Tải bản đầy đủ

SKKN Công tác quản lý hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại trường Mầm Non 1


TRƯỜNG MÀM NON1/6
CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN
THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON
PHẦN I: Đ$T V&N ĐÊ
 LÝ DO CHỌN ĐÊ TÀI
 !"#$"%&"'() *+',"-.+/0"123456'!"+(7.'8-292"-$(
+2: ;""'<"'=',"-.+4>"-.?@"-A+2*+/B."?9C'D.' E#$F.'8'G.457/B.
"?91C'"#2"''+(%'!"-A$C'D.' E#$F.'8'G.451/?H'IJ1-2FKD.;.
'+(%'!"-L
MAN+. O2P"F"7@.'Q.45/+"-A9""'+"'#$C'..42Q"#RS2T.7 ;"'F
.'8'G.?@"-A+2*+',"-.+.'UJU1/P(/*/NV.4&V.'QVW/QC'D#D'F"' P
C'..42Q"*+/B."?9.'XP"C'Y2'IJ1"-+(.Z[\(-2]L4F"-!"-.'IJ1
-2FKD.F$"K2G"'F.45.'X!"-.'IJ1JN%'^6'F.45/?H_6A$E..4F"-
"'`"-D.2) #!a"-b +".4S"-7.4F"-/1!"-.C'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'
'F.45/?Hb +".\'$"-/P L'&"'#X#e(7'*.?9"-'&"'C'*4+Chỉ thị số 1408
ngày 1 tháng 9 năm 2009 của về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em7/0'f.'g
“Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo
lực”h.28C.D.42Q"%'+2.'U'2G"1'2G b YC'F"-.4$F.'2/ +3_\(KU"-.4?]"-'S
.'\".'2G"7'SJ2"'.&'U:7',.4S"-#2G4i"A (G"%j"I"-J;"-7%j"I"-.U[YF#G7

%j"I"--2+F.28C7N"-_k'F'SJ2"'.4F"-"'$.4?]"-:L
-$(lmnoo7E2FKD#$$F.dF[+"'$"''!"-.?J; 13/2010/TT-
BGD&ĐT Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống, tai nạn thương tích
trong cơ sở giáo dục mầm non7") 4p3E2K "-_\(KU"-.4?]"-'S+".F$"7C'c"-7
';"-.+2"d".'?@"-.&':3Q/Y[YF+".F$"'F.457%'2.45/?H'IJ17" !27Kd(
.d2@J=-2FKDP"F"L:7#$"-$(no.'"-n"Inoo7E-k2!"-#I"J;
8511/BGDĐT-GDMN .92=2FKDq$F.dF"'>3'B"'f"'.X"'.4d"-%'!"-
Ph Hiu trưng: Ngô Th Thanh Huyn
/Y[YF+".F$"'F.456.d2@J=-2FKDP"F":
r2G/Y[YF+".F$"7C'c"-.4"'.+2"d".'?@"-.&''F.45A$"'2G#Db +"
.4S"-.4F"-!"-." !2Kd(.45=.4?]"-P"F"L2G""+(1%'FY"-s.42G .456
.ZoV. O2/?H'IJ1.d2.4?]"-P"F"7'28ntJ;.456.4F"-/E. O27
'F.'B(.4'"'2G*+"'$b Y"Au.d2.4?]"-P"F".4F"-!"-.'f/dF
'IJ1JN%'^67C'c"-.4"'.+2"d".'?@"-.&''F.45A$#!a"-b +".4S"-L
4?]"-P"F"1"'2G#D" !2K?v"-7'IJ17-2FKD.456.Z[+.'"-
. O2/8"J . O2w2R AG.4?]"-P"F"xLrX.'8.dF!2.4?]"-.'e.JU+".F$"7.'\"
.'2G"7A$"'d"''F.45'Fd./E"-7# 2'@2yLA$/2R .'28.(8 "'B.L1c"A$/2R %2G"
.;./QC'..42Q"#R.'Q'B.#$.2"'.'P"'F.457-1CC'P"C'..42Q"E.'.F$"K2G"L
'B(/?H.Pb +".4S"-*+#B"/R"$(7.eC.'QJ?C'd.4?]"-zP"F"
',"-.!2A !"/T.!"-.C'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F.45A$E..4F"-"'`"-
(8 .;BC['-1CC'P"'IJ1JN%'^6E.'.F$"K2G"'F.457A$E..4F"-
"'`"-"'2G#D.4S"-.\b (8./g"'/8"'B.A?H"-7 (.&"*+"'$.4?]"-LQ/CN"-
() P *+!"-./Y[YF+".F$"C'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F.45.4?]"-/0
_\(KU"-7.4+"-[g/?HE.'G.';"-@J=#e.'B..4+"-.'28.[gC'D#D'F'Fd./E"-
*+"'$.4?]"-.?@"-/;2/Y[YF+".F$"L ("'2)"KF.4?]"-_\(KU"-/0A\ ")"[<.
/P 1KB '2G _ ;"-BC7E.J;'d"-D*+!"-.4X"''2G""+(%'!"-/Y[YF
/?H/E+".F$"KF/1%'!"-.'QAF+g[^/?HJU;1.'Q_Y(4+/;2#92.45.4F"-
.']2-2+".927'?+/CN"-/?HD.2) -2FKD/R4+{"-"'?'?+.'U'2G".;.
