Tải bản đầy đủ

GIẢI CHI TIẾT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3 NĂM 2013

Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 1/9

SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN III NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: VẬT LÍ 12
Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm


Mã đề thi 132
Cho biết: Hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng trong chân
không: c = 3.10
8
m/s.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng điện từ?
A. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
B. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng.
C. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ.
D. Một điện tích điểm chuyển động sẽ sinh ra điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
Câu 2: Cho hai mạch dao động lí tưởng L
1
C
1
và L
2
C
2
với C
1
= C
2
= 0,1μF; L
1

= L
2
= 1μH. Ban đầu tích cho tụ
C
1
đến hiệu điện thế 6V và tụ C
2
đến hiệu điện thế 12V rồi cho các mạch cùng dao động. Xác định thời gian ngắn
nhất kể từ khi các mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên 2 tụ C
1
và C
2
chênh nhau 3V?
A. 10
-6
/3 s. B. 10
-6
/6 s. C. 10
-6
/2 s. D. 10


-6
/12 s.
HD: Bài này thuộc dạng bài dao động tổng hợp gồm hai thành phần xác định thời điểm hai vật cách nhau một
đoạn d.
Phương pháp:
)(3/10
3
10
6
2
6/)cos(.6
)cos(.)2(
)cos(.)1(
6
2
12
min21
22
11
s
LC
Tttxxu
tUux
tUux
C
C



Biểu diễn đường tròn:

Câu 3: Mạch dao động gồm tụ điện C = 10F và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,1H. Khi điện áp trên tụ
là 4V thì dòng điện trong mạch là 0,02A. Điện áp cực đại trên tụ là:
A. 4,47V. B. 6,15V. C. 24 V. D. 25 V.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Đối với cùng một chất hơi, ở cùng một nhiệt độ, số lượng vạch đen trong quang phổ hấp thụ bằng số lượng
vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ.
B. Quang phổ vạch của đèn hơi Natri nóng sáng cũng giống với quang phổ do mảnh Natri nóng sáng phát ra.
C. Quang phổ vạch tăng số lượng vạch khi nhiệt độ tăng.
D. Quang phổ liên tục là một dải sáng gồm các vạch có đủ màu sắc từ đỏ đến tím.
3



3V
3

V
Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 2/9

Câu 5: Trên mặt nước phẳng có hai nguồn điểm S
1
và S
2
dao động theo phương thẳng đứng. Biết biên độ, tần số
dao động của các nguồn là a = 0,5cm và f = 120Hz; S
1
S
2
= 10cm. Khi đó trên mặt nước, tại vùng giữa S
1
và S
2

quan sát thấy có 5 gợn lồi và chúng chia đoạn S
1
S
2
thành 6 đoạn mà hai đoạn ở hai đầu chỉ dài bằng một nửa các
đoạn còn lại. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn S
1
S
2
có biên độ dao động tổng hợp bằng 0,5cm
và dao động cùng pha nhau là:
A. 4 cm. B. 1cm. C. 4/3 cm. D. 2/3 cm.
HD: Theo giả thiết: cmSS 410
4
.2
2
.4
21
.
Biên độ bụng sóng là 2a. => Vẽ đường tròn bán kính 2a.

Nhận xét: Phương trình sóng tại M là sự tổng hợp hai sóng (do tính chất đối xứng hệ giao thoa nên hai sóng
ngược pha với nhau.




2
cos.
2
cos.2
2
cos.
2
cos.
121221

dd
t
dd
a
d
ta
d
tau
M

Mọi điểm M trên đoạn
21
SS đều dao động cùng pha với nhau khi chúng nằm trên cùng bó sóng và đối xứng
qua bụng sóng => d cm
T
v 3/43/4
3
.
min

Câu 6: Catod của một tế bào quang điện làm bằng vonfram có giới hạn quang điện là 0,275μm. Chiếu bức xạ có
bước sóng 0,24μm vào catod. Hiệu điện thế giữa anod và catod của tế bào quang điện là 45V. Động năng cực đại
của electron khi đập vào anod là
A. 0,73.10
-19
J. B. 1,4.10
-17
J. C. 0,56.10
-19
J. D. 1,77.10
-17
J.
Câu 7: U235 hấp thụ nơtrôn nhiệt, phân hạch và sau một vài quá trình phản ứng dẫn đến kết quả tạo thành các
hạt nhân bền theo phương trình sau:
235 143 90
92 60 40
U n Nd Zr xn y yv


