Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này
đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ
nguồn gốc. Đồng thời tôi xin cam đoan rằng trong quá trình thực hiện đề tài
này tại địa phương tôi luôn chấp hành đúng mọi quy định của địa phương nơi
thực hiện đề tài.
Học viên

Hàn Ngọc Phúc

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hoàn thành được khóa
luận tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi đã nhận được rất nhiều sự
quan tâm giúp đỡ của các tập thể, các cá nhân trong và ngoài trường.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo
Khoa KT & PTNT – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo mọi điều kiện
giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn thạc sĩ.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo
TS. Nguyễn Phúc Thọ đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời

gian thực tập.
Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội, Phòng Công Thương và các Phòng ban khác của
huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên đã giúp đỡ tôi nhiệt tình trong thời gian tôi
thực tập tại địa phương.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã khích
lệ, cổ vũ tôi hoàn thành luận văn thạc sĩ này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Học viên

Hàn Ngọc Phúc

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 
 
 
 
 
 
  !"#
$ $%
$&'( $%)*'(+%
,$ ,-.)/
,( ,01!2
, 3 45
6 3 7
 89
:& ;<*=2=
( (+%9>

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
MỤC LỤC iv
I- PHẦN MỞ ĐẦU 1








 
!"#$!
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
"%&'()(*+(,--+-( ,/001
/&2341
5,6.,--+-( ,/007
8.9:;)<.6.,--+-( ,/00
!=/>(,--+!
1=?@A',(,--+-( ,/00B
"%&'CD
=?69%;&36.E.+,--+-( ,/00
F4,--+-( ,/00'/&,G.%E.9-
H.I.!
F4,--+-( ,/006./&E#J7
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36

5,,G.KL
5,C;@6.@4MN-L
5,2;OP/7
33*(2Q2R+,+24C;2SOP/,E4#
 (,--+!
 %3!1
 %3T,!1
 %3*0;&(4!L
N4U!7
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51
!VV92.&3+,--+9,G.K@4MN-WUNX
1
!VV,--+-( ,/00@4MN-1
!"3V,--+-( ,/009,G.K@41
!FIA,,Y03,--+-( ,/009,G.K@4
9-H.I.1B
!C9(,--+17
!Z(( ,/00,,--9,G.K@49-H.I.17
!"%+,---( ,/00@4MN-L
!C9(,--+I.,336.H( ,/;3->@+
,%G&[>( ,/L1
!!/&2(*9\9.I.,+9.;2A-&33%&'>@+B1
!=?@A',(,--+-( ,/006.@4
BB
!"3&36.=EI@+,G.%BB
!9V,/;(,]-6.( ,/..T+B7
!9V,/6.,/^3K/3-;3K/IA()>@+_`
!!"%&'*;9.KG,--+_
!1"%9V,--+_
!!+OA3# (,--+-( ,/006.@4_L

!!/&I.,,GE6,-_B
!!/&A3# (,--+-( ,/009,G.K
@4MN-_7
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97
1F(*7B
1FG77
18E=E77
18EI@+,G.%@4MN-77
18E%&',--+77
1!E3> 4``
TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

DANH MỤC BẢNG
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
MỤC LỤC iv
I- PHẦN MỞ ĐẦU 1






 
!"#$!
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
"%&'()(*+(,--+-( ,/001
/&2341
F34+1
F34,--+L
F34( ,/( ,/00B
!--+-( ,/00_
1"(,--+_
5,6.,--+-( ,/007
/&,5,6.( ,/007
/&,5,6.-,/,--+-( ,/00`
8.9:;)<.6.,--+-( ,/00

8.9:6.,--+-( ,/00
a<.6.,--+-( ,/00
!=/>(,--+!
!NV,--+!
!33(,--+1
1=?@A',(,--+-( ,/00B
1"3&36.=E+,--+B
1/^3-3K/IA()>@+_
1"%&'*9.KG,--+7
1!"%9V;3-9V(I.,,--+`
11"(,]-
1L=b,]-03,--+
"%&'CD
=?69%;&36.E.+,--+-( ,/00
F4,--+-( ,/00'/&,G.%E.9-
H.I.!
F46.Ucd=!
F46.U.NQ.L
F46.UNAe%B
!cT24_
F4,--+-( ,/006./&E#J7
F46.Nf7
F46.9f
F46.=*cA
!cT24!
3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
5,,G.KL

