Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 4 bài 5 xăng-ti-mét vuông

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Các hình A và hình B dưới đây có bao nhiêu ô vuông?
So sánh diện tích của hình A với diện tích hình B?
Hình A Hình B
TOÁN
- Hình A có 7 ô vuông. Hình B có 8 ô vuông.
- Diện tích hình B lớn hơn diện tích hình A.
* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm
2
.
TOÁN
1cm
2
Bài 1: Viết (theo mẫu):
Viết
Đọc

Năm xăng - ti - mét vuông
Một trăm hai mươi xăng - ti - mét vuông
Mười nghìn xăng - ti - mét vuông
5 cm
2
1500 cm
2
120 cm
2
Một nghìn năm trăm xăng - ti - mét vuông
10 000 cm
2
1cm
2
1cm
* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là: cm
2
.
TOÁN
1cm
Bài 1: Viết (theo mẫu):
Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
* Hình A gồm 6 ô
vuông 1cm
2
* Diện tích hình
A bằng 6 cm
2
Mẫu:
1 cm
2
So sánh diện tích hình A với diện tích hình
B.
* Hình B gồm ô
vuông 1cm
2
* Diện tích hình


B bằng 6 cm
2
……
….6
Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
A
B
* Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng
hạn:xăng - ti - mét vuông
* Xăng - ti - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Xăng - ti - mét vuông viết tắt là : cm
2
.
1cm
1cm
2
Bài 1: Viết (theo mẫu):
Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Bài 3: Tính (theo mẫu):
3cm
2
+ 5cm
2
= 8cm
2
40cm
2
- 17 cm
2
=
Mẫu:
a) 18cm
2
+ 26cm
2
=
3cm
2
x 2 = 6cm
2
b) 6cm
2
x 4 =
32cm
2
: 4 =
44cm
2
23cm
2
24cm
2
8cm
2
Bài 4:
Tóm tắt:
Tờ giấy màu xanh: 300cm
2
Diện tích tờ giấy màu xanh lớn
hơn tờ giấy màu đỏ : … cm
2
?
Tờ giấy màu đỏ : 280cm
2
Bài giải:
Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn
diện tích tờ giấy màu đỏ là:
300 - 280 = 20
(cm
2
)
Đáp số: 20 cm
2
TOÁN

Bạn A: 75 cm
2
+25 cm
2
= 100cm

Bạn B: 75 cm
2
+25 cm
2
= 100 cm
2

Bạn C: 75 cm
2
+25 cm
2
= 100
TOÁN
75 cm
2
+25 cm
2
=
ĐÚNG
SAI
SAI
Hãy chọn đáp án đúng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×