Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)

TaiLieu.VN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
TaiLieu.VN
Nhân số có hai chữ số với số
có một chữ số
12 X 3 =

?
12+ 12+ 12 =
12 X 3 =
12
3
X
3 nhân 2 bằng 6,

viết 6
3 nhân 1 bằng 3,
viết 3


TaiLieu.VN
1
Tính và ghi kết quả
24
22
11
33
20
2
4
5
3
4
X
X
X
X
X
=
=
=
=
=

XOÙA
TaiLieu.VN
1
Tớnh v ghi kt qu
Tớnh v ghi kt qu,
moói baứi 2 ủ
moói baứi 2 ủ


24
22
11
33
20
2
4
5
3
4
X
X
X
X
X
=
=
=
=
=

XOA
KET QUA
TaiLieu.VN
2
Đặt tính rồi tính
32 x 3
11 x 6
13 x 3
a
b
42 x 2
TaiLieu.VN
2
Đặt tính rồi tính
32 x 3 =
11 x 6 =
13 x 3 =
a
b
42 x 2 =
11
6
X
42
2
X
32
3
X
13
3
X
XOÙA
TaiLieu.VN
3
Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4
hộp như thế có bao nhiêu bút chì
màu?
Giải
XOÙA
TaiLieu.VN
TIẾT HỌC KẾT THÚC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×