"'2G#Db +".4S"-*+"-$"'7[)"d"'/1!"-.b Y"Au'Fd./E"-C'c"-';"-.+2
"d".'?@"-.&'.4F"-.4?]"-/0.'U'2G""'?"-'?+.'UJUJ.J+F#$',.4S"-L
I"N#$F.X"''X"'.'U.87b +.']2-2+"'S.eC7"-'2)"N .!2.'UJU.\/<
#$ ;"/?H/2J\ "-'2)"N ' ()"/RO'N.'U'2G"'?@"-.4X"'-2FKD#$
b Y"Au'Fd./E"-" !2K?v"-7'IJ17-2FKD.45.4F"-.4?]"-P"F"#$AB(
"'`"-%28".'N%'F+'S"$(A$I"N7"R".Y"-/Q/2R 'f"'"'>b Y"Au.;.!"-
.'IJ1JN%'^67C'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'.4F"-.4?]"-P"F"V
' (G"'"'@"V.f"''"'c+7"@2.!2/+"-!"-.L1{"-A$AuKF/Q.!2'S"
/R.$23!"-.b Y"Au'Fd./E"-'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F.45.d24?]"-
P"F"V' (G"'"'@"V.f"''"'c+LI'SnonVnos:"'>-1CC'P"
"\"-+F'@""`+'B.A?H"-'IJ1-2FKD*+"'$.4?]"-.4F"-.']2-2+".92L
|}~•€•r‚


LMƒ„ƒ•…
1. Tai nạn thương tích là gì:
+2"d"A$E.JU%2G"_Y(4+[B."-]"-F$2u ;"7KFE.."'\"[)""-F$2
-\(")".O".'?@"-.'?@"-.&''F@.'Q#R.'Q'B.'+(.\'"*+"d""'\"L1
'+2AFd2.+2"d"
+2"d"%'!"-'*/g"'.'?]"-%'!"-1"- ()""'\"4p4$"-7%'11.'Q/F"
.4?9/?H"'?"-07[^"-7"-E/E7'8./ ;2L
+2"d"1'*/g"'"'?[dFAU7[dF'$"'LLL
'?@"-.&'.'X%'!"-C'Y2A$.+2"d"$A$JU.O".'?@"-*+@.'Q=N/E
%'"'+ -\(")"7[=2.28C_,/E."-E.#92"- ""I"-A?H"-w1.'QA$.
/E"-@'S7"'2G.7'1+'B.7'B.C'1"-_dLLLxb "-?v"-'g /U"-*+@.'Q'FTKF
@.'Q.'28 (8 .;P".'28.'FJUJ;"-"'?.'28 !_(7B."'2G.L'?@"-.&'1.'Q
Au-2Y2/?H#$1.'QC'c"-.4"'/?HL'?@"-.&'A$.O".'?@"-*+@.'QKF1JU#+
/eCd"''FTSJ.'+([g#e.J<"'S"/\-\('e b YL
2. Thế nào là phòng chống tai nạn thương tích :
'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'A$C'c"-';"-.;2.'2Q "'`"-"- (@7"- ()"
"'\"K†".92.+2"d".'?@"-.&'7A$.O".'?@"-/8".'Q_#$.2"'.'P"*+F""-?]2L
'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'=.4?]"-P"F"A$-2F#2)"7"'$.4?]"-7C'D
' ("'C';2'HC#92"'+ .4F"-!"-.'IJ1.457/Q[YF#G[Y".'\".457.dF!2
.4?]"-+".F$"'F.45/?H.'+-2+'Fd./E"-7# 2'@27'S.eCL
3. Vai trò phòng chống tai nạn thương tích đối với sự phát triển của trẻ:
'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'1#+2.4cb +".4S"-/8"JUC'..42Q".F$"K2G"
#RT."'\"''F.45LrRT..'Q'B.@.'Q.45/?H%'^6d"'7%'!"-[g.O"
.'?@"-#RK+.'g.7.45/?H#e"/E"-"'+"'"'‡"7[X"'.'?]"-L
'!"-"'`"-JˆC'..42Q"#RT..'Q'B.$F"-2,C'F.45C'..42Q"#RT.
"'e".'NL8 .45%'!"-[g.O".'?@"-#RT..'Q_'+(#RT..2"'.'P".'X.45/?H
.X'2Q 7%'C'#R.'8-292_ "-b +"'.;.'@"L45.&'A{(/?H#;"%28".'N7%j
"I"-/Q1.')%2"'"-'2G7A$'$"'.4+"-/Q.4Y2"-'2G EJ;"-L
@""`+7C'c"-';"-/?H.+2"d".'?@"-.&''F.45Jˆ-2,C.45C'..42Q"#R
T."-!""-`L'?',"-.+/0[28.7"-!""-`A$C'?@"-.2G"*+.?K (7"8 %'!"-1
"-!""-`.'XJˆ%'!"-C'..42Q"/?H.?K (L'`"-.O".'?@"-%'2[g"-d.7'+([g#e.
