Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 4 bài 1 các số có 5 chữ số

Bài 1: Các số có năm
chữ số
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Số 10 000
Một chục nghìn
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
HÀNG
Đơn vịChụcTrămNghìnChục nghìn
10 000
10 000
10 000
10 000
1 000
1 000
100
100
100

10
1
1
1
1
1
1
4 2
3 1
6
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
HÀNG
Đơn vịChụcTrămNghìnChục nghìn
10 000
10 000
10 000
10 000
1 000
1 000
100
100
100
10
1
1
1
1
1
1
4 2
3 1
6
Viết số:
4 2
3 1
6
Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu
TOÁN


4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Đọc cặp số sau:
5 327 và 45 327
6 581 và 96 581
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
3 3
2 1
4
HÀNG
Đơn vị
Chục
TrămNghìnChục nghìn
10 000
10 000
10 000 1 000
1 000
100
100
10
1
1
1
1
1 000
Bài 1: trang 140 Viết( theo mẫu)
a, Mẫu:
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Viết số:
Đọc số:
3 3
2 1
4
3 3
2 1
4
HÀNG
Đơn vị
Chục
TrămNghìnChục nghìn
10 000
10 000
10 000 1 000
1 000
100
100
10
1
1
1
1
1 000
b,
Bài 1: trang 140 (Viết theo mẫu)
a, Mẫu:
Ba mươi ba nghìn hai trăm mưòi bốn.
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Bài 2: trang 141 Viết (theo mẫu)
Chục
Viết số Đọc số
HÀNG
Đơn vịChụcTrăm
Nghìn
nghìn
6 3 5 2 686
5
4
3
6
1
7813
9
5
1
5 4
1
1
6
3
17
6 8 3 5 2
Sáu mươi tám nghìn
ba trăm năm mươi hai
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Bài 3: (trang 141) Đọc các số:
23 116
12 427
3 116
82 427
: Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu.
: Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy.
: Ba nghìn một trăm mười sáu.
: Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy.
Bài 4: (trang 141)
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Đọc số: 96 512
TOÁN
4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
HÀNG
Đơn vịChụcTrămNghìnChục nghìn
10 000
10 000
10 000
10 000
1 000
1 000
100
100
100
10
1
1
1
1
1
1
4 2
3 1
6
Viết số: 42 316
Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu.
*Thực hành:
Bài 1: (trang 140)
Bài 2: (trang 141)
Bài 3: (trang 141)
Bài 4: (trang 141)
VÀ KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ
MỌI NGƯỜI

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×