Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi



 
!"#$%&'()
*+,-
.*/01234567
Nhận thức sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng sự nghiệp
giáo dục và đào tạo, coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm xây
dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo
vệ tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ gìn và phát huy các giá
trị vǎn hoá của dân tộc, có nǎng lực tiếp thu tinh hoa vǎn hoá nhân loại; phát
huy tiềm nǎng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát
huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại,
có tư duy sáng tạo, có kỹ nǎng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có
tính tổ chức kỷ luật; có sức khoẻ, là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa
xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời dặn của Bác Hồ.
Giáo dục Mầm non là một ngành học mở đầu và chiếm vị trí rất quan
trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục Mầm non nó có nhiệm vụ xây
dựng những cơ sở ban đầu đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con

người mới xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị những điều kiện cần thiết bước vào học
phổ thông. Vì vậy, đòi hỏi những nhà giáo dục trẻ là những con người có đạo
đức, mẫu mực có trình độ yêu nghề mến trẻ. Bởi thế cho nên nhà bác học
Comensky nói “Thời thơ ấu là thời kỳ quan trọng nhất của đời người đó không
phải là chuẩn bị cho cuộc sống thực sự đứa trẻ hôm nay sau này trở thành người
như thế nào nó phụ thuộc vào ai là những người dìu dắt em trong những năm
thơ bé, thế giới quanh em đi vào trái tim và khối óc em ra sao”.
Muốn đạt được mục tiêu giáo dục mầm non thì trước hết phải quan tâm
đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trên mọi phương diện. Chất lượng chăm
sóc - giáo dục trẻ có tầm quan trọng rất lớn trong nhà trường quyết định phần
1
lớn chất lượng chuyên môn ở trường mầm non. Chỉ đạo giáo viên ứng dụng
công nghệ thông tin là 1 hoạt động nhằm giúp trẻ tìm tòi khám phá khoa học, tri
thức 1 cách trọn vẹn và thiết thực.
Thực tế cho thấy, hiện nay ở các trường mầm non trên toàn huyện việc
ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học thường xuyên vẫn còn rất hạn chế.
Là cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn của trường, tôi nhận thấy công
tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và đặc biệt là chỉ đạo giáo viên ứng
dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non là hết sức cần thiết. Nếu làm
tốt công tác này sẽ giúp giáo viên cũng như học sinh khám phá và lĩnh hội
nhiều kỹ năng máy tính cũng như khám phá thêm nguồn tri thức của nhân loại,
có hình thức tổ chức các tiết học linh hoạt sáng tạo, giúp họ bình tĩnh, tự tin khi
lên lớp, từ đó nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề. Xuất phát từ những lý do
trên, tôi lựa chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công
nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 5 tuổi” làm sáng kiến
kinh nghiệm nghiên cứu với mong muốn đưa những hình thức mới lạ, hấp dẫn
tới trẻ, để tiếp thu cách dễ dàng đạt hiệu quả tốt.
8*9:;6<6<4=63>?@A4BCD6<4=63>?
Để thực sự các giải pháp tôi đưa ra có đạt hiệu quả hay không, trước hết
tôi đã nghiên cứu và thực nghiệm trên tổng số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi
và học sinh 5 tuổi ở đơn vị tôi công tác.
Do tính chất và điều kiện thực hiện của đề tài, tôi chỉ đi sâu nghiên cứu
một số biện pháp chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
mầm non ở trường mầm non chúng tôi.
E*F37G34D64HCDF6<4=63>?
* Mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm ra các giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên MN về công tác
UDCNTT nhằm nâng cáo chất lượng Chăm sóc - Giáo dục trẻ.
Trên cơ sở thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non ảnh hưởng lớn đến chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non, bản thân tìm tòi và đề ra


các giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non trong công tác UDCNTT
nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của đội ngũ giáo viên,
nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về
2
chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng chăm
sóc, giáo dục trẻ ở trường Mầm
* Nhiệm vụ nghiên cứu:
Điều tra đánh giá thực trạng về giáo viên hiện nay vẫn còn xem nhẹ công
tác UDCMTT nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…
Công tác Chăm sóc - giáo dục trẻ còn mang nặng tính hình thức và chưa
được đầu tư đồng bộ.
I*J4KL42M453
Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ của
CNTT. Công nghệ thông tin là chiếc chìa khoá để mở cánh cổng vào nền kinh
tế tri thức. Trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo việc ứng dụng CNTT góp phần
nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, các bậc học, trong đó có giáo dục
Mầm non. Nếu tất cả các ngành các cấp đều quan tâm và đội ngũ giáo viên
mầm non tận tâm, tận lực, phát huy tối đa khả năng về công nghệ thông tin vào
công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non thì sẽ góp phần giáo
dục trẻ phát triển một cách toàn diện, nhằm đưa chất lượng giáo dục của nước
ta ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới.