5,C;@6.@4MN-L
5,2;OP/7
VVR9'2@>G%27
C92C204!
C92C204;604!
!FC2>G!
1e#&;4(;*!
Lg3->;,--;@!
BC9%&']2M*!
33*(2Q2R+,+24C;2SOP/,E4#
 (,--+!
 %3!1
 %3T,!1
 %3*0;&(4!L
0!L
0&%!B
 %3O[()&(4!_
! %3#h!_
N4U!7
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51
!VV92.&3+,--+9,G.K@4MN-WUNX
1
!VV,--+-( ,/00@4MN-1
!"3V,--+-( ,/009,G.K@41
!FIA,,Y03,--+-( ,/009,G.K@4
9-H.I.1B
!C9(,--+17
!Z(( ,/00,,--9,G.K@49-H.I.17
1
!"%+,---( ,/00@4MN-L
!C9(,--+I.,336.H( ,/;3->@+
,%G&[>( ,/L1
!"(,--+I.,336.H( ,/L1
.33+03,--+9,G.K@4L1
K33+V/>%9V,--+46.,G.%
L_
33+3>6...T+,EH( ,/L7
!"(,--+I.,336.3->@+;3K/IA()
,E03,--+9,G.K@4MN-B`
!"(,--+I.,336.> 4&[>( ,/B
!!/&2(*9\9.I.,+9.;2A-&33%&'>@+B1
!=?@A',(,--+-( ,/006.@4
BB
!"3&36.=EI@+,G.%BB
!9V,/;(,]-6.( ,/..T+B7
!9V,/6.,/^3K/3-;3K/IA()>@+_`
!!"%&'*;9.KG,--+_
!1"%9V,--+_
!!+OA3# (,--+-( ,/006.@4_L
!!/&I.,,GE6,-_B
!!=# .9:,--+_B
!!iP/-3,--+_B
!!--dE&[>__
!!!*9,--;# (b#(C',G.K00;
200__
!!1RH#&3-,--+__
!!/&A3# (,--+-( ,/009,G.K
@4MN-_7
!!"3A3Y.EI@+,G.%_7
1
!!33(,]-,Q%3,--7`
!!i#@>C39,/^3-,--+3K/IA()7
!!!RHb(C+,]9.KG%&'*;%
4-A>@;T*7
!!1 #(b&( ,/Q]T+;'9/V+
,--jEY,;,kE/>,--jElV
394.@9-%(.6.@47
!!Lgd2?.T+;,--+&[>( ,/I.,--7!
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97
1F(*7B
1FG77
18E=E77
18EI@+,G.%@4MN-77
18E%&',--+77
1!E3> 4``
TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
1
I- PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết
?@3A@'@BC04D2EF
281=<2G@H'
.'I2@*J@!8KF'<2LM4-.)/
.%*AN=3OI%2@P.OK)/#
)Q.'1)R9@S)RT
*.'5SU*V4U'@)-%@
K)#<N@3A@'@+.'IW2)XYI%
.)/.%'+3HF.%K
Z%.)/.%*%0<84@F!@
T35'.%K
ZT!@80I*0.)G4-[[32='
PI\]\]'^^3W)QN-YF1!_.)G''
40I0@2EII`M*%9! '
'4018PP4.%'=
.)/40_I'@KF'<BC)Q2=035'
^W<OY3.>G035'^
2=K3!a..%N'
FB3M<IRbcdeB34R*AN=
90)R.'\fe.'35N@3A@'<Kg
@@9h&ih3.2*!j.)/U=.G9I
kld[mb]8Ii8Ib]j1Mnbb3b\)R5=o
)/I1MK)RBMF<O3A%
M=.'Fpk4-!M3nqris.g2gqI<
r2g1jBil]\8I1Mnb]\mbllN-)/=.jp
.%9<M))/'FP4.%
b
=<.'<O=.'IP.G39F!M
IiPI\]]t1Mndd3b\fN-'F!MI
1MMPI\]bb1Mndf3bll)R1MjK
8Gu./IEO90'')R+F3H
M0I%M.)/_<I'F.%
v I%F0!"#*0'I%F3<8
w.#=.#w.'I'@*0='1+%K
<Z"'k)xO.'I%<HK3
^PIN<+#3!@MIX401
'!M*VN<@S401'
#3@38@.'F'F3<F-9)
*O<yF!#./8v@2
*O''4013O*'3FP.'I)Q
2=)T*.'^.%3z!zP%K<O
.)/U.%<3O*'<H.RL)
@n<OH9)Q4D2E.%K
Z%34-@<O==<3A33O.'@'
F9<*UI0-452<F45#!"
#%y@O'FAn'.)/'
FBFM)@nH91+%KGMBC
00@@38=)/.)/'F8
H0N<M.'I.%3O*'
<KUQyVIE8@93)'Fb3
.%I{PI8MPI\]\]4`b\3.%
)/N'F)RR=a..%)/
'X\]ePI\]b\.Of]e'PI\]\]y.'H'
%1=<2GIR)/@)_<I
GK
\
(@X^.|23O.G F'"Giải pháp nâng
cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên".'I%2.#POnK
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
@@G3!MN0'F.%3O
*'<3^PIN3O45F1I%4-0@
=.)/ 'F.%<Z"'
3QRK
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
}~H-@.|.#'GMF'F=
.)/'F.%K
}@@G3 .)/ 'F.%
<Z"'QNK
}F1I%4-0@=.)/'F.
%<Z"'3QRK
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
.)/'F=.)/'.%
K
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung
•G3.)/'F-R.%K
•@0@=.)/'F-R.%
3O*'<Z"'K
- Phạm vi không gian
F)/M'On*'<Z"'k
)xOK
l
- Phạm vi thời gian
•OnG3@'F.%5
<Z"'3lPIi\]bb}\]bljK
•F1)R'I%4-0@9<MVI@38
'F.%<Z"'QRK
•QGF'X@€m\]b\M@b]m\]b€K
1.4 Câu hỏi nghiên cứu
S G3i#./!!u%@nj9.)/'
F.%3O*'<Z"'^PI
N•
S xM-'@%M.)/'F.%
3O*'<Z"'•
S ~0@'8=.)/'F.%
3O*'<Z"'3QR•

