Tải bản đầy đủ

Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại xã thanh ninh, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2011 2013

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt Nguyên nghĩa
 
 
 
! "#$
 %&
 
!! '(
!)! !*+,*)-.#/
!! !#0
!! !-#
!! !-1
2  34566
! "*
78, 7,1
9 -1:5
99 91;:5
< =>-1
< =>-1
! !.4?

7! @,&
DANH MỤC BẢNG
=ABCD91.;>E!5FGHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHK
=ABHDL%=M;>E!5BBBBBBBBBBBBBJC
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJC
=ABJDL%=#P;>E!55
N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJH
=ABADL%=QN;>E!5BBBBBBBBBBBBBBBBBJR
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJR
=ABRDL%=S5T%;>E!5BBBBBBBBBBBBBBJU
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJU
=ABUDL%=%4V$.&;>E!5
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJW
=ABWDL%=4=NXE4V$.&;>E!5
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJY
=ABKD(4%@4=5#/6,BBAC
=ABYD(4%5#/6&5#@,M
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAJ
=ABCID(4%5#/6&5#@,#P
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAR
=ABCCD(4%5#/6&5#@,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAU
N+ZN+X;BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAU
=ABCHD(4%5#/6&5#@,QN
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAK
=ABCJD(4%5#/6&5#@,S5T%
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAY
=ABCAD(4%5#/6&5#@,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRI
%4V$.&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRI
=ABCRD(4%5#/6&5#@,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRH
4=NXE4V$.&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRH
=ABCUD(4%5#/6&5#@,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRJ
:,'4V$.&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRJ
DANH MỤC HÌNH
9?ABCD(4%5#/6>E!5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRR
,$?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRR
9?ABHD(4%,$?[N:G'
#P;>E!5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRU
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG 2
DANH MỤC HÌNH 4


PHẦN 1 MỞ ĐẨU 1
CBCBQ,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC
CBHB)5*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
CBJB)+5*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
CBAB\]55*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
HBCB@^TN5_5*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
HBCBCB@^$X`5*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ
HBCBHB@^XX5*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBA
HBCBJB@^(a5*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR
HBHBL$$,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBU
HBHBCB$?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBU
HBHBHB)"'&,BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCI
HBHBJBb&,.?(Z[N@%G"
5;>EZ#/Z&.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCJ
HBJB@X#P,??51c ?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHI
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
21
JBCB'#P,*;G,+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBCBCB'#P+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBCBHB;G,+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBHB&5G,*/5%*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBHBC&5GDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBHBH!/5DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBJB"+,*$d+[NeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBJBCB"+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBJBHB$d++BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHC
JBAB#@$+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHH
JBABCB#@$'X1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHH
JBABHB#@$MPZ6Z>X'X1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHH
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23
ABCB!??@4=5>E!5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHJ
ABCBCBT1(+5>E!5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHJ
ABCBHBT1T%>E"5>E!5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHR
ABCBJB91.;,*??=X5;>E!5BBBBBBBBBBBBBHK
ABHB$$T%=;>E!5[N5N;HICCO
HICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJI
ABHBCB$$T%=M;>E!55N;
HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJI
ABHBHB$$T%=#P.+&54*>E!5
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJC
ABHBJB$$T%=N+ZN+X;;>E!5
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJJ
ABHBAB$$T%=QN;>E!55N;HICC
OHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJA
ABHBRB$$T%=S5T%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJU
ABHBUB$$T%=%4V$.&;>E55
N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJW
ABHBWB$$T%=4=NXE4V$.&;>E!5
5N;HICCOHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJK
ABHBKB$$T%=:,'4V$.&;>E!55
N;HICCfHICJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJY
ABJB$$(4%5#/6>E!5, AI
ABJBCB$$(4%5#/6>E!5,b&
5[N'X1.5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAI
ABJBHB$$(4%5#/6>E!5,$?