&*4:N6<A4OA6<4=63>?
- Phương pháp điều tra, nghiên cứu.
- Phương pháp luyện tập, thực hành.
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp.
- Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm
P*QRO264S6<7T6<<TACU3VM7
Công tác chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt
động chăm sóc - giáo dục trẻ 5 tuổi góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai
của đất nước phát triển một cách toàn diện.
Nhận thức được những vấn đề, vận dụng các giải pháp tối ưu trong việc
chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy sẽ là thúc đầy
công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, góp phần rất to lớn trong việc
phát huy nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài và thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Trung ương VIII (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
3
*WX'YZ,-
.*N[\L42M453
1.1. Cơ s lý luận:
Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trong Đại hội X Đảng ta đã chỉ rõ: "Phát triển Giáo dục và đào tạo là một
trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là
điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội,
tăng cường kinh tế nhanh, bền vững", yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ
giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn
“Mục tiêu hàng đầu là việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương
trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo
và độc lập suy nghĩ của học sinh, giáo viên”.
Trong quyết định số 81/2001/QD- TTg, thủ tướng chính phủ đã giao
nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ
thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và
đào tạo trong đó có ngành học mầm non.
Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, ngành giáo dục mầm non là mắt
xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ
thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành
giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Công nghệ
thông tin phát triển mạnh kéo theo sự phát triển của hàng loạt các phần mềm
giáo dục và có rất nhiều những phần mềm hữu ích cho người giáo viên mầm
non như Bộ Office, Lesson Editor/ Violet, Active Primary, Flash, Photoshop, ,
…Các phần mềm này rất tiện ích và trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho
việc thiết kế giáo án điện tử và giảng dạy trên máy tính, máy chiếu, bảng tương
tác cũng như trên các thiết bị hỗ trợ khác như Tivi, đầu Video…vừa tiết kiệm
được thời gian cho người giáo viên mầm non, vừa tiết kiệm được chi phí cho
nhà trường mà vẫn nâng cao được tính sinh động, hiệu quả của giờ dạy.
4
Có thể thấy ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non
đã tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành giáo dục
mầm non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa giáo
viên và học sinh.
Là một cán bộ quản lý tôi cũng đã nhận thấy được việc cho trẻ tiếp cận
với công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy không
ngừng có ý nghĩa và có tác dụng to lớn trong giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển
toàn diện như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ…Mặt khác, ứng dụng công nghệ
thông tin còn giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh, giúp trẻ giao tiếp với mọi
người. Bên cạnh đó thì việc làm thế nào để giúp trẻ hứng thú trong học tập, vui
chơi và vận dụng sự hiểu biết và khả năng của trẻ vào hoạt động hằng ngày.
Điều này làm tôi suy nghĩ cố gắng tìm tòi mọi biện pháp như soạn giáo án điện
tử dạy mẫu với giáo viên, sáng tác trò chơi điện tử, sưu tầm trò chơi vận dụng
vào các hoạt động hằng ngày nhằm kích thích trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt
động một cách tích cực, nhẹ nhàng thoải mái, là một hình thức dạy học tích cực
ph~ hợp với đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay.
1.2. Cơ s thc tin:
M]4?^6_;
Do nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông
tin vào trong giảng dạy, đã nhiều năm nay ngành học mầm non đã đưa việc sử
dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của trẻ ở trường mầm non nên bản
thân cũng được tiếp cận.
Trường có đầy đủ cơ sở vật chất phương tiện công nghệ, trang thiết bị, đồ
d~ng đồ chơi phục vụ giảng dạy như máy tính, máy chiếu Powerpoint.
Ban giám hiệu luôn sát sao chỉ đạo giáo viên về chuyên môn, thường
xuyên dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Bản thân được thường xuyên tham dự những buổi thao giảng, dự giờ, thi
giáo viên giỏi có ứng dụng công nghệ thông tin do trường, phòng giáo dục tổ
chức
5
Được sự phối hợp và ủng hộ của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo cũng
như việc hỗ trợ từ tài liệu, cách hướng dẫn sử dụng của chị em đồng nghiệp
trong trường và trường bạn đã giúp tôi về việc chỉ đạo giáo viên thiết kế giáo án
điện tử để phục vụ cho tiết học của nhà trường thêm phần sáng tạo.
R]`4TL4a6
Do nhận thức của 1 số phụ huynh học sinh, với tính chất công việc là bận
rộn, nên bố mẹ trẻ cũng không có thời gian để rèn trẻ, cũng chỉ có một số phụ
huynh nhà có máy vi tính.
Qua khảo sát đầu năm khoảng 62% trẻ ở lớp 5 tuổi chưa được tiếp xúc
với công nghệ thông tin
Việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học ở
giáo dục mầm non còn đang ở trong giai đoạn đầu nên vẫn còn được nghiên
cứu, đánh giá và rút kinh nghiệm vì vậy vẫn chưa phát huy được hiệu quả tối đa
của nó.
