Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 2 bài 7 phép cộng trong phạm vi 6

PHÉP CỘNG
TRONG PHẠM
VI 6
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 1
Bài cũ
-5 1 = 4
5 + 1 = 6 1 + 5 = 6
4 + 2 = 6 2 + 4 = 6
3 + 3 =
6
3 + 3 = 6
5 + 1 =
6
1 + 5 = 6
5 + 1 = 6 1 + 5 = 6
5 + 1 = 6 1 + 5 = 6
6
6
6 6
6 6

Phép cộng trong phạm vi 6
Cùng học thuộc bảng
cộng nhé
1 + 5 = 6
2 + 4 = 6
3 + 3 = 6
4 + 2 = 6
5
+ 1 = 6
Tính
5
1
+
2
4
+
3
3
+
1
5
+
4
2
+
0
6
+
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3

   

Thực hành

Tính
4 + 2 =

6
2 + 4 =


6
5 + 0 =

5
0 + 5 =

5
5 + 1 =

6
1 + 5 =

6
2 + 2 =

4
3 + 3 =

6
Tổ 1 Tổ 2
Tổ 3
Tính
4 + 1 + 1 = 6
3 + 2 + 1 = 6
5 + 1 + 0 = 6
4 + 0 + 2 =
6
2 + 2 + 2 = 6
3 + 3 + 0 = 6
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3
5
5
6
4
4
6

Viết phép tính thích
hợp:
4 + 2 = 6
2 + 4 = 6
Viết phép tính thích
hợp:
3 + 3 = 6
Trò chơi
Ong tìm hoa
6
6
4

+

2
5

+

1
3

+

2
4
5
6
3
3

+

3
1
2
BÀI GIẢNG
KẾT THÚC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×