Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có
chứa một chữ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tính giá trị biểu thức sau:
a, (70850 – 50230) x 3 b, 6000 – 1300 x 3
= 20620 x 3 = 6000 – 3900
= 61860 = 2100
Biểu thức có chứa một chữ
Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm …quyển vở.
Lan có tất cả…quyển vở.
Tiết 4: Biểu thức có chứa một chữ


Thêm
Thêm
Có tất cả
Có tất cả
3
1 3 + 1
3 2
3 + 2

3
3 3 + 3
… … …
3
a 3 + a
3 + a là biểu thức có chứa một chữ
Biểu thức có chứa một chữ
+ Nếu a = 1 thì 3 + a =
3 + 1 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức 3+ a
+ Nếu a = 2 thì 3 + a =
+ Nếu a =3 thì 3 + a =
3 + 2 = 5
3 + 3 = 6
; 5 là một giá trị của biểu thức 3+ a
; 6 là một giá trị của biểu thức 3+ a
Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của
biểu thức 3 + a
Biểu thức có chứa một chữ
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Nếu a = 5 thì 12 + a = 12 + 5 = 17
Giá trị của biểu thức 12 + a với a = 5 là 17
12 + a a, Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75
b, Nếu b = 7 thì 185 - b = 185 - 7 = 178
Giá trị của biểu thức 185 - b với a = 7 là 178
c, Nếu m = 6 thì 423 + m= 423 + 6 = 429
Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429
d, Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : 5 = 37
Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37
Biểu thức có chứa một chữ
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a, Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là ….
b, Giá trị của biểu thức 860 - b với b = 500 là ….
c, Giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là ….
d, Giá trị của biểu thức 600 - x với x = 300 là ….
390
360
204
300
Biểu thức có chứa một chữ
Trò chơi
Biểu thức có chứa một chữ


Thêm
Thêm
Có tất cả
Có tất cả
3
1 3 + 1
3 2
3 + 2
3
3 3 + 3
… … …
3
a 3 + a
3 + a là biểu thức có chứa một chữ

TIẾT HỌC KẾT THÚC
TIẾT HỌC KẾT THÚC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×