"'S"/\#$F2G"-{"-1.'Q.O".'?@"-#R"-!""-`*+.45L
-F$24+7C'c"-';"-/?H.+2"d".'?@"-.&'Jˆ-2,C.45C'..42Q"#RT..X"'
Y_0'E2L45/?HJ;"-.4F"-E.!2.4?]"-+".F$"7%'!"-A$.O".'?@"-/8".457
.45Y"'e"/?H"'`"-.X"'Y7JU() .'?@"-7b +".\7'IJ1*+"-?]2A9"L
~ +/1.45[28.() b u7.4\".4S"-S2"-?]2_ "-b +"'7[28.-2,C/v"-?]2%'L
'!"-'f.'87c"-2,C.45C'..42Q"#RT..'‰jL2F#2)".dF!2.4?]"-
+".F$"7/‡CJˆ-2,C.45 ;"Y"'e"/?H2/‡C.ZF""-?@27!2.4?]"-LZ/1.45
 ;".dF'F[Y".'\"X"'1"'`"-'$"'/E"-7#2GA$/‡C'F_0'!27.dF4+E.
!2.4?]"-+".F$"'F'&"'X"'#$'FYS2"-?]2L
'?#e(C'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'1#+2.4c'8.JN.FA9"/;2#92JUC'.
.42Q"'F.45LrX.'8Š2',"-.+C'Y2a"-"'+ .X"'`"-[2G"C'C/Q%'<C'D/8"
N.;2.'2Q "'`"-.+2"d"'F.45LrX.456A$'*"'\".?@"-A+2*+/B."?97A$.'8
'G$',"-.+?@P_+"''FOb ;L
LM‹Œ
LX"''X"'/g+C'?@"-
4?]"-P"F"/1"-.4)"/g+[$".'g.4B"!dC.' E' (G"2R"",2'"'
@"7.f"''"'c+LF$"' (G"1•otK\"J;A$K\".E.'2Q J;Ž+%A+(7/]2J;"-
%2"'.8*+"-?]2K\"c"4B."'2R %'1%'I"'*(8 A$A$"?@"-4†(7.4X"'/EK\".4&
c"'d"'87C'D' ("''?+.'UJUb +".\"'2R /8"#B"/R'S.eC*+F"6
X"'L
nLX"''X"'"'$.4?]"-
4?]"-zP"F"A$.4?]"-/P .2)".4)".F$"' (G"/?H!"-"'e"A$.4?]"-
P"F""!"-.'!"/d.' ‰"b ;-2+N/E7.4?]"-1.O"-J;moVrV
rw.4F"-/1~ƒs7rnm7rsxL4X"'/EVrVrsomo"-?]2/d.' ‰"
#$.4)"' ‰"w.4F"-/1o7m7x7[2)"'8-2F#2)"/,"-b (/g"'.'6F
2R AG.4?]"-P"F"L
E2"-{-2F#2)""'2G..X"'.\' (8.A !"'8.Ac"-#X' 71.4X"'/E/d.
' ‰"#$.4)"' ‰"71%2"'"-'2G.4F"-!"-.'IJ1-2FKD.457. ("'2)"1
E.J;-2F#2)"A9". O2%'Y"I"-"<[<.{"-"'?"'d([•".4F"-!"-#2G1C'P"
'd"'87/!2%'2.'28 JUC';2'HC.4F"-!"-#2GL
E2"-{"[Eb Y"Au"'2G..X"'"I"-/E"-7A !""ŠAU'S.eC7.X.c2"-'2)"N
C'B"/B _\(KU"-.4?]"-"-$($"-C'..42Q"7A !"A$.;.!"-._0'E2'1+7%) -S2
KF+"'"-'2GC.4)"/g+[$"7.O'N.Z.'2G"7"'$/P .?7d"'.'?]"-
b \".4F"-!"-.C';2'HC_\(KU"-.4?]"-A9C7/P .?@J=#e.'B..4+"-.'28.[g
C'D#D'F!"-.-2Y"-Kd(7'IJ1-2FKD.45L
4?]"-/?H_\(KU"-.Z"Inoom#92.O"-K2G".&'C'c"-'SA$mo•n7Š2
C'c"-'S/?H.'28.%81/*C'c"-"-*7C'c"-'Fd./E"-7C'c"-#GJ2"'7C'c"-I"7
C'c"-%'F%'•C%&"7=.P"-'+21A+"+"[YF#Gh%' "'$[8C.'[2G.#92%' J2"''Fd.
# 2'@2*+.4571/P(/*.4+"-.'28.[gC'D#D'F!"-.BCK?v"-71'G.';"-
"?9Jd'7"?9.'Y2/Y[YF+".F$"'HC#GJ2"'L-F$24+7c"1C'c"-'N"I"-
C'c"-'$"''&"'7C'c"-+"-2'2G 7C'c"-(.8L4?]"-1.O"-K2G".&'J\"'@2
'F.45A$moon71/'@2"-F$2.4]2'F.45# 2'@271\(_+"'.dF[1"-.y
4?]"-1.O"-J;.45A$n•l•"'1A9Cw.4F"-/1'$.45nA9Chz† -2FA9CxL
I'Sb +7/?HJUb +".\*+/g+C'?@"-7*+@b +"[+""-$"'7*+
E2'+‡'SJ2"'/"-.']2"']JU"ŠAU*+.eC.'QJ?C'd7"'$.4?]"-{"-/0-T.
