Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 5 chương 1 bài 2 ôn tập tính chất cơ bản của phân số

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA
PHÂN SỐ
PHÂN SỐ
TOÁN 5
TOÁN 5
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1. Hai phân số và bằng nhau khi nào ?
a
b
c
d
Trả lời:
Hai phân số và gọi là bằng nhau
nếu a.d = b.c

a
b
c
d

Câu 2
Câu 2
.
.
Các phân số sau có bằng nhau không ? Vì sao?
Các phân số sau có bằng nhau không ? Vì sao?

a)
1
2

2
4
c)
-4
8

1
-2
d)
5
-10

-1
2
b)

-1
2
3
-6
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trả lời:

a)
vì 1.4 = 2.2 (= 4)
vì (-1).(-6) = 2.3 (= 6)
vì (-4).(-2) = 8.1 (= 8)
vì 5.2 = (-10).(-1) (= 10)


4
2
2
1
=
6
3
2
1

=

b)
2
1
8
4

=

c)
2
1
10
5

=

d)
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
Tại sao có thể viết một
phân số bất kỳ có mẫu
âm thành phân số bằng
nó và có mẫu dương ?
1. Nhận xét:
Tham khảo nhận xét ?1
Áp dụng làm ?2
Điền số thích hợp vào ô vuông:
6
3
2
1

=

2
1
10
5

=

.
.
:
:
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
-5
-3
-5-3
SGK
2.Tính chất cơ bản
của phân số:
Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một
phân số với cùng một số nguyên khác
0 thì ta được một phân số bằng phân
số đã cho.
Nếu ta chia cả tử và mẫu của một
phân số cho cùng một ước chung của
chúng thì ta được một phân số bằng
phân số đã cho.
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
BT 12/11SGK:
=

6
3
=
7
2
=

25
15
28
9
4
=
:3
:3 .4
.4
:5
:
.
.
c)
b)
a)
d)
Điền số thích hợp vào ô vuông:
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
2.Tính chất cơ bản
của phân số:
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
-1
2
8
28
5
-3
7
5
63
7
3. Vận dụng:
Vận dụng:
Khẳng định sau đúng hay sai ?
( ) ( )
12
10
2.6
2.5
6
5
=
−−
=

( )
( ) ( )
5
3
1.5
1.3
5
3 −
=
−−

=

4
3
4:16
3:9
16
9
==
c)
b)
a)
S
S
Đ
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
2.Tính chất cơ
Bản của phân số:
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
3. Vận dụng:
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
2.Tính chất cơ
Bản của phân số:
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
Điền số thích hợp vào ô vuông:
10
6
5

=
Lời giải:
510
6
=

:(-2)
:(-2)
-3
Cách 1: Cách 2
Gọi số phải tìm là ; ta có:
10
6
5

=
x
nên .(-10) = 5.6
Suy ra:
3
10
6.5
−=

=
x
x
x
3. Vận dụng:
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
2.Tính chất cơ
Bản của phân số:
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
3 3. 3
5 ( 5).
( 1)
( ) 51

= =
− −


Áp
3
.
5



 !"#$
3. Vận dụng:
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
2.Tính chất cơ
Bản của phân số:
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
?3 Viết các phân số sau thành các phân
số bằng nó với mẫu số dương ?
b
a
c /
17
5
/

a
Với a,b Z, b< 0

11
4
/


b
4 6 8

6 9 12
2
3
− − −
= = = =

* T%&#$'
2
3

Các phân số bằng nhau là các cách viết
khác nhau của cùng một số mà người ta
gọi là Số hữu tỉ.
3. Vận dụng:
Đố: Ông đang khuyên cháu điều gì ?
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
2.Tính chất cơ
Bản của phân số:
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
* Điền số thích hợp vào ô vuông để có
hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết
các chữ cái tương ứng với các số tìm
được vào các ô ở hai hàng dưới cùng,
em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên.
3. Vận dụng:
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
2.Tính chất cơ
Bản của phân số:
1. Nhận xét:
a a.m

b b.m
=
∈ ≠
  
a a : n

b b : n
UC(a,b)
=
∈
E :
5
7 28
=
4
:
3
N
36
8
=
T :
2
3 9

=
8
1
I :
3 39
=
639
5
=

22
11 121
C :

=
O:
15
5
3
=
H:
-2 25 -2 -35 24 -6 -35 24 7 20 7
Đây là một lời khuyên thật bổ ích đối
với chúng ta
O I E NTC I
C
N
25

-2
-35
HH
24
-6
7
20
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-
Nắm vững tính chất cơ bản của phân số để giải
các bài toán liên quan và các bài học tiếp theo.
-
Làm bài tập 11; 13 (sgk/11)
-
Chuẩn bị trước bài học: “Rút gọn phân số”
Tiết 71.
Tiết 71.
§3.
§3.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×