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAH
ABJBJB!MP(4%5#/6>E!5,
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRA
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57
RBCBL%XBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRW
RBHB&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRK
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
PHẦN 1
MỞ ĐẨU
1.1. Đặt vấn đề
5X*=gG5(+ZX*h*+,-i`$Z
X*#X1=>Q41ZX**j5._5G-.#/
'ZX*&54*64'6#Z>6($-.?,FN$Z>E"T
%Z5'kB5X*%'5('%T-:
lT-:=>m#T-:(h;5N#/B5
:bQ.#T%:T-'4#X1=>
*NB5X*XN;*+T-$;N,*VG.N:G*+
;%5715GZX*h*+0;,'X#PZ:,&.'
&.NT-5ZT-#P[N`G'55
N#/B\#PjG5._5-$=X`,*
5G"$iP,*1=Z*#05E0G45*,*N*
1$,F4=X=X`*+`$*D)06X*
n5FGHIIJB7*X*G".NbXP@
4=5#/E#P&BX*G"N;
"a.5#/>+S>#505,*h;#0?5
;B!+d%n5FGCYYJZG0#P
&G"$:1',*$? m#$
.?(Z(1cB!.N$.?(1,*5MZ4M
n5FGHIIJ.5/ZN*1@,*Tobh
;5n5FGCYYJZb,,#P
&Ql,*,'?,*
m#,X+5T$B
!.NbFG5ZQ41X*FG.^X;6;>E!5
,1(1,*]5,5*#0;1^b,*
#.N=X`,*5E;*$
TN,pQT:TF&.N$.?(1X
5BN:Z#PbGQh;,*%TqG.N-$=X`
*#0,5:,*.N,1=G4=NXPm#
]5,5*#0,*.N$.?=X`,*
C
5Z5j$$G"$T$5bT%=E;#PZS:.c
.5b4*_T1GVG=X`,*5G"$1
=B
,?bX`N.+Z*D“Đánh giá kết quả chuyển quyền sử
dụng đất tại xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
2011 - 2013” #P(1B
1.2. Mục đích của đề tài
$$(.;-$;>E!5
5N;HICCfHICJZVG#5.5b*(;#P,*b
;%kh;.N-$;>E,*>
#0=%bh;:B
1.3. Mục tiêu của đề tài
O$$#PT%=5S?T#P(
1;&5#@VG#5.5bGQ(,*bh;T(
1S?ZS:.5b=$VG
Tob;%.N-$B
O!?G#PG"56G,*G"$$5#/6,
T%=;>E!5B
O'X1=jZT$5Z>$,*.(B
1.4. Ý nghĩa của đề tài
r\]5.N_,*+TN5_D
Oc,+,#PbT%E_,*N(%B
O!?G,*oG,b$T%E_,X5:Z
,*T%=B
O65NT=F%Z'X1,*>X`-5
,+.N$.?X*G*B
r\]5.N(aD
OoG#P??5>EB
O71$$T%=lc,+.e@,
-$=X`*#0,5;&5#@ZS::#5.5
b=$T==%bT:TF,*N*1-$
=X`*#0,5.N/50B
H
PHẦN 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
O9%$CYYHs
On5HIIJs
O "X6(HIIRs