Do thấy được những thực tế đó nên tôi đã suy nghĩ và tìm ra các hình
thức chỉ đạo giáo viên giúp trẻ tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào
trong giảng dạy giúp trẻ hoạt động một cách tích cực.
8*O64<Ob644b644Q3cB6<c:U3L44Q34H67
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta gọi là một xã hội tri
thức hay một xã hội thông tin. Máy vi tính và những kỹ thuật liên quan đã đóng
vai trò chủ yếu trong việc lưu trữ, truyền tải thông tin và tri thức. Với những
phương tiện công nghệ như: máy vi tính, máy chụp hình, máy chiếu, loa, đàn…
Trẻ rất hứng thú khi được tiếp cận với chúng tuy nhiên lòng yêu thích của các
cháu còn ở nhiều mức độ khác nhau. Và việc trẻ hứng thú, ham thích say mê
với công nghệ thông tin như thế nào còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, điều
kiện gia đình, giáo dục của người lớn xung quanh. Vì thế công nghệ thông tin
cũng là phương tiện phát triển trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, phát
triển thể chất và có sự tác động mạnh đến sự tự tin của trẻ khi bước vào trường
phổ thông.
6
* Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông
tin vào trong giảng dạy ở trường Mầm non được diễn ra rất linh hoạt theo hai
hình thức chính: hình thức trong giờ hoạt động chung và các hoạt động khác.
Việc lựa chọn hình thức cho trẻ làm quen và tiếp cận dựa trên đặc điểm tình
hình của trẻ do đó buộc người giáo viên phải lựa chọn hình thức cho ph~ hợp
với trẻ làm sao để trẻ dễ dàng tiếp thu.
Qua đó ta thấy được sự cần thiết của việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ
và ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và lựa chọn hình thức
cho trẻ làm quen với công nghệ thông tin là yếu tố tạo tiền đề cho sự thành công
sau này.
Với những hình thức cho trẻ hoạt động như : Cho trẻ quan sát cô vẽ, cô
hát cho trẻ nghe, trẻ bắt chước cô… đã trở nên quá quen thuộc làm cho trẻ
nhàm chán nên hiệu quả của giờ học không cao.
Cần phải có những điều mới lạ để thu hút sự tập trung chú ý của trẻ.
Trong khi đó công nghệ thông tin lại đang phát triển rất nhanh và những ứng
dụng của nó rộng rãi và thiết thực cho đời sống. Chính vì vậy mà sử dụng tin
học vào tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non sẽ tạo ra những điều mới lạ
kích thích sự tò mò của trẻ, trẻ sẽ tập trung chú ý, hiệu quả tiết học sẽ rất cao.
Việc ứng dụng phần mềm tin học vào tổ chức các hoạt động cho trẻ
mầm non nhằm tạo môi trường lớp học thân thiện mới lạ, phong phú, bắt mắt
thu hút trẻ, kích thích tính tích cực hoạt động, ham học hỏi, tìm tòi khám phá để
trẻ phát triển .
Hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
giáo dục mầm non, trước khi vận dụng đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo giáo
viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục cho
trẻ 5-6 tuổi, tôi đã có khảo sát để đánh giá tình hình thực tế đội ngũ và mức độ
nhận thứ của trẻ về công nghệ thông tin.
d`Ke?JL4J2[O7:;34f4H6\RJ6<[M?
`g6a6<7B7:;3 `Ke?JL4J2[O
7
9_:;6< h_Hij]
Trẻ thích đến lớp 155/186 83%
Trẻ hứng thú tích cực trong các hoạt động 145/186 75 %
Trẻ tiếp thu các nội dung giáo dục 150/186 80%
Trẻ biết sử dụng thao tác máy 130/186 60%
E*O3RH6A4OA4Q34H67
dH6A4OA.4k7B2<O2D=6G343Q3453^AQRl1:m6<D
34?n=6Co6@6<4HADF*
- Chúng tôi luôn luôn xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin của
giáo viên trên thực tế giáo viên đã nắm được các kỹ năng về máy tính về các
phần mềm trên máy tính.
- Chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên thông qua các cuộc họp và sinh hoạt
tổ chuyên môn, qua các giờ dạy mẫu thao giảng dự giờ nhằm đúc rút kinh
nghiệm cho những giáo viên khác.
- Quan tâm đến việc bồi dưỡng giáo viên giỏi và có khả năng triển khai
các phần mềm hay bài giảng trên máy tính.
- Kết quả về trình độ và kỹ năng của CBGV: 88% CBGV và nhân viên
của trường đều có thể sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm liên quan
để ứng dụng vào lĩnh vực công tác của mình.