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1 Cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
2.1.1 Một số khái niệm
2.1.1.1 Khái niệm nghề
gNI5I{N-F4G!@M
<#^WFY)/8'>gF@!@K
)R=<1)3I%4-!@IK
@IF5)/>)4F.'I%.
%BC4G'')Q.'U-94G4UK
@IF)/>56@F.'I%..%
NgF!"P!"109)Q8XAI)/)
4-K
‚ƒF)/>F.'I%<OIB
CI%4G'3! #K
B5n!@IF)/>F.'%H
M1+%5I%.>G.%BC0)/'
53A%'K
)#<F.'I%)/1+%.4D7*Mu
TR4G=.%RM*%'PI=.K
‚IF>F)/)34))/-
„>OF.'I%#/.%24G=
.%1+%N<I'@3937)/KFI
)-@4@38<I23A%9F401
<2H1+%KZT2S!@IF)/82)RF%
!@4v8<I%4-…T3)
Một là:F.'%.'.%9)Q)/.T
.T.K
Hai là:F.'4G=.%1+%S/R<OH1+%K
f
Ba là:F.')844-K
Bốn là:F.'.%!"P!"10<O*@337
31+%BC0N@3A'K
F*M7I%@II`'uTR1)R@38
!M1+%9)RK
2.1.1.2 Khái niệm đào tạo nghề
')/8.'N@3A%IE7n
VIA''@38-@3n!"P!"10@
%†8'=@I{@=FF 8'
Q'FI%@P1'N0K
')/G*5@.A7n<O'VI
<7''@%.'I9)Q !0P@
nO_'N09<OIK
'F.'N@3A3*!MnF3A%
<OIE)Q.%8 80I#I%
K<@!@.'N@3A3<F.>%^
!Mn'!"PHM8)Q.%8GI%
'3).K
'F.'^%v)Q )/@!M
nF.|<M'!"PG'I%4-F'4I%Q
)Q 8)/I%3A%8G'FAI
.'ITME #=<Fg^_IGIRK
$#2<FPI\]]t>W<F.'%2<'
 VI3*!Mn!"P'@%FHM
)Q F88AI)/.'ITG.'I4!'
'! YK8<F*0!@I'F'2<F
!4G!@*FF%2K
t
'FEEIEO!M}1+%3)RM.')
)R=.%IR%I )QF)/ #F
82‡2'AI!MI.'IT .O3A%K
2.1.1.3 Khái niệm lao động và lao động nông thôn
a) Khái niệm lao động
$%.'%N3 9)Q8390
#'@@3H91+%K
g!@I9$O/N-AW$%.'784n2G
3^^FIP^.G.)/84nI'4G@%9
)Q'0GO'01+%YK
g7n.%MRr$ˆiInternational Labour Organizationj
AW$G.)/.%.'I%*%#2=4-3%7N<G
MI.%'^)Q!.'IGAI
!MI.'IY
GM3XQ!‰'5I{I%)R3OMRN<
%7.%!@K‚)Rg*%$#.%%7.
%)/N<-RIXbf7Mt]7-R^Xbf7
Mff7K(…F!.'I.G.)/.%UI*%#
.'.'I'K
b) Khái niệm về lao động nông thôn
$.'^)Q%.G.)/.%'%3
-!MK
$.'^)Q2=!=*R7n@=
44-5S%7Xbf35.O%4015
K3*UI^)Q9@<M-F8=I
4.|3%7.%gN<9$#.%'^
)Q'%7.%!0PI4013I%Q
d
 ''R!MN0)/I%@-
K
2.1.1.4 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
'F$.'%IE7nVI
3<F^!Mn!"P!"109I%F')Q
.%5!GX3P.G)Q.%
8G'F+)/'Y
2.1.1.5 Chất lượng đào tạo nghề
a) Quan niệm chất lượng
3F>'@.|0!@F!@I
.)/K|!M3V.)/.'4G1v<0.'@3
*VF.'4G*M7F'.'4GS/RIEOK@NI
F.)/v8<Nf>4
gX8M7A .)/.'78^
%*094G#i4Gj†.'I4G#i4Gj'<