O&&CKC8HIIA8O*HY8CI8HIIA5,
*n5HIIJ
O!-#HJ8HIIU8!!O !5 "!*,,1#0p>$
&Z#PE.=:h'
6$*#0[N&5#0p*n
5B
O!-#X+&IJ8HIIU8!!n!O !O !)!5 "!#$,* "
!*+,*)-.#/,,15MZ4MG"'&5
!-#X+&'IR8HIIR8!!n!O !O !)!*CU8U8HIIR5 "
!#$,* "!*+,*)-.#/#0p,1FT`%Z
4=NXE4VZ*=oX,0B
!-#X+&IA8HIIU8!!n!8 !O !)!*CJ8U8HIIU5 "
!#$O "!*+G-.#/9#0p,1-Z
(PhZ,F4=(15#/B
!-#IC8HIIR8!!O !)!5 "!*+,*)-.#/,
,1#0p(1G"'5&&'CKC8HIIA8O
*HY8CI8HIIA5,*n5B
!-#HY8HIIA8!!O !)!5 "!*+,*)-.#/,
,1#0pXZdX`Z=X`h@&5B
%&'YJ8O!!*HH8U8HIIW5!#078,
5*%(1@%G"5Z@%G"5X+-;@
5**#0&5#@B
J
%&'CAI8HIIW8O2 *CK8IC8HIIW52 d
!$+,,1 5*G"Z=X`,*gG
&.+&54*d!$+B
%&'CAC8HIIW8O2 *CK8IC8HIIW52 d
!$+45*G"Z=X`,*X1&5.+
&54*d!$+B
!*X1#0p'CWAK89O!)!*CK8IY8HIIW5^!*
+,*)-.#/d!$+,,1(1$
*,5[N@%tG"5u;1,*>E.+
&54*dB
2.1.2. Cơ sở lí luận của đề tài
71X*@^N,15M51$X5B
!.N$.?5S.#005X-X-:(4%"N
B)QiZ.Nn5CYKW*#0d&G"
;G,;v.N,1#d&Nq
',0-1ZkT=FMZ
#PZN+Z%,*S5T%$XN;T$j#4&GN$B
#(%$*a.5.-",*.'.$(=X5
*#0B
%n5CYYJZ*#0E(5MG'51
5N*1B*#0ES55:$.&,*N:
X*G"XN;*:5Q41ZNq#/#P
T$.".E[N&5$X#0$?
MZ#PZN+Z%,*S5T%Z$*
#P&;WJn5CYYJB!,X5CYYJE
#PN;,0jMG05%$CYYH,*.N$.?(
1E#P4'5Xjw,*NFGCYYK,*FGHIICxNiPB5
CIFG(1E#PT%=$TZ:jNX0,*N-$
=X55*#0.N/TyMG0ZcgT%71
5G$.BN.N$.?(1n5FGCYYJm
k4"X"Gk#5iP,0(MG0,*$.5
#0.N/T?9O99BTobh;5n5
A
CYYJZh/;N*X5$Xd$51,5Z;Ty
_AZ'"T:5<z-5n5HIIJB
%n5HIIJZ*#0,p%G^."#P
5#/#n5CYYJ#
:5@,$,*4M+G,1#0
?NQZ:,',*4=NXE4V$.&,*
m#,T$X+5B
#,Z,1(1$FT-d',0
-1G*k',0G_XN;B *#0dT-Nq
.NJ.#/P5D
OT-:/P$s
O5NN$MG*$X&T-#P
s
O5:.5B
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
i,0($.5N*jZ715Gm5jMG0
,0>%1;:5#0B<E"**$.Z&.#/
5**-"B7?,j5#/
m#-$=X`*#0.NX],(*X*G"%T$
5VG;0G"($.5N@ZiP@VG$+
j**5N5#/m#5N*>E"B
<E!5X*>E,iz51c ?ZX;:#/1X"
HKW o5;5.6G>EZ6X*XPX0.N5NX#
T%O>E",0$&5#@T$B7?,55>Em.^X+:
$@ZjN$G,5'kZN
$.$*mF5:Bj(a*G*
E.^*,56GX0T-d5#/6G*
k5$Z$*ZX*@5=X`5^&5#@B
