Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 4 chương 2 bài 2 nhân với số có tận cùng là chữ số 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4
(a x b) x c = a x (b x c)
Khi nhân một tích hai số với số
thứ ba , ta có thể nhân số thứ
nhất với tích của số thứ hai và số
thứ ba .
Hãy phát biểu về hệ thức toán sau đây :
Hãy phát biểu về hệ thức toán sau đây :
Caựch tớnh naứo thuaọn tieọn hụn ?
Caựch tớnh naứo thuaọn tieọn hụn ?
13 x 5 x 2 = ( 13 x 5 ) x 2 = 65 x 2 = 130
13 x 5 x 2 = ( 13 x 5 ) x 2 = 65 x 2 = 130
13 x 5 x 2 = 13 x ( 5 x 2 ) = 13 x 10 = 130
13 x 5 x 2 = 13 x ( 5 x 2 ) = 13 x 10 = 130
13 x 5 x 2 = (13 x 2 ) x 5 = 26 x 5 = 130
13 x 5 x 2 = (13 x 2 ) x 5 = 26 x 5 = 130
13 x 5 x 2 = ( 2 x 13 ) x 5 = 26 x 5 = 130
13 x 5 x 2 = ( 2 x 13 ) x 5 = 26 x 5 = 130
1324 x 20

1324 x 20
2765 x 30
2765 x 30
2314 x 400
2314 x 400
1324 x 5000
1324 x 5000
Hãy nhận xét về các phép nhân đây có
Hãy nhận xét về các phép nhân đây có
điểm nào đặc biệt ?
điểm nào đặc biệt ?
Các số có tận cùng là chữ số 0 .
Các số có tận cùng là chữ số 0 .
Nhân với số có tận cùng là
Nhân với số có tận cùng là
chữ số 0
chữ số 0
Toán
Toán
Ví dụ1: 1324 x 20 =? 20 = 2 x ?
10
Ta có thể tính như sau:
1324 x 20 = 1324 x (2 x 10)
= (1324 x 2)x10
= 2648 x 10
= 26480
Ta đặt tính và tính:
1324
20
x
0
Vậy: 1324 x 20 = 26480
Nhân 1324 với 2, được
2648,viết 2648.Viết
thêm một chữ số 0
vào bên phải 2648,
được 26480.
8462
Ví dụ 2: 230 x 70 = ?
70 = 7 x ?


Vậy ta có thể chuyển thành nhân
một số với 100 như sau:
230 x 70 =
( 23 x 10)x(7 x 10)
= (23x7)x(10x10)
= (23x7)x100
Ta đặt tính rồi tính
như sau:
230
70
x
00
Vậy 230 x 70 = 16100
= 161x100
Nhân 23 với 7, được
161, viết 161.
Viết thêm hai chữ số 0
vào bên phải 161,
được 16100
= 16100
116
230 = 23 x ?
10 10
Muốn nhân với số có tận cùng là
chữ số 0: Ta đếm xem hai thừa số có
bao nhiêu chữ số 0 thì ta viết ở tích bấy
nhiêu chữ số 0 theo thứ tự từ phải sang
trái, sau đó thực hiện nhân các số còn
lại.
Baøi 1: Ñaët tính roài tính ?
Baøi 1: Ñaët tính roài tính ?
1342
x
40
a, 1342 x 40
b, 13546 x 30
13546
x
30
c, 5642 x 200
5642
x
200
086 3 5 083 6 0 4 004 8 2 11
397800
69000
1160 000
a) 1326 x 300 =
b) 3450 x 20 =
c) 1450 x 800 =
Baøi 2: Tính
Baøi 2: Tính
TÓM TẮT
30 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg
40 bao ngô, mỗi bao nặng 60kg
Xe ô tô đó chở được ? kg gạo và ngô.
Bài 3
Bài 3
: Một bao gạo cân nặng 50 kg, một bao
: Một bao gạo cân nặng 50 kg, một bao
ngô cân nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao
ngô cân nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao
gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả
gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả
bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?
bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?
GIẢI
Số ki-lô-gam gạo xe ô tô chở được là:
50 x 30 = 1500 (kg)
Số ki-lô-gam ngô xe ô tô chở được là:
60 x 40 = 2400 (kg)
Số ki-lô-gam gạo và ngô xe ô tô chở được là:
1500 + 2400 = 3900 (kg)
Đáp số: 3900 kg
Bài 4:
Một bức tranh hình chữ nhật có
Một bức tranh hình chữ nhật có
chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi
chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi
chiều rộng.Tính diện tích của bức tranh
chiều rộng.Tính diện tích của bức tranh
đó.
đó.
TROØ CHÔI
TROØ CHÔI
Tính nhaåm nhanh !
Tính nhaåm nhanh !
12 x 30 = ?
230 x 20 = ?
140 x 300 = ?
360
4600
42000

TOAÙN
TOAÙN
Ñeà-xi-meùt vuoâng
Ñeà-xi-meùt vuoâng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×