Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 4 chương 3 bài 2 diện tích hình bình hành

1
2
Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm của hỡnh bỡnh hành .
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song
và b»ng nhau.
Kiểm tra bài cũ : Hình bình hành
3
Câu 2: Dùng một nhát kéo cắt hình chữ nhật sau thành
hai miếng rồi ghép lại để được hình bình hành.
Kiểm tra bài cũ : Hình bình hành
4
Câu 2: Dùng một nhát kéo cắt hình chữ nhật sau thành
hai miếng rồi ghép lại để được hình bình hành.
Kiểm tra bài cũ : Hình bình hành
5
C
A
D H
Độ dài đáy
Chiều cao
B

DC là đáy của hình bình hành
AH vuông góc với DC
Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành.
Yêu cầu : Tính diện tích hình bình hành ABCD.
6
I
B
A
C
Cách tính diện tích hình bình hành ABCD : Cắt phần hình tam giác
ADH - ghép vào hình tứ giác ABCH để được hình chữ nhật ABIH - tính
diện tích hình chữ nhật ABIH.
h
a
(D)
H
D
7
A B
H
I(D)
h
C
C
A
D
H
B
h
a
a
Yêu cầu:Tính diện tích của hình bình hành và
hình chữ nhật trên
Bài 2:
10cm
5cm
10cm
5cm
8
A B


H
I(D)
h
C
C
A
D
H
B
h
a
a
Ta có:
- Số đo chiều rộng (BI, AH) của hình chữ nhật ABIH
chính
0 0là chiều cao (h)
của hình bình hành ABCD.
- Số đo chiều dài (HI, AB) của hình chữ nhật ABIH chính là
độ dài đáy (a) của hình bình hành ABCD.
9
Diện tích hình chữ nhật
ABIH là a x h
Quy tắc: Diện tích hình bình hành bằng độ dài
đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)
Công thức: S = a x h
(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của
hình bình hành)
Vậy diện tích hình bình hành
ABCD là a x h
C
A
D
H
B
h
a
A B
H
I(D)
h
C
a
10
Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:
9cm
5cm
9cm
7cm
Diện tích hình bình hành là:
Diện tích hình bình hành là:

Diện tích hình bình hành là:
13cm
4cm
11
Bài 2: Tính diện tích mỗi hình
10cm
5cm
5cm
10cm
a) Hình chữ nhật b) Hình bình hành
Diện tích hình chữ nhật là:

Diện tích hình bình hành là:

12
Bài 3: Tính diện tích hình bình hành , biết:
a) Độ dài đỏy là 4dm, chiều cao là 34cm.
b) Độ dài đỏy là 4m, chiều cao là 13dm.
a) 4dm = 40cm
Diện tích hình bình hành là:
40 x 34 = 1360 (cm
2
)
Đáp số : 1360 cm
2
b) 4m = 40dm
Diện tích hình bình hành là:
40 x 13 = 520 (dm
2
)
Đáp số : 520 dm
2
Bài giải
13
Một hỡnh bỡnh hành cú độ dài đỏy là 5m, chiều cao là
25dm. Diện tớch hỡnh bỡnh hành đú là:
A. 125dm
2
B. 1250dm
C. 1250dm
2
C. 1250dm
2
C. 1250dm
2
14
15
16
C
A
D
H
a
h
B
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy
nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
17

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×