Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

1
1
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
2
2
Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
Em hãy đọc thuộc bảng chia 6.
Em hãy đọc thuộc bảng chia 6.
3
3
TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU
TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU
CỦA MỘT SỐ.
CỦA MỘT SỐ.
TOÁN
TOÁN
4
4
1.Bài toán:

1.Bài toán:


Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?
Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?
Nhận xét:
- Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau.
- Mỗi phần đó là 1/3 số kẹo.
? kẹo
? kẹo
12 k
12 k
ẹo
ẹo
5
5
Nhận xét:
- Chia 12 cái kẹo thành
3 phần bằng nhau.
- Mỗi phần đó là 1/3 số kẹo.
12 k
12 k
ẹo
ẹo
? kẹo
? kẹo
Bài giải:
Bài giải:
Chị cho em số kẹo là:
Chị cho em số kẹo là:


12 : 3= 4 ( cái )
12 : 3= 4 ( cái )


Đáp số: 4 cái kẹo
Đáp số: 4 cái kẹo
-Nếu chị cho em 1/2 số kẹo thì em
Nếu chị cho em 1/2 số kẹo thì em


được mấy cái kẹo?
được mấy cái kẹo?
12 : 2 = 6 cái
12 : 2 = 6 cái
-


Nếu chị cho em 1/4 số kẹo thì em
Nếu chị cho em 1/4 số kẹo thì em


được mấy cái kẹo?
được mấy cái kẹo?
12 : 4 = 3 cái
12 : 4 = 3 cái
1.Bài toán:
1.Bài toán:


Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?
Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?
6
6
1.Bài toán:
1.Bài toán:


Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?
Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?
Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm như thế nào?
Kết luận:
Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho
số phần.
(30 là số đó, 6 là là số phần)
Ví dụ: 1/6 của 30 là: 30 : 6 = 5.
7
7
2.Luyện tập:
2.Luyện tập:
Bài 1: Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm?
Bài 1: Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm?
a. 1/2 của 8 kg là ……………… kg.
a. 1/2 của 8 kg là ……………… kg.
b. 1/4 của 24 lít là …………… l.
b. 1/4 của 24 lít là …………… l.
c. 1/5 của 35 m là ……………… m.
c. 1/5 của 35 m là ……………… m.
d. 1/6 của 54 phút là ……………. Phút.
d. 1/6 của 54 phút là ……………. Phút.
24 : 4 = 6
54 : 6 = 9
35 : 5 = 7
(hoặc 1/2 của 8 kg là:
(hoặc 1/2 của 8 kg là:
4
4
kg)
kg)
8
8
2.Luyện tập:
2.Luyện tập:
Bài 2: Một cửa hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải
Bài 2: Một cửa hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải
xanh?
xanh?
Tóm tắt:
? m
? m
Bài giải:
Cửa hàng đó đã bán được số mét vải xanh là:
40 : 5 = 8 (m)
Đáp số: 8 m vải xanh
40 m
40 m
40 m
40 m
9
9
3.Trò chơi:
3.Trò chơi:
“Truyền điện”:
“Truyền điện”:
Tìm một phần mấy của một số.
Tìm một phần mấy của một số.
Cách chơi:
Cách chơi:


Lần lượt một số học sinh mỗi tổ: một học sinh nêu yêu cầu rồi
Lần lượt một số học sinh mỗi tổ: một học sinh nêu yêu cầu rồi
chỉ học sinh tổ khác trả lời, nếu trả lời đúng thì được nêu yêu
chỉ học sinh tổ khác trả lời, nếu trả lời đúng thì được nêu yêu
cầu và chỉ bạn tổ khác. Nếu trả lời chậm hoặc sai thì bị “điện
cầu và chỉ bạn tổ khác. Nếu trả lời chậm hoặc sai thì bị “điện
giật” và đứng tại chỗ.
giật” và đứng tại chỗ.
10
10
Kết luận:
Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho
số phần.
11
11
Mạnh khỏe - Hạnh phúc
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×