     
, trong đó x và y tương ứng là số
hạt nơtrôn, êlectrôn và phản nơtrinô phát ra (nơtrinô coi là có điện tích và khối lượng bằng 0), x và y bằng:
A.
4 ; 5
x y
 
B.
5 ; 6
x y
 
C.
3 ; 8
x y
 
D.
6 ; 4
x y
 

Câu 8: Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng con lắc bị
mất đi trong một dao động toàn phần bằng bao nhiêu phần trăm năng lượng dao động ở thời điểm cuối dao động
trước đó?
A. 3%; B. 6%; C. 4,5%; D. 9%;
Câu 9: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc ánh sáng là sai:
A. Ánh sáng trắng sau khi đi qua lăng kính, tia ló có góc lệch nhỏ nhất là ánh sáng tím và góc lệch lớn nhất là
ánh sáng đỏ.
B. Hiện tượng tán sắc là hiện tượng đặc trưng của ánh sáng chỉ xảy ra với ánh sáng đa sắc.
C. Sau khi đi qua lăn kính, các chùm sáng đơn sắc khác nhau trong chùm sáng trắng bị lệch các góc khác
nhau tách rời nhau.
3
2



2a
a
Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 3/9

D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra khi một chùm sáng trắng hẹp đi từ không khí vào nước với góc tới bất
kì i ≠ 0.
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều
2 os( )
u U c t V

 vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm các cuộn
thuần cảm L, điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp theo thứ tự L-R-C. Quan hệ giữa các điện áp hiệu dụng
là U=2U
L
=U
C
. Nhận xét nào sau đây là đúng về cường độ dòng điện, điện áp u và điện áp u
LR
giữa hai đầu đoạn
L-R?
A. Dòng điện sớm pha π/6 hơn điện áp hai đầu mạch và u lệch pha với u
LR
góc π/6
B. Khi dòng điện tức thời trong mạch có giá trị cực đại thì u = u
LR
= u
Rmax

C. Dòng điện trễ pha π/6 hơn điện áp hai đầu mạch và u lệch pha với u
LR
góc π/3
D. Các điện áp u và u
LR
lệch pha với dòng điện các góc có cùng độ lớn π/6 và luôn có cùng giá trị.
Câu 11: Nhận xét nào sau đây về sự phóng xạ 
+
là đúng: Trong sự phóng xạ 
+
thì
A. số proton của hạt nhân con nhiều hơn của hạt nhân mẹ là 1
B. điện tích của hạt nhân con nhỏ hơn điện tích của hạt nhân mẹ là 1 đơn vị điện tích nguyên tố.
C. điện tích của hạt nhân mẹ nhỏ hơn điện tích của hạt nhân con là 1 đơn vị điện tích.
D. số nơtron của hạt nhân con ít hơn của hạt nhân mẹ là 1
Câu 12: Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một
trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng
điện có thể xảy ra?
A. Tăng điện dung của tụ điện. B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
C. Giảm điện trở thuần của mạch. D. Giảm tần số dòng điện.
Câu 13: Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà
máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là
A. 36kV B. 2kV C. 54kV D. 18kV.
Câu 14: Một đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có R thay đổi được. Khi cho R = R
1
= 10Ω hoặc R = R
2
= 30Ω
thì công suất tiêu thụ của mạch như nhau. Độ lệch pha giữa u và i khi R = R
1
là :
A. π/3 B. π/4 C. π/6 D. π/5
Câu 15: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần
nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là π/2 thì tần số của sóng bằng
A. 1000 Hz. B. 1250 Hz. C. 2500 Hz. D. 5000 Hz.
Câu 16: Gọi λ
α
và λ
β
lần lượt là hai bước sóng của 2 vạch H
α
và H
β
trong dãy Banme. gọi λ
1
là bước sóng dài
nhất trong dãy Pasen. Xác định mối liên hệ λ
α
, λ
β
và λ
1
là:
A.

