Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 5 chương 3 bài 5 hình tròn và đường tròn

MÔN: TON (Lp 5)


  !
"#$%
&
ha
S
×
=
'

! !"#$%
&
% hba
S
×+
=
()#**+,-'.
()#**+,-'.


/0/12!345612
7.68#*"'9!:;9
/'9
3:;9
<$=>?@)$A:;
*"?@#*%
BC=:;#D
M
N
A
B
C
$
$

E<
B
EF<FBF
E!<!BG'9H
G#%

I

I:;G'9H
G#%

/0/12!345612
7.68#*"'9!:;9
&.<G!:;G
<G$JKH*8)
:;9
3:;G$JK&):;
9*L#H.
* Như vậy đường kính gấp 2 lần bán kính:
d = 2 x r
1 2 3 4
3
c
m
O

/0/12!345612
<M?7
%NO'9PGQ
4cm
2cm 2cm

HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
<M?&
3$E<FR!NO'9HE*<"#P
G&
E <
<M?QNOS$T#

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×