!(%N.V.N/55ZTSTn5HIIJ.5/
,*:1X(ZE;N@^$XQlN,1=X`,*
.+@^N*1$"=X`*#0,5m#N*
1d$G'51,5B$XE;Nm#
R
2 >E!5i$*X+5E>6(T%N;
N$N;".NX],(5VGgG;N;"
;&5#@ZS::j,*N(1$.T%O>E
":m#($.&.#/5:.+B
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
n5HIIJ&:K?:X*D
MZ#PZN+ZN+X;ZS5T%ZQNZ%
Z4=NXEZ:,'4V$.&B
2.2.1.1. Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất
OMX*#@@=5,1
B9*,*d45N*G*,tMXub5$
ZVGG%X*MX;=>NiPZTo
?.;G5GcZ6$515B
O9"5?Z$6#PM-1=X*
#/iG">EZ#/Z>E,0#/MB
O9"5?Z$6-1N#P*#05N
NQNMZ#PZS5T%Z#PQN
P$S#/T$?#PM-1:
N"5?Z$6T$.NiG">EZ#/Z1N
=>-1B
O9"5?Z$6M-1[N.#@
,thM5u?T-="%S,1
ZX1.#04;ZX1&5B{H|
2.2.1.2. Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất
O#PX*?M-5,1
Z:X*,1N#/T$.+@^:$.&B!.N
.#/P*#/#P=.=N#/
G"TN=NQ1,,0G_G*_E4}.5:
#P,*=j#X*GF$.&5:B
915Zn5HIIJNq#P.".E
T:AT1E+^CIUB
U
O!MT%Z"5?Z$6#P#P
.S$.#/P&;CIJ&&'CKC8HIIA8O
#5D
~!MZ"5?Z$6T-#P#PZ
QN',0.#/PG**#0T-Nq
#PZQNB
~!MT%T-#P#P+.h
Xc5#0Z.Sk"Z.SQ5"5?Z$6Z.S
.#/P#PG[NN;ZT%N;
E#P+1B
~9"5?Z$6T-.(%=>-1T-#P
#PZQN+.hXc5#0B
~9"5?$6T-#P#PZQN
^Z-1.N6T4=N,1+GQZ6T
h$".SQs.NT,(.Sk"%T-
'.NT,(.SQZ.Sk":B
O#/715G&#^#0N*#P#P
.NT-1ZT-15NZTT%BwaLo
!$@BHIIWx{A|
2.2.1.3. Quyền cho thuê và cho thuê lại quyền sử dụng đất
ON+,*N+X;X*,1#/#/
5G?N#/T$[N(}5.NG"/5
&4VPh[N&5$XB
ON+T$N+X;X*G*#/#/
N#/T$X*T-=:h'S+kG*
#/N+X;X*:h'S+B!.Nn5
CYYJ?,1N+X;da.5,0G*#/E+5
*#0.NG"'.#/P&Zk.Nn5HIIJ?
T-G,1*BwaLo!$@ZHIIWx{A|
2.2.1.4. Quyền để thừa kế quyền sử dụng đất
!S5T%X*,1#/T%X;5
G?N#/T$[NcNQ[N$XB
W
51S5T%X*G";Q41551#PZ"
551*,i5G5`]5T%Z,S5G5`]5.&
>E"B
!Sn5CYYJ.^*#0S5:$.&,*N
q#/#P.".E[N&5$XB
!S:Z#PN#G"*=6(Q41+#/
:%S5T%B7?,Z*%6[N&5 "
X6(,S5T%B#06X*G",*&@4=,S5T%B
O%b#/#P#^S5T%5#/E%G*
T-(}5#P?@5*#0:gG=F
,*NcG*5B
O%N*4"cP$NQj*N5cP$?
5[NcB
O%T-:cNQN*4"cT-P$NQj
*N5cT-P$?5bjT-P$[N
$XB
O5[N$XX*5[NJ*S5T%Z#/.NiG"
*#P#^#5ZdTT-k#/*N*.#0?