'2/?HE.J;.'$"'!"-"'B./g"'?H•.f"''"'c+.T"-[$"-%'6"7
•' (G"'"'@".T"--2B(%'6"#$=2FKD#$$F.dF'"'c+!"-
"'e"A$34?]"-'S.'\".'2G"V'SJ2"'.&'U:L2G""+(7.eC.'Q"'$.4?]"-/+"-
.28C.D"ŠAUC'B"/B /Q_\(KU"-.4?]"-P"F""!"-.'!"/d.' ‰"N/EL
sL'`"-/2Qd"'7(8 7.' e"AH27%'1%'I"
2Qd"'
ƒ$.4?]"-P"F"/d.' ‰"b ;-2+N/E7/+"-.4F"--2+2/Fd"_\(KU"-
C'B"/B /Q/d..4?]"-P"F""!"-.'!"/d.' ‰"N/EL
ƒ$.4?]"-1[RK$(.'$"'.&'.4F"-!"-.'IJ1-2FKD.4571/E2"-{V
rVr"'2G..X"'7.\' (8.7() .'?@"-.45L
G.';"-C'c"-A9C/,"-b ('71/*J\"'@27/'@2"-F$2.4]2'F.45'Fd.
/E"-7C'c"-VA9C/R /?H.4+"-[g"'`"-.4+"-.'28.[g7/Ka"-/'@2P".'28.
C'D#D'F!"-.-2Y"-Kd('IJ1-2FKD.45L
2Q(8
zE.[EC'e""[E7-2F#2)"c"'?+.'e.JU'*/E"-.&'U7A2"''Fd..4F"-
!"-.'IJ1-2FKD.45L
zE.J;'d"-D!"-.4X"'KFJkKD"-{"-/0A\ ")"[<./P 1KB '2G _ ;"-
BC'?'^"-C'P""$FY"''?="-/8"!"-.'IJ1.45{"-"'?1.'Q-\("- (
'2Q'F.45L
' e"AH2
V2"'C'&/P .?_\(KU"-@J=#e.'B./+"-/?H/g+C'?@"-{"-"'?=&+F
KD7•.f"''"'c+',.4S"-7b +".\L
V4?]"-"'e"/?HJU*"-'E7b +".\7Ac"-.2"*+/d2/+J;[eC'D' ("'L
'1%'I"
V- "%2"'C'&.U'*'2'F/P .?_\(KU"-@[Y"7. Jk+.4?]"-A9C'd"'‡Ch
- "%2"'C'&/P .?*+.f"'7*+/g+C'?@"-1"'?"-']C')K (G.7'?+%gC.']2
")"Y"''?="-C'P""$F/8".28"/EJk+'`+{"-"'?.4+"-[g@J=#e.'B.%'2P"
/"-.']2"'$.4?]"-%'!"-'*/E"-/?H.4F"-#2G.'U'2G"%8'Fd'.4+"-[g7. Jk+
.'6FKU%28"L
VzE.J;C'D' ("''SJ2"'A$K\".E.'2Q J;/]2J;"-%2"'.8c"%'1%'I"7.4X"'
/E'd"'8")"'?+.'UJUb +".\/8".X"''X"'JN%'^6{"-"'?%'Y"I"-*+.45
")"!"-.C';2'HC'IJ1.45c"-TCE.J;%'1%'I""'B./g"'L
L‘•’“•
LTình hình thực tế !"-.b Y"Au'Fd./E"-'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F
.45.d24?]"-P"F"L
Y".'\"A$E.C'1'2G .4?="-C'D.4'!"-.'IJ17.!2/0a"-#92+"
A0"'/dF"'$.4?]"-.'U'2G"!"-.b Y"Au'Fd./E"-C'c"-';"-.+2"d"'F.45
"'?J+ 
ƒ !"F2.4S"-!"-.'IJ1JN%'^6'F.45.d24?]"-zP"F"7.'6F
Kp2[2Q /.I"-.4?="-7\"/F.'6Fb (/g"'7%'JN%'^6/g"'%”nAP""I'F
oot.45L
'f/dF"[E(.8.'6FKp2'$"-"-$(#R.X"''X"'JN%'^6{"-"'?_kAu%gC
.']2.4?]"-'HC[g[G"'7[g.+2"d"[B..'?]"-%'2/+"-'S.d2.4?]"-7A9CL4F"-
.4?]"-'HC-2+2/Fd"1Kg'[G"'_Y(4+7.4?]"-/01JUC';2'HCJ.J+F#92(.8/g+
C'?@"-'Š.4H#RT.' ()"!"/Q_kAu%gC.']27KeC.<."- "A\(7"-I"'T"Kg'
[G"'A\(A+".4F"-.4?]"-7#Z+b +.4?]"-/0A$.;.!"-.C'c"-';"-7_kAuKg'
[G"'.+(V'\"V2G"-#$'2G""+(#†"/+"-.I"-?]"-!"-.C'c"-"-Z+.4?]"-'HC
Kg'[G"'.2K2•"L
–\(KU"-C'c"-(.87. (Q"KD"-"[E(.8/,"-() P h1/P(/*'J@A2)"
b +"/8"!"-.(.8#$.'U'2G".'?]"-_ ()"'Fd./E"-(.8'S/?]"-.'6Fb 2
/g"'*+E2FKD#$$F.dFL
ƒ<C/T.'G.';"-A?92/2G"+".F$"7_\(KU"-!2.4?]"-.4F"-#$"-F$2A9C'S