Để có kỹ năng về việc chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ
chức các hoạt động giáo dục của trẻ. Trước hết bản thân tôi phải thường xuyên
trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ tin học, phải dành nhiều thời gian cho việc
học, nghiên cứu và thiết kế giáo án trên những công cụ của các phần mềm
chuyên thiết kế bài giảng điện tử như phần mềm Window Movie Maker, Power
Point, phần mềm violet và các phần mềm khác. Ngoài việc theo học lớp tin học
tôi còn học qua các tài liệu về tin học, trên các tư liệu về cách sử dụng các phần
mềm máy tính trên mạng Internet, tham gia tích cự học hỏi đồng nghiệp về cách
thiết kế bài giảng bằng điện tử.
8
G1FVới phần mềm Powerpoint
Khi tôi tự mình học hỏi và nghiên cứu trên máy tính, tôi đã phát hiện ra
một công cụ soạn giáo án điện tử khá tiện ích với giáo viên mầm non đó là phần
mềm powerpoint Phần mềm này có sˆn trong chương trình Window Phần mềm
này cho phép chúng ta làm giáo án như những đoạn phim. Chúng tôi có thể đưa
tranh ảnh, vi deo, âm thanh, chữ viết vào bài giảng của mình và làm hiệu ứng
cho chúng thật sống động, muốn ghi âm giọng kể chuyện ngọt ngào của mình
để lồng vào đoạn phim? chỉ cần kích vào biểu tượng cái Micro và làm theo chỉ
dẫn mà thôi. Không những thế tôi có thể chỉ đạo giáo viên in sao giáo án của
mình ra đĩa VCD để dạy trên ti vi mà không cần phải ra hiệu Converter. Nếu
thực sự say mê và nhiệt huyết với nghề giáo viên có thể trả lời được bất kỳ câu
hỏi nào mình muốn chỉ cần một cái “nhấp chuột”.
G1F Khi lựa chọn phông chữ, màu chữ, hiệu ứng hình ảnh… giáo viên
chọn màu chữ và màu nền không quá tương phản, hiệu ứng hình ảnh không quá
rối nếu không trẻ sẽ nhức mắt và không thể chú ý vào bài giảng được gây tác
dụng ngược.
Khi sắp xếp các Slide giáo viên có thể sắp xếp đơn giản, hợp lý và luôn
lưu ý đến mối liên kết giữa chúng vì đôi khi một trục trặc nhỏ trong quá trình
tiến hành bài giảng cũng có thể làm cho tôi lúng túng, mất bình tĩnh. Quan
trọng là phải bình tỉnh và biết cách xử lý tình huống. Tôi thường xuyên tham
gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kiến thức về CNTT. Hoặc muốn tìm tài nguyên
về giáo án giáo viên có thể thường vào trang giaovien.net, Dayhocintel.org,
Mamnon.edu.vn.Một số trang web cho phép tìm kiếm nguồn tài nguyên khổng
lồ để khai thác như Google.com.vn, Dowload.com.vn…
dH6A4OA84MCC:?64c:p6<7q?:C?M[rCCOnG64D
3O3cM6<4KRs3q64KA4F3DF64?3q?>6<1F6<c26<c:p6<
453
- C~ng với BGH nhà trường tham mưu tích cự với địa phương mua sắm
thêm các thiết bị như máy tính xách tay, máy tính có nối mạng Internet và máy
9
chiếu Projecter phục vụ cho việc dạy học và số lượng các loại máy của trường
chúng tôi như sau:
Các loại máy móc, thiết bị Số lượng Ghi chú
Máy tính d~ng cho công tác quản

04 Hiệu trưởng - Hiệu phó - Kế toán
Máy tính để GV soạn bài và dạy
trẻ
02
Máy tính Laptop 02
t6<OnDG64 uv 
Máy in 04
Máy chiếu Projector 03
Số máy tính nối mạng Internet 03
Số CBGV có máy tính riêng ở nhà
và đã kết nối Internet.
28 84%
* H6A4OAE4k7B2wxn1Q6<<O2O67H6yDL4M4O3:_H?
A4F3DFDH3>6<1F6<*
Bên cạnh đội ngũ, máy móc thiết bị, thì chúng tôi bỗi dưỡng giáo viên
chuẩn bị bộ giáo án điện tử về các bài dạy theo các chủ đề trong năm học trong
quá trình ứng dụng CNTT. Thiết kế một bài giảng điện tử hoặc ứng dụng CNTT
trong các hoạt động giáo dục đòi hỏi phải phong phú, phái có quá trình tìm
kiếm hoặc tạo dựng rất công phu.
