Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 5 chương 3 bài 3 hình thang

#ࡱ# ################>###  
#############$### ########### #### #### ### ### ### ### ### ### ### ### ##           
# ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                   
# ### ### ### ### ### ### ###       



F# ###ey# 
Y
# #TD ##JFIF#####`#`## #C######################  
####


#
###################
########## #C####### ## ##
################################################## #### # ##"####### #########   
###################
# # ################}########!1A##Qa#"q#2 ##B #R $3br     
#####
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz

############################
# # ################w#######!1##AQ#aq#"2 ##B    #3R #br 
#$4
% ####&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz 
#
########?# 0bI8c #| # QA @[# 3 RC      
r~ # 4q###u u #Q H O N 0 #=)e B d $.# O ] V!              
J } n< sQ# 9 fG # *a ? z Y 5 IpXI             #: \ OA  
1HࡱࡱࡱTba[ࡱNࡱ[ࡱ\mࡱ$ࡱࡱࡱࡱ#Dࡱ#ࡱࡱࡱYࡱࡱAࡱࡱࡱࡱ0ࡱࡱࡱࡱ³ࡱ+)lࡱࡱ#ࡱ>L_Cࡱj>qࡱࡱSI#ࡱࡱࡱN0{Tf)1ࡱOࡱK#
 
< #3 #  ޵#'#N~ 1G## }*3# ;O K## Q ## + Y Q # #            #?{ # q ^# #)|   
+ .]E >L $ ;    
Nz #O ? z# # O Q^ gN qi1 /9;MU( #& {TF#0>Bࡱ           
竅��S n ) P# # ^ v # G# W 4 # # _ Xjj# k v               
% " #x' T, I Z \ ( # = # ;~ 8 z U w }% y 8                   ##2` QrO <d L l#;S !    
|F #i*U nW~o v` y G' M| / {}) D - /b d+# {R ,O % =                
% E2 > _1YW Za #1? S .#s ࡱ }^ - # Sq d ' # # e #D # Mu                 
# X g t)b~ V     쭤���" ,#sV p T# n >~ < H#G 7db        
LiU $ w^b +q!   v$ #p| T>L mY1H, | ' <c     
G#j Q >[ n# ) # $ ^sO0LG1? #"[ 9 | S VxZ#             
(Y##q X S ## #9? # o # - g[K fA ` a U ? 5 ࡱࡱࡱ&                  쟙��#x ) }  
#= _ = CV4 # k a s## <        
X
# 4#^ Y[# a eo ## * o0? f# W K+ u#w #+r z 5 _K# s              뤿
�* ] : 4 , # ; O J ;& ]G           B
r # L$ +] 7F)N #3WW T # # O # ࡱ K/ ! ]F           
޵l #K # = u( KV67!#eb # 7      
qJ#1O# J #jt c7 ' $ ## ?# : 33J1 _           ޵~# |C # u$o;#u a    
% NF z # # V % sv SJs        a>(4 # J # y qSM. x #l       E}ࡱ
 d #$, #q !?  
# # f 1T1/#6 w ]liB 5J) 4 & 1 k z \ 4 Po6@q # # v #|- ]^i                    
m v 8# ^T 8" |# 5 { g #        
u#J I .   +#R i 6 x0   # s O z #g 1#|     
# z7 + \x 1ä K$6, *[ 1 4 6### 7 <D[ @Z ' _ + #G# _,^ +:|                  
6 f & #g E& ## k k #[ # H <' v 5 WWM$"               F#n#
d#\ / #O#j  ޵޵# # x MYK G    =J| U = # >#;y g l| #n # C v ## q #t 'k?             
k #l  |
> V7m q \ x# ' # S ##_ * #q# {2h ~/#w #R #¯ i b 6Xb y G #_.=w Z =# : ?                        
Wj = Oqh Bm < Y Tc'# 7 I$# ) L # K#O# J _# vU*                j # ; #Þ7 #R w ?     
z 9ࡱ \ k |# z 2 ]# #' Dp         