.?@"-/;2+".F$".'6Fb (' ‰"y
rR@[Y".'X.4?]"-/0A$.;.!"-.'IJ1JN%'^6'F.45/,"-.'6Fb (
/g"'*+"-'$"'7*+E€.8L ("'2)".Z/P "I'S/8""+(#†"1E.J;.+2"d"
"'^_Y(4+/;2#92.45L
4F"-"I'SnonVnos7/0_Y(4+#$2JU;/"-.28. (%'!"-A9""'?"-[Y"
.'\"',"-.!2"'`"-"-?]2A$!"-.b Y"AuY.'B('?+.'e.JU_N"-/"-#92
"2R.2"*+[eC'D' ("'7*+BC.4)"-2+FC'17"'?.45.•KF.4@".4?H."R""'$7
KFJ\"_2I"-[g[F"-.417KF-'8"-2'?+/Y[YF+".F$"7KF!"-.b Y".45*+
-2F#2)"'?+.;./Q.45_!/‰("'+ y
- ()""'\"K†"/8""'`"-.+2"d".4)"7#RC'&+-2F#2)"7"-?]2.4U.28C'I
J1.45'?+/?H.4+"-[g/P(/*%28".'N{"-"'?%j"I"-'IJ1.457'?+.'U
'2G"/,"-b 2/g"'#R'Fd./E"-/1"7.4Y.45h#RC'&+"-?]2A$!"-.b Y"Au'?+
.'e.JUJ.J+F7'?+1JU'f/dF7b +".\%gC.']2#$.42G./Q7'?+%gC.']2C'.'2G"
[2K?v"-'F-2F#2)"*+X"'"'`"-%28".'N%j"I"-c".'28 'D.7'?+%gC.']2
.4+"-[g. Jk+@J=#e.'B.[g'?'^"-7.'28 +".F$"'F.457"'`"-.4+"-.'28.[g%'!"-
/,"-b ('/Q-\(")""'`"-JU;/"-.28L
2. Một số biện pháp về công tácb Y"Au'Fd./E"-'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F
.45.d24?]"-P"F"L
QC'c"-.4"'"'`"-.+2"d"1.'Qc"_Y(/8"#92.457.!2/0/R_ B.#$.'U'2G"
rRC'&+"'$.4?]"-k+'`+%gC.']2J;-'8c"Ad2[g'?'^"-7-2+;Ad2E.J;
'Š"R"_2I"-[g[F"-.411.'Q-\("- ('2Q'F.457"\"-A+"+"'+F"-+"-
.P"'>/Y[YF+".F$". (G./;2'F.457.28C.D.'+? #92BC.4)""'+"''1"-
. Jk+7_\(92E.J;'d"-D_ ;"-BC.'28 +".F$"y
rRC'&+-2F#2)".'U'2G""-'2).,-2]-2B/1".4Y.45%'!"-/2_6#$F%'
#U.4?]"-7.I"-?]"-%2Q.4+#2G'BC'$"'-2]-2B7'8/EJ2"''Fd.*+-2F#2)"7
'B"'f"'!"-..O'N'Fd./E"-7.dF"R"8CJ2"''Fd.'F.45L

Giáo viên Jn định nề nKp trẻ trưLc khi ra HĐNT và sau khi HĐNT
2Q.4+.'U'2G"#GJ2"'C'c"-A9C7%2Q.4+'8/E'IJ1.45.'6F/g"'%”7/E.
_ B.7"'<"'=.4?9 E'SC'B"'f"'%gC.']2JU#2G.4)"L
O'N' ()"/R-2FKD%j"I"-J;"-'F.45[28..4"'_+"'`"-"@2"- (
'2Q#$[2K?v"-'F-2F#2)"E.J;%28".'N'IJ1JN%'^67C'c"-';"-.+2
"d".'?@"-.&''F.45.4F"-"'$.4?]"-y
rRC'&+C'D' ("'';2'HC#92"'$.4?]"-'BC'$"'"E2b (b (/g"'*+
A9C7*+"'$.4?]"-hZ"-/Š_6.'6Fb (/g"'K?92JU'?9"-K†"*+[YF#G7%'!"-/2
_6#$F%' #U.4?]"-7%'!"-'F.45+"-/'@2'FT#e.KD"-%'!"-+".F$"/8"
A9Cy
zF"-4>"-"'`"--X',"-.+A$/?H'f"'>/d./?HD.2) /R4+A$3 !2
' %'^67Kd(' "-F+":7"'$.4?]"-A$"@2$S2.456/?H'S.eC7# 2'@2E.
'.'FY227+".F$"L
!2Jˆ.28C.D[OJ "-%gC.']2%8'Fd''F.']2-2+".92.4F"-!"-.b Y"Au
C'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F.45.4F"-.4?]"-P"F"L
sL–\(KU"-%8'Fd''$"'/E"-D.'Q
I"N#$F.X"''X"'.'U.8#$"'>CKD"-[2)"C'C.4)"1'2G b Y7
[Y".'\"{"-/0_\(KU"-%8'Fd''$"'/E"-D.'Q'F"I'S"'?J+ 
  )"!"-#2G7
"E2K "-
zD
/&'%b
P"/d.
