nội dung bài học:
Để học sinh nhận thức đúng về vai trò của mơi trường đối với cuộc sống,
từ đó có những hành động cụ thể phù hợp thì trước hết cần đưa học sinh đến
những vấn đề gần gũi hoặc phù hợp với nhận thức của các em. Đối với bộ
mơn Vật lí 6, việc giáo dục bảo vệ mơi trường cho học sinh cần thơng qua các
nội dung của từng bài học cụ thể trong chương trình học.
Sau đây là một số bài lồng ghép bảo vệ mơi trường vào bộ mơn Vật lý 6
 Khi dạy bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Vật lý 6
Vị trí lồng ghép: Sau khi học sinh nắm được chất lỏng nở ra khi nóng
lên, co lại khi lạnh đi.
Giáo viên đưa ra một số hình ảnh về ơ nhiễm nguồn nước.
Ơ nhiễm nguồn nước
Từ những hình ảnh trên giáo viên đặt câu hỏi: nguồn nước bị ơ nhiễm thì
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 12
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
nguy hiểm thế nào đối với cuộc sống của mình?
Học sinh trả lời:
 Ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của con người. Nếu con người
dùng hoặc sống gần nguồn nước ơ nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con
người, làm cho ta dễ mắc một số bệnh.
 Nguồn nước ở sơng, suối mà bị ơ nhiễm sẽ làm chết các sinh vật sống ở
trong dòng sơng, suối.
Biện pháp khắc phục: Khơng được xả rác bừa bãi vào mơi trường sơng,
suối và khơng xả nước thải từ các vùng dân cư, khu cơng nghiệp, thuốc trừ
sâu, thuốc diệt cỏ và phân bón trong nơng nghiệp vào mơi trường nước.
 Khi dạy bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí – Vật lý 6
Vị trí lồng ghép: Sau khi học sinh nắm được các chất khí khác nhau nở
vì nhiệt giống nhau
Giáo viên đặt câu hỏi: Hiện nay khơng khí ở Trái Đất có bị ơ nhiễm khơng?
Học sinh trả lời: Có
Giáo viên cho học sinh xem một số hình ảnh ơ nhiễm từ khơng khí
Hình ảnh ơ nhiễm của khơng khí
Sau khi xem các hình ảnh trên giáo viên sự tác của các chất khí thải ra mơi
trường:
 Do nhu cầu phát triển kinh tế nên các nước đã thải ra mơi trường rất
nhiều chất khí độc hại như khí co
2
, so
2

 Chúng ta sử dụng các nguồn nhiên liệu phục vụ cho con người như:
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 13
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
than đá, dầu mỏ, khí đốt. Chính các nguồn nhiên liệu này thải ra mơi trường
rất nhiều khí độc hại.
 Núi lửa, các vụ cháy rừng cũng góp phần thải ra mơi trường các khí
độc hại.
Tất cả các khí thải độc hại trên đã gây ra sự ơ nhiễm mơi trường nghiêm trọng
như: gây ra hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu, làm cho con người dẽ
dàng mắc bệnh hơ hấp
Biện pháp khắc phục: Các nước cắt giảm lượng khí thải ra mơi
trường; tìm kiếm những nguồn nhiên liệu sạch khơng gây ơ nhiễm mơi trường
để thay thế dần các ngun liệu thuyền thống: như sử dụng năng lượng mặt
trời, năng lượng gió
Sản xuất điện bằng gió
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 14
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Sản xuất điện bằng năng lượng Mặt Trời
c.
Thu thập tài liệu sinh động và có sức thuyết phục:
 Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của cơng nghệ thơng tin, việc tìm kiếm
bất cứ tư liệu nào trên mạng internet cũng trở nên dễ dàng. Đây là một điều
kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và việc lồng
ghép bảo vệ mơi trường nói riêng.
 Sau khi xây dựng được nội dung lồng ghép giáo viên tìm và lựa chọn
những hình ảnh sinh động, ấn tượng phù hợp với u cầu để đưa vào bài
giảng.
