Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6

Toán
Toán
Kiểm tra bài cũ:
-


Đặt tính rồi tính :
Đặt tính rồi tính :
38 x 4 ; 52 x 3
38 x 4 ; 52 x 3
-


Hai em nối tiếp đọc bảng
Hai em nối tiếp đọc bảng
nhân 6
nhân 6
6 x 2 = 12
12 : 6 = 2
Toán

Toán
6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
Toán
Toán
6 x 1 = 6
?
6 : 6 = 1
6 x 2 = 12 12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
?
?
?
?
?
?
?
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
24 : 6 = 4
60 : 6 =1030 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
Toán
Toán
6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 =
3
24 : 6 =
30 : 6 =
36 : 6 =


42 : 6 =
48 : 6 =
54 : 6 =
60 : 6 =
4
5
6
7
8
9
10
Toán
Toán
BẢNG CHIA 6
42 : 6 =
54 : 6 =
12 : 6 =
24 : 6 =
36 : 6 =
6 : 6 =
48 : 6 =
18 : 6 =
60 : 6 =
30 : 6 =
30 : 5 =
30 : 3 =
Toán
Toán
Toán
Toán
42 : 6 =
54 : 6 =
12 : 6 =
7
9
2
24 : 6 =
36 : 6 =
6 : 6 =
4
6
1
48 : 6 =
18 : 6 =
60 : 6 =
30 : 6 =
30 : 5 =
30 : 3 =
8
3
10
5
6
10
6 x 4 =
24 : 6 =
24 : 4 =
6 x 2 =
12 : 6 =
12 : 2 =
6 x 5 =
30 : 6 =
30 : 5 =
Toán
Toán
6 x 1 =
6 : 6 =
6 : 1 =
6 x 4 = 24
24 : 6 = 4
24 : 4 = 6
6 x 2 = 12
12 : 6 = 2
12 : 2 = 6
6 x 5 = 30
30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
Toán
Toán
6 x 1 = 6
6 : 6 = 1
6 : 1 = 6
Tóm tắt:
48 cm

? cm
Toán
Toán
Bài giải:
Độ dài mỗi đoạn dây đồng là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm
Toán
Toán
48 : 6 =
8
6 : 6 =
1
18 : 6 =
3
36 : 6 =
6
24 : 6 =
4
54 : 6 =
9
1
2
3
4
5
6
Toán
Toán
Toán
Toán

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×