Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 3 bài 5 phép cộng các số trong phạm vi 10 000

BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC SỐ
TRONG PHẠM VI 10 000
Toán
Điền dấu >, <, =
6783…6779
1967…1976
>
<
Toán
Lấy 2 số mỗi số có 4 chữ số
Đặt tính và tính cộng với 2 số đó
Nêu cách đặt tính và tính
Quy tắc cộng hai số có 4 chữ số
Toán
2
4987
3645
+
368
Toán
PHÉP CỘNG CÁC SỐ

TRONG PHẠM VI 10 000
Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 1: Tính
9
5341
1488
+
9261
7915
1346
+
7075
4507
2568
+
9043
8425
618
+
286
Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 2: Đặt tính rồi tính
7465
5716
1749
+
6564
707
5857
+
Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 3:
Đội Một trồng được 3680 cây, đội Hai
trồng được 4220 cây.
Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?
Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 3:
Tóm tắt:
Đội Một trồng: 3680 cây
Đội Hai trồng : 4220 cây
Cả hai đội trồng: … cây?
Bài giải:
Cả hai đội trồng được
số cây là:
Đáp số: 7900 cây
+
4220
= 7900 (cây)
3680
Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 4:
Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của
hinh chữ nhật ABCD
A B
D C
M
Q
P
N
M là trung điểm của đoạn thẳng AB
N là trung điểm của đoạn thẳng BC
P là trung điểm của đoạn thẳng CD
Q là trung điểm của đoạn thẳng DA
Chúc các em học giỏi !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×