Chỉ đạo CBGV tích cực khai thác trên các trang web của ngành, Trang
Violet của các trường khác và của cá nhân CBGV trong toàn ngành để tạo thêm
tư liệu phong phú trong việc thiết kế bài giảng điện tử hoặc ứng dụng CNTT
trong các hoạt động giáo dục.
dH6A4OAI4k7B2<O2D=6>6<1F6<3o6<6<4H4o6<6D2
z34>33O342B7t6<34?6<342c{
Thời gian hoạt động chung của lớp là 30 - 35 phút. Vì vậy giờ hoạt động
này chúng tôi sử dụng rất nhiều hình thức khác nhau để gây hứng thú cho trẻ,
giúp trẻ nhanh chóng hiểu, nhận biết, khám phá. Trong hoạt động này sử sụng
đồ dụng đồ d~ng trực quan rất có hiệu quả. Đồ d~ng trực quan có thể là tranh
ảnh, mô hình, vật thật… Đồ d~ng trực quan là yếu tố không thể thiếu được
trong việc dạy trẻ, vì trẻ chỉ lĩnh hội kiến thức khi được trực tiếp tri giác các đối
tượng. Đồ d~ng trực quan càng đẹp, càng hấp dẫn thì càng thu hút được trẻ.
Nắm bắt được điều này khi cho trẻ hoạt động học tập nhưng cũng có một số đề
tài , ta không thể trực tiếp cho trẻ quan sát bằng vật thật được (quan sát một số
con vật sống trong rừng, tìm hiểu về các loài chim…) cũng như muốn đảm bảo
10
được tiết dạy sinh động, trẻ hứng thú, hoạt động tích cực chúng tôi đã lên mạng
Internet tìm tư liệu phục vụ tiết dạy.
 G1F Với hoạt động phát triển nhận thức. Khi dạy trẻ tìm hiểu một số
con vật sống dưới nước: trẻ cần phải biết tên gọi, hình dáng, các bộ phận, thức
ăn, nơi sống Nếu sử dụng tranh sẽ rất hạn chế và không mang lại hiệu quả trẻ
hoạt động tích cực . Hiểu được điều này chúng tôi đã tìm tư liệu và xây dựng
tiết dạy trên Powerpoint. Trẻ rất hứng thú khi được quan sát con cá, con tôm
đang bơi dưới nước, đặc biệt trẻ tập trung chú ý khi được xem các con vật bơi
lội, bắt mồi.
Để trẻ không thụ động trong học tập chỉ ngồi xem và nghe, giáo viên phải
thường xuyên gọi trẻ, d~ng những câu hỏi kích thích tư duy trẻ phát triển và cho
trẻ lên sử dụng máy như nhấp chuột để tìm hiểu các con vật khác, hay lên chơi
trò chơi phân nhóm các con vật như “con vật sống trong gia đình, con vật sống
dưới nước”. Cho trẻ lên phân nhóm các con vật sống trong gia đình, sống dưới
nước bằng cách cho trẻ nhấp chuột vào hình ảnh hiệu ứng hình ảnh của các con
vật sẽ chạy lên phía trên màn hình từ đó khắc sâu thêm kiến thức cho trẻ về các
con vật sống dưới nước và con vật sống trong gia đình.
11
Với những kiến thức này trẻ sẽ lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về
thế giới xung quanh trẻ thật phong phú và đa dạng, giáo viên cũng giúp trẻ phát
huy tính tích cực sáng tạo và luôn hấp dẫn trẻ trong các hoạt động dạy và học
của cô và trẻ.
Hay khi cho trẻ chơi với củng cố ở tiết phát triển nhận thức chúng tôi cho
trẻ nhận biết phân biệt các khối, cho trẻ chơi trò chơi “ Ô cửa bí mật”
12
Việc sử dụng đồ d~ng trực quan trên máy vi tính mang lại cho trẻ hứng
thú và kích thích trẻ tham gia vào hoạt động hơn nữa bởi trên máy vi tính các
hình ảnh xuất hiện và mất đi hay kèm theo các hiệu ứng mới là hấp dẫn theo ý
muốn của giáo viên, trẻ sẽ tập trung sự chú ý trước những điều mới lạ, tiết học
sẽ càng đạt hiệu quả hơn.
Qua những ví dụ minh họa ở trên, tôi thấy hình thức cho trẻ tiếp cận với
máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giờ hoạt động chung
hình thức rất cơ bản giúp người giáo viên đạt được mục đích của giờ hoạt động.
Ngoài ra t~y theo nội dung của từng chủ đề mà giáo viên có thể lựa chọn hình
thức tổ chức giờ hoạt động ph~ hợp nhằm tạo ra cho trẻ một trạng thái thật thoải
mái, gần gũi với cuộc sống thực,“học mà chơi, chơi mà học”
G1F Hoạt động làm quen với chữ cái e, ê chúng tôi thiết kế các hình
ảnh có kèm theo chữ cái để dạy trẻ.
13
Đặt ra câu hỏi và cho trẻ trả lời theo thiết kế trên màn hình: Mẹ và bé
đang làm gì đây? Trẻ trả lời: … Sau đó giáo viên bổ sung và nhấp chuột vào
biểu tượng trả lời ngay lập tức màn hình sẽ hiện ra dòng chữ “Mẹ cho bé ăn”
và giáo viên cho trẻ nhận biết các chữ cái đã học và các chữ cái chưa học, giáo
viên cũng có thể cho trẻ tự lên nhấp chuột nhằm kích thích trẻ ham học hỏi, tìm
tòi và khám phá.