=*R4G#i4Gj!@K
gX8M2E.)/.'@.'IO_I
@394G#T@O*04G#.'I4G#'<
!@4G#!K
gˆ1Š326!g3<.)/.'In'.'T
3)44@<T3)<-2TS@2^!@
4-*0K
gO_6@}‹(f]}b][: .)/.'FIP9I%
40_I<2EVICI+H)Q4D2EK
gO_I}r,ˆc€]\ .)/.'#/@T
9I%G8i-)/jG8i-)/j!0P
CI+^H+O3THFI_K
c
I..)/.'!@I3X)/n'.'!@
IF).'!@I0@*094G
#'2S844@4G#'<R4G#!@K
b) Chất lượng đào tạo nghề
@IW.)/Y+3X)/'nA!@IF
W.)/'FY'n*5.ONM40_I.'
@39)QI%4G#4GK)#<88.)/.'
8k4G'0S/-JK
.)/'F.'!@IF!83GMMI
'0I#)/'..*M7gQ'g!K
.)/'F0@3@'F'
3@<7E%'@<M-@%MK,`!8
*M)/.)/'Mv!@@NI%
-@kO'@<M-0)5K
@I.)/'F.'8k.)/9)Q.
%)/'3-@2EFgIEO'
)3A'1@3@.>G'F!@*8
I%@7/5In%#93)Q.%9
1+%-R!MN0'KUQ.)/'FB0
@0!MN0'9@45'F'-'FK
2.1.2 Đặc điểm của đào tạo nghề cho lao động nông thôn
2.1.2.1 Một số đặc điểm của lao động nông thôn
.%4-9<MI4013@'
.=I)'23O9'O
)3I%4-T8I9)Q.%)4
Một là:$QEQ!‰P„Q!‰'
3{KF'<0)5MH3XQ!‰pQ4-401'
#9.%K
[
Hai là: 23401I'A
'O=I.|<Ng.'II%@!.OEM4@
9$K
Œ Ba là:$)RLBIT))5'=I.|8
401C<7O)Q*09'MP%K
Bốn là:$!Mn!U'3A%3
!@K%401)/I*5F)Q5
F%7!@30^)Q5'%7.%K
Năm là:#9)Q$Ba.%•T*.'
Sg*8SvS4=S1U*'2=%84-K
Sáu là: 3A%9$!0P7n401!…I<
GM0^)Q3%7.%A3A%L4R
.%3@'!M!@K
2.1.2.2 Một số đặc điểm của hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn
XT8I9$!M/R^T8I9%'
F1)3T8I9%'F
$)4
ŽFU.G=4@')R*-32<F'
2<F$3O))1nRH F9
)Q.%y)<OHPN<I'=.)/2<
F9@45'pZ.)R452<F@385!G
IFvS4=S14-.)/452<F3N<
I2<FC'@F!0I*0.)/')@n
)/<OHK
ŽF-)/*UI
•$3A% '4n!CgS/RR8H 
3)O@-)/.')Q%2)/)5
4@)+)QR@I%•%#*V
b]
bf]e#9%•)Q2=%84-)Q'#)Q*
U@K
•@@*%I@0'83}1+%
N<F'n<OI1+<p@*%U*74<M
@*%n1+M7k)@*%N0.|K
ŽFAn'F$)/82)RFA
n!@)2<@453=I2<Fp2<Fg
T'9@<#'p2<F.)%@1+
*0p2<F@'@45401!22Ep2<F
uR@S<O.'FK
ŽF)@H2'S/RSI-
)/XSIF)'#3@453=I2<
F-R)Q2=<87Fp'F.)%
2=.'I@.'1+*0p2<F40
13)Q)Q.%.'IK
2.1.3 Vai trò, ý nghĩa của đào tạo nghề cho lao động nông thôn
2.1.3.1 Vai trò của đào tạo nghề cho lao động nông thôn
'F$33BN3 T*-R
@38-)QU=.GP3)5!M.'I
P#)Q.%0I•G*V0I*0
41+%H@38!M}1+%*F^5!G
K
~33<&g!g3)QZ")/0)5*g.!MPIb[[\
!„WH)'I.U./.R)H)'
=.GY
vM')RRMI.R
.'U.G.%2U2'K)kRU.G.%A
)8@n)/<OH@38!M3Q!‰@I
bb
! pQ!‰3.%I53%N