b#/*5G0#P#^D
~9*ChGD,PZhZ4'•ZGv•Z4'-ZGv-ZN•ZN
-5#/E%s
~9*HhGD-"Z4*"Z-N;Z4*N;Z5."Z&."Z
[G."5#/E%s
~9*JhGD"ZN;5#/E%s4$."Zc."Z
."Z-."Z?."5#/E%s$."5#/%G*
#/%X*4$."Zc."Z."Z-."Z?."BwaLo!$
@ZHIIWx{A|
2.2.1.5. Quyền tặng cho quyền sử dụng đất
!QNX*G"?N#/T$[N
51?=GG*T-X;51,*NB:
#/a.5[N51%'Z+mT-XN;.SN*
51*B
K
!QNX*G"?T-=X*G0
#.#06T-:.NX+T(a$#/5
$b&5?S5T%5(1B
6mX*G"?Q415#PG*#/
T-X;NQ1,B!+Z.$XP
.#/P*.'%+*#0&b.#/P
*N?#PqQNT-=&%NQ%
,*b.#/P*N,p=&XN;%*BwaLo
!$@ZHIIWB{A|
2.2.1.6. Quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
!%X*,1#/G55G?%
%NG"MZMT%NQ$6*N:[N
&5$X,55G5&*:5.NG"/5
[N}5B7?,Z#/5k_%X*5,/B
!%.N51X*G"&E=%
#PG"',@4=5D
O!;NT1XPN$"5?,*$6#P,5,'
$.=>Z$j%$5#/X5N"s
O!;N@^$X,*@^(%N6*,*M
m#b#/N,5T$(1#PcF,*XP
5_BwaLo!$@ZHIIWx{A|
2.2.1.7. Quyền bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
!#@(#%Z4=NXE4V$.&
X*G*#/$.&5G?4=NXE
NG"#/T$,5,'5G5&*:5T#5:.=5B
N:Zb&,4=NXE#@(#%B
waLo!$@ZHIIWx{A|
2.2.1.8. Quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
:,'4V$.&X*,1#/:
N$.&5G?#G"*=6(Q41:,',0
#/T$iP$=>TN5B71:*:>=.5
Y
b5H5'$,*.X"Z$'$::Z:
ZNQ:$T$#X5N"Z-1ZG$G:€[N}5B
&*;N@"N=>*:5$.Bh/Z$
'$:$G;.+5G?sS:*G;M
P65N1=:.+,*=>TN5:
BwaLo!$@ZHIIWxB{A|
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2.1. Điều kiện để được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất
 L#/",*N$'#P#P
G'(1$?==G4=NAT1
&;CIUn5HIIJ#5D
CB:
HBT-:.5
JBT-4&T+4+=G4=N*$
AB!.N/;
2.2.2.2. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất
!/GG*#/#P(1$5G?
m#P&;YK&&'CKC8HIIA8O#5D
CO!/G#/#P(1$
[N&5$X,5',0N*#05N:
ZN+ZNqG="
#P&#5D
O!.#/P#/T-#PqG(1]5
,*NQT-#PP]5,*?d#P(1
$5#/TST(1>N]5,*
[N&5$Xs
O!.#/P#/#P@5*#0:gG
%&NG(1]5,*NQNP]5,
*?#P(1$5#/TST:
%&:s
O!.#/P#/#PG(1]5,*
NQ#PP]5,*[N&5$X?#P(
CI
1$5#/TST:%&5NZN
qGZT`Ph+B
HO!/G"5?Z$6#P(1$
[N&5$X,5',0-1N*
#05NT-#P>$&ST%&5N
:1X(*s
JO!/G#/#P(1$
[N&5$X,5',0?
