Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.1 KB, 1 trang )

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH
ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1
Năm học: 2014-2015

Môn: Toán
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 01 trang)
Ngày thi: 6/1/2015
ĐỀ BÀI

Câu I: (2,0 điểm). Cho hàm số
4 2
2 1
y x x
   

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình:
4 2
2 1 0x x m   
.

Câu II: (2,0 điểm).
1) Giải phương trình:
2 1
5 7.5 2 0
x x
  


2) Giải phương trình sau:
2 2
log log ( 2) 3
x x
  

3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
( ) 3 2f x x 
trên đoạn
 
1;1


Câu III: (1,0 điểm). Tính các nguyên hàm sau.
1)
4 3
( 3 2 2)x x x dx
  


2)
2 4
2 ( 1)x x dx
Câu IV: (1,5 điểm). Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng
60
. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.


Câu V: (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz . Viết phương trình mặt cầu biết đường kính AB
với tọa độ điểm A(1;2;1) và B(0;5;1).

Câu VI: (1,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy xét đường thẳng
( ): 2 1 2 0
d x my
   
và hai
đường tròn:
2 2 2 2
1 2
( ): 2 4 4 0, ( ): 4 4 56 0.
C x y x y C x y x y
         
Gọi I là tâm
đường tròn
1
( ).C
Tìm m sao cho (d) cắt
1
( )C
tại hai điểm A,B và diện tích tam giác IAB lớn nhất
và tìm giá trị lớn nhất đó.

Câu VII: (1,0 điểm). Cho các số dương a,b,c. Chứng minh rằng:
1 1 1 4( )
( )( )( )
a b c
ab ac bc ba ca cb a b b c c a

 
  
     


HẾT
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:………………………
Họ tên, chữ ký của giám thị 1:……………………………. Giám thị 2:………………………….
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

×