-?]2
.'U
'2G"
C';2'HC
2R %2G".'U
'2G"
Ž*24F7
%'1
%'I"
Y".4=
?9"-
%'<
C'D
 VO'NKS"
#GJ2"'7C'.
b +"-7Y2.dF
Ad2!2.4?]"-h
';2'HC
4 "-.\(.8
KUC'c"-
' (G"C' "
.' ;K2G.
%' ‰"/P 
"I
VdF
/?H
E.!2
.4?]"-
_+"'V
Jd'V+"
.F$"'F
.45
VF$"
.'QV
rV
rh
4d(
.8.'g
.4B"L
VF$".'QV
rVr
.'+-2+/P(
/*L
V? .P
.')E.J;
AFd2\(_+"'7
'F+7^y
V';2'HC.Z
C'&+4d(.8
 "-BC'1+
'B.7'?9"-
K†"_kAu
%' #U#G
J2"'y
n V'+-2+
A9C[2K?v"-
' ()"!"
"-'2GC#D/P 
"Ih–\(
KU"-"E2K "-
.O'N.eC
' B"!"-.
'IJ1JN
%'^67'c"-
';"-.+2"d"
.'?@"-.&'
'F.F$".'Q
VrVr
.4F"-.4?]"-L
VF$"
.'QV
rV
r
"<
/?H
%28"
.'N#R
!"-.
'I
J1JN
%'^67
'c"-
.4"'.+2
"d"
V7
.O
.4?="-h
2G C'1
' ()"
!"L
V$2A2G C'D
#D'F!"-
..eC' B"L
V']2-2+".O
'NL
VB.YV
rVr/R 
/?H.'+-2+L
.'?@"-
.&''F
.45
s V2G".F$"
+"€7
C'\"!"-
"'2G#D'F
.Z"-.'$"'
#2)"L
V'>
.'U
'2G".;.
%8'Fd'
'$"'
/E"-#R
'I
J1JN
%'^6'F
.45L
V+"
A0"'/dF
"'$
.4?]"-L
V.2) '&
/;2#92.'$"'
#2)"+"
€L
V#I"[Y"
A2)"b +"L
m V–\(KU"-%8
'Fd'"I'S
'Fd./E"-
€h%8
'Fd'.'6F
Kp27'IJ1
JN%'^6'F
.45L
VR4+
D.2) 
"'2G
#D"I
'S'F
.Z"-[E
C'e"L
V"[E
€7
2G C'1
' ()"
!"L
VJ.
.4S"-.\"I
'S92L
V2)"'8/P(
/*#R"'\"JUL
VrI"[Y"
'?9"-K†"
.'U'2G"
"'2G#D"I
'S*+'c"-
L
l VY2.dF!2
.4?]"-'S.eC
#$J2"''Fd.+"
.F$"C'c"-
.4"'.+2"d"
.'?@"-.&'L
VdF
/?H
!2
.4?]"-
+".F$"
'F.45
'Fd.
/E"-L
VF$"
.'QV
rV
r
.4F"-
.4?]"-
V2"'C'&
.4+"-[g#R@
J=#e.'B.7
.4+"-.'28.[g
+".F$"7Y2
.dF. Jk+
"'`"-'d"-
D[g'?
'^"-L
V1[Y"-
[2Q Y"'[F
"- ('2QL
 VO'N
.4 (R".'!"-
"\"-+F"'e"
.'N#R_\(
KU"-.4?]"-
'S+".F$"7
C'c"-';"-
V ()"
.4 (R"
/8".F$"
.'QV
rV
r7
C'D
V+"'f
/dF
€7
.F$".'Q
VrV
r7
C'D
VE2K "-
. ()".4 (R"L
V']2-2+".O
'NL
V2"'C'&.O
'NL
.+2"d".'?@"-
.&'[>"-
"'2R 'X"'
.'N"'?C'.
.]4@27.46F
[I"-4!"7C
C'&'y
' ("'7
'SJ2"'
#R_\(
KU"-
.4?]"-
'S+"
.F$"7
C'c"-
';"-.+2
"d"
.'?@"-
.&'L
' ("'7
'SJ2"'L
— V';2'HC.O
'N'FV
rVr7C'D
' ("'7'S
J2"'.'+-2+
.&'U.'"-
'$"'/E"-#X
.456h.'"-
+".F$"-2+F
.'!"-L
VzS2
"-?]21
u.'N
'@"%'2
.'+-2+
-2+F
.'!"-h
.'B(
/?H
.Pb +"
.4S"-
*+#2G
'I
J1JN
%'^6.45
6L
VF$"
.'+"'
"2)"h
!"-+"
.'g.4B"h
VrV
r
.4F"-
.4?]"-7
C'D
' ("'7
'S
J2"'y
VE2K "-
. ()".4 (R"L
VX"'.'N.O
'N[I"-4!"