+5?5N#P>$&ST(1>N]5,
*[N&5$XB
AO!/G#/#P(1$
[N&5$X,5',0.#/P#PGa
]5,*[N&5$X#P>$&ST:%
&5NZT`Ph+B
RO!/G#/(1$>6(TN5*^4$
,*N+#P#P(1#5D!MT%Z
#/715G&#^#0N*ZM#0N*Z$6#0
N*(1($j#>6(TN5*^4$
NQN+d#Pq#P',01E
N**,1j#>6(*^[N($#P>q1s.#/P
($j#>6*^:($*j?#Pq
#P5TEN**,1j#[N($*j5
($j##P>q1sT-Nq#P#0
?4$*G*#5>6(*^BwCIC&&'
CKC8Ox{H|
2.2.2.3. Một số quy định về nhận chuyển quyền sử dụng đất
YY&&CKC8HIIA&,#/
#5D
Cx#/#P(N&#5D
 5x9"5?Z$6#P-1-5
M&;TN=HCCA5n5,*
CIH5&&*B
CC
4x!MT%Z"5?Z$6#P-
5#P.S.#/P&;CIJ5
&&*s#/715G&#^#0N*#P-
5#P.NT-15NZTT%B
x!MZ"5?Z$6Z"h6##P
-5QN[N&;GTN=HCIC,*
TN=UCCJ5n5FGHIIJ.S.#/P#P&
;CIJ5&&*s
x!MZ"5?Z$6Z"h6##P
-5S5T%s
[x#/715G&#^#0N*".#/P&;
CHC5n5FGHIIJ#P-5G5*^Z
S5T%*^Z#PQN*^oX,0^s
•x!MT%X*$6G0#P?*-5:,'
4V$.&#PS#/5G5:,'s
x!MZ"5?Z$6Z"h6#Z@^-$NZ
#/715G&#^#0N*-5,1*#0
5Ns
x!MT%Z"5?Z$6Z#/715G&#^
#0N*ZM#0N*Z$6#0N*#P-
5,1*#0N+s
x!MZ"5?Z$6Z"h6#Z@^-$N#P
-5,1*#0-',05
#PM&s
Tx!MZ-5?Z$6Z"h6#Z@^-$NZ
#/715G&#^#0N*ZM#0N*Z$6#0
N*#P[NT%=N*=,.55#P
2 :gG-sN=.NPh%Z
4=NXE>XPZ%&*5@5*#0:gG
,=%.55ZT%;Z'$N,5s%&
NQ4=$5N*$66Z%&*$5@5*
$s,F4=-T%=$iP,0$Xs,F4=
CH
,5$iP,0$X',0"5?NQ:G
#/:s
Xx!MX*$6G0#P?*-5,15$
NQ$[N%&5@5ZM:gGNQ,F4=
,,15$NQ$MT%iP,0$X#P
S$MX*$64&5$NQ$s
Hx#/=cGE#P>$
&.N/;B
Jx9"5?Z$6#P#P;@FT
"Tg#/.c,*;&5#@T$.S.#/P#P&;
TN=J,*ACIA5&&*B
!MT%:j=>ZTN5?#P
#P;@FTTN5,*;&5#@
T$.S.#/P&;TN=C,*TN=HCIJ5&
&*B
#/#P&;TN=*#P
G*T-",*NT1@FT"
TgZ@FTTN5BwaLo!$@ZHIIWx{A|
2.2.3. Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo
cơ chế một cửa tại xã, phường, thị trấn
2.2.3.1. Trình tự, thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền
sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
r&,h@
5x9h@M-15"5?Z$645NhGD
~NQG".N$XN;/,
&;$TN=CZH,*RRI5n5w4=x
~9PhM-15"5?Z$6
w:>$52 >Ex
~!.X5NQ@h5',0b@#5:4=
h&5w =:>$52 >Ex
~!/T5%$6
~!/T5X1.#04;*
CJ
~@>$5ZP5w',0.#/P=$5Z
P5x:>$52 >EBw2 d!$+Z
HIIYx{W|
4x9h@#P45NhGD
~NQG".N$XN;/,
&;$TN=CZH,*RRI5n5w4=x
~9Ph#PwIH4=:>$52 >ExB
