Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 2 bài 6 chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính
18 : 9 = 27 : 9 = 36 : 9 =
72 : 9 = 45 : 9 = 81 : 9 =
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
72 : 3 = ?
72 3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2
2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng
6
12

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
4

4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3
3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng
6
05

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.
2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 1/70: Tính
72 : 3 = ?
72
3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng
6
1 2

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
2 4
4 nhân 3 bằng 12;


12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6;
6 trừ 6 bằng
6
0 5

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
84 3
a)
26
24
8
24
0
96 6
16
36
6
36
0
90 5
15
40
8
40
0
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 1/70: Tính
72 : 3 = ?
72
3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng
6
1 2

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
2 4
4 nhân 3 bằng 12;
12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6;
6 trừ 6 bằng
6
0 5

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
68 6
b)
16
08
1
6
2
97 3
39
07
2
6
1
59 5
15
09
1
5
4
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 2/70:
72 : 3 = ?
72
3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng
6
1 2

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
2 4
4 nhân 3 bằng 12;
12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6;
6 trừ 6 bằng
6
0 5

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi giờ có bao nhiêu phút ?
5
1
Bài giải
Số phút của là :
5
1
60 : 5 = 12(phút)
Đáp số : 12 phút
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
72 : 3 = ?
72
3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng
6
1 2

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
2 4
4 nhân 3 bằng 12;
12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6;
6 trừ 6 bằng
6
0 5

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
Bài 3/70: Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m.Hỏi có thể may được
nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?
Bài giải
Ta có : 31 : 3 = 10 (dư 1)
Đáp số : 10 bộ quần áo, thừa 1m vải
Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1m vải
http://violet.vn/lieupq71
http://violet.vn/lieupq71
Chăm
chỉ
Lễ
phép
Học
tốt
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
http://violet.vn/lieupq71
http://violet.vn/lieupq71
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Trong các phép tính sau phép tính nào là đúng ?
72 : 3 = ?
72
3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng
6
1 2

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
2 4
4 nhân 3 bằng 12;
12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6;
6 trừ 6 bằng
6
0 5

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
a)
65 2
36
05
2
5
0
b)
65 2
36
05
1
2
3
c)
65 2
36
05
2
4
1
a)
65 2
36
05
2
5
0
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Cách nào sau đây tính đúng ?
72 : 3 = ?
72
3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng
6
1 2

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
2 4
4 nhân 3 bằng 12;
12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6;
6 trừ 6 bằng
6
0 5

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
a)
94 3
39
04
1
3
1
b)
94 3
39
04
1
1
3
c)
94 3
36
04
1
4
0
http://violet.vn/lieupq71
http://violet.vn/lieupq71
Ô phần thưởng
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Chúc mừng cả đội, mời cả đội hát một bài hát
72 : 3 = ?
72
3
a)

7 chia 3 được 2 , viết 2.
2 nhân 3 bằng 6;
7 trừ 6 bằng
6
1 2

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4 , viết 4.
2 4
4 nhân 3 bằng 12;
12 trừ 12 bằng 0.
12
0
72 : 3 = 24
1
65 : 3 = ?
65 2
b)

6 chia 2 được 3 , viết 3.
3 nhân 2 bằng 6;
6 trừ 6 bằng
6
0 5

Hạ 5; 5 chia 2 được 2 , viết 2.3 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.
4
1
65 : 2 = 32
0
(dư 1)
http://violet.vn/lieupq71
http://violet.vn/lieupq71
Toán
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×