Tải bản đầy đủ

tính khoảng cách trong hình học không gian (4)

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2013 Thầy Đặng Việt Hùng

Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831
1


I. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU
Dạng 3. Hai đường thẳng d
1
và d
2
vuông góc với nhau
Ví dụ 1:
Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy,
3
=
SA a

. Tam giác ABC đều cạnh a. Tính khoảng cách
a) SA và BC
b) SB và CI với I là trung điểm của AB
c) từ B tới mặt phẳng (SAC)
d) tử J tới mặt phẳng (SAB) với J là trung điểm của SC.
Ví dụ 2:
Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với
; 3
= =
AB a AD a
và SA vuông góc với
(ABCD). Biết góc giữa (SCD) và đáy bằng 60
0
. Tính khoảng cách
a) từ O đến (SCD) với O là tâm đáy.
b) từ G đến (SAB) với G là trọng tâm tam giác SCD.
c) SA và BD.
d) CD và AI với I là điểm thuộc SD sao cho
1
2
=
SI ID
.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Cho hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD là hình thang vuông t

i A và B v

i
2 ; 3 .
= = =
AB BC a AD a
Hình
chi
ếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc AB với
1
.
2
=
AH HB
Biết góc giữa mặt
phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 60
0
.
a) tính góc giữa CD và SB
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)
c) Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC)
d) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB
e) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SE với E là điêm thuộc AD sao cho AE = a.
Tài liệu bài giảng:

06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P4

Thầy Đặng Việt Hùng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×