Ví dụ thu thập tài liệu sinh động:
 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đơng đặc – Vật lý 6
Vị trí lồng ghép: Đưa lúc mở bài. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
gọi là sự nóng chảy.
Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh.
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 15
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Hình ảnh do sự thay đổi khí hậu
Giáo viên nói: Hiên nay do sự thay đổi của khí hậu, nhiệt độ Trái Đất tăng lên
đã làm băng ở Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy ra → gây ra hiên tượng
nước biển dâng lên nó sẽ nhấm chìm một số vùng đất thấp mà giáp biển. Đặc
biệt là nước Việt Nam ta chịu ảnh hường nhiều nhất của hiện tượng biến đổi
khí hậu.
Biện pháp khắc phục: Hạn chế thải các chất khí ngây ra hiệu ứng
nhà kính, Hạn chế phá hoại rừng, trồng lại những khu rừng bị tàn
phá → để làm giảm sự thay đổi khí hậu hiện nay.
d. Tổ chức cho các em tham quan thực tế:
Với việc vừa kết hợp dạy lý thuyết, trường cũng tạo điều kiện để các em
tham quan thực tế qua đó làm các em nhận thức rõ và sâu sắc vấn đề mơi
trường, đồng thời giúp các em có thái độ thân thiện với mơi trường, u q
và tơn trọng thiên nhiên.
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 16
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Sau đây là một số hình ảnh tổ chức đi tham quan thực tế

Hình ảnh học sinh tham quan khu du lịch vườn xồi – Đồng Nai
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 17
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Hình ảnh học sinh tham quan khu du lịch vườn xồi – Đồng Nai
Hình ảnh học sinh tham quan nhà máy nhiệt điện – Bà Rịa Vũng Tàu
Hình ảnh học sinh tham quan nhà máy nhiệt điện – Bà Rịa Vũng Tàu
HIỆU
QUẢ:
Qua các phương pháp cụ thể trên, với các hình ảnh nói rõ về tác hại của sự
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 18
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
thay đổi mơi trường mà tơi trình chiếu cho các em xem vào giờ dạy trên lớp,
sinh hoạt ngoại khóa và thăm quan thực tế phần nào đó đã cho các em tự nhận
thức được sự thay đổi của mơi trường là rất nguy hiểm đến cuộc sống của con
người. Từ đó nhận thức của các em về mơi trường ngày càng được cải thiện,
từ việc tổ chức các phong trào bảo vệ mơi trường như: phong trào giữ vệ sinh
phòng học, phong trào xanh - sạch - đẹp ở trường học, thường xun dọn dẹp
vệ sinh xung quanh trường học, khơng xã rác nơi cơng cộng Ngồi ra các
em còn là các tun truyền viên tích cực cho gia đình và mọi người xung
quanh biết cần phải làm gì để bảo vệ mơi trường sống, bảo vệ mơi trường
chính là bảo vệ cuộc sống của bản thân và gia đình, cộng đồng.
Với những biện pháp đã thực hiện tơi tạo cho các em có thái độ thân thiện
với mơi trường, u q, tơn trọng thiên nhiên và nhận thức rõ hơn về mơi
trường hiện nay.
Sau đây là một số hình ảnh đạt được khi học sinh biết cách bảo vệ mơi trường:
Căn tin sạch sẽ trong giờ ra chơi
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 19
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Lớp học sạch sẽ trong mỗi tiết dạy
C. KẾT LUẬN:
1. Kết quả đạt được:
Qua thực q trình thực hiện giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho học sinh
trong Vật lý 6, đạt được một số kết quả như sau :
 Về kiến thức: Qua thực tế học sinh khắc sâu được kiến thức, biết được sự
tác hại của sự thay đổi mơi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và
động thực vật. Từ đó các em có ý thức bảo vệ mơi trường, u q, tơn trọng
thiên nhiên. Các em cảm nhận về mơn Vật lí 6 khơng còn đơn giản là mơn
thực nghiệm nữa, mà còn là mơn học giúp các em gần gủi hơn với mơi trường
sống, biết làm gì để bảo vệ mơi trường, bảo vệ trường học, bảo vệ gia đình…
song song đó các em còn hăng hái xây dựng bài, nhất là những bài có lồng
ghép bảo vệ mơi trường các em rất hăng hái thảo luận, đưa ra ý kiến về việc
bảo vệ mơi trường, khiến cho các buổi học thường đạt hiệu quả cao.