G1FVới giáo dục âm nhạc ở chủ đề “phương tiện giao thông” để gây
hứng thú cho trẻ tôi đã chọn những hình ảnh về các loại phương tiện giao thông
và cho trẻ xem sau đó dẫn dắt vào bài dạy của mình để thu hút trẻ.
Tôi chỉ đạo giáo viên có thể lên mạng chọn những bài hát thích hợp tải
nhạc copy vào máy mở cho trẻ nghe và cho trẻ hát theo.Với phần trò chơi âm
nhạc, khi chơi trò chơi âm nhạc giáo viên có thể sử dụng máy vi tính để chơi
chiếc đĩa hát kì diệu.
14
dH6A4OA&6<1F6<3o6<6<4H4o6<6D242B7t6<<O21F3
1641:m6<D34aC[T3[>3L4|}342c{
- Hoạt động giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ là một
hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ
ở trường vì vậy hàng ngày chúng tôi giáo dục trẻ ăn uống đủ chất, vệ sinh
phòng bệnh, rèn nề nếp thói quen, vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chẳng hạn về giáo dục dinh dưỡng cho trẻ giáo viên cho trẻ nhận biết
bốn nhóm thực phẩm và ích lợi của các nhóm thực phẩm đối với sức khỏe của
trẻ. Ngoài việc trò chuyện và nhận biết các vật thật chúng tôi còn thiết kế các
hoạt động trên máy tính cho trẻ nhận biết.
G1F “ Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ” giáo viên thiết kế
các hình ảnh về các nhóm thực phẩm và cho trẻ chơi phân loại các nhóm thực
phẩm.
15
16
- Khi xem những hình ảnh này trẻ rất thích, hứng thú tham gia trò chuyện
về các nhóm thực phẩm và trẻ biết được ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đối
với sức khỏe của con người.
17
* Để dạy trẻ tìm hiểu một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh chúng
tôi đã thiết lập các hình ảnh về các bệnh:
- G1F: Vào giờ hoạt động chiều giáo viên cho trẻ tìm hiểu về bệnh
chân, tay, miệng dưới hình thức trò chơi, câu đố, xem hình ảnh
- Bé tìm hiểu bệnh Chân - Tay - Miệng.
d4zRK63O3434ND/?^34N
- Trước khi tham gia hội thi xin mời các thí sinh của chúng ta chia ra
thành 2 đội (t~y vào sĩ số lớp cô cho tạo nhóm tương ứng, nếu có trẻ bị thừa ra
sẽ cho trẻ đó làm ban giám khảo của hội thi sau đó cô cho các đội cử đội trưởng
và về vị trí thi của đội mình).
- Ở hội thi này các đội phải trải qua 3 vòng thi đó là: “ Nhanh tay - nhanh
mắt”, phần thi “ Kiến thức” và phần “ Chung sức”.
4q64M64Mn64M64Cr)
- Ban tổ chức sẽ đưa ra 4 bức ảnh được đánh số thứ tự từ 1 - 4, nội dung
các bức ảnh là các bệnh thường gặp ở trẻ em. Nhiệm vụ của các đội là tìm ra
đâu là bức ảnh bị bệnh Chân - Tay - Miệng và lắc xắc xô thật nhanh để giành
quyền trả lời, nếu trả lời không đúng đội còn lại được quyền trả lời tiếp, phần
thưởng cho câu trả lời đúng sẽ là 1 cành hoa.
- Cô mở Slide có chứa hình ảnh để trẻ lựa chọn hình ảnh đúng.
18
d4q6`K64>3)*
- Ở phần thi này 2 đội có quyền trả lời như nhau bằng cách giơ mặt cười
màu đỏ tương ứng với đáp Đúng, mặt mếu màu xanh tương ứng với đáp án
Sai.Chúc 2 đội bình tĩnh trả lời đúng tất cả các câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra!
+ x?.: Bệnh C-T-M không nguy hiểm Đúng hay sai? ( Mặt mếu)
( Bệnh C-T-M rất nguy hiểm vì có thể gây biến chứng ở não và tim).
+ x?8Để phòng bệnh C-T-M chúng ta cần rửa tay bằng xà phòng,
Đúng hay Sai? ( Mặt cười)
Để phòng bệnh, ngoài việc rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn,
sau khi đi vệ sinh, người lớn cần rửa sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi của trẻ
bằng chloraminB 5% (nước khử tr~ng) hoặc xà phòng, nếu là bình sữa, bát, đĩa
thì có thể luộc trong nước 100
0
C để khử tr~ng; hạn chế tiếp xúc trực tiếp như
hôn, sử dụng chung đồ d~ng; ăn chín, uống chín, che miệng khi ho và hắt hơi.