1
=


+


B.
1
1

=


1
+


1
C.

1
=


-


D.
1
1

=


1
-


1

Câu 17:
24
11
Na
là một chất phóng xạ β

có chu kỳ bán rã T = 15 giờ. Một mẫu
24
11
Na
ở thời điểm t = 0 có khối
lượng m
0
= 72g. Sau một khoảng thời gian t , khối lượng của mẫu chất chỉ còn m = 18g. Thời gian t có giá trị
A. 60giờ B. 30 giờ C. 120giờ D. 45 giờ
Câu 18: Hai con lắc lò xo giống nhau đều gồm hai vật có khối lượng 4kg gắn vào hai lò xo có độ cứng 100N/m.
Hai con lắc được đặt sát bên nhau sao cho 2 trục dao động (cũng là trục các lò xo) được coi là trùng nhau và nằm
ngang. Từ VTCB kéo hai vật theo phương của trục lò xo về cùng một phía thêm đoạn 4cm và buông nhẹ không
cùng lúc. Chọn t = 0 là thời điểm buông vật (1). Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có
biên độ dao động cực đại có thể là:
A. π/10 s. B. 3π/10 s. C. 2π/5 s. D. t = 3π/5 s.
HD: 
100
4
2

T s
5
2


Điều kiện đề dao động (2) đối với dao động (1) có biên độ lớn nhất nghĩa là:



 tAtAxxx cos.cos.
12
có biên độ tổng hợp cực đại hay
12
, xx dao động ngược pha với
nhau. (Với

là khoảng thời gian sau khi thả vật 1 dao động thì buông vật 2). => Tại thời điểm thả vật (2) vật
(1) phải ở biên âm ( do vật (2) ở biên dương) => Khoảng thời gian này ứng với bội lẻ của nửa chu kỳ. =>
Đáp án D.
Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 4/9

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc
1

(tím ) = 0,42

m,
2

(lục ) = 0,56

m,
3

(đỏ ) = 0,70

m. Số vân tím và vân màu lục giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống
như màu của vân trung tâm khi giữa chúng có 11 vân đỏ là :
A. 14 vân lục, 20 vân tím. B. 14 vân lục,19 vân tím
C. 13 vân lục, 17 vân tím D. 15 vân lục, 20 vân tím
Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng không
đổi, có tần số f = 55Hz, điện trở R = 100Ω, hệ số tự cảm là L = 0,3H. Để điện tích cực đại trên bản tụ điện đạt giá
trị lớn nhất thì điện dung C của tụ điện là
A. ≈14,46μF B. ≈33,77μF C. ≈1102μF D. ≈27,9μF
Câu 21: Một tụ điện có điện dung C =
3
10
2
F


được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối hai bản tụ vào
hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm
1
5
L H


. Bỏ qua điện trở dây nối. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc
nối đến khi năng lượng từ trường của cuộn dây bằng ba lần năng lượng điện trường trong tụ là
A.
1
.
300
s
B.
1
.
60
s
C.
1
.
100
s
D.
3
.
400
s

Câu 22: Cho A, M, B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. Biết biểu thức hiệu
điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: u
AM
= 40cos(ωt+π/6) (V); u
BM
= 50cos(ωt - π/2) (V). Điện áp cực đại
giữa hai điểm A, B là
A. ≈78,1 (V). B. ≈45,83 (V). C. ≈60,23 (V). D. ≈90 (V).
HD: Giản đồ suy ra ngay: VAB 1,78120cos.50.40.25040
022

