Tải bản đầy đủ

nội dung thảo luận,thuyết trình nhóm luật kinh tế

Trang 1
THẢO LUẬN LUẬT KINH TẾ
Nhóm trình bày (10-20 phút)
1. Chuẩn bị nội dung lý thuyết bằng cách trình chiếu powerpoint,
2. Trả lời các câu hỏi của nhóm phản biện và giáo viên.
Nhóm phản biện: (10-20 phút)
1. Chuẩn bị ít nhất 2 tình huống cho nhóm trình bày,
2. Chuẩn bị 5 câu hỏi trắc nghiệm
3. Chuẩn bị 10 câu hỏi nhận định đúng sai? Giải thích tại sao?.
4. Có thể đặt thêm các câu hỏi lý thuyết khác
Nộp cho giáo viên :
- File Powerpoint, của các bài báo cáo, trắc nghiệm, và câu hỏi phản biện phải gởi cho cả lớp
và cho giáo viên trước buổi thảo luận của nhóm.
- Gởi vào địa chỉ email giangvienluat@gmail.com ghi rõ tên lớp, nhóm và đề tài ở tiêu đề.
-
STT ĐỀ TÀI NHÓM TRÌNH BÀY NHÓM PHẢN BIỆN
1 1 1 6
2 2 2 7
3 3 3 8
4 4 4 9
5 5 5 10

6 6 6 1
7 7 7 2
8 8 8 3
9 9 9 4
10 10 10 5
ĐỀ TÀI 1 : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH
1. Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh
2. Vấn đề quản lý doanh nghiệp tư nhân
3. Các vấn đề về vốn và tài chính của doanh nghiệp tư nhân?
4. Thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
5. Vấn đề quản lí cá nhân kinh doanh không phải đăng kí kinh doanh
ĐỀ TÀI 2 : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1. Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên ?
2. Thành viên công ty TNHH : điều kiện, quyền và nghĩa vụ
3. Tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên?
4. Các vấn đề tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên?
5. công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: khái niệm và đặc điểm?
6. Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?
7. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?
8. Vốn và tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
GV : Dương Kim Thế Nguyên BÀI TẬP PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Trang 2
ĐỀ TÀI 3 : CÔNG TY CỔ PHẦN
1. Công ty cổ phần: Khái niệm và đặc điểm?
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần?
3. Các loại cổ phần và cổ đông trong công ty cổ phần? phân biệt quyền và nghĩa vụ của các
lọai cổ đông trong công ty cổ phần?
4. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu?
5. Cổ đông thiểu số và Quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông thiểu số?
6. Điều kiện và thủ tục phát hành chứng khoán của công ty cổ phần?
GV : Dương Kim Thế Nguyên BÀI TẬP PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Trang 3
ĐỀ TÀI 4 CÔNG TY HỢP DANH
1. Công ty hợp danh: Khái niệm và đặc điểm?
2. Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn (điều kiện, quyền và nghĩa vụ của các
loại thành viên công ty hợp danh)?
3. Tổ chức quản lý công ty hợp danh?
GV : Dương Kim Thế Nguyên BÀI TẬP PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Trang 4
ĐỀ TÀI 5 : HỢP TÁC XÃ