Cách ly với những người mắc bệnh.
d4q64?6<[>3)
- Trên tay cô là các bức tranh về quy trình rửa tay 7 bước bằng xà phòng,
nhiệm vụ của bạn đội trưởng là cử ra 5 bạn nhanh nhẹn cầm bức tranh bật liên
tục qua mấy vòng thể đây? Để gắn lên trên bảng, các bạn còn lại có nhiệm vụ
tìm tranh theo đúng thứ tự các bước rử tay. Lưu ý mỗi 1 bạn chỉ được phép lấy
1 bức tranh, bạn trước về bạn sau mới được quyền đi tiếp, trong quá trình bật
chạm vòng sẽ phải thực hiện lại. Thời gian để cho 2 đội ghép tranh là 1 bản
nhạc. Sau đó 2 đội sẽ phải cử ra 2 bạn để thuyết trình và làm mẫu các bước rửa
tay, đội nào thuyết trình lưu loát, làm mẫu đúng sẽ giành được 1 cành hoa. Hai
đội đã rõ các chơi và luật chơi chưa nào? 3 – 2 – 1 bắt đầu!
* Hay đối với bệnh thủy đậu là bệnh dễ lây qua đường hô hấp để dạy trẻ
phòng tránh các bệnh đó tôi đã cho trẻ tìm hiểu qua các hình ảnh sau:
19
- Qua các trò chơi trẻ rất hưng thú và đã giúp trẻ nhận biết được dấu hiệu
của các bệnh một cách dễ dàng và biết cách phòng tránh bệnh tốt hơn.
dH6A4OAPK3O34_QM345677f4KLK3O342B7t6<
<O21F3c{*
Với trẻ nhỏ học thông qua chơi. Phương châm giáo dục là tạo điều kiện
cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều
hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ. Vì vậy không phải nội
dung nào, bài học nào trẻ cũng phải học qua máy vi tính.
Vì thế khi thiết kế bài giảng điện tử trong các hoạt động giáo dục tôi
thường lựa chọn các nội dung có các hình ảnh mà trẻ không thể quan sát trong
thực tế như quá trình lớn lên và phát triển của cây cối, hoa quả, con vật, âm
thanh…Đòi hỏi phải có kỹ thuật máy móc để ghi lại hay mô phỏng được cả quá
trình phát triển trong thời gian dài hoặc các hình ảnh trẻ ít có cơ hội quan sát từ
thực tế như các con thú dữ, động vật sống trong rừng , các con côn tr~ng nhỏ
bé, các con vật gây nguy hiểm không an toàn cho trẻ…
20
Hay các câu chuyện , bài thơ, làm quen với toán và các hoạt động phát
triển kỹ năng cho trẻ như tạo hình, nhận thức …
 f6A4OA~494;ADUA4F4?n64c26<DH3342c{_Ce?}6DU
3o6<6<4H4o6<6*
- Đây là hình thức thường làm nhưng đạt hiệu quả rất cao trong các hoạt
động, chúng tôi đã phối hợp với phụ huynh trong việc hướng dẫn trẻ sử dụng
máy vi tính như: cách bấm chuột, cách mở máy, tắt máy và sử dụng một số lệnh
cơ bản…
- Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi trước máy vi tính và thời gian cho trẻ ngồi
trên máy là không quá 30 phút trên ngày đồng thời tôi hướng dẫn phụ huynh
mua đĩa cho trẻ học ở nhà như : Bé tập tô màu, bé khám phá môi trường xung
quanh, trò chơi kismats, đĩa bé kể chuyện theo tranh vẽ…và rất được phụ huynh
đồng tình hưởng ứng và hiệu quả các hoạt động của trẻ ở lớp cũng được nâng
lên rõ rệt.
*`ZX'W•€
Qua việc thực hiện các biện pháp trên chất lượng giảng dạy ngày càng
được nâng lên rõ rệt, trẻ rất hứng thú và tích cực trong các hoạt động, tiếp thu
bài tốt hơn.
Trẻ thích được đến lớp, mạnh dạn hơn, nhiều cháu đã biết cách sử dụng
máy, trẻ đi học chuyên cần hơn. Được ban giám hiệu nhà trường và các đồng
nghiệp đánh giá cao qua các tiết dự giờ, được phụ huynh quan tâm và ủng hộ
cao trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
d`Ke?J7:;34f4H6\RJ6<[M?
`g6a6<7B7:;3
c:U3L44Q3
4H6
M?L44Q3
4H6
Số
lượng
Tỷ lệ
Số
lượng
Tỷ lệ
Trẻ thích đến lớp 155/186 83% 175/186 95 %
21
Trẻ hứng thú tích cực trong các hoạt động 145/186 75 % 174/186 93%
Trẻ tiếp thu các nội dung giáo dục 150/18
6
80% 175/186 95%
Trẻ biết sử dụng thao tác máy 130/18
6
60% 165/186 89%
* •`
1. Giáo viên mầm non cần mạnh dạn, tự tin, không ngại khó và không
ngừng sáng tạo. Hãy tự thiết kế cho mình những bài giảng điện tử qua đó giáo
viên có thể tự mình tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu nhờ quá trình
tự học hỏi say mê, tự mày mò của mình.