) r~ # # b? ^ #^ iV cJ {>            5 뱹�y Y # B? o## >J # O / C 5 #          
<! i % }l D - (gd A# }+ O# # = # * C# ) -                
#*S l # o L # p H #$ j ZI K F            + v |@ . ]B    
Fc`2H N_# |; 6X g I xh }% cS ࡱv] #M1 3HA #\ ³ Wu7 %:               
^ 0# #~" < # o    
W l QC! 
H U/#x# w#' M#R 7 `\ A > , T 7 3 sq#I# n|W ~#   "            
d# m 9 AL # T     M#g #G # ON+o o A |@      # % f X ] #     
T #V / #=#^. } 9{#      o W#/ f#4 > hv 8 #P XR|?      
WA Tv _ u ## # ^8 {M#P ( #gu A## # B !a .Y^ #t 5 -w: # w##nf# <K   $        %       &   
lxs ^ ' # ? M # 9?»/ ~# # x`'           蚅 ' l S J _ ) i       
27s byr9 k ?# 4 N      [ # T# ## ] #       # X! & -\ d ##pM:4      
[ [. T OU & pr' ? ] u#|        
# y : H s <S Sz # # ># # O D # R Kqj J                ^ #Z(S r RR |   
R , yv< 1RD g#< 5 X # &2 Xk ࡱ 5a/ |O #j c |(       )*       
+ ~ # # ~. X U = <5<G #j ] { # ?                 S#<+ 
$> ^&# E P #O#x #gB S j <#Q\ Z8 SX H )r # ࡱ

' nO >#di #8 Q2# I# 2#                     
# q # QW #( yGK$ WÐ3 O w >b # \ # ࡱ 0;N? ,           
wr 7 r#\ dc#| #ag     鸟 6- 坨
s z k w # O z# 1 O O T{x8 N QJ g|/ zz FG T g Q qQ U oe  . /         0          
# Q# '< 8#| #C## #    
F.UT \ . a#1 Qy i G 8 G r /6 U   1    2    3 ˸ # # RE # EC Wࡱ0Vࡱ)#E&X 2C 4     
> #I aQ @ Z ^Jv #W%       2 3Q5 $# 8 ࡱ## ࡱ   #8 
d ; 9v P r# S@# [3Q5U g- pVL y       6 
W I77 x V R'^; M# q +R h > q " Y# b## A< ;c' U S *; H C 7v7            8          ⤸
# k #k \H#ࡱx { R J r ;#;# P# # |{ # 8' Oj NWr 4ࡱ&?w # ` 1 #            9         
t# j S_+y :O#,5K9^ # &##? j[ dX c#     :   ;  #jLv # 
޵# j r 9r " e y v l 9 U G § I #' q 0 :5 r ࡱ #| # e F # Xk >           <             
# > Si c V## z I O#{Ua'        #o # n #\I #    Y {9N #2 Q o # e #}    =  
{U` s 3 . R1I2 c F # ># 6 rB # # # #             > 
` ## K# j   浥�# 7# 1 ?   弿�#e { ## &M# *s 2 s # n , b # = #3-            
# # V # uDV F##! 5I         l m5gA u F?  ?
yuLS SR sJ WMN # ) .kKK { Pg ## X"'##[ " ?1u;`Q / Za+b> # &                  
z O # 9# -/ # k 9_92<Â285 Z + `           푷޵'#E
c k #1q ~ Klb X       
# #w 1 * @#=#s xࡱ Et#3 {Pq# 1 k1##>s [ # R S i 5{ll|D                ;_#
1 # 0# Rp#q x X     
q ^ U # I<WvV)## #H'b 5 ZL# % # #kl\ ##4 } #~ - c               
H R _K s b71^I zt 6 5       ޵^I kc 5 w b9#   
* # O 3 L 2 2 pz # \ X ^isn 7N- |k #Z             
# M# {# b #, # 0 } # 3 C u #, ]# ("               8 C I ޵ࡱࡱࡱ#>ࡱ.ࡱ뙭
1 k. a >D [     G S x wt 0#p     8 4 ^ mj#s _     mz s ¸ F?k   
%v6Fv q_b # # #K#* .o = # T # # x Y?           
^ Z #Y# sn g# L 5 :     @  x } k # _"O    A  ' N # I `? ^*u B    
# B 6 ' O#      x Eqh# 
#l s { ## 5 6 c / ]# &_ /_&] i Lm l k k[ #. # f "U )                   
[ J4 m C g 4## # #&i       >b #j ? 5 cz K # t~# ># % ###r| \ ~ / o             
��*?# ST K G |/ > } j > y2 w" #` # z #<i # 5#@9 K # u#C                  
'MkX&#@:5 # # ~~ } b#o0      
c S k9V # C i{Y 6_ =# ' # zL#: Z)'fS            k ^! # ' ? Z ;kq# !       5
R* 7% ~   髎���dࡱࡱyࡱ
G Q)W >- p   - ] #x~# b %h Xn##OCT A z/# # ~ s* p##<#zS>#[ ? #           D 
%#u#I-##Ex [ #o1 "3 je: UO     ޵7 b i a -   
[#,<e 6 f j#ZdV# F n N ^ i #_ W # $ip 08##+             F  # # o #j g;|H ##eG     
#c$## + y ?m## # #1 ##k S [ : W #ij \W         H  