Câu 23: Một sợi dây đàn hồi AB có đầu B cố định và đầu A được gắn với cần rung với tần số 20 Hz thì trên dây
có sóng dừng mà ngoài hai nút sóng ở hai đầu dây còn có 3 nút sóng khác. Để trên dây AB có sóng dừng với đầu
A coi là một nút sóng và trên dây có 2 bụng sóng thì đầu A phải được rung với tần số
A. 5 Hz. B. 40 Hz. C. 10 Hz. D. 20 Hz.
Câu 24: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m. Kéo vật xuống khỏi vị trí cân
bằng một đoạn 3cm rồi thả không vận tốc đầu thì vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại 30π cm/s. Biết ở vị trí
cân bằng lò xo bị giãn 1,5cm. Thời gian từ lúc thả vật chuyển động đến khi lực đàn hồi có độ lớn bằng 0 lần thứ
hai là:
A. 2/15 giây; B. 2/5 giây; C. 1/5 giây; D. 1/15 giây;
HD: Theo giả thiết có A=3cm> !!!!!!!!!!!!!!
)/(10.
/8,255,1
max
0
0






sradAv
srad
l
g
cml


Bài này không có
nghĩa! Có thể tác giả quên không kiểm tra điều kiện này.
Câu 25: Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x =
4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là
A. E = 0,32J; B. E = 3200J; C. E = 0,32mJ; D. E = 3,2J;
Câu 26: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và
A. có biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động hợp thành thứ hai.
B. có biên độ phụ thuộc vào tần số chung của hai dao động hợp thành.
C. có biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động hợp thành thứ nhất.
D. có biên độ phụ thuộc vào độ lệch pha giữa hai dao động hợp thành.
Câu 27: Dụng cụ nào sau đây hoạt động dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng quang điện bên trong và lớp tiếp
xúc p-n?
A. Quang điện trở B. Tế bào quang điện C. Pin quang điện D. Điôt phát quang
Câu 28: Một vật dao động điều hòa với phương trình
2
4cos
3
x t cm


 
 
 
 
. Trong giây đầu tiên vật đi được
quãng đường là 6cm. Trong giây thứ 2013 vật đi được quãng đường là
A. 2 cm B. 6 cm C. 4cm D. 3 cm
Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 5/9

HD: Vẽ đường tròn phát hiện ra ngay trong 1s quãng đường vật đi được 6cm ứng với vật chuyển động từ vị trí
ban đầu đến biên dương ứng với khoảng thời gian T/3=1 => T=3s.

Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2013 bằng quãng đường vật đi được kể từ thời điểm t=0 đến giây
2013 ( AS 4.671
2013
 ) trừ đi quãng đường vật đi đượn kể từ lúc t=0 đến giây 2012s
(
cmASSS
tieptheos
124.670
)2(20102012

)
Vậy cmSSS 4124.4
201220132013

Câu 29: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với 2 khe hẹp S
1

và S
2
được thực hiện trong không khí và trong
chất lỏng có chiết suất n. Để vị trí vân sáng bậc 5 khi thực hiện trong không khí trùng với vị trí vân sáng bậc 8 khi
cho cả hệ thống trong chất lỏng thì chiết suất của chất lỏng là
A. n = 1,5. B. n = 1,4. C. n = 1,3. D. n = 1,6.
Câu 30: Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49m và phát ra ánh sáng có bước sóng
0,52m. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng
ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị
hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là
A. 82,7% B. 79,6% C. 75,0% D. 66,8%
Câu 31: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên đường thẳng Ox. Tại thời điểm t, hai chất điểm đều có
động năng bằng 3 lần thế năng, khi đó chúng có li độ cùng dấu nhau và chuyển động ngược chiều nhau. Kết luận
nào sau đây đúng?
A. Hai chất điểm dao động lệch pha nhau π/6.
B. Hai chất điểm dao động lệch pha nhau π/3.
C. Hai chất điểm dao động vuông pha.
D. Hai chất điểm dao động lệch pha nhau 2π/3
Câu 32: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu vàng thì ánh sáng huỳnh quang có thể là
A. ánh sáng lam. B. ánh sáng tím. C. ánh sáng đỏ. D. ánh sáng lục.
Câu 33: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì
A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
B. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.
C. khi qua vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
D. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
Câu 34: Chiếu bức xạ có bước sóng 
1
= 0,25m vào catôt của một tế bào quang điện cần một hiệu điện thế hãm
U
1
= 3V để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời 
1
và 
2
= 0,15m thì hiệu điện thế hãm khi đó là bao
nhiêu?
A. 5V B. 6,31V C. 3,31V D. 3V
Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ
điện có điện dung C =

/100 (
F

), đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm có thể điều chỉnh được. Đặt
M0
A
3
2
.2


Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 6/9

vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định
t
100
cos
2
U
u

(V). Khi thay đổi độ tự cảm đến
giá trị L ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R. Độ
tự cảm L có giá trị bằng
A.