Việc ứng dụng phương tiện công nghệ trong giảng dạy là rất cần thiết và
bổ ích nó sẽ giúp giáo viên rất nhiều trong việc giảng dạy đem lại hiệu quả cao
trong việc tiếp thu kiến thức của trẻ và giảm bớt thời gian của chúng ta trong
việc làm đồ d~ng ngoài ra những tư liệu ấy còn được sử dụng lâu dài và nhân
rộng.Muốn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục trẻ một cách có
hiệu quả thì bản thân tôi phải thực sự đầu tư nhiều thời gian để học tập bồi
dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tin học.
2. Giáo viên phải biết thiết kế và lựa chọn nội dung, hình ảnh ph~ hợp
với từng hoạt động của trẻ. Luôn tìm tòi ý tưởng từ trẻ để đề ra các hoạt động
thiết thực và ứng dụng được ở nhiều hoạt động khác, ph~ hợp với trẻ.
3. Cô giáo phải biết cách lựa chọn đề tài giảng dạy ph~ hợp với trẻ, biết
cách xây dựng thư viện tài nguyên giáo dục đa phương tiện (hình ảnh, phim tư
liệu, âm thanh…) phục vụ công tác thiết kế bài giảng điện tử trong hoạt động
giáo dục.
4. Cô giáo phải biết cách tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động cho trẻ
được tham gia trải nghiệm và gây được hứng thú cho trẻ.
5. Giáo viên phải biết cách phối hợp với phụ huynh trong việc cho trẻ
làm quen với công nghệ thông tin cũng như các hoạt động để đạt hiệu quả cao
trong chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
22
*`Z/'‚ `Zƒ
.*`K_?^6
Việc sử dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ là một giải pháp quan trọng và ph~ hợp với đặc điểm tâm sinh lý
của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm tìm tòi khám phá thế giới xung
quanh dưới hình thức đa dạng đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục trong trường mầm non.
Nếu giáo viên biết cách sử dụng ph~ hợp và biết phối hợp với việc sử
dụng các đồ d~ng, đồ chơi, vật thật và các vận động phát triển cơ bản thì đạt
hiểu quả cao trong chất lượng giáo dục và ngược lại nếu quá lạm dụng hoặc
vận dụng không ph~ hợp thì sẽ có tác dụng ngược lại.
D~ sử dụng giáo án điện tử nhưng giáo viên vẫn phải chú ý trẻ luôn là
trung tâm và phải xem trọng mục tiêu phát triển cho trẻ đã đề ra
Không quá lạm dụng giáo án điện tử và luôn cho trẻ được hoạt động và phát
triển một cách tích cực.
Vận dụng toàn bộ những gì sˆn có để làm tư liệu, phục vụ cho bài giảng
Luôn tìm tòi ý tưởng từ trẻ để đề ra các hoạt động thiết thực và ứng dụng
được ở nhiều hoạt động khác, ph~ hợp với từng độ tuổi
Với những kết quả đạt được, tôi có một số bài học kinh nghiệm muốn
chia sẻ như sau:
8*„LK67w?…
- Phòng Giáo dục & Đào tạo nên có lớp tập huấn cho tất cả giáo viên về
việc sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy trang bị thêm
máy vi tính cho các trường .
- Đầu tư thêm trang thiết bị cho các trường mầm non để nâng cao chất
lượng giảng dạy. Các trường mầm non hiện nay rất thiếu, mặc d~ nhiều trường
đã chủ động mua sắm thêm nhưng do kinh phí còn hạn hẹp, phải mua sắm dần
trong nhiều năm nên máy móc, thiết bị cũ không đồng bộ có nhiều máy đã hư
hỏng nặng hết thời gian sử dụng, tạo nên khó khăn không nhỏ trong việc ứng
23
dụng CNTT. Đề nghị cấp trên quan tâm hơn đối với các trường mầm non trong
việc đầu tư trang thiết bị để ứng dụng CNTT.
- Phòng GD hàng năm cần tổ chức hội thi V/V ứng dụng CNTT trong
quản lí và dạy học với các nội dung: Bài giảng điện tử, Phần mềm ứng dụng,
Trò chơi cho trẻ mầm non.
Trên đây là một số biện pháp mà bản thân tôi đã áp dụng trong việc chỉ
đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy trẻ 5 tuổi. Rất
mong nhận được sự góp ý bổ sung để đề tài sáng kiến kinh nghiệm ngày càng
hoàn thiện./.
24

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×