Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 4 chương 2 bài 3 chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ
CÁC CHỮ SỐ 0
1/ Chọn kết quả đúng :
* 46000 : 100 = ?
a 4600
b 46
c 460
X
2/Tính :
24 : ( 3 x 4 )
= 24 : 3 : 4
= 8 : 4
= 2
TOÁN
320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 : ( 2 x 20 )
320 : 40 = 320 : ( 10 x 4 )
320 : 40 = 320 : ( 8 x 5 )
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0
TOÁN
320 :

)
10 4
:
(320 : 40 = x
=
320 :=
Nhận xét : 320 : 40
Khi thực hiện phép chia 320 : 40 , ta có thể cùng xóa
một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia , rồi
chia như thường .
320 : 40 = …
0
8
320 40
10 4:
:
8
= 32 4
=
32 : 4
1/ 320 : 40 = ?

TOÁN
2/ 32000 : 400 = ?
32000 : 400 = 32000
:
(
)
100
4
80
32000
4
100
4
:
: x
=
=
=


320 :
Nhận xét :32000 : 400
Khi thực hiện phép chia 32000 : 400 , ta có thể
cùng xóa hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và
số bị chia , rồi chia như thường .
32000 : 400 = …
32000
400
0
00
8
0
320 : 4
=
32
TOÁN
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0
Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ
số 0 , ta có thể cùng xóa một, hai ,ba …. Chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia , rồi chia như thường .
40
0
320
8
8000
0
32000 400
1/Tính
LUYỆN TẬP
TOÁN
4500 : 500
a / 420 : 60
b/ 85000 : 500
92000 : 400

2/ Tìm x :
a/ X x 40 = 25600
b/ X x 90 = 37800
TOÁN
X = 25600 : 40
X = 640
TOÁN
3/ Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên
các toa xe lửa . Hỏi :
a/ Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì
cần mấy toa xe loại đó ?
Giải
Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng
thì cần số toa xe là :
180 : 20 = 9 ( toa )
Đáp số : 9 toa xe
1 2
3
4
TRÒ CHƠI
1/ Hôm nay chúng ta học toán bài gì ?
Chia hai số có tận cùng là
các chữ số 0 .
SAI
2/ Khi thực hiện phép chia ta cùng xóa
các chữ số o của số chia và số bị chia ở
bài toán sau : đúng hay sai ?
18000
300
3 / Chọn kết quả đúng
250 50
A 5
B 10
C 50
A
4/ Khi thực hiện phép chia hai số có tận
cùng là các chữ số 0 , ta có thể cùng xóa
một, hai ,ba , … chữ số 0 ở tận cùng
của số chia và số bị chia , rồi chia như
thường .
4 / Nêu tính chất chia hai số
có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có hai chữ số
DẶN DÒ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×