ĐỀ TÀI 5 : HỢP TÁC XÃ
LÝ THUYẾT
1. Khái niệm và đặc điểm của các loại doanh nghiệp tập thể
2. Thủ tục thành lập hợp tác xã kinh , liên hiệp hợp tác xã?
3. Điều kiện để trở thành xã viên, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của xã viên?
4. Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã?
ĐỀ TÀI 6 : PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ
Lý thuyết :
I. THỦ TỤC ĐẦU TƯ
1. Khái niệm đầu tư, phân loại đầu tư, khái niệm luật đầu tư
2. Thủ tục pháp lý liên quan đền đầu tư
I. ĐẢM BẢO ĐẦU TƯ
1. khái niệm, vai trò và cơ sở pháp lý đảm bảo đầu tư
2. Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư Việt Nam
II. ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
1. Khái niệm, vai trò và cơ sở pháp lý
2. Nội dung các biện pháp ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư VN
II. HỢP ĐỒNG HƠP TÁC KINH DOANH
1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng
2. Chủ thể hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên
3. Các nội dung chủ yếu của hợp đồng.
IV. HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH CHUYỂN GIAO, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG -
CHUYỂN GIAO - KINH DOANH, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO
1. Khái niệm và phân loại
2. Lĩnh vực và nguồn vốn đầu tư theo hợp đồng dự án
3. Thủ tục thực hiện đầu tư theo hợp đồng dự án.
- Xây dựng danh mục, công bố và đề xuất dự án
- Lựa chọn nhà thầu
- Đám phán và ký kết hợp đồng
- Cấp chứng nhận đầu tư cho dự án
- Thực hiện dự án
- Chuyển giao công trình và kết thúc dự án
4. Đảm bảo và ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án
5. Tình hình thực hiện thu hút đầu tư theo dự án BOT, BTO, BT thời gian qua, những vướng mắc pháp
lý và giải pháp khắc phục
ĐỀ TÀI 7 : PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG
1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng?
2. Hệ thống pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam : hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại.
3. Chủ thể và đại diện giao kết hợp đồng? vấn đề đại diện theo ủy quyền và hậu quả pháp lý
của hợp đồng do người không có thẩm quyền đại diện giao kết?
GV : Dương Kim Thế Nguyên BÀI TẬP PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Trang 5
4. Các phương thức giao kết hợp đồng? đề nghị hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp
đồng
5. Nội dung và hình thức của hợp đồng?
6. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng? Hợp đồng vô hiệu, hậu quả và cách xử lý?
7. Nguyên tắc, cách thức thực hiện hợp đồng? các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng?
8. Chế tài do vi phạm hợp đồng : Khái niệm, các loại chế tài, điều kiện áp dụng từng loại chế
tài? Những trường hợp được miễn chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại.
ĐỀ TÀI 8 : CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
A. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
1. Nêu các đặc điểm cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa? Phân biệt quan hệ hợp đồng
mua bán hàng hóa với hợp đồng mua bán tài sản thông thường, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng
cho thuê, hợp đồng gia công, hợp đồng dịch vụ logistics,
2. Nêu và Phân tích quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa?
3. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài?
B. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng dịch vụ,
2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ?
C. HỢP ĐỒNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI
4. Trung gian thương mại là gi? Phân biệt các loại trung gian thương mại?
5. chủ thể, nội dung, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng đại lí.
ĐỀ TÀI 9 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG
KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH BẰNG TÒA
ÁN
Lý thuyết
1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại?
2. Phân biệt các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ? Nêu ưu
nhược điểm của từng phương thức này?
3. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại?
4. Trình bày những thủ tục cơ bản trong giai đoạn chuẩn bị xét xử?
5. Thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm?
6. Căn cứ, thủ tục và thẩm quyền của tòa phúc thẩm.
7. Phân biệt căn cứ, thủ tục và thẩm quyền giám đốc thẩm và tái thẩm?
GV : Dương Kim Thế Nguyên BÀI TẬP PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Trang 6
ĐỀ TÀI 10 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG
KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI
1. Điều kiện trở thành trọng tài viên? Nghĩa vụ của trọng tài viên
2. Phân biệt giải quyết tranh chấp thương mại bằng trong tài thường trực và bằng trọng
tài theo vụ việc?
3. Thẩm quyền của trọng tài?
4. Thỏa thuận trọng tài là gì? Những trường hợp làm thỏa thuận trọng tài vô hiệu?
5. Thủ tục giải quyết tranh chấp tại trung tâm trong tài (trọng tài thường trực)?
6. Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo vụ việc?
7. Vấn đề hủy quyết định trọng tài (điều kiện, thủ tục và căn cứ hủy)?
8. Vấn đề thi hành quyết định trọng tài (điều kiện, thủ tục và căn cứ yêu cầu).
GV : Dương Kim Thế Nguyên BÀI TẬP PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×