~@h5w =:>$52 >Ex
~!/T5%$6
~!/T5X1.#04;*
~@>$5ZP5w',0.#/P=$5Z
P  5  x  :  >$    5  2     >E  w2   d  !$
+ZHIIYxB{W|
x9h@QN45NhGD
~NQG".N$XN;/,
&;$TN=CZH,*RRI5n5w4=x
~9PhQNw:>$52 >Ex
~@h5w =:>$52 >Ex
~T5NQM"Tgw4=5Nx
~!/T5%$6
~!/T5X1.#04;*
~@>$5ZP5w',0.#/P=$5Z
P  5  x  :  >$    5  2     >EB  w2   d  !$
+ZHIIYx{W|
x9h@S5T%45NhGD
~NQG".N$XN;/,
&;$TN=CZH,*RRI5n5w4=x
~c
~ +4=65*=S5T%NQ4=$Z%&=%
.5,S5T%5!N*$66E:1X($X
w:>$52 >ExB
CA
~@&5#/S5T%w',0.#/P#/
S5T%X*xB
~!/.?52 >E
~@>
~@h5w =:>$52 >Ex
~T5w4=5Nx
~!/T5%$6
~!/T5X1.#04;*
~@>$5ZP5w',0.#/P=$5Z
P5x:>$52 >EB
~M"Tg5#/S5T%:>$52 >E
~T%-w%X*,PNQhx5#/S5T%
~:>$52 >EBw2 d!$
+ZHIIYx{W|
r!.?(=%-,1',0.#/PMZ
#PZQNZS5T%
Bước 1:#/"IC4"h@;4"%,*.=
T%=52 >Ew.#/P,**=oX,0;
>E?"; "%,*.=T%=52 1xB "
%,*.=T%=TG.5Z>[G>qh@Z%h@#5j?
#0p#/,**=oX,04MZN*d
h@s%h@Ej?,%h@Zv*.=T%=,*
h@%7FkFT`51Z*'B!/5
T-$H*X*G,1B
Bước 2:7FkFT`gG.5h@Z.5Nh@&5
Z-&5%@5%>$&]5,*
',0.#/P=(1]5,*s/5X*G,1
T-$J*B
Bước 3: @5%>$&]5,*,*-4$N
]5,*N#/,**=oX,0,/
5Z&5G",*-4$NN7FkFT`
1X#h@B!/5T-$J*X*G,1TS*h@B
CR
Bước 4:7FkFT`1dX`
,**=oX,0N4+[N&sz
,**=oX,0',0.#/P=
G0NMZ#PZQNZS5T%B
h@G0Nk!*+,*)-.#/
1B!/5(1T-$J*X*G,1TST#P
-4$N5@5%,]5,*B
Bước 5:k!*+,*)-.#/1TG.5ZgG&h
@.?&wNQ:&[N‚x2 1T`
',0.#/P=G0B!/
5(1T-$H*X*G,1B
Bước 6: &w:&x2 1T`
,**=oX,0',0.#/PG0ZT%=
N7FkFT`B!/5(1T-$J*X*G,1B
Bước 7:7FkFT`,*NM
,**=oX,05:dXh@&5[N&,*
h@N "%,*.=T%=@h@B!/5
(1T-$H*X*G,1B
Bước 8: "%,*.=T%=,*NMsZX1,*.=
,**=oX,0N"5?$6B
!/5(1[Nv.=T%=B
!/5=%T-$CK*X*G,1ZT-T/5
#/(1]5,*Bw^!ƒ)!d!$
+ZHIIWx{Y|
2.2.3.2. Trình tự, thủ tục đăng kí thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
r&,h@45NhGD
~@+jFT`%Z4=NXEIH4=s
~7F4=‚%:s
~9Ph%,**=oX,0s
~#P[N&5n5
FGHIIJB
CU
~^b*^Z^b-.?>6
(,*$XN;^b$*=T$oX,0
Z%$X:&s
r!.?(=%
~Bước 1D9"5?Z$6"h@; "%,*.=
T%=2 1s4"%,*.=T%=TG.5Z>[G>qh
@Z%h@#5j?#0p"5?Z$64Mh@Z
%h@j.h?,%h@Zv*.=T%=B!/5
(1.N*X*G,1B
~Bước 2:7FkFT`(1,1FT`%
,*Nh@&5,*dXsT%=N
"%,*.=T%=B!/5(1C*B
