Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 4 chương 4 bài 2 phép cộng phân số

Môn: Toán
3
8
Ví dụ: Có một băng giấy, bạn Nam tô
màu băng giấy, sau đó Nam tô
màu tiếp băng giấy. Hỏi bạn Nam
đã tô màu bao nhiêu phần của băng
giấy?
2
8
3 2
8 8
+
Ta phải thực hiện phép tính:
Phép cộng phân số
5
8
3
8
?
2

8
3 2
8 8
+
=
5
8
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số
với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Ta có:
3 2
8 8
+
9
4
9
7
3 + 2
8
= =
5
8
Ví dụ:

+
=
9
11
?
Phép cộng phân số
Bài 1:Tính
3 2
7 7
+
Bài 2:
=
=

2 3
7 7
+

5
7
5
7
Tính chất giao hoán:
Viết tiếp vào chỗ chấm:
3 2
7 7
+
2 3
7 7
+

=
Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì
tổng của chúng không thay đổi.
Bài 3:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×