 Về tâm lý : Hình thức kết hợp thực tế và sách giáo khoa để dạy các tiết
học mơn Vật lý 6 đã mang lại sự hứng thú cao độ trong học sinh. Trong đó
hoạt động tham quan thực tế là một họat động mà học sinh vơ cùng thích thú,
vừa vui, vừa tự tìm tòi, lĩnh hội, khắc sâu kiến thức. Tạo cho các em tâm lý
thích học mơn Vật lý 6 hơn.
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 20
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
 Kết quả học sinh hiểu biết về bảo vệ mơi trường sau cuối năm học 2011-
2012:
Lớp Tổng số
HS
Mức độ hiểu Mức độ khơng hiểu
6A1
78 78 ( 100% ) 0
6A2
Khả năng vận dụng: Qua áp dụng tại trường THCS Bình An, thăm dò ý
kiến của lãnh đạo và đồng nghiệp cùng trường, cũng như kết quả thu được từ
việc khảo sát kết quả học tập của học sinh tơi nhận thấy:
 Bước đầu áp dụng tại trường THCS Bình An đã mang lại kết quả tốt.
 Các giải pháp đưa ra là phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lí, tình hình học
sinh trường THCS Bình An nói riêng và các trường trên địa bàn Thị Xã Dĩ An
nói chung.
 Có thể phổ biến và nhân rộng.
Hướng phát triển của đề tài:
Căn cứ vào kết quả thu được, tơi thấy việc nâng cao chất lượng giáo dục
bảo vệ mơi trường của trường THCS Bình An trong giai đoạn tiếp theo cần
triển khai là:
 Tiếp tục nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh học sinh về cơng
tác bảo vệ mơi trường.
 Tăng cường khai thác các tài liệu có nội dung
giáo dục bảo vệ mơi trường.
 Mở rộng nhiều hình thức ngoại khố và thăm quan thực tế về nội dung
giáo dục bảo vệ mơi trường.
 Tiếp tục triển khai các lớp đều trồng cây xanh và giỏ hoa ở trong lớp
học tạo khơng khí xanh tươi, gần gũi với thiên nhiên.
2. Những kiến nghị đề xuất:
Cần có những tranh ảnh minh họa cụ thể cho việc lồng ghép giáo dục mơi
trường.
 Cần có chương trình giáo dục bảo vệ mơi trường cụ thể cho mỗi địa
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 21
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
phương.
 Thường xun tổ chức các chun đề cho việc lồng ghép giáo dục mơi
trường.
 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Dương hàng năm nên tổ chức học
tập chun đề “ phương pháp lồng ghép giáo dục bảo vệ mơi trường” đối với
bộ mơn Vật lí để giáo viên có thêm kiến thức và có điều kiện giao lưu học hỏi
kinh nghiệm trong giảng dạy.
Trên đây là một số phương pháp “ Giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường
cho học sinh trong mơn Vật lý 6” mà tơi đã nghiên cứu và thực hiện. Với thời
gian và kinh nghiệm chưa nhiều vì vậy còn có những hạn chế, cho nên bản
thân tơi rất mong được sự đóng góp ý kiến và bổ sung của các thầy cơ, anh chị
cùng các bạn đồng nghiệp để việc áp dụng vấn đề này vào giáo dục học sinh
đạt kết quả cao hơn. Tơi xin chân thành cảm ơn!
Bình An, ngày tháng năm
Người viết

Lê Văn Khơi
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 22
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
Ý KIẾN XÉT DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠNNgười viết: Lê Văn Khôi Trang 23
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
TRƯỜNG THCS BÌNH AN
Người viết: Lê Văn Khôi Trang 24
Trường THCS Bình An Sáng kiến kinh nghiệm

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ DĨ ANNgười viết: Lê Văn Khôi Trang 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×