2
H. B.

3
H. C.

1
H. D.

2
1
H.
Câu 36: Một vật có khối lượng m = 150g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m đang đứng yên ở
vị trí cân bằng (VTCB) của nó thì có một vật nhỏ khối lượng m
0
= 100g bay theo phương thẳng đứng lên va
chạm tức thời và dính vào m với tốc độ ngay trước va chạm là v
0
= 50cm/s. Sau va chạm hệ dao động điều hòa
với biên độ là:
A.
2 2
cm; B. 1cm; C.
2
cm; D. 2cm
HD: Vận tốc hệ sau va chạm là v tính được nhờ định luật bảo toàn động lượng có: (ở đây thời gian rất nhỏ
nên có thể áp dụng đinh luật bảo toàn động lượng theo phương thẳng đứng:

scm
mm
vm
vvmmvm /20)(
0
00
000



. Khi đó hệ vật
0
mm dao động điều hòa xung quanh VTCB
mới và lúc t=0, x=
cm
k
gm
1
0


Áp dụng công thức độc lập cm
mm
k
x
v
AAx
v
21
400
0
2
2
2
22
2
2






Câu 37:
210
84
Po
đứng yên, phân rã

thành hạt nhân X:
210 4
84 2
A
Z
Po He X
 
. Biết khối lượng của các nguyên tử
tương ứng là
209,982876
Po
m u
 ,
4,002603
He
m u
 ,
205,974468
X
m u
 và
2
1 931,5 /
u MeV c
 . Vận tốc của
hạt

bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu ?
A.
6
1,2.10 /
m s
B.
6
12.10 /
m s
C.
6
1,6.10 /
m s
D.
6
16.10 /
m s

Câu 38: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích 20 cm
2
gồm 1000 vòng quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút
quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều B = 1 T, có vectơ cảm ứng từ
vuông góc với trục quay của khung. Thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ
cảm ứng từ một góc bằng π/3. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức
A.
200 cos(100 )
6
e t

 
 
V B.
100 cos(100 )
3

 
 
e t
V
C.
100 cos(100 )
3
e t

 
 
V D.
200 cos(100 )
6

 
 e t
V
Câu 39: Đặt một loa phóng thanh ở đầu hở của một ống chứa không khí. Khi thay đổi tần số của âm phát ra,
người ta thấy rằng hiện tượng cộng hưởng âm trong ống xảy ra ở các tần số 700Hz và 900Hx, chứ không phải ở
tần số 800Hz. Kết luận nào sau đây là đúng:
A. Ống hở cả hai đầu và tần số âm cơ bản là 200Hz.
B. Ống hở cả hai đầu và tần số âm cơ bản là 100Hz.
C. Ống kín ở một đầu và tần số âm cơ bản là 200Hz.
D. Ống kín ở một đầu và tần số âm cơ bản là 100Hz.
Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u=120
2
cos(100t + /3) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần
cảm L, một điện trở R và một tụ điện C=

4
10

mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ
điện C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng:
A. 144W B. 72W C. 240W D. 100II. PHẦN RIÊNG (10 câu)
Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 7/9

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Hai điểm A, B cùng nằm trên một phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A
1
,
A
2
, A
3
dao động cùng pha với A; 3 điểm B
1
, B
2
, B
3
dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, B
1
,
A
1
, B
2
, A
2
, B
3
, A3, B, biết AB
1
= 3cm. Bước sóng của sóng là
A. 7cm B. 6cm C. 3cm D. 9cm
HD: AB=AB
1
+3 cm724


