Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 4 bài 4 diện tích của 1 hình

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Môn: Toán 3
Môn: Toán 3
BÀI 4: DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH
BÀI 4: DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH
MỤC TIÊU

Bước đầu làm quen với khái niệm diện tích.

Có biểu tượng về diện tích thông qua bài tập
so sánh diện tích của các hình.

Có biểu tượng về diện tích bé hơn, diện tích
bằng nhau, tổng diện tích.
Kiểm tra bài cũ :
X x 2 = 2826


X x 2 = 2826

Tìm x
X : 3 = 1628

X : 3 = 1628

Tìm x
X = 2826 : 2
X = 1413
X = 1628 x 3
X = 4884
Một đội thủy lợi đào được 315 m mương trong 3 ngày . Hỏi
trong 8 ngày, đội đó đào được bao nhiêu mét mương, biết số mét
mương đào trong mỗi ngày là như nhau ?

Giải
Số mét đội thủy lợi đào trong mỗi ngày :
105 x 8 = 840 (m)
Số mét đội thủy lợi đào trong 8 ngày :
315 : 3 = 105 (m)
Đáp số : 840m
Hình tròn
Toàn bộ phần tô màu là
diện tích hình tròn
Đây là
hình gì ?
Hình chữ nhật
Toàn bộ phần tô màu là
diện tích hình chữ nhật
Họat động 1 : Nhận biết diện tích của một hình

Đây là
hình gì ?Hình chữ nhật nằm


hoàn toàn trong hình
tròn.
Họat động 2 : So Sánh diện tích các hình
Việc 1 : So Sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình tròn
Ta nói : Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện
tích hình tròn
A
B
Hình A gồm mấy ô vuông ?
Hình A gồm 5 ô vuông . Hình B gồm mấy ô vuông ?Hình B gồm 5 ô vuông .
Hình A
gồm 5 ô
vuông như
nhau
Hình B cũng
gồm 5 ô
vuông như
thế
Diện tích hình A
=
Diện tích hình B
Việc 2 : So Sánh diện tích hai hình bằng nhau
P
Diện tích hình P gồm mấy ô vuông ?Diện tích hình P gồm 10 ô vuông.
M
N
Diện tích hình M
gồm mấy ô vuông ?
Diện tích hình M
gồm 6 ô vuông .
Diện tích hình N
gồm mấy ô vuông ?
Diện tích hình N
gồm 4 ô vuông .
Hình P gồm 10
ô vuông như
nhau
Được
tách
thành
Hình M gồm
6 ô vuông
Hình N gồm
4 ô vuông
Diện tích
hình P
=
Diện tích
hình N
Diện tích
hình M
+
Việc 3 : So Sánh diện tích của 1 hình với tổng diện tích của 2 hình
Họat động 3: Luyện tập
Câu nào đúng, câu nào sai ?
a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD.
b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.
c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD.
A
B
D
C
P
Q
Hình P gồm bao nhiêu ô vuông ?
Hình Q gồm bao nhiêu ô
vuông ?
Hình P gồm 11 ô vuông.
Hình Q gồm 10 ô vuông .
Diện tích hình P
Diện tích hình Q
>
Bài tập 1Bài tập 2
A B
So Sánh
Diện tích hình A Diện tích hình B
=
Bài tập 3

A
So Sánh
Diện tích hình
Tam giác DEC
Diện tích hình
Chữ nhật ABCD
<
Họat động 4 : Củng cố
B
C
D
E
Diện tích hình
Chữ nhật ABCD
=
Diện tích hình
Tam giác ADE
Diện tích hình
Tam giác DEC
Diện tích hình
Tam giác EBC
+ +
Dặn dò
Về nhà xem trước bài :
Đơn vị đo diện tích, Xăng-ti-mét vuông
Chuẩn bị : Một hình vuông có cạnh 1cm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×