~Bước 3D "%,*.=T%=ZX1w%:x,*.=
T%=N"5?Z$6B!/5(1[Nv.=T%=B
!/5(1T-$IR*TS*h@Bw^
!ƒ)!d!$+ZHIIWx{Y|
2.2.3.3. Trình tự, thủ tục xóa đăng kí thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử
dụng đất
5TN**>N]5,.=P4+%Z4+E4=NXE
4V$.&"IC4"h@
r&,h@45NhGD
~@+j>N$FT`%
~7F4=‚w%:x
~
~^b*=
r!.?(=%
~Bước 1:9"5?Z$6"h@; "%,*.=
T%=2 1s$4"Z4"%,*.=T%=TG.5Z>[G
>qh@Z%h@#5j?#0p"5?Z$64M
h@Z%h@j.h?,%h@Zv*.=T%=B
!/5(1.N*X*G,1B
CW
~Bước 2D7FkFT`+h@Z(1>N$
FT`%.Nh@&5,*s
T%=N "%,*.=T%=B!/5(1C*B
~Bước 3D "%,*.=T%=.=T%=N"5?Z
$6B!/5(1[Nv.=T%=Bw^!ƒ)!d!$
+ZHIIWx{Y|
2.2.3.4. Trình tự thủ tục đăng kí cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
r&,h@45NhGD
~9PhN+ZN+X;wE-NQ(x
~NQG".N$/,#P
&;TN=CZH,*RRI5n5B
r!.?(=%
~Bước 1: +N+ZN+X;"h@; "%
,*.=T%=52 1s4"%,*.=T%=TG
.5Z>[G>qh@Z%h@#5j?#0pN4+"h@4M
h@Z%h@j.h?,%h@Zv*.=T%=
,*h@%7FkFT`1B!/5(
1.N*X*G,1B
~Bước 2:!.N/5T-$IR*X*G,1TS*
h@PX1Z7FkFT`:.$1G(1
FT`N+ZN+X;,*Nh@&5,*dX
ENQ(1
',0.#/P=G0Bw^!ƒ)!d!$
+ZHIIWx{Y|
2.2.3.5. Trình tự, thủ tục đăng kí góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
r&,h@hG:D
~9Ph:,'4V$.&wE#P-NQ
(xB
~NQG".N$/,#P
&;TN=CZH,*RRI5n5B
r!.?(=%
CK
~Bước 1D +:,'"h@; "%,*.=T%=
52 1s4"%,*.=T%=TG.5Z>[G>qh@Z
%h@#5j?#0pN4+"h@4Mh@Z%h
@j.h?,%h@Zv*.=T%=,*h@
%7FkFT`1B!/5(1.N*
X*G,1B
~Bước 2:!.N/5T-$CI*X*G,1TS*
h@PX1Z7FkFT`:.$1GgG.5h@Z
',0.#/PT1:,'?(1FT`:,',*N
h@&5,*dXEBw^!ƒ)!d
!$+ZHIIWx{Y|
2.2.3.6. Trình tự, thủ tục xóa đăng kí góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
O +E:,'NQ4+:,'4V$.&NQ=H
4+"h@hG:D
~9PhG:,'
~
O!.#/P>N$FT:,'G*.#06T:,'ddX
.NwNT-5M5x?.N/;
T-$R*X*G,1TS*h@PX1Z,Fk
FT`1:.$1GgG.5h@Z(1>N$
FT:,'.Nh@&5,*dXB
O!.#/P>N$FT:,'G*.#06T:,'E
N$6G0wN:5M5x?(1
#5D
~!.N/;T-$J*X*G,1TS*h@
PX1Z,FkFT`:.$1G.5Nh@&5,*
T„G[Nh@%k!*+,*)-.#/s
~!.N/5T-$R*X*G,1TS*#Ph
@Zk!*+,*)-.#/:.$1GgG.5h@,*.?
2 1%&N"5?Z$
6E:,'G*/;#5T%c5TG
:,'s
CY

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×