Câu 42: Đối với âm cơ bản và họa âm thứ 2 do cùng một dây đàn phát ra thì
A. họa âm thứ 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.
B. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm thứ 2
C. tần số họa âm thứ 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.
D. tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số họa âm thứ 2.
Câu 43: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. Phát biểu
nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A. Tần số dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
B. Tổng trở của mạch bằng 2 lần điện trở thuần của mạch.
C. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần nhanh pha so với điện áp giữa hai bản tụ điện.
D. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của mạch.
Câu 44: Một con lắc đơn được treo vào một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Khi quả nặng của con
lắc được tích điện q
1
thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 1,6 s. Khi quả nặng của con lắc được tích điện
q
2
= - q
1
thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 2,5 s. Khi quả nặng của con lắc không mang điện thì chu
kì dao động điều hòa của con lắc là
A. 2,84 s. B. 2,61 s. C. 2,78 s. D. 1,91 s.
HD: Chu kỳ dao động con lắc đơn tỉ lệ nghịch với gia tốc. Chu kỳ con lắc tăng lên nghĩa là gia tốc biểu kiến
giảm => Khi con lắc tích điện q
2
= thì lực điện trường ngược chiều với trọng lượng vật, còn khi con lắc tích
điện thì lực điện trường cùng chiều với trọng lượng. Ta có:





s
g
l
T
s
g
l
T
g
m
Eq
m
Eq
g
m
Eq
g
T
T
g
l
T
s
m
Eq
g
l
T
s
m
Eq
g
l
T
91,1881/1250.6,12
6,1
1250
881
2
881
369
25
16
2
5,22
6,12
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1


Câu 45: Đặt điện áp
2 cos(100 )
u U t


vào hai đầu một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm độ
tự cảm L = 0,5/π (H) (lúc đầu L=0,5π) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung
4
10
( )
C F


 . Tại thời điểm t,
cường độ dòng điện và điện áp qua mạch là i = 2A; u = 200V. Giá trị của U là:
A. ≈158V; B. ≈210V. C. ≈224V. D. ≈180V.
HD:
Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 8/9


Theo giản đồ có ngay:
 
V
iZZu
U
VUu
ZZ
U
AIi
CL
CL
1,158
2
.
200sin
cos.2cos
2
2
2
0
0
0










Đề bài nhầm lẫn chút, sửa lại HL

5,0

Câu 46: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 4f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực
đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Giá trị của k là:
A. 8 B.
6
C.
10
D. 4
Câu 47: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ λ
1
và λ
2
= 3λ
1
vào tấm kim loại có giới hạn quang điện λ
0
thì tỉ số vận
tốc ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi catod là 3. Tỉ số λ
1

0
là:
A. 4/3 B. 3/4. C. 1/4. D. 1/3.
Câu 48: Giả sử sau 4 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của mẫu chất đồng vị phóng xạ bị phân rã bằng
75% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó bằng:
A. 2 giờ B. 4 giờ C. 3 giờ D. 8 giờ
Câu 49: Máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống
nhau ở điểm nào sau đây?
A. Trong mỗi vòng quay của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên hai lần
B. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định.
D. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.
Câu 50: Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q
o
. Khi dòng
điện có giá trị là i thì điện tích một bản của tụ là q , tần số góc dao động riêng của mạch là :
A.
qq
i


0
2
2

B.
2 2
0
i
q qC.
i
qq
2
0
2D.
i
qq
2
2
0
2


B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Một vật rắn có khối lượng 1,2kg có thể quay quanh một trục nằm ngang, khoảng cách từ trục quay
đến trọng tâm của vật là 12cm. Mômen quán tính của vật đối với trục quay là 0,03kg.m
2
. Biết g = 10m/s
2
. Vật
dao động nhỏ dưới tác dụng của trọng lực được bao nhiêu dao động trong thời gian 90 giây?
2/
0
U
0
I
Màu xanh thể hiện
điện áp
Màu đỏ thể hiện
dòng điện
Hướng dẫn giải đề Chuyên Thái Bình lần III năm 2013_NTL
Mã đề 132. Trang 9/9