CC'&'7"12
' (G"' ()"
/Ry
V2"'C'&
.'U'2G"L
• V4U.28C
-2J.#2G
.'U'2G"!"-
.C'c"-
';"-.+2"d"
.'?@"-.&'7
.4?]"-'S+"
.F$".4F"-
.Z"-"'1
A9CL
VzS2.45
/?H# 2
'@2'S
.eC+"
.F$"L
V"[E
(.8
.4?]"-
'S7
.O
.4?="-L
VrR.']2-2+"
A)"%8'Fd'
D.'Q'F
.Z"-"-$(
.Z"-. P"L
VrR.'U'2G"
"'2G#D
'\"!"-
!"-#2GD
.'Q'F.Z"-
.'$"'#2)"
.4F"-+"
%2Q.4+
€L
• V1b (/g"'
#RC'.'2G"7
_kAu.+2"d"
.'?@"-.&'
.4F"-.4?]"-
'Sh1C'Y"
"'7%'<C'D
(8 .;
"- (@-\(
.+2"d""'?/2
_6.4F"-%' 
#U.4?]"-7
/1".4Y.45
%'!"-/,"-
-2]b (/g"'L
V–\(
KD"-
b ('8
/QA$
@J=_k
Au#2
C'dh
2,C
S2
"-?]21
u.'N
'BC
'$"'
"-'2)
.,b (
/g"'b (
'8/R
4+L
Vƒ0"'
/dF"'$
.4?]"-7
.F$".'Q
VrV
r
.4F"-
"'$
.4?]"-L
VE2
'+‡
'SJ2"'
C';2'HC
.'U
'2G"L
V–\(KU"-
b (/g"'
b ('8#$
/?H!"-[;
.4)"[Y"-"E2
b (*+'$
.4?]"-L
o V'<C'D
"- (@
.'?@"-.&'
.4F"-.4?]"-
'SL
V'c"-
.4"'
.+2"d"
1.'Q
_Y(4+
'F.45L
V+"
'f/dF
€7
.F$".'Q
VrV
r7
C'D
' ("'7
'SJ2"'L
V@J=#e.
'B.7C'c"-
A9C7.4+"-.'28.
[g+".F$"L
VVr/?H
.4+"-[g/P(/*
%28".'N#R
'IJ1.457
#R'c"-
.4"'.+2"d"
.'?@"-.&'
'F.45L
V'U'2G"
"-'2).,
/Y[YF
r˜[8C
I"L
 V',.4S"-
A"--'•C.&'
'HC-2FKD
'c"-';"-
.+2"d".'?@"-
.&'#$F
V\"-
+F"'e"
.'N7
 "-BC
%j"I"-
J;"-'F
V2G 
C'1
' ()"
!"7
.O
.4?="-7
V–\(KU"-%8
'Fd'',
.4S"--2FKD
%j"I"-J;"-
'F.45L
V&+FKD
!"'S7
'Fd./E"-*+
.45L
.45L -2F
#2)"L
V';2
'HC
' ()"
#2)"
'c"-

.'?]"-_ ()"7
S2A,S2
"@2L
mL8.b Y/d./?H
+ %'2"'$.4?]"-#$-2F#2)".'U'2G"E.J;[2G"C'C.4)".'X"'$.4?]"-/0
/d./?HE.J;%8.b YJ+ 
VF$".'$"'%8'Fd'/R4+L••"'1A9C/d..;.%'2/?H%2Q.4+'8/E" !2h8C
I"/?H'c"-(.8' (G"!"-"'e"A$/Y[YFr˜7-2Y.™AGJ (K2"'K?v"-
/8"lntL
V451/?HE.J;%j"I"-P".'28..4F"-#2G.UC'D#D7[28..U[YF#G[Y".'\"7
[28..4"'_+"'`"-"@2"- ('2Qy
V\"-+F"'e".'N*+VrVr#R_\(KU"-.4?]"-'S+".F$"7'c"-
';"-.+2"d".'?@"-.&'.4F"-"'$.4?]"-r"-'2).,.'U'2G".O'N'Fd.
/E"-1-2]-2B7/Y[YF'8/EJ2"''Fd..4F"-"-$(7JkKD"-/Ka"-/'@2/Y
[YF+".F$"7#GJ2"'L
V45/?H'IJ1E.'.F$"K2G"Y#R.'Q'B.#$.2"'.'P".45/?H/Y[YF
+".F$"7.dF/?H%'!"-%'&'F[`+I"7%' (8"%'&'.45I"'8.J B.7.45() .4?]"-
A9C#$.'&'/8".4?]"-L
V–\(KU"-/?H!2.4?]"-J2"''Fd.'S.eC+".F$"7-2Y.'2Q .92N.'BC"'B.
"- (@.+2"d".'?@"-.&'.4F"-.4?]"-'S/8" ;2"I.4?]"-%'!"-_Y(4+JU;
/"-.28"$FL
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHISM
1. Kết luận:
+ 'S.eC"-'2)"N #B"/R#Rb Y"Au!"-.'c"-';"-.+2"d".'?@"-
.&'.4F"-.4?]"-P"F"7.!2/0"'X""'e"/"'-2Ad2'Fd./E"-b Y"Au!"-.
