Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 2 bài 2 phép trừ trong phạm vi 3

Phép trừ trong phạm vi 3
Bộ giáo dục và đào tạo
Bài giảng môn Toán lớp 1
2 bớt 1 còn 1
2 - 1 = 1
3 bớt 1 còn 2
3 - 1 = 2
3 bớt 2 còn 1
3 - 2 = 1
2 - 1 = 1
3 - 1 = 2
3 - 2 = 1
Mối quan hệ của phép cộng và phép trừ
2
1
3
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
3 - 1 = 2
3 - 2 = 1
Điền số thích hợp vào ô trống

1+2=
Đúng:
Đúng:
Sai:
Sai:
Bạn trả lời chính xác
Bạn trả lời chính xác
Đáp án:
Đáp án:
Câu trả lời đúng là:
Câu trả lời đúng là:
Câu trả lời này chưa hoàn toàn
chính xác
Câu trả lời này chưa hoàn toàn
chính xác
Làm lại:
Làm lại:
Em phải làm đúng câu hỏi này
mới chuyển sang phần khác.
Em phải làm đúng câu hỏi này
mới chuyển sang phần khác.
Đáp án:
Đáp án:
Xóa:
Xóa:
2 – 1 = 1
3 – 1 = 2
3 – 2 = 1
3 – 1 = 2
3 – 2 = 1
2 – 1 = 1
1 + 1 = 2
2 – 1 = 1
3 – 1 = 2
1 + 2 = 3
3 – 2 = 1
3 – 1 = 2
Bài 1
Tính:
2


-
1


1
1
3
2 1
3
-
-
2
2
-
1
1
3 3
- -
21
1


2


Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Bài 2
HỌC LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu tham khảo:
-
Sách giáo khoa Toán lớp 1.
- Sách giáo viên Toán lớp 1.
BÀI HỌC KẾT THÚC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×