!M)IN-M%#N-M<K<!.)/
.%9)R))/'B!@.RA#<v
!B4G.G '!@T.''U=.GN|@8
@38)RT.'0E#4R@)R!@K
a) Vai trò cơ bản nhất của đào tạo nghề là đào tạo lực lượng lao động có trí
tuệ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao.
$4D=.+nI3V3n.3B.R-
R%4-)Q'4G@381+%K34G@389.
4D1+%4nI93n)/854G@38'
)/#N4G@38!X'II`9.G
.)/401K$G.)/401'OM*OA'
.O4nI93)Q*<OK>.'3)Q
4nIS.RI%!)/#835'.G.)/
#K
xM-3.G34n.%T3).%K$
%!B.'!I'Ng9 I'.'3n
! KF'<)/8N'I.)/1@IMIa3 .R
3@'40_Ip4G2<8II`!MXF3%
4F4=p@'F3A%)/#3@
38p@.>G401#'<'MIa3 @!83
F!MN-2=K.%y<7g)R.%3
PH.R3n=O'=3n'<'
0K6)n%9)Q+<8XU.GGO.
%*u4!@7*MU.%3K
b) Đào tạo lực lượng lao động có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp
6_In.'I)Q*M4-J.'IP
I4-|>p*M)RR@v@/.|=I"p
b\
*MHSM!I'!M/@3.%8=OI4nI
9)Q'2=%I3QIRK
c) Đào tạo lao động hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế
.G.)/.%/.|4`…4D2EN0.G
.)/.%KB)/.<M4`=<.+4n.%^
B=<3N0OG8!M}1+%K
2.1.3.2 Ý nghĩa của đào tạo nghề cho lao động nông thôn
a) Ý nghĩa về phát triển kinh tế
8)/IEOMPI\]\])RB!0l]e.%
.'IB.0<84'F
!B)Q'!@.'v.'v0'F
$K
'F$.'.'IMGH0N<M
P.'I4-$'3{2!FpI%4-2!
'@3)Q „3T23)/'0
!8!0PMpI%4-!@.'*%%1y35F
)2=*U81=<2G@!K-R
^$)Q3A%PA F.'*@2<
8=3A%!Mn!"P<F)Q.%A
 !8@n)/@<OH9@2E<OK
&O'F$4`<%)/-.G
.)/.%91+%'@38!M}1+%K6@38.G.)/
.%N'4`@<)/P.G453)Q9X
)Q.%'Q#<N0!M9401!2'<I%
=K
bl
^M'F$4`!@-@
U.GK.'!@@U.GF'<OOO-!
 .'I!M%N0K
03O[]e%•90)R44-5@!G
A#<'F$N<M4G'9@)
3A10I•K
'F$@n)/^BCF!"P
FN0.|3Q*)R4F!M3np@n)/
H%#)/!MMR''HF!M'
HN3 'N3AP3)59F!MN-2=K
b) Ý nghĩa về chính trị - xã hội
'F$HN3 'GIE
OW=')RI1+%2=9*VPIY90
'')RK=I-'3)RM0H<9.'I4.'
.)/.'I'<'<I%=#9)Q.%
'<I%PK
'F$H=3.)/.G
.)/.%.'I0I@%IF1+%K
2.1.4 Nội dung nghiên cứu chất lượng đào tạo nghề
2.1.4.1 Hình thức đào tạo nghề
- Đào tạo nghề ngắn hạn: .'I%.A'Q #
ui2)Rb\@j!v3 FMQG'
iMI!0d]eQ jIE'VI3*)Q
 FP.GG'I%F0TP.GG'I%
4-9I%Fpn.)=IF|n!a
.#@4n!zF!)Q F
4!-!0PAI.'IG.'ITME 
.O3A%K
- Đào tạo nghề dài hạn:Q'F2'!…2'Xb\
@35.O)/G@3)Q2<F9<M'@.
b€

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×