Tải bản đầy đủ (.ppt) (11 trang)

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 5 đa thức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (217.21 KB, 11 trang )

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7
Chương 4 – Bài 5:
ĐA THỨC
Cho các đơn thức:
xy
2
, xy, x
3
zy, 7
Hãy lập tổng các đơn
thức đó ?
2
3
Tổng các đơn thức trên là :
x
3
zy + xy
2
+ xy + 7
Tổng các đơn thức trên là :
x
3
zy + xy
2
+ xy + 7
2
3
Biểu thức là
một đa thức
Tính tổng diện tích của hình tạo
bởi một tam giác vuông và hai


hình vuông dựng về hai phía
ngoài trên hai cạnh góc vuông
x,y của tam giác đó (theo x, y).
Tổng diện tích của hình là:
x
2
+ y
2
+ xy
Tổng diện tích của hình là:
x
2
+ y
2
+ xy
2
1
Biểu thức là
một đa thức
Câu1:
Câu 2
y
x
Tiết 56 : ĐA THỨC
1) Đa thức :
Tổng các đơn thức trên là :
x
3
zy + xy
2

+ xy + 7
Là một đa thức
trong đó mỗi đơn thức gọi là một hạng tử
Tổng các đơn thức trên là :
x
3
zy + xy
2
+ xy + 7
Là một đa thức
trong đó mỗi đơn thức gọi là một hạng tử
7
2
Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .
x
2
+ y
2
+ xy
Là một đa thức
x
2
+ y
2
+ xy
Là một đa thức
2
1
N=

M=
Biểu thức sau có phải là đa thức không ?
x
2
y- 3xy + 3x
2
y – 3 + xy - x + 5
2
1
Q=
1) Đa thức :
Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .
Tiết 56 : ĐA THỨC
? 1 Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó .
Chú ý
Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
1) Đa thức :
Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .
Tiết 56 : ĐA THỨC
? 1 Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó .
Chú ý
Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
2) Thu gọn đa thức
2
1
= 4x
2
y – 2xy - x + 2

Cho đa thức :
Q = x
2
y- 3xy + 3x
2
y – 3 + xy - x + 5
2
1
Tiết 56 : ĐA THỨC
1) Đa thức :
Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .
Chú ý Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
2) Thu gọn đa thức
? 2 Hãy thu gọn đa thức sau:
Q = 5x
2
y – 3xy + x
2
y – xy + 5xy - x + + x -
2
1
3
1
2
1
3
2
4
1

Tiết 56 : ĐA THỨC
1) Đa thức :
Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .
Chú ý
Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
2) Thu gọn đa thức
3) Bậc của đa thức :
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong
dạng thu gọn của đa thức đó .
Cho đa thức: M= x
2
y
5
– xy
4
+ y
6
+3
Cho đa thức:
Q = - 3x
5
- x
3
y - xy
2
+ 3 x
5
+ 2
2

1
4
3
Tiết 56 : ĐA THỨC
1) Đa thức :
Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .
Chú ý
Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
2) Thu gọn đa thức
3) Bậc của đa thức :
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong
dạng thu gọn của đa thức đó .
Chú ý
-
Khi tìm bậc của một đa thức , trước hết ta phải thu gọn đa
thức đó
-
Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc
Tiết 56 : ĐA THỨC
1) Đa thức :
Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong
tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .
Chú ý
Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
2) Thu gọn đa thức
3) Bậc của đa thức :
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong
dạng thu gọn của đa thức đó .
Chú ý

-
Khi tìm bậc của một đa thức , trước hết ta phải thu gọn đa
thức đó
-
Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc
* Luyện tập
Bài 3: Cho đa thức: G= 3x
2
+ 0,5xy- x
2
+ 9 – 2xz+ 1
a) Viết đa thức sau dưới dạng tổng hai đa thứ
b) Viết đa thức sau dưới dạng hiệu hai đa thức

Xem Thêm

×