A. 100 B. 120 C. 90 D. 110
Câu 52: Xét một con lắc đơn dao động nhỏ. Dây treo nhẹ, không giãn được cố định một đầu tại O, đầu kia gắn
với vật nặng m. Nhận xét nào sau đây là đúng nếu các điều kiện về môi trường là ổn định?
A. Gia tốc của m cùng hướng với vận tốc khi m đi từ biên về vị trí cân bằng.
B. Tốc độ góc của m biến thiên điều hòa theo thời gian và vuông pha với li độ cong.
C. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì lực căng của dây treo cân bằng với trọng lực tác dụng lên m.
D. Khi thế năng của con lắc nhỏ nhất thì m có gia tốc có giá trị khác không.
Câu 53: Cho mạch điện xoay chiều gồm 2 phần tử X và Y mắc nối tiếp X hoặc Y là một trong ba yếu tố, R, L,
C. Cho biết dòng điện trong mạch trễ pha π/3 với điện áp. X, Y có thể có giá trị và quan hệ giữa trị số của
chúng.
A. X là điện trở R, Y là cuộn dây thuần cảm, Z
L
=R 3
B. X là cuộn dây thuần cảm L, Y là điện trở R, R=Z
L 3

C. X là tụ điện, Y là cuộn dây thuần cảm Z
C
=R 3
D. X là tụ điện C, Y là điện trở R, R=Z
C 3

Câu 54: Một đồng hồ chuyển động với tốc độ v=0,8c so với một quan sát viên. Hỏi sau 30 phút (theo đồng hồ
đó) thì đồng hồ này chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu?
A. 20 phút B. 10 phút C. 5 phút D. 2 phút
Câu 55: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C
0

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ
có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện C
0
của mạch dao động một tụ điện có điện dung
A. C = 4C
0
. B. C = 2C
0
. C. C = 8C
0
. D. C = C
0
.
Câu 56: Trong thí nghiệm Iâng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38m đến
0,76m). Khi đó taị vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đỏ (
đỏ
= 0,75m), còn có thêm bao nhiêu bức xạ đơn
sắc cho vân sáng tại đó?
A. 3 bức xạ khác. B. 5 bức xạ khác. C. 4 bức xạ khác. D. 6 bức xạ khác.
Câu 57: Dùng proton (p) có động năng
1
K
bắn vào hạt nhân
9
4
Be
đứng yên gây ra phản ứng:
9 6
4 3
p Be Li

   . Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng
2,125
Q MeV

. Hạt nhân
6
3
Li
và hạt α bay ra với
các động năng lần lượt bằng
2
4
K MeV
 và
3
3,575
K MeV
 . Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt
α và hạt p (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối). Cho
2
1 931,5 /
u MeV c

A.
0
45
B.
0
75
C.
0
90
D.
0
120

Câu 58: Bánh xe có mômen quán tính 24 kg.m
2
, bán kính 20cm. Tác dụng vào bánh xe một lực 30N theo
phương tiếp với vành ngoài bánh xe làm bánh xe quay nhanh dần từ nghỉ. Động năng của bánh xe sau 10s kể
từ khi tác dụng lực là:
A. 150J. B. 60J C. 30J D. 75J
Câu 59: Một đĩa phẳng, mỏng, đồng chất có thể quay quanh trục đi qua tâm và vuông góc với đĩa. Tác dụng
vào đĩa mômen lực không đổi 90Nm làm đĩa quay nhanh dần và sau khoảng thời gian 10s đĩa quay được góc
360rad. Momen quán tính của đĩa là:
A. 12,5 kg.m
2
. B. 1,25 kg.m
2
. C. 6,25 kg.m
2
. D. 4 kg.m
2
.
Câu 60: Vật rắn đang quay quanh trục cố định thì chịu tác dụng của lực cản làm vật quay chậm dần với gia tốc
góc 2,5rad/s
2
. Vật quay thêm được 10 giây (kể từ lúc ngoại lực tác dụng) rồi dừng lại. Góc quay mà vật quay
được trong 2s thứ hai lớn hơn góc quay trong 2s thứ tư bao nhiêu rad ?
A. 5rad ; B. 4 rad ; C. 10rad ; D. 2,5rad.

HẾT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×