'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'*+/@"#gX"'.'B(c""'`"-[B.eC7'd"'8P"
/?H/2R 'f"'L
I"N#$F"'`"-.2) ' ‰"b (/g"'#R.4+"-[g@J=#e.'B..4F"-.4?]"-P
"F"hI"N.X"''X"'.'U.8#R!"-.'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'*+/@"#gL
!2/0_\(KU"-7CKD"-[2G"C'C7%8'Fd''$"'/E"-#$F.4F"-!"-.'c"-
';"-.+2"d".'?@"-.&'*+"'$.4?]"-L!2F"-4>"-"'`"-[2G"C'C7%8'Fd'.!2
_\(KU"-.4)"1.'QC'P""$FA$.'+(/O27"\"-+F/‰(d"''@""`+!"-.'c"-
';"-.+2"d".'?@"-.&''F.45%'!"-"'`"-.4F"-4?]"-zP"F"$c"/?H
"'\"4E"-CKD"-'F.4?]"-P"F".4F"-.F$"' (G"'"'@"7.f"''"'
c+L
2. Kiến nghị:
r92.?'A$'12G .4?="-b Y"Au!"-.'IJ1JN%'^6'F.457.!2_2"
%28""-'g
;2#92A0"'/dF'$.4?]"-~ +".\7.dF/2R %2G"7'f/dFJ.J+F'@""`+
#2G.'U'2G"!"-.'IJ1JN%'^6"12' "-#$!"-.'c"-';"-.+2"d"
.'?@"-.&'"1242)"-.4F"-/@"#gh'+? 'FA0"'/dF%gC.']2. Jk+7.4+"-[g@J=
#e.'B.L
;2#92C'D' ("'P"1u.'N'@".4F"-#2G'BC'$"'-2]-2B/?+/1".45
*+'$.4?]"-7KZ"-/Š_6/,"-"@2b (/g"'7%'!"-'d(_6#$F.4F"-%' #U.4?]"-7
C';2'HC#92"'$.4?]"-.4F"-!"-.'IJ1-2FKD.45L
;2'c"-&+FKD#$$F.dFP""<[<.#$.'+? %gC.']2'FBC.4)"
/P .?_\(KU"-Y2.dF#R@J=#e.'B.*+/@"#g.4?]"-'S.4)"/g+[$""'>
/Y[YF+".F$"'F.45
 ;2#92='"'c+P"? .2)"/P .?.4+"-.'28.[g7@J=#e.'B.
'F"-'$"''SP"F"/Q.'U'2G"!"-.'IJ1-2FKD.451'2G b Y'@"L
3.Bài hWc kinh nghiệm:
+ .']2-2+"'S.eC"-'2)"N 7#$b +CKD"-.'U.8[Y".'\".'B(4>"-Ka=
?@"-#gA$E."-?]2A$!"-.b Y"Au'+(A$E."'\"#2)"C'D#D/0A$.4F"-
!2.4?]"--2FKD"12' "-#$.4?]"-P"F""1242)"-.'XC'Y2A !"AB(!"-.
'IAF'F.45A$.4S"-7AB(JU+".F$"*+.45A$ EJ;"-*+X"'7A$J+F%'2.45
/8".4?]"-C'Y2/Y[YF. (G./;2+".F$"#$C'D' ("'1.'Q()".\%'2-k2-<F"
6X"'L
Y".'\"C'Y2A !".4+ K2'S.eC"-'2)"N .X.c2/Q.X4+"'`"--2Y2C'C.;.
"'B..4F"-!"-.'IJ1JN%'^67'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F.45L
'B(/?H!"-.'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&''F.45.4F"-.4?]"-P"F"A$
#!a"-b +".4S"-"1-1CC'P"#$FJUC'..42Q".F$"K2G"'F.45#$#2G_\(KD"-E.
!2.4?]"-+".F$".'\".'2G"'F.45'S.eC# 2'@2A$P".'28.#$1u"-'W+7'I
J1JN%'^6'F.45A$'IJ1"'`"-P_+"''F/B."?97.?@"-A+2/B."?91
C'"#2"''+(%'!"-C'D.' E#$F"'`"-P_+"'/11/?H'IJ1.;.'+(
%'!"-y
4)"/\(A$E.J;[2G"C'C3~ Y"Au'Fd./E"-'c"-';"-.+2"d".'?@"-.&'
'F.45.4F"-.4?]"-P"F":7.4F"-b .4X"'"-'2)"N '<4>"-Jˆc""'2R
.'28 J1.7.!24B.F"-"'e"/?HJU-1Cu*+/"-'&.4F"-E2/"-/"'-2L–2"
'\".'$"'@"š
MỤC LỤC
NỘI DUNG TRANG
PHẦN I: Đ$T V&N ĐÊ
ƒ„›
Vs
PHẦN II: GIẢI QUYẾT V&N ĐÊ
LMƒ„ƒ•…
LM‹Œ
L‘•’“•
  L X"''X"'.'U.8 !"-.b Y"Au'Fd.
/E"-  'c"-  ';"-  .+2 "d"  .'?@"-  .&'  'F  .45 .d2
4?]"-P"F"L
 nLzE.J;[2G"C'C#R!"-.b Y"Au'Fd.
/E"-  'c"-  ';"-  .+2 "d"  .'?@"-  .&'  'F  .45 .d2
4?]"-P"F"L
sL–\(KU"-%8'Fd''$"'/E"-D.'Q
mL8.b Y/d./?H
mVl
V•
•Vo
oVs
sV
—V•
PHẦN III: KẾT LUẬN, BÀI HỌC KINH
NGHISM
•Vno

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×