p#rs^| , 
| M ] I # p **r }Z u mR l /# #x ) # ࡱ o 6ࡱ _B% - $   I    J           K    컘
�,py'K# #o ] KK o   
~ F [)L#_j n i ## # Y ^ # kࡱࡱ <# Ib / i .#Y#v! M          
# ## GJ w Q O #~ + _# ## ## *L y h * ] q OE #x {R #Jࡱ T f # ?       N O      P   Q      
r  r /  B # #k # » R # $ tJ l Q1  R  S       > 8 7 MeO #/ C`T    뺓#1 t # ]  
寊 u A ]#Z WY 17 lJ ^^,n1 #~ + ~# Ja q ! n S             
Y { _r QV_# D > j~ Z g t wk ?hc { : w## #o) ´ll.   U              
$ o &= e u My #eO e #f# w0-        
V #n2*# f # 4y# z _# QNn ]_ C c >k VG# DwR#>|~## # \ "` / bV# #w |                   
-\\H.## ## d - e #1# = ]5 X Ms V "c# n.\>3 Q # ࡱࡱ>`#                 슄# N. k s #R #   V 
QG 5^f W 覇 8 ##U "#U # Q S7 )#M C 9     X   !D% 3L # s # ~ !     
#P= 5  C *1u+ E od8 &Y\    AT~{ # < + ## + #KRd O *1< )c #U' - Y   Z       [ҩ
# W#W QW, + &[ zTBy#F )m g ^# : :v ' g2r             ޵b #I ` Ni _a#y M# # -\ ] ^  
~~2{Q#"e #e_`  W G { # s#$ 4 # 6ie# # i# )%!          
ࡱ\ࡱnࡱgࡱvࡱࡱ$ࡱࡱ<ࡱࡱࡱqNࡱࡱࡱg`##ࡱL`ࡱࡱࡱ.gl#Jࡱࡱ4ࡱࡱ~eࡱࡱ~EࡱࡱBࡱ"w -  " 
6 Q  tq\qࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱ]_ࡱ#hs-#-ࡱ|ࡱࡱnࡱXࡱÑࡱࡱࡱ#Uࡱࡱ#`9ࡱ#\ࡱ1#ࡱBࡱࡱࡱࡱࡱࡱ##
%#e #  #, s XXI 5P 8:q q   a 
f e C o # '#* C #8 G Z %   b         # # bZ 7 8 5 ࡱ?     
j ; +y p3 T#A Q Q be9        #u} aed" # NEY S# #'    
1 f#V [ # } \#/# in HE-#       澸���
�N s6e'# > X6 = # 3#S 1# 9 W SPQ T \ v S V mE#I )V;q #L ### F # R3 cࡱ#\ #         c            
V% V Od   ?f l " P # A > k# 3 ##         

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×