Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 2 bài 3 phép cộng trong phạm vi 4

Phép cộng trong phạm vi 4
Bài giảng môn toán lớp 1
Bộ giáo dục và đào tạo
Tính
2
+
3
1
+
3
1
2
Kiểm tra bài cũ
2 + 1 = 3
3 + 1 = 4
2 2+ 4=
1 + 3 = 4
1 + 3 = 4
2 + 2 = 4
3 + 1 = 4
1 +

=1+3
=3
4
4
3
1
4
2 + =2
4
3 1 +
4
=
2
2
+ 4=
1 3
+ 4=
Nghỉ giữa tiết
1.Tính:
1 + 3 =
2 + 2 =
3 + 1 =
2 + 1 =
1 + 1 =
1 + 2 =
4
4
4
3
3
2
Thực hành
2.Tính:
2
+
3
+
1
+
1
+
1
+
4 4
4
3
2
2 1 2
3
1
3. Dấu
?
2 + 1 . . . 3
1 + 3 . . . 3
1 + 1 . . . 3
=
>
<
>
>
<
<
=
=
4- Viết phép tính thích hợp:
3 + 1 = 4
3 + 1 = 4
1 + 3 = 4
3 1 +
4
=
2
2